54то изменение на Насоките за отпускане на държавни помощи Решение на надзорния орган на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) за предлагане на подходящи мерки

Обн. C ОВ. бр.53 от 8 Март 2007г.

Дата на приемане: 20 декември 2005 г.

Държава член на ЕАСТ: -

Дело №: 47171

Заглавие: Петдесет и четвърто изменение на процесуалните и материално-равните си правила в областта на отпускането на държавни помощи, включително предложение за подходящи мерки

Правно основание: Решение на Колегията № 329/05/COL

Решение: Подходящите мерки, предложени от органа и приети от държавите членки на ЕАСТ, са, както следва:

- да изменят съществуващите си схеми за отпускане на помощи във връзка с държавните помощи, включени

в новата Глава 30А от Насоките за отпускане на държавни помощи на надзорния орган, така че да бъдат приведени в съответствие с Насоките не по-късно от 1 юни 2007 г.


E2007C0308(01)


Untitled Page