ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/02/07 Покана за представяне на проекти за насърчаване на иновациите и качеството в областта на младежта Програма „Младежта в действие“

Обн. C ОВ. бр.70 от 27 Март 2007г.

1. Цели и описаниеНастоящата покана се отправя по Действие 4.4 на програма „Младежта в действие“. Нейната цел е да подкрепи проекти за приемане, осъществяване и насърчаване на новаторски подходи и качество в областта на неофициалното образование за младите и на „работата с младежта“.


Тези новаторски подходи може да са свързани със:


— съдържанието и целите, като се вземат предвид развитието на европейското сътрудничество в областта на младежта и приоритетите на програмата „Младежта в действие“, и/или


— прилаганата методология, основана на нови подходи в областта на неофициалното образование и младежта.


Наред с общите приоритети на програмата за насърчаване на участието на младите, културното многообразие,

европейското гражданство и социалното приобщаване, както и наред с конкретния приоритет, който за

2007 г. е насърчаване на равните възможности, (2007 — Европейска година на равните възможности за всички), проектите целят да подкрепят интеграцията на младите хора, които имат по-малко възмож- ности и живеят в предградията на Европа.Осъществяването на тази покана е в следствие на приемането и възлагането на Агенцията от страна на Комисията на годишната работна програма, отнасяща се до програмата „Младежта в действие“. Настоя- щата покана не обвързва Агенцията и може да бъде променяна по отношение на нейните два елемента.

2. Допустими кандидатиПредложенията трябва да бъдат представени от организации или сдружения с нестопанска цел или от местни, регионални или национални организации. Допустими са единствено кандидатурите на заявители, които са юридически лица и са установени в една от страните по програмата; същото важи за партньорските органи- зации.


Страните по програмата са следните:


— държавите-членки на Европейския съюз (1);


— държавите от ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) (2);


— страните-кандидатки, които се ползват с предприсъединителна стратегия в съответствие с общите прин- ципи и с условията и общите приложения, установени в съответните споразумения с тези страни предвид участието им в програмите на Общността (Турция).


В проектите трябва да участват партньорски организации от поне 4 различни страни (т.е. лицето, което отправя предложението), правното седалище на поне една от които се намира в една от държавите-членки на Европейския съюз.Физически лица не могат да ползват субсидии по тази покана за представяне на предложения.


(1) Индивидуални участници от отвъдморски страни и територии (ОСТ), и където има подходящи обществени или частни орга-

низации или институции в ОСТ, ще бъдат допускани до участие в Програмата „Младежта в Действие“, съгласно правилата на

Програмата и приложимите споразумения със страните членки, с които те са свързани. Отвъдморските страни и територии

са изброени в анекс 1А на Решението (2001/822/EC) на Съвета от 27 ноември 2001 година за асоциациирането на ОСТ с

Европейската общност (ОB L 314 от 30 ноември 2001 г., стр. 1).

(2) При условие, че влезе в сила на решението на Смесения комитет на ЕИП.
3. Бюджет и срок на проект


Предвидената обща сума за финансирането на проекти по настоящата покана за представяне на предложения

е около 600 000 EUR.


Финансовата помощ не може да надвишава 65 % от общите разходи, допустими за проекта. Сумата на субсидията, отпусната за всеки проект, няма да надвишава 100 000 EUR за едногодишна (12 месеца) дейност. Максималната субсидия ще бъде 200 000 EUR.


Дейностите трябва да започнат задължително между 1 декември 2007 г. и 31 януари 2008 г. Проектите трябва да са с продължителност най-малко 12 и най-много 24 месеца.


4. Краен срок


Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура

(EACEA) най-късно до 30 юни 2007 г. (според датата на пощенския печат).


5. Допълнителна информация


Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за подаване на кандидатури се намират на адрес:


http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/calls2007/action44/index.htm


Кандидатурите трябва да отговарят на условията, определени в пълния текст на настоящата покана, и да бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри.C070-2007-12


Untitled Page