ДИРЕКТИВА 92/80/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година относно сближаване на данъците върху тютюневите изделия, различни от цигари


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 99 от него,

като взе предвид предложението на Комисията1,

като взе предвид становището на Европейския парламент2,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет3,

като има предвид, че Директива 72/464/ЕИО4 определя в дял І общите условия относно акциза, които се прилагат за всички видове обработен тютюн; като има предвид, че според дял ІІ вече са приети специални условия за цигари; като има предвид, че все още предстои да се приемат специалните условия за други видове обработен тютюн;

като има предвид, че Директива 79/32/ЕИО5 формулира определенията, свързани с различните групи обработен тютюн;

като има предвид, че е необходимо да се установят минимални акцизи за обработения тютюн, различен от този за цигари, с цел да се създаде вътрешен пазар на 1 януари 1993 г.;

като има предвид, че за всички продукти, които принадлежат към една и съща група обработен тютюн, трябва да се установи хармонизирано данъчно облагане;

като има предвид, че за разработването на вътрешния пазар е най-подходящо да се определи пълния минимален акциз, изразен в проценти, в сума за килограм или за определен брой изделия;

като има предвид, че до 31 декември 1998 г. на Италианската република и Кралство Испания трябва да се предостави възможност за по-ниски данъчни норми върху пурите и пуретите, когато се отнася до свитъци, които се състоят изцяло от необработен тютюн и които не са цигари;

като има предвид, че трябва да се въведе процедура, която да позволява нормите или количествата, установени в настоящата Директива, периодично да бъдат преразглеждани въз основа на доклад на Комисията, като се отчитат всички съответстващи фактори;

като има предвид, че трябва да се установи механизъм, който да позволява определени суми, изразени в екю, да се превръщат в национална валута,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


Следните групи тютюневи изделия, произведени в Общността и внесени от страни, нечленуващи в Общността, във всяка държава-членка са предмет на минимален акциз, както е постановено в член 3:

а) пури и пурети;

б) фино нарязан тютюн, предназначен за свиване на цигари;

в) други тютюни за пушене.


Член 2

За целите на настоящата директива определенията на продуктите, посочени в член 1, са постановените в членове 2, 4 и 4а от Директива 79/32/ЕИО.


Член 3

1. Не по-късно от 1 януари 1993 г. държавите-членки прилагат акциз, който може да бъде:

- или пропорционален, изчислен на базата на максималната цена на дребно на всеки продукт, която е определена свободно от производители в Общността и от вносители от страни, нечленуващи в Общността, по силата на член 5 от Директива 72/464/ЕИО,

- или специфичен данък на единица количество,

- или смесен вариант от двете, който включва и пропорционален, и специфичен елемент, при условие, че пълният размер на акциза, изразен в проценти, в сума за килограм или за определен брой изделия, е най-малко равен на нормите или минималните суми, установени за:

- пури и пурети: 5% от цената на дребно, включително всички данъци, или 7 ECU за 1000 изделия или за килограм

- фино нарязан тютюн, предназначен за свиване на цигари: 30% от цената на дребно, включително всички данъци, или 20 ECU за килограм

- други тютюни за пушене: 20% от цената на дребно, включително всички данъци, или 15 ECU за килограм.

2. Нормите или сумите, посочени в параграф 1, се прилагат за всички продукти, които принадлежат в групата на тютюневите изделия, без да се прави разлика по отношение на качеството, представянето, произхода на продуктите, използваните материали, характеристиките на участващите фирми или на други критерии в рамките на всяка група.

3. До 31 декември 1998 г. Република Италия и Кралство Испания могат да прилагат за свитъци, които се състоят само от необработен тютюн и които не са цигари, норми или суми, които могат да са до 50% по-ниски от нормалната акцизна норма в съответната страна за пури и пурети и които могат да спаднат под минималната норма, установена в параграф 1.


Член 4

На всеки две години, като за първи път не по-късно то 31 декември 1994 г., Съветът, въз основа на доклад, а когато е необходимо, и на предложение от Комисията, преразглежда установените с настоящата директива данъчни норми и като действа единодушно след консултации с Европейския парламент, предприема необходимите мерки. Докладът на Комисията и проучването на Съвета вземат предвид правилното функциониране на вътрешния пазар, реалната стойност на данъчните норми и по-широките цели на Договора.


Член 5

1. Стойността на екюто в национална валута, която се прилага към специфичните акцизи, се фиксира веднъж годишно. Прилагат се курсовете, които се получават през първия работен ден на октомври и се публикуват в Официален вестник на Европейските общности, и влизат в сила от 1 януари на следващата календарна година.

2. Държавите-членки могат да запазят сумите на акцизите по време на годишното актуализиране в съответствие с параграф 1, ако превръщането на сумите на акцизите от екю в национална валута, води до увеличение не по-голямо от 5% или 5 ECU, като се вземе по-малката от двете стойности.


Член 6


1. Държавите-членки въвеждат в сила законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 31 декември 1992 г. Те незабавно информират Комисията за това.


Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, уредена с настоящата директива.


Член 7


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Люксембург на 19 октомври 1992 година.


За Съвета:

Председател

J. COPE


_________________________

1 ОВ С 12, 18.1.1990г., стр. 8.

2ОВ С 94, 13.1.1992г., стр. 38.

3 ОВ С 225, 10.9.1990г., стр. 56.

4ОВ L 303, 31.12.1972г., стр. 1. Последно изменена с Директива 92/78/ЕИО (виж стр. 5 на настоящия Официален вестник).

5 ОВ L 10, 16.1.1979г., стр. 8.


31992L0080- ЦПР-редактиран


Untitled Page