ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ 2007


НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ,


НЕЙНО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКАТА ХЕРЦОГИНЯ НАЛЮКСЕМБУРГ,


НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ХОЛАНДИЯ,Като признават, че ядрената енергия представлява важен ресурс за развитието и укрепването на индустрията и ще позволи напредъка на каузата на мира,

Убедени, че само съвместните усилия, предприети без забавяне, могат да предложат перспектива за достижения, съвместими с градивните възможности на техните държави.

Решени да създадат условия, необходими за развитието на силна ядрена енергетика, която ще осигури обширни енергийни ресурси, ще доведе до модернизация на технологичните процеси и ще допринесе чрез многостранното и прилагане за просперитета на техните народи.

Като са твърдо решени да създадат условия за сигурността, необходима за премахването на опасностите за живота и здравето на народа.

Като желаят да приобщят други държави към тяхната работа и да си сътрудничат с международни организации, занимаващи се с мирното развитие на атомната енергетика.РЕШИХА ДА СЪЗДАДАТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ (ЕВРАТОМ) И ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ОПРЕДЕЛИХА КАТО СВОИ УПЪЛНОМОWЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ:

Господин Пол Анри СПААК, Министър на външните работи,

Барон Ж. Ш. СНОЙ ИД ОПЮР, Генерален секретар на Министерството на икономиката, ръководител на белгийската делегация по време на Междуправителствената конференция;

Президентът на Федерална Република Германия:

Доктор Конрад АДЕНАУЕР, Федерален Канцлер,

Професор доктор Валтер ХАЛЩАЙН, Държавен секретар на федералното външно министерство;

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА

Господин Кристиан ПИНО, Министър на външните работи,

Господин Морис ФОр, Заместник-държавен секретар на външните работи;

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ:

Господин Антонио СЕН И, Председател на Министерския съвет, Господин Гаетано МАРТИНО, Министър на външните работи;

НЕЙНО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКАТА ХЕРЦОГИНЯ НАЛЮКСЕМБУРГ:

Господин Йозеф БЕХ, Председател на Министерския съвет, министър на l3ъншните работи,

Господин Ламбер ШО, посланик, ръководител на делегацията на Люксембург на Междуправителствената конференция;

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ХОЛАНДИЯ:

Господин ЙозефЛУНС, Министър на външните работи,

Господин Й. Линтхорст ХОМАН, ръководител на делегацията на Холандия на Междупраl3ителствената конференция;

Които, след като размениха своите правомощия, признати за валидни и съставени в надлежна форма се съгласиха на следното.
ДЯЛ ПЪРВИ ЗАДАЧИ НА ОБЩНОСТТА


Член 1С този договор Високо договарящите се страни създават по между си ЕВРО ПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ( ЕВРАТОМ).

Задача на Общността е да допринесе за повишаването на жизнения стандарт в държавите-членки и за развитието на отношенията с другите страни, посредством установяването на условия, необходими за бързото създаване и развитие на ядрената енергетика.

Член 2

Зада осъществи своята задача в съответствие с предвиденото в този договор Общността:

а) насърчава научноизследователската дейност и осигурява разпространение на техническа информация;

Ь) създава единни стандарти за сигурност, за да защити здравето на работниците и на населението, и осигурява тяхното прилагане;

с) улеснява инвестициите и осигурява, в частност посредством насърчаването на сдруженията на предприятия създаването на основни съоръжения, необходими за развитието на ядрената енергетика в Общността;

d) осигурява за всички потребители в Общността редовно и справедливо снабдяване с руди и ядрени горива;

е) чрез съответен контрол гарантира ядрените материали да не бъдат отклонявани за цели, различни от онези, за които са предназначени;

f) упражнява правото на собственост, предоставено и по отношение на специалните радиоактивни материали;

g) осигурява широк търговски пласмент и достъп до най-добрите технически съоръжения, чрез създаването на общ пазар за специални материали и съоръжения, чрез свободно движение на капитал за инвестиции в областта на ядрената енергетика, и чрез възможност за свободното наемане на работа за специалисти'!'е в рамките на Общността;

h) създава с други страни и международни организации такива отношения, които оказват благоприятно въздействие за напредъка при използуването на ядрената енергия.

Член 3


1. Задачите, възложени на Общността се осъществяват от следните институции: - ЕВРОПЕЙСКИ Парламент,

- Съвет,

- КОМИСИЯ,

-СЪД,

СМЕТНА ПАЛАТА,

Всяка институция действува в рамките на правомощията, предоставени и от този договор.

