67-ма ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА КР ОТ 6 И 7 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. Становище на Комитета на регионите от 6 декември 2006 г. относно „Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — Към устойчив винопроизводителен сектор в ЕС“

Обн. C ОВ. бр.57 от 10 Март 2007г.

Тъй като настоящият акт не е нормативен акт с общо приложение, той няма да бъде публикуван в Специал-

ното издание на Официален вестник.


JOC_2007_057_0001_01


Untitled Page