РЕГЛАМЕНТ 3649/92/EИО НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1992 година относно опростения придружаващ документ за вътреобщностното движение на стоки, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата-членка на изпращане


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,


като взе предвид Директива 92/12/EИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането , движението и контрола на такива стоки (1), и по-специално член 7, параграф 4 от нея,


като взе предвид становището на Комитета по акцизите,


като има предвид, че за акцизни стоки, които вече са освободени за потребление в държава-членка, свободното движение на тези стоки няма да бъде ограничавано на територията на тази държава-членка; в случаите, в които тези продукти са предназначени или определени за търговски цели в друга държава-членка, акцизът се налага отново в съответствие с правилата на държавата-членка по получаване, като по този начин се стига до възстановяване на акциза, платен в държавата-членка на изпращане;


като има предвид, че за осигуряването на фискален контрол върху тези стоки член 7, параграф 4 от Директива 92/12/EИО предвижда опростен придружителен документ, изброяващ основните данни от придружителния документ, посочен в член 18, параграф 1 на тази директива; като има предвид, че би следвало да бъдат установени формата и съдържанието на този документ;


като има предвид, че засегнатите търговци не би следвало да бъдат допълнително затруднени по отношение на транспортните документи, поради което би следвало да бъде предвидена разпоредба за използването на вече съществуващи търговски документи, при условие, че те изпълняват определени условия;


като има предвид, че е необходимо да се предостави екземпляр за възстановяването на акциза, платен в държавата-членка на изпращане;


като има предвид, че би следвало да се установят детайлите на процедурата и броят на екземплярите от придружителния документ;


като има предвид, че е необходимо да се предвиди придружителен документ за търговските потоци на изцяло денатуриран алкохол,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Ако продуктите, подлежащи на облагане с акциз и вече освободени за потребление в една държава-членка, са предназначени да бъдат използвани в друга държава-членка за целите, посочени в член 7 от Директива 92/12/EИО, лицето, което е отговорно за вътреобщностното движение, трябва да издаде опростен придружителен документ. По време на движението на тези продукти от една държава-членка до друга държава-членка документът трябва да придружава пратката по време на движението и трябва да бъде представян на компетентните органи на държавите-членки за целите на контрола.


Член 2


1. За опростен придружителен документ може да се използва образецът, посочен в приложението, в съответствие с обяснителните бележки в екземпляр 1 на образеца.


2. За опростен придружителен документ могат да бъдат използвани също търговски документи, например фактури, документи за доставка, товарителници и пр., при условие, че те съдържат същите елементи на информация, както образецът-документ, посочен в приложението, и видът на информацията е идентифициран с номер, съответстващ на номера на клетката в упоменатия образец.


Член 3


Ако търговските документи, упоменати в член 2, се използват като опростен придружаващ документ, те се обозначават на видно място със следната забележка:


"Опростен придружителен документ (акцизни стоки) за целите на фискалния контрол".


Член 4


Опростеният придружителен документ се издава в три екземпляра.


Екземпляр 1 се съхранява от доставчика за целите на фискалния контрол.


Екземпляр 2 трябва да придружава стоките по време на движението и се съхранява от получателя.


Екземпляр 3 трябва да придружава стоките и се връща на доставчика с удостоверение за получаване, което се дава от получателя, ако доставчикът го изисква, по-специално за целите на възстановяването, и също посочва по-нататъшното фискално третиране на стоките в държавата-членка по получаване. Този екземпляр се прилага към всяко евентуално искане за възстановяване, предвидено в член 22, параграф 3 от Директива 92/12/EИО.


Член 5


Опростеният придружителен документ се използва също за придружаване на вътреобщностни търговски потоци на изцяло денатуриран алкохол, предвиден в член 27, параграф 1, буква a) от Директива 92/83/EИО на Съвета (2).


Член 6


Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1993 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.Съставен в Брюксел на 17 декември 1992 година


За Комисията:

Christiane SCRIVENER

Член на Комисията

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ ОПРОСТЕН ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ

АКЦИЗИ ВЪТРЕОБЩНОСТНО ДВИЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИ, КОИТО СА ОСВОБОДЕНИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

1 1. Доставчик 2. Справка за сделката  
ЕКЗЕМПЛЯР ДДС    
ЗА 3. Компетентен орган на страната по  
ДОСТАВЧИКА (Име и адрес) получаване  
    (Име и адрес)  
  4. Получател    
  ДДС    
     
  (Име и адрес)    
  5. Сделка/превозно средство 6.Регистрационен номер и дата на  
1 7. Място на доставка декларацията  
  8. 9. Код на стоката (код по КН)  
  Обозначения 10. 11. Бруто тегло (kg)  
  и номера, Количество 12. Нето тегло (kg)  
  брой и вид на 13. Цена по фактура/търговска стойност  
  опаковките,    
  описание на    
  стоките.    
  14.Удостоверения (някои вина и спиртни напитки, малки пивоварни и фабрики за  
  алкохол)  
  A. Вписване на проверки. Попълва се от 15. Клетки 1-13 попълнени правилно.  
  компетентния орган. Изисква се връщане на  
    екземпляр 3.  
       