2. Съветът и Комисията се подпомагат от Икономическия и социален комитет, който действува като консултативен орган.
ДЯЛ ВТОРИ

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПООЩРЯВАНЕТО НА НАПРЕДЪКА В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА

ГЛАВА ПЪРВА

РАЗВИТИЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ


Член 4

1. Комисията е отговорна за осигуряването и поощряването на благоприятни условия в държавите-членки за научни изследвания, и за тяхното подпомагане, посредством осъществяване на програма на Общността за научни изследвания и обучение.

2. Дейността на Комисията в тази връзка се осъществява в областите, изброени в Приложение първо към този договор.

Този списък може да бъде изменен от Съвета, който приема решение с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията. Последната е длъжна да се консултира с Научноизследователския и технически комитет, създаден в съответствие с Член 134.


Член 5


За целите на координирането и осъществяването на научните изследвания, предприети в държавите-членки, Комисията било чрез специално искане, отправено до определен получател и съобщено на правителството, било чрез общо искане, може да покани държавите-членки, лицата и предприятията да и съобщят свои програми, отнасящи се до научни изследвания, които тя е посочила в своето искане.

След като предостави на всички заинтересовани пълната възможност да изкажат мнение, Комисията може да представи мотивирано мнение по всяка програма. която и е била съобщена. Комисията представя такова мнение ако държавата или лицето, което е съобщило програмата поиска това.

Посредством тези мнения Комисията прави необходимото за предотвратяване на ненужното дублиране и насочва научните изследвания към сектори, които са недостатъчно изследвани. Комисията не може да публикува тези програми без съгласието на държавата, лицето или предприятието, което ги е съобщило.

Комисията публикува редовно списък на секторите в областта на ядрените изследвания, за които смята че са недостатъчно изследвани.

Комисията може да обедини представители на обществени и частни научноизследователски центрове, а също така и експерти, занимаващи се с научни изследвания в същата или в свързани области, за взаимни консултации, и обмяна на информация


Член 6


За да насърчи осъществяването на научноизследователските програми, които са и били съобщени Комисията може:

a) да предвиди финансова помощ в рамките на научноизследователските контакти, без да предлага субсидии така и без да предлага субсидии;

Ь) да предоставя било безплатно, било срещу заплащане всякакви ресурси или специални радиоактивни материали, каквито има в наличност;

с) да предоставя на разположение на държавите-членки, лицата или предприятията било безплатно, било срещу заплащане съоръжения, уреди, или експертна помощ;

d) да поощрява съвместното финансиране от страна на заинтересовани държави- членки, лица или предприятия.


Член 7


Програмите на Общността за научни изследвания и обучение се приемат от Съвета с единодушие, по предложение на Комисията, която се консултира с Научноизследователския и технически комитет.

Тези програми се съставят за срок не по-дълъг от пет години.

Средствата, необходими за осъществяването на тези програми, се включват ежегодно в бюджета на Общността за научни изследвания и инвестиции.


Комисията осигурява изпълнението на тези програми и внася ежегоден доклад на Съвета по тези въпроси.

Комисията информира Икономическия и социален комитет за най-общите насоки на програмите на Общността за научни изследвания и обучение.


Член 81. След като се консултира с Научноизследователския и технически комитет, Комисията създава Обединен 'център за ядрени изследвания.

Този център има задължението да осигури осъществяването на научноизследователските програми и останалите задачи, възложени му от Комисията.

Той също така има задачата да осигури създаването на единна ядрена терминология и на стандартна единна система на мерки.

Той създава централно бюро за мерни единици в ядрената област.

2. Дейностите на центъра могат поради географски или функционални причини да бъдат осъществявани в отделни подразделения.


Член 9


1. След получаване на мнението на Икономическия и социален комитет, Комисията може, в рамките на Обединения център за ядрени изследвания да създава школи за обучение на специалисти, в частност в областите, свързани с осъществяване на проучвания за минерали, производството на ядрени материали с висока честота, обработката на ядрените горива, ядреното инженерство, здравеопазването и сигурността, както и на производството и използуването на радиоизотопи.

Комисията определя подробностите за провеждането на това обучение.

2. Създава се институция със статут на Университет; начинът по който тя ще функционира се определя от Съвета, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията.


