Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1):3,56 % на 1 март 2007 г.Обменен курс на еурото (2)

Обн. C ОВ. бр.48 от 2 Март 2007г.

1 март 2007 г.(1) Обменен курс, прилаган при последната операция, извършена преди посочения ден. В случай на предлагане при

променлив курс, означава лихвата и маргиналната лихва.

(2) Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


C200704802


Untitled Page