    да   не   *  
    Дружество и телефонен номер на  
    подписващия  
    Име на подписващия  
    Място и дата  
    Подпис  
                   
*


ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ


(Гръб на екземпляр 1)


Вътреобщностно движение на продукти, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата-членка на изпращане


1. Общо


1.1. Опростеният придружителен документ се изисква за целите на акциза в съответствие с разпоредбите на член 7 fj Директива 92/12/EИО на Съвета от 25 февруари 1992 г.


1.2. Документът трябва да бъде попълнен четливо и по начин, който прави записванията незаличими. Информацията може да бъде предварително отпечатана. Не се разрешават заличавания и писане върху текста.


1.3. Общата спецификация на хартията, която следва да се използва, и размерите на кутийките са определени в Официален вестник на Европейските общности № C 164 от 1 юли 1989 г., стр. 3.


За всички екземпляри хартията трябва да бъде бяла, с размер 210 милиметра на 297 милиметра, с максимален толеранс от - 5 до + 8 милиметра по отношение на дължината.


1.4. Всяко неизползвано място трябва да се зачеркне, за да не може нищо да не бъде добавяно.


1.5. Придружителният документ се състои от три екземпляра:


Екземпляр 1 се връща от доставчика.


Екземпляр 2 придружава стоките и се задържа от получателя.


Екземпляр 3 придружава стоките и се връща на доставчика заедно с удостоверение за получаване от лицето, посочено в клетка 4, ако доставчикът го изисква, по-специално за целите на възстановяването.


2. Заглавия


Клетка 1 Доставчик: пълното име, адрес и номер по ДДС (ако има) на лицето, доставящо стоките в държава-членка. Ако има акцизен номер, той също би следвало да бъде посочен.


Клетка 2 Справка за сделката: регистрационен номер, даден от лицето, доставящо стоките, който ще идентифицира движението с неговите търговски документи. В общия случай това е номерът и датата на фактурата.


Клетка 3 Компетентен орган: името и адресът на органа в държавата-членка по получаване, пред който движението е предварително декларирано.


Клетка 4 Получател: пълното име, адрес и номер по ДДС (ако има) на лицето, което получава стоките. Ако има акцизен номер, той също би следвало да бъде посочен.


Клетка 5 Превозвач: "доставчик", "получател" или името и адресът на лицето, отговорно за уреждането на първото движение, ако е различно от лицата, посочени в Клетка 1 или Клетка 4; превозното средство трябва също да бъде посочено.


Клетка 6 Регистрационен номер и дата на декларацията: декларацията и/или пълномощното, което трябва да е дадено от компетентния орган в държавата-членка по получаване преди започване на движението.


Клетка 7 Място на доставка: адресът на доставка, ако е различен от адреса в клетка 4.


Клетка 8 Пълно описание на стоките, знаци, номера и вид опаковки:

знаците и номерата на външните опаковки, напр. контейнери; броят на вътрешните опаковки, напр. картони; и търговското описание на стоките.

Описанието може да бъде продължено на отделен лист, приложен към всеки екземпляр. За тази цел може да бъде използван опаковъчен лист.

Алкохол и алкохолни напитки, различни от бира, трябва да указват алкохолното съдържание (обемен процент 20 °C).


Бирата трябва да бъде указвана или като градуси Плато или като обемен процент алкохол 20 °C, или и двете, в съответствието с изискването на държавата-членка по получаване и държавата-членка на изпращане.

Минералните масла трябва да указват плътност 15 °C.


Клетка 9 Код на стоката: Кодът по КН.


Клетка 10 Количество: номерът, теглото или обемът, както е подходящо за целите на акциза в държавата-членка по получаване, например:


- цигари, брой артикули, изразен в хиляди,


- пури и пурети, нето тегло,


- алкохол и алкохолни напитки, литри 20 °C на две десетични места,


- минерални масла, с изключение на тежки течни горива, литри 15 °C.


Клетка 11 Бруто тегло: бруто теглото на пратката.


Клетка 12 Нето тегло: теглото на стоките без опаковката.


Клетка 13 Цена по фактура или стойност: общата сума по фактура с включен акциз. Ако няма продажба, която е свързана с движението, трябва да се запише търговската стойност. В този случай би следвало да се добави забележката "без продажба".


Клетка 14 Удостоверения: Това място е запазено за евентуални удостоверения, които се изискват само в екземпляр 2.


1. При определени вина, удостоверяването относно произхода и качеството на продуктите би следвало, когато е необходимо, да се посочи в съответствие със законодателството на Общността в тази област.


2. При определени видове спирт, удостоверяването относно мястото на производство, което изисква съответното законодателство на Общността, би следвало да бъде посочено, когато е необходимо.


3. Бира, произведена от независима малка пивоварна, дефинирана в специалната директива на Съвета относно структурата на акциза за алкохол и алкохолни напитки, за която се очаква да бъде предявено искане за редуцирана ставка на акциза в държавата-членка по получаване, би следвало да бъде удостоверена по следния начин:


"С настоящото се удостоверява, че бирата е произведена от независимо малко предприятие с производство през предната година от .......... хектолитра".