Член 10


Комисията може, въз основа на договор, да възложи осъществяването на някои части от научноизследователската програма на държави-членки, лица и предприятия, или на международни организации, или граждани на трети страни.

Член 11

Комисията публикува научноизследователските програми, посочени в членове 7,8 и 10, а също така и доклади за постигнатия напредък в тяхното осъществяване.
ГЛАВА ВТОРА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯРАЗДЕЛ ПЪРВИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ОБЩНОСТТА ИМА ПРАВО ДА ДАВАЧлен 12


Държавите-членки, лицата или предприятията имат право, след като отправят молба до Комисията, да придобиват не изключителни лицензни върху патенти, временно защитени права върху патенти, полезни модели, или молби за патенти, притежавани от Общността, когато те са в състояние да използуват ефективно откритията. които са надлежно защитени.

При същите условия Комисията предоставя сублицензии върху патенти, временно защитени права върху патенти, полезни модели или молби за патенти, когато Общността притежава договорни лицензии, предоставящи и правото да осъществява тази дейност.

Комисията предоставя такива лицензии и сублицензии при условия, които се договарят с лицата, на които се предоставят, както и цялостна информация, необходима за тяхното използуване. Тези условия в частност се отнасят до подходящото възнаграждение, и в зависимост от конкретния случай - до правата на притежателя на лиценза да предоставя сублицензии на трети страни, и до задължението да третира информацията като търговска тайна.

Ако не може да бъде постигнато споразумение по условията, посочени в алинея трета, притежателите на лицензии могат да отнесат въпроса пред Съда, с цел да 6ьдат определени съответните условия.


Член 13


Комисията съобщава на държавите-членки, лицата и предприятията информацията,

получена от Общността, която не е обхваната от разпоредбите на член 12, когато тази информация е получена от нейната собствена научноизследователска програма или е предоставена на Комисията с правото да я използува свободно.

Комисията може да предвиди за разкриването на такава информация, тя да се третира като поверителна и да не бъде предоставяна на трети лица.

Комисията не може да разкрива информация, която е била придобита при определени ограничения за нейното използуване или разпространение, информация, за която се знае, че е поверителна, освен ако е в състояние да осигури спазването на тези ограничения.
РАЗДЕЛ ВТОРИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯА) РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НАДОБРОВОЛНИСПОРАЗУМЕНИЯ


Член 14


Комисията ще се стреми въз основа на доброволни споразумения да осигури както съобщаването на информацията, която е от полза за Общността, при осъществяването на нейните цели, така и да предоставя лицензии върху патенти, временно защитени права върху патенти, полезни модели или молби за патенти, съдържащи такава информация.

Член 15

Комисията създава процедура, която държавите-членки, лицата и предприятията могат да използуват като средство за обмяна на временни или крайни резултати от техните научни изследвания, доколкото тези резултати не се получават от Общността, в съответствие с договори за научни изследвания, предоставяни от Комисията.

Тази процедура трябва да бъде такава, че да гарантира конфиденциалния характер на обмена. Съобщените резултати могат да бъдат предоставени от Комисията на Обединения център за ядрени изследвания, за да бъдат съхранявани като документния; това не дава никакви права за ползуване, за които съобщилата страна не е дала съгласие.

В) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪОБЩАВАНЕ НА КОМИСИЯТА


Член 16


1. Веднага след като бъде подадена заявка в държава-членка за патент или за полезен модел, отнасящ се до конкретна област на ядрените изследвания, тази държава е длъжна да поиска от заявителя съгласие за съобщаване на съдържанието на заявката на Комисията.

Ако заявителят се съгласи, това съобщаване се осъществява в рамките на три месеца от датата на подаването на заявката. Ако заявителят не е съгласен, държавата членка, в рамките на същия срок е длъжна да уведоми Комисията за съществуването на такава заявка.

Комисията може да поиска от държавата-членка да и бъде съобщено съдържанието на заявката, за чието съществуване тя е била уведомена.

Комисията е длъжна да отправи такова искане в рамките на два месеца от датата на уведомяването. Всяко удължаване на този срок предизвиква и съответното удължаване на срока, предвиден в параграф шести от тази алинея.

