OТТЕГЛЯНЕ НА ОСТАРЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА


Списък на оттеглените предложения
  Междуинститу-ционална    
Документ процедура Название ПубликуваневОВ(1)Бюджет


COM(2004)501/1 2004/0170/CNS Предложение за Решение на Съвета относно ОВC10,14.1.2005г.,стр.7
    системата за  
    собствениресурсинаЕвропейскитеобщности  
COM(2004)501/2 2004/0171/CNS ПредложениезаРегламентнаСъветазамеркипоприлаганена ОВC10,14.1.2005г.,стр.7
    корекциятанабюджетниядисбалансвсъответствиесчленове4  
    и 5 от Решение на Съвета относно системата за  
    собствени ресурсинаЕвропейскитеобщности  Икономическиифинансовивъпроси


SEC(2004)485/1 - Препоръка за Препоръка на Съвета за -
    отправяне на  
    своевременнопредупреждениедоИталия,задасепредотврати  
    възникванетонапрекомерендефицит  РазвитиеиотношениясъсстранитеотАфрика,КарибитеиТихоокеанскиябасейн


COM(2004)609 - Предложение за Решение на Съвета относно ОВC307,11.12.2004г.,стр.19
    предстоящото приемане от Общността на позиция  
    в рамките на Съвета на  
    министрите на АКТБ-ЕО по изменение на Решение №1/2003  
    на Съвета на министрите на АКТБ-ЕО от 16 май  
    2003 г. относно присъединяването на  
    Демократична република  
    Източен Тимор към Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО  
COM(2004)610 - Предложение за Решение на Съвета за ОВC307,11.12.2004г.,стр.19
    коригиране на финан- совите ресурси на 9-тия  
    Европейски фонд за развитие в следствие на  
    присъединяването на Демократична република  
    Източен Тимор към Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО  Правосъдие,свободаисигурност


COM(2005)695 2005/0271/CNS Предложение за Решение на Съвета ОВC49,28.2.2006г.,стр.37
    за предаване на инфор- мация,  
    произтичаща от дейността на службите  
    за сигурност и  
    разузнаваневъввръзкастерористичнизаплахи  Борбасизмамите


COM(2004)103 2004/0035/COD Предложение за Регламент на Европейския ОВC98,23.4.2004г.,стр.55
    парламент и на  
    СъветазаизменениенаРегламент(ЕО)№1073/1999относно  
    разследванията, провеждани от Европейската  
    служба за борба  
    сизмамите(OLAF)  
COM(2004)104 2004/0038/CNS Предложение за Регламент на Съвета за ОВC98,23.4.2004г.,стр.39
    изменение на Регламент (Евратом) №  
    1074/199 относно разследванията, провеждани  
    от Европейската служба за борба с  
    измамите (OLAF)  
  Междуинститу-ционална    
Документ процедура Название ПубликуваневОВ(1)Данъчнооблагане


COM(2004)295 - Предложение за Директива на Съвета за ОВC122,30.4.2004г.,стр.59
    изменение на Дирек- тива 77/388/ЕО поради  
    присъединяването на Чешката репуб- лика, Естония,  
    Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша,  
    СловенияиСловакия  
COM(2004)296 - Предложение за Решение на Съвета, с което ОВC122,30.4.2004г.,стр.59
    дасе разреши на Чешката република и на Полша  
    да прилагат намалена ставка на ДДС върху  
    определени трудоемки услуги в съответствие с  
    процедурата,предвиденавчлен28,параграфи6и7отДирек-  
    тива77/388/ЕИО  

(1) За някои предложения не са налични данни за публикуване в ОВ.52007XC0322(02)


Untitled Page