ДИРЕКТИВА 92/79/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година относно сближаването на данъците върху цигари


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 99 от него;

като взе предвид предложението на Комисията1;

като взе предвид становището на Европейския парламент 2;

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет 3;

като има предвид, че с Директива 72/464/ЕИО4 се въвеждат общи разпоредби за облагането с акциз на тютюневите изделия и специални разпоредби за структурата на акцизите, приложими относно цигарите;

като има предвид, че в Директива 79/32ЕИО5 са дадени определения на различните групи тютюневи изделия;

като има предвид, че за изграждането на вътрешен пазар без граници на 1 януари 1993 г., е необходимо да се определи минимален общ акциз върху цигарите;

като има предвид, че е нужно Кралство Испания да разполага с преходен период от две години, за да достигне размера на този минимален общ акциз;

като има предвид, че на Португалската република следва да се даде възможност да прилага намалена данъчна ставка по отношение на цигари, произведени от малки производители и употребявани в най-отдалечените региони на Азорските острови и Мадейра;

като има предвид, че е необходимо да се установи процедура, чрез която да е възможно веднъж на две години да се правят необходимите корекции по отношение на общото данъчно бреме и структурата на акцизите върху цигарите, с оглед на това да се вземат предвид правилното функциониране на вътрешния пазар и по-широките цели на Договора,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1

1. Най-късно до 1 януари 1993 г., държавите-членки прилагат минимален данък върху потреблението на цигарите, в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

2. Параграф 1 се прилага за данъците, с които се облагат цигарите съгласно Директива 72/464/ЕИО и включват:

а) специфичен акциз за единица продукт;

б) пропорционален акциз, изчислен на основата на максималната цена за продажба на дребно;

в) ДДС, пропорционален на цената за продажба на дребно.


Член 2

Най-късно до 1 януари 1993 г. всяка държава-членка прилага минимален общ акциз (специфичен акциз плюс пропорционален акциз, като не се включва ДДС), на стойност определена на 57% от цената за продажба на дребно (с включени всички данъци) на цигарите от тази ценова категория, за която има най-голямо търсене.

Минималният общ акциз за цигарите се определя на основата на цигарите от тази ценова категория, за която има най-голямо търсене, съгласно наличните данни към 1 януари на всяка година, с начало от 1 януари 1993 г.


Член 3

1. Кралство Испания ползва преходен период от две години с начало 1 януари 1993 г., през който да достигне размера на минималния общ акциз, предвиден в член 2.

2. Португалската република може да прилага процентна ставка, до 50% по-ниска от указаната в член 2, по отношение на употребявани в най-отдалечените области на Азорските острови и Мадейра цигари, произведени от малки производители, годишното производство на всеки един от които не надвишава 500 тона.


Член 4

На всеки две години, първия път не по-късно от 31 декември 1994 г., Съветът, действайки на основата на доклад, а в необходимите случаи - и по предложение на Комисията, разглежда минималния размер на акциза, определен в член 2; разпоредбите на член 3, параграф 2, и структурата на акцизите, определена в член 10б от Директива 72/464/ЕИО, и приема с единодушие необходимите мерки, след консултация с Европейския парламент. В доклада на Комисията и при разглеждането в Съвета се вземат предвид правилното функциониране на вътрешния пазар и по-широките цели на Договора.


Член 5

1. Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 31 декември 1992 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, уредена от настоящата директива.


Член 6


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.Съставено в Люксембург на 19 октомври 1992 година.

За Съвета:

Председател

J. COPE


_________________________

1 ОВ C 12, 18.1.1990 г., стр. 4.

2 ОВ C 94, 13.4.1992г., стр. 35.

3 ОВ C 225, 10.9.1990 г. , стр. 56.

4 ОВ L 303, 31.12.1972 г., Директива, последно изменена с Директива 92/78/ЕИО (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 5).

5 ОВ L 10, 16.1.1979 г.., стр. 8.


Untitled Page