При получаване на такова искане от Комисията, държавата-членка е длъжна отново да поиска съгласието на заявителя за съобщаването на съдържанието на молбата. Ако заявителят се съгласи, се прави незабавно съобщаване

Ако заявителят не се съгласи, държавата-членка, въпреки това е длъжна да направи такова съобщение на Комисията в рамките на осемнадесет месеца от датата. на която е била внесена заявката.

2. Държавите-членки информират Комисията, в рамките на осемнадесет месеца от датата на внасянето на заявката, за съществуването на все още непубликувана заявка за патент или за полезен модел, за която считат, че макар и очевидно да третира предмет, отнасяш се не точно до областта на ядрените изследвания, е пряко свързана и е от съществено значение за развитието на ядрената енергетика на Общността

Ако КОМИСf1ята поиска това, съдържанието на заявката трябва да и бъде съобщено в срок от два месеца.

3. За да се осъществи публикуването колкото е възможно по-бързо, държаJ1l1течленки са длъжни да намалят до минимум времето, което се изисква за обработка на заявките за патенти или полезни модели, отнасящи се до материята, посочена в алинеи I и 2, за които е било отправено искане от Комисията.

4. Комисията третира споменатите по-горе съобщения като поверителни. Те могат да бъдат правени само с оглед надлежно документиране. Но Комисията има Право да използува откритията, които са и били съобщени или със съгласието на молителя, или в съответствие с членове от 17 до 23.

5. Разпоредбите на този член не се прилагат, когато споразумение, сключено с трета страна или международна организация изключва такова съобщаване


С) ПРЕДОСТАВЯНЕНАЛИЦЕНЗИИВЪЗ ОСНОВАНААРБИТРАЖНО РЕШЕНИЕ ИЛИ ПОРАДИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ


Член 17


1. При липса надоброволно споразумение, неизключителни лицензии могат да бъдат предоставяни въз основа на арбитражно решение или поради задължителната компетентност, в съответствие с членове от 18 до 23:

а) на Общността или съвместни предприятия, които имат това право, в съответствие с член 48 - по отношение на патенти, временно защитени права върху патенти или полезни модели, отнасящи се до открития, пряко свързани с научни изследвания в ядрената област, когато предоставянето на такива лицензии е необходимо за продължаване на техните собствени научни изследвания или е належащо за функционирането на техните съоръжения.

Ако Комисията поиска това, тези лицензии включват правото да се разрешава на трети лица да използуват откритията, когато те осъществяват работа или изпълняват поръчки в полза на Общността или на смесени предприятия;

Ь) на лица или предприятия, които са подали молба до Комисията за тях, относно патенти, временно защитени права върху патенти или полезни модели, отнасящи се до открития, пряко свързани с и от съществено значение за развитието на ядрената енергетика в Общността, при условие, че всички изброени по-долу условия са налице:

i. Изминали са поне четири години от внасянето на заявката за предоставяне на патент, освен в случая, когато става дума за откритие, отнасящо се до специална област на ядрените изследвания;

ii. На територията на държавата-членка, където това откритие е защитено, не са изпълнени изискванията относно него, произтичащи от развитието на ядрената енергетика, съобразно концепцията на Комисията за това развитие;

iii. Притежателят, след като е бил поканен да изпълни тези изисквания било сам, било чрез лицата, на които е предоставил лицензия, не се е съобразил с това искане;

iv. Лицата или предприятията, които кандидатствуват за получаване на лицензии са в състояние да изпълнят ефективно тези изисквания, като използуват откритието.

Държавите-членки не могат да предприемат принудителни мерки, предвидени в тяхното национално законодателство, с цел да изпълнят тези изисквания, които ще ограничат предвидената закрила на откритието, освен след предварително искане на Комисията.

2. Неизключителната лицензия не може да бъде предоставяна, така както това е предвидено в алинея първа, когато притежателят може да докаже съществуването на законни основания, в частност, че той не е имал достатъчно време на разположение.

3. Предоставянето на лицензия, в съответствие с алинея първа, дава правото на пълно възнаграждение, чийто размер се съгласува между притежателя на патента, временно защитените права върху патент или полезен модел и лицето, на което се предоставя лицензия.

4. Разпоредбите на този член не засягат разпоредбите на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.

Член 18

Създава се Арбитражен комитет за целите, предвидени в този раздел. Съветът назначава членовете приема процедурните правила на този Комитет, като действува по предложение на Съда.