4. Етилов алкохол, произведен от малка спиртоварна, дефинирана в специалната директива на Съвета относно структурата на акциза за алкохол и алкохолни напитки, за който се очаква да бъде предявено искане за редуцирана ставка на акциза в държавата-членка по местоназначение, би следвало да бъде удостоверен по следния начин:


"С настоящото се удостоверява, че описаният продукт е произведен от малко предприятие с производство през предната година от .......... хектолитра чист алкохол".


Клетка 15 Компания на подписващата страна и т.н.: документът трябва да бъде попълнен от или от името на лицето, отговорно за движението на стоките. Това може бъде или доставчикът или получателят. Ако доставчикът изисква Екземпляр 3 да му бъде върнат с удостоверение за получаването, това би следвало да бъде посочено.


Клетка A Вписване на проверки: компетентните органи вписват проверките, направени по отношение на Екземпляри 2 и 3. Всички коментари се подписват, датират и подпечатват от отговорния служител.


Клетка Б Удостоверение за получаване: дава се от получателя и се връща на доставчика, ако той го изисква, по-специално за целите на възстановяването.
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ ОПРОСТЕН ПРИДРУЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

АКЦИЗИ ВЪТРЕОБЩНОСТНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ, КОИТО СА ОСВОБОДЕНИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ


  2 1. 2. Справка за сделката  
  ЕКЗЕМПЛЯР Доставчик    
  ЗА ДДС № 3. Компетентен орган на  
  ПОЛУЧАТЕЛЯ (Име и адрес) страната по получаване  
      (Имеи адрес)  
    4. Получател    
    ДДС №    
    (Име и адрес)    
    5. Сделка/превозно средство 6. Регистрационен номер и дата  
  2 7. Място на доставка на декларацията  
    8. 9. Код на стоката (код по КН)  
    Обозначения 10. 11. Бруто тегло (kg)  
    и номера, Количество 12. Нето тегло (kg)  
    брой и вид на 13. Цена по фактура/търговска стойност  
    опаковките,    
    описание на    
    стоките.    
    14. Удостоверения (някои вина и спиртни напитки, малки пивоварни и фабрики  
    за алкохол)  
    A. Вписване    
    на проверки. 15. Клетки 1-13 попълнени правилно.  
    Попълва се от Изисква се връщане на екземпляр 3.  
    компетентния    
    орган. да   не   *  
      Дружество и телефонен номер на подписващия  
      Име на подписващия  
      Място и дата  
      Подпис  
     
Б. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО    
     
Стоки получени от получателя    
     
Дата.................................. Място:................................... Регистрационен№:......................    
     
     
     
     
Акцизът е бил платен/ деклариран пред компетентния орган    
*    
     
Дата.......................................................... Регистрационен №:.............................................    
     
Други бележки на получателя:    
     
     
     
     
     
Място/дата................................................... Име на подписващия:..................................    
     
     
     
Подпис    
     
     
A Вписване на проверки (продължение)    
     
     
     
     
                       
*

*


ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ ОПРОСТЕН ПРИДРУЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

АКЦИЗИ ВЪТРЕОБЩНОСТНО ДВИЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИ, КОИТО СА ОСВОБОДЕНИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ


  3 1. 2. Справка за сделката  
  Екземпляр Доставчик    
  връщан на ДДС № 3. Компетентен орган на страната  
  доставчика (Име и адрес) по местоназначение  
      (Имеи адрес)  
    4.    
    Получател    
    ДДС №    
    (Име и адрес)    
    5. Сделка/превозно средство 6. Регистрационен номер и дата  
  3 7. Място на доставка на декларацията  
    8. 9. Код на стоката (код по КН)  
    Обозначения 10. 11. Бруто тегло (kg)  
    и номера, Количество 12. Нето тегло (kg)  
    брой и вид на 13. Цена по фактура/търговска стойност  
    опаковките,    
    описание на    
    стоките    
    14. Удостоверения (някои вина и спиртни напитки, малки пивоварни и фабрики за  
    алкохол  
    A. Вписване 15. Клетки 1-13 попълнени правилно.  
    на проверки. Изисква се връщане на екземпляр 3.  
    Попълва се от    
    компетентния да   не   *  
    орган. Дружество и телефонен номер на подписващия  
      Име на подписващия  
      Място и дата  
      Подпис  
Б. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО    
     
Стоки получени от получателя    
     
Дата.................................. Място:................................... Регистрационен №:.....................    
     
     
     
     
Акцизът е бил платен/ деклариран пред компетентния орган    
*    
     
Дата.......................................................... Регистрационен №:.............................................    
     
Други бележки на получателя:    
     
     
     
     
     
Място/дата................................................... Име на подписващия:..................................    
     
     
     
Подпис    
     
     
     
A Вписване на проверки (продължение)    
     
     
     
     
                       


_________________________

1 OВ L 76, 23. 03. 1992 г., стр. 1.


2 OВ № L 316, 31. 10. 1992 г., стр. 21.


31992R3649.doc- ЦПР - редактиран


Untitled Page