ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - DG EAC/05/2007 Рамкова договореност за сътрудничество между ЕС и Канада в сферата на висшето образование, професионалното обучение и въпросите на младежта Програма "ТОП"

Обн. C ОВ. бр.62 от 16 Март 2007г.

(Трансатлантически обмен на партньорства)


Известие относно публикуването в Интернет на покана за представяне на предложения1. Цели и описание


Като цяло програмата има за цел да насърчи взаимното разбирателство между народите на държавите-членки

на ЕС и Канада, в т. ч. по-добри познания по техните езици, за техните култури и институции, както и да подобри качеството на човешкия ресурс в Европейската общност и в Канада. В рамките на настоящата покана

се съдържа само един вид дейност, а именно:


Съвместно проучване "ЕС-Канада" и/или обучителна програма


В рамките на тази дейност се предоставя подкрепа за консорциуми от висши учебни заведения и организации,

предоставящи професионално обучение и квалификация, от ЕС и Канада за популяризиране и разработване

на съвместни проучвания и/или обучителни програми и за осъществяване на инициативи за мобилност на студенти или преподаватели.2. Допустими кандидати


Подаването на молби за получаване на безвъзмездни средства по настоящата покана е отворено за висши учебни заведения и организации за професионално обучение и квалификация. Кандидатстващите организации трябва да са регистрирани в една от 27-те държави-членки на Европейския съюз.3. Бюджет и продължителност на проектите


Средствата, заделени за съфинансирането на проекти, се оценяват на 0,966 млн. EUR.


Очаква се през 2007 г. да бъдат финансирани около 7 проекта.


Максималният размер на средствата, предоставяни от страна на ЕС, ще възлиза на 138 000 EUR за тригодишен проект, реализиран в консорциум. Стартът на проектните дейности е планиран за месец октомври

2007 г. като продължителността им ще бъде 36 месеца.4. Краен срок


Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени в Комисията не по-късно от 31 май 2007 г.
5. Допълнителна информация


Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване са достъпни на следните интернет страници:

http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/call_en.html http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/calls/callg_en.html Запитвания изпращайте на ел. поща: @####67108864#mailto:EACEA-EU-CANADA@ec.europa.eu#EACEA-EU-CANADA@ec.europa.eu@


C062-2007-07


Untitled Page