Срещу решението на Арбитражния комитет, в срок от един месец от неговото съобщаване, може да се отправя жалба от страните, която има суспензивен ефект. Съдът ограничава проверката си върху формалната валидност на решението и върху тълкуването на разпоредбите на този договор от Арбитражния комитет. Окончателните решения на Арбитражния комитет има силата на присъдено нещо по отношение на страните по делото. Те подлежат на принудително изпълнение, в съответствие с предвиденото в член 164.


Член 19

Когато не бъде сключено доброволно споразумение, но Комисията възнамерява да осъществи предоставяне на лицензии в един от случаите, предвидени в член 17, тя е длъжна да уведоми за своето намерение притежателя на патент, временно защитени права върху патент, полезен модел или молба за предоставяне на патент, както и да уточни в това съобщение името на заявителя и обхвата на лиценза.


Член 20


Притежателят може в едномесечен срок от получаване на съобщението, предвидено в член 19 да предложи на Комисията, и в зависимост от конкретния случай - на заявителя, те да сключат специално споразумение за отнасянето на въпроса пред Арбитражния комитет.

Ако Комисията или заявителят откажат да сключат такова споразумение, Комисията няма право да иска от съответната държава или от компетентните и органи да предоставят лицензия, или да съдействуват за нейното предоставяне.

Ако Арбитражният комитет установи, при отнасяне на въпроса до него, въз основа на специално споразумение, че искането на Комисията е съобразено с разпоредбите на член 17, той приема мотивирано решение, с което предоставя лицензия на молителя, уточнява условията за предоставяне на лицензия и възнаграждението за това, доколкото страните не са постигнали съгласие по тези въпроси.


Член 21


Ако собственикът не предложи отнасянето на въпроса пред Арбитражния комитет, Комисията може да поиска от съответната държава-членка или от компетентните и органи да предоставят лицензия или да съдействува за нейното предоставяне.

Ако държавата-членка или компетентните органи, след като са разгледали позицията на молителя, считат, че условията на член 17 не са изпълнени, те са длъжни да уведомят Комисията за своя отказ да предоставят лицензия или да съдействуват за неговото предоставяне.

Ако те откажат да предоставят лицензия или да съдействуват за нейното предоставяне, или ако в рамките на четири месеца от датата на искането не бъде получена никаква информация относно предоставянето на лицензия, Комисията има на разположение два месеца, в рамките на които да отнесе въпроса пред Съда.

Притежателят трябва да бъде изслушан при разглеждането на делото от Съда. Ако решението на Съда постанови, че условията на член 17 са били изпълнени, съответната държава-членка или компетентните и органи са длъжни да предприемат такива мерки, каквито би изисквало изпълнението на това решение.


Член 22


1. Ако притежателят на патента, временно защитените права върху патент или полезния модел и лицето, на което е предоставена лицензия не могат да се споразумеят относно размера на възнаграждението, заинтересованите страни могат да сключват специално споразумение за отнасяне на проблема пред Арбитражния комитет.

С това страните изключват правото да започнат осъществяването на Процедури различни от предвидените в член 18.

2. Ако притежателят на лиценза откаже да сключи специално споразумение, лиценза, който му е бил предоставена, се счита за недействителна

Ако притежателят на патента откаже да сключи специално споразумение, възнаграждението, посочено в този член се определя от съответните национални органи.


Член 23


След изтичането на една година, решенията на Арбитражния комитет или на съответните национални органи могат, ако са налице нови факти, които да обосновават това действие, да бъдат изменяни що се отнася до условията за предоставяне на лиценз.

Това изменение е проблем, който се решава от органа взел решението.РАЗДЕЛ ТРЕТИ


РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТАЧлен 24


Информацията, която Общността придобива като резултат от изпълнението на нейната научноизследователска програма, и чието разкриване може да увреди отбранителните интереси на една или повече държави-членки, се счита за поверителна, при спазване на следните разпоредби.

1. Съветът, като действува по предложение на Комисията приема разпоредби, свързани с поверителността, които, след като вземат предвид разпоредбите на този член, предвиждат различна степен на поверителност, която следва да се прилага и мерки за сигурност, подходящи за всяка от степените.

2. Когато Комисията счита, че разкриването на някаква информация е в състояние да увреди на интересите на една или повече държави, тя прилага по отношение на тази информация степен на поверителност, която се налага от конкретния случай, в зависимост от разпоредбите относно поверителността.

