ОСЕМНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 18 юли 1989 година относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки за данъците върху оборота


Отмяна на някои дерогации, предвидени в член 28, параграф 3 от Шестата директива, 77/388/ЕИО


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

Като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 99 от него,

Като взе предвид предложението на Комисията1,

Като взе предвид становището на Европейския парламент2,

Като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет3,

Като има предвид, че съгласно член 28, параграф 3 от Шестата директива на Съвета 77/388/ЕИО от 17 май 1977 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за данъците върху оборота - обща система за данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа4, последно изменена с Акта за присъединяване на Испания и Португалия, държавите-членки имат право да прилагат мерки чрез дерогация от нормалните правила на общата система на данъка върху добавената стойност за определен преходен период; като има предвид, че първоначално този период беше определен на пет години; като има предвид, че Съветът се ангажира да вземе решение по предложение на Комисията преди изтичането на този период за отмяната по целесъобразност на някои или на всички такива дерогации;

Като има предвид, че много от тези дерогации пораждат в рамките на системата на собствените ресурси на Общностите трудности при изчисляването на компенсацията, предвидена в Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. относно окончателните единни разпоредби за събиране на собствените ресурси, произхождащи от данъка върху добавената стойност5; като има предвид, че, за да се гарантира по-ефективно функциониране на тази система, би следвало тези дерогации да бъдат отменени;


Като има предвид, че отмяната на тези дерогации би допринесла също за повишаване на неутралността на системата на данъка върху добавената стойност на равнище Общност;

Като има предвид, че някои от посочените дерогации следва да бъдат отменени съответно от 1 януари 1990 г., 1 януари 1991 г., 1 януари 1992 г. и 1 януари 1993 г.;

Като има предвид, че въз основа на разпоредбите на Акта за присъединяване Португалската република може най-късно до 1 януари 1994 г. да отлага отмяната на режима за освободени доставки, посочени в точки 3 и 9 на приложение Е към Директива 77/338/ЕИО;

Като има предвид, че е целесъобразно преди 1 януари 1991 г. Съветът въз основа на доклад на Комисията да направи преглед на положението, относно другите дерогации, предвидени в член 28, параграф 3 от Директива 77/338/ЕИО, включително дерогацията, посочена във член 1, параграф 1, алинея 2 от настоящата директива, както и да вземе решение по предложение на Комисията за отмяната на тези дерогации, като има предвид всяко нарушаване на конкуренцията, което е породено от тяхното прилагане или би могло да възникне във връзка с бъдещото доизграждане на вътрешния пазар,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1

В директива 77/388/ЕИО се правят следните изменения:

1. Отменят се, считано от 1 януари 1990 г., доставките, посочени в точки 1, 3-6, 8, 9, 10, 12, 13 и 14 на приложение Д.

Държавите-членки, които към 1 януари 1989 г. облагат с данък върху добавената стойност доставките, изброени в приложение Д, точки 4 и 5, имат право да прилагат условията на член 13, част А, параграф 2, буква а), последно тире, и за извършените услуги и доставените стоки по член 13 част А, параграф 1, букви м) и н), когато тези дейности се извършват от публичноправни субекти.

2. В приложение Е:

a) Отменят се, считано от 1 януари 1990 г., доставките, посочени в точки 3, 14 и 18-22;

б) Отменят се, считано от 1 януари 1991 г., доставките, посочени в точки 4, 13, 15 и 24;

в) Отменя се, считано от 1 януари 1992 г., доставката, посочена в точка 9;

г) Отменя се, считано от 1 януари 1993 г., доставката, посочена в точка 11.


Член 2

Португалската република може да отложи най-късно до 1 януари 1994 г. датите, посочени в член 1, параграф 2, буква а) за заличаването на точка 3 от приложение Е и в член 1, точка 2, буква в) за заличаването на точка 9 от приложение Е.


Член 3

До 1 януари 1991 г. Съветът въз основа на доклад на Комисията прави преглед на положението, що се отнася до останалите дерогации по член 28, параграф 3 от Директива 77/388/ЕИО, включително дерогациите, посочени в член 1, параграф 1, алинея 2 от настоящата директива, и взема решение по предложение на Комисията дали да бъдат отменени дерогациите, като има предвид нарушаването на конкуренцията, което е породено от тяхното прилагане или би могло да възникне във връзка с прилагането на мерки за доизграждане на вътрешния пазар.


Член 4

Относно сделките, посочени в членове 1, 2 и 3 държавите-членки могат да вземат мерки, засягащи приспадането на данъка върху добавената стойност, с цел частично или напълно да бъдат предотвратени възможностите данъчно задължените лица да извличат неоправдани предимства или да понасят неоправдани вреди.


Член 5

1. Държавите-членки вземат необходимите мерки за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от датите, посочени в членове 1 и 2.

2. Държавите-членки информират Комисията за основните разпоредби от националното си законодателство, които приемат в областта, регламентирана от настоящата директива.

Член 6

Адресати на настоящата директивата са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 1989 година.

За Съвета

Председател

R. DUMAS


_________________________

1 ОВ C 347, 29.12.1984, стр. 3 и ОВ C 183, 11.7.1987, стр. 9.

2 ОВ С 125, 11.5.1987, стр. 27.

3 ОВ C 218, 29.8.1985, стр. 11.

4 ОВ L 145, 13.6.1977, стр. 1.

5 ОВ L 155, 7.6.1989, стр. 9.


31989L0465 - ЦПР - редактиран


Untitled Page