ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/03/07 "Младежта в света": сътрудничество със страни, различни от съседните на Европейския съюз Програма "Младежта в действие"

Обн. C ОВ. бр.70 от 27 Март 2007г.

1. Цели и описаниеНастоящата покана е насочена към подпомагане на проекти, които насърчават сътрудничеството в областта на младежта между страните по програмата и страните партньорки, различни от съседните страни на Европей- ския съюз. Тя цели:


- да насърчи обмяната на опит и добри практики в областта на младежта и неформалното образование;


- да допринесе за развитието на политиките за младежта, на работата в младежкия и доброволческия сектор, както и за укрепването на капацитета на младежките организации/структури и техните ръководни умения;


- да развие партньорства и устойчиви мрежи между младежките организации.


Проектите трябва да бъдат на една от следните теми:


1. Укрепване на гражданското общество, гражданството и демокрацията,


2. Борба с расизма и ксенофобията,


3. Междуетнически и междурелигиозен диалог,


4. Постконфликтно разрешение и възстановяване,


5. Активната роля на жената в обществото,


6. Права на малцинствата.


Адресати на това сътрудничество са лицата, работещи в младежкия сектор, лицата, занимаващи се с въпросите

на младежта и с други дейности, самите млади, както и други, участващи в дейността на младежките органи- зации и структури и проявяващи интерес към осъществяването на проекти, насърчаващи сътрудничеството в тази област.Настоящата покана се отнася до действие 3.2 на програмата "Младежта в действие". Осъществяването на тази покана е в следствие на приемането и възлагането на Агенцията от страна на Комисията на годиш- ната работна програма, отнасяща се до програмата "Младежта в действи". Настоящата покана не обвързва Агенцията и може да бъде променяна по отношение на нейните два елемента.
2. Допустими кандидати


Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел, неправителствени организации или местни, регионални или национални обществени организации. Допустими са единствено кандидатурите

на заявители, които са юридически лица и са установени в една от страните по програмата.

Страните по програмата са следните:

- държавите-членки на Европейския съюз (1);

- държавите от ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) (2);

- страните-кандидатки, които се ползват от присъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и

с общите условия и клаузи, установени в рамковите споразумения с тези страни предвид участието им в програмите на Общността (Турция).

В проектите трябва да участват партньори от поне четири различни страни (вкл. кандидатстващата органи- зация), включващи най-малко две страни по програмата, от които едната е държава-членка на Европейския съюз, и две страни партньорки.


3. Бюджет и продължителност на проектите


Предвидената обща сума за съфинансиране на проекти по настоящата покана е около 2 285 000 EUR.


Финансовата помощ не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите за възстановяване разходи.

Максималната субсидия ще бъде 100 000 EUR.


Проектите трябва да започнат между 15 декември 2007 г. и 15 февруари 2008 г. Продължителността им трябва да бъде най-малко 6 месеца и най-много 12 месеца.


4. Краен срок на кандидатстване


Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура

(EACEA) не по-късно от 31 май 2007 г. (според датата на пощенския печат).


5. Допълнителна информация


Пълният текст на настоящата покана за представяне на предложения и формулярите за подаване на кандида-

тури се намират на адрес:


http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/calls2007/action32/index.htm


Кандидатурите трябва да отговарят на условията, определени в пълния текст на настоящата покана, и да бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри.(1) Индивидуални участници от отвъдморски страни и територии (ОСТ), и където има подходящи обществени или частни орга-

низации или институции в ОСТ, ще бъдат допускани до участие в Програмата "Младежта в Действие", съгласно правилата на

Програмата и приложимите споразумения със страните членки, с които те са свързани. Отвъдморските страни и територии

са изброени в анекс 1А на Решението (2001/822/EC) на Съвета от 27 ноември 2001 година за асоциациирането на ОСТ с

Европейската общност c (OB L 314 от 30 ноември 2001 г., стр. 1).

(2) Съгласно условията на решението на Смесения комитет на ЕИП, което предстои да влезе в сила.


C070-2007-11


Untitled Page