Тя съобщава незабавно тази информация на държавите-членки, които са длъжни да обезпечат спазването на същата степен на поверителност спрямо нея.

Държавите-членки информират Комисията в срок от три месеца дали желаят да запазят временно прилаганата степен, да я заменят с друга или да изключат информацията от прилагането на този режим.

След изтичането на срока се прилага най-високата от исканите степени. Комисията уведомява съответно държавите-членки за това.

По искане на Комисията или на държава-членка Съветът може, като действува с единодушие по всяко време да приложи друга степен или да разсекрети информацията. Съветът е длъжен да получи мнението на Комисията преди да предприеме каквото и да е действие, по искане на държана-членка.

3. Разпоредбите на членове 12 и 13 не се прилагат по отношение на информация, спрямо която съществува степен на поверителност.

Въпреки това, при условие, че са спазен и съответните мерки за сигурност,

а) информацията, посочена в членове 12 и 13 може да бъде съобщавана от Комисията:

i. на смесено предприятие;

ii. на лице или предприятие, с изключение на смесено предприятие, посредством държавата-членка, на ,чиято територия функционира това лице или предприятие;

Ь) информацията, посочена в член 13 може да бъде съобщавана от държава-членка на лице или предприятие, с изключение на смесено предприятие, което функционира на територията на тази държава, при условие, че Комисията е уведомена за извършването на такова съобщение;

с) всяка държава-членка има праното да поиска от Комисията да и бъде предоставен лиценз, в съответствие с член 12, за да бъдат удовлетворени нуждите на тази държава, или на лице, или предприятие, което функционира на нейна територия.

Член 25

1. Държавата-членка, при съобщаване за съществуването или на съдържанието на заявка за патент или полезен модел, отнасящ се до областите, посочени в член 16, алинеи 1 и 2, когато е целесъобразно насочва вниманието към необходимостта да бъде приложена определена степен на поверителност, поради отбранителни съображения, като в същото време посочва възможната продължителност за съществуване на тази степен.

Комисията изпраща на другите държави-членки всички приети съобщения в съответствие с предходния параграф. Комисията и държавите-членки предприемат такива мерки, които при наличието на разпоредбите за сигурност съответствуват на степента, конто се изисква от съответната държава на произхода.

2. Комисията може също така да изпраща други съобщения до съвместните предприятия, а чрез държава-членка - и до лице или предприятие, което не е смесено и функционира на територията на тази държава.

Откритията, които се споменават в заявките, посочени в алинея първа, могат да бъдат използувани само със съгласието на заявителя, или в съответствие с членове от 17 до 23.

Съобщенията, а в зависимост от конкретния случай и използуването, споменато в тази алинея, се осъществяват при спазване на мерките, които съгласно разпоредбите относно поверителността съответствуват на степента на поверителност, изисквана от държавата на произхода.

1. Съобщенията във всички случаи се осъществяват след даване на съгласие от държавата на произхода. Съгласието за съобщаване и използване може да бъде отказано само по отбранителни съображения.

3. По искане на Комисията или на държава-членка, Съветът може, като приеме решение с единодушие, по всяко време да приеме друга степен или да изключи информацията от категорията на секретната. Съветът е длъжен да получи мнението на Комисията преди да предприеме каквото и да е действие, по искане на държава-членка.


Член 26


1. Когато информацията, съдържаща се в патенти, заявки за патенти, временно защитени права върху патенти, полезни модели или молби за полезни модели е била класифицирана в съответствие с членове 24 и 25, държавите, които са поискали тази класификация, не могат да отказват разрешение съответните заявки да бъдат подавани в други държави-членки.

Всяка държава-членка е длъжна да предприеме необходимите мерки, за да опази поверителността на тези права и заявки, в съответствие с процедура, предвидена в нейните собствени закони и подзаконови актове.

2. Никакви заявки, отнасящи се до информация, поставена в определена категория, в съответствие с член 24, не могат да бъдат подавани извън държавите-членки, освен при единодушно съгласие на последните. Ако държавите-членки не изразят своето становище, тяхното съгласие се счита за получено след изтичането на шест месеца от датата, на която информацията е била съобщена на държавите-членки от страна на Комисията.

Член 27

Обезщетението за вредите, претърпени от молителя в резултат на поставянето в определена категория по отбранителни съображения, се регулира от разпоредбите на националните законодателства на държавите-членки и е задължение на държавата, която е поискала такова категоризиране, която е осъществила разширяването на нейния обхват или продължаването и, или е предизвикала забраната за подаване на молби извън Общността.

