ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година изменяща Директива 78/1035/ЕИО относно освобождаването от данъци на вноса от трети страни на малки пратки стоки с нетърговски характер


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 99 от него,


като взе предвид предложението на Комисията (1),


като взе предвид становището на Европейския парламент (2),


като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),


като има предвид, че не е извършено коригиране на данъчното облекчение, предвидено в Директива 78/1035/ЕИО (4), изменена с Директива 81/933/ЕИО (5) относно вноса от трети страни на малки пратки стоки с нетърговски характер, след приемането на Директива 81/933/ЕИО, водещо до намаляване реалната стойност на облекчението, което се дължи на повишаването на потребителските цени;


като има предвид, че тази ситуация би следвало да бъде поправена;


като има предвид, че тафия, сакe и други подобни напитки могат да бъдат третирани като напитки с алкохолно съдържание от 22% обем или по-малко, за които в момента има количествен лимит за освобождаване от данъци;


като има предвид, че списъкът от напитките, включени в този лимит, би следвало да се разшири;


като има предвид, че би следвало специално да се отбележи, че лимитът на количеството алкохолни напитки, за което може да се прилага освобождаването, включва а fortiori и чистия алкохол,ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


В първото изречение на член 1, параграф 2, буква а) от Директива 78/1035/ЕИО, "35 ECU" се заменя с "45 ECU".


Член 2


Член 2, буква б), първо и второ тире от Директива 78/1035/ЕИО се заменя със следното: "б) алкохол и алкохолни напитки: - дестилирани напитки и спиртове с алкохолно съдържание, надвишаващо 22% vol; неденатуриран етилов алкохол с 80% vol и повече: една стандартна бутилка (до 1 литър), или дестилирани напитки и спиртове, аперитиви на винена или алкохолна основа, тафиа, сакe или подобни напитки с алкохолно съдържание от 22% vol или по-малко; шумящи вина и усилени вина: една стандартна бутилка (до 1 литър)".


Член 3


1. Държавите-членки приемат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива от 1 юли 1986 г.


2. Държавите-членки уведомяват Комисията за приетите мерки за прилагане на настоящата директива.


Член 4


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.Съставено в Брюксел на 20 декември 1985 година.


За Съвета:


Председател


R. KRIEPS


_________________________

1 ОВ C 167, 6. 7. 1985, стр. 5.

2 ОВ C 345, 31. 12. 1985.

3 ОВ C 303, 25. 11. 1985, стр. 5.

4 ОВ L 366, 28. 12. 1978, стр. 34.

5 ОВ L 338, 21. 11. 1981, стр. 24.


31985L0576-BG.doc- редактиран ЦПР


Untitled Page