Когато няколко държави-членки са осъществили разширяване или продължаване на срока на класификацията или са предизвикали забрана за депозиране на молби извън рамките на Общността, те са съвместно отговорни за компенсирането на всички вреди, произтичащи от техните действия.

Общността не може да претендира за каквито и да е било обезщетения, въз основа на този член.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИЧлен 28


Когато като резултат от съобщаването на Комисията непубликуваните заявки за патенти или полезни модели, или за патенти, или полезни модели, поставени в определена категория по отбранителни съображения се използуват неправомерно или станат известни на лице, което няма право да ги узнава, Общността е длъжна да обезщети вредите, претърпени от заинтересованото лице.

Без да се накърняват собствените и права срещу лицето, отговорно за тези вреди Комисията, доколкото е обезщетила тези вреди придобива всички права, които са имали заинтересованите срещу третите лица. Това не засяга правото на Общността да предприеме съответните мерки срещу лицето, което е отговорно за вредата, в съответствие с общите разпоредби, които са в сила.


Член 29


Когато едно споразумение или договор за обмен на научна или индустриална информация в ядрената област между държава-членка, лице или предприятие от една страна и трета страна, международна организация или гражданин на трета страна от друга, изисква подписване от държавата-членка, която действува в суверенното си качество, то се сключва от Комисията.

При спазване на разпоредбите на членове 103 и 104, Комисията може, при условия, каквито смята за подходящи, да разреши на държава-членка, лице или предприятие да сключват такива споразумения.
ГЛАВА ТРЕТАЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СИГУРНОСТЧлен ЗО


В Общността се приемат основни стандарти за закрила на здравето на лицата и на обществото срещу опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения.

Изразът "основни стандарти" означава:

а) максимално допустими дози, които са съвместими с адекватна степен на сигурност;

Ь) максимално допустими дози на облъчване и замърсяване;

с) основни принципи, регулиращи медицинските грижи за работниците.


Член 31


Основните стандарти се създават от Комисията, след като тя е получила мнението на група лица, назначени от Научноизследователския и технически комитет измежду експерти, и в частност експерти по обществено здравеопазване в държавите членки Комисията е длъжна да получи мнението на икономическия и социален комитет относно тези основни стандарти.

След като се консултира с Европейския парламент, Съветът може, по предложение на Комисията, която е длъжна да му изпрати мненията, получени от тези комитети, да приеме основните стандарти; Съветът е длъжен да приеме решение с квалифицирано мнозинство.


Член 32


По искане на Комисията или на държави-членки основните стандарти могат да бъдат изменяни и допълвани, в съответствие с процедурата, предвидена в член 31.

Комисията е длъжна да разгледа всяко искане, отправено от държава-членка.


Член 33


Всяка държава-членка е длъжна да приеме съответни разпоредби, било чрез закони, чрез подзаконови или административни актове, за да гарантира съобразяването с основните стандарти, които са били възприети, и да предприеме необходимите мерки във връзка с обучението, образованието и професионалната квалификация.

Комисията отправя съответни препоръки за хармонизиране на законодателствата, които се прилагат от държавите-членки в тази област.

За тази цел държавите-членки съобщават на Комисията разпоредбите, които се прилагат към датата на влизането в сила на този договор, както и всякакви последващи проекти за актове от същия вид.

Всички препоръки, които Общността би желала да отправи по отношение на такива проекти за актове се правят в рамките на три месеца от датата, на която тези проекти за актове са били съобщени.


Член 34


Всяка държава-членка, на чиято територия се осъществяват особено опасни експерименти е длъжна да предприеме допълнителни мерки за опазване на здравето и сигурността, за които следва да получи предварително мнението на Комисията.

Одобрението на Комисията се иска, когато резултатите от тези експерименти биха могли да засегнат териториите на останалите държави-членки.


Член 35


Всяка държава-членка създава необходимите условия за осъществяването на постоянно наблюдение на нивото на радиоактивността във въздуха, водата и почвата и да осигури съобразяването с основните стандарти.

Комисията има право на достъп до тези съоръжения; тя може да проверява тяхното функциониране и ефективност.


Член 36


Съответните органи са длъжни периодично да предоставят информация относно проверките, осъществявани в съответствие с член 35, на Комисията, така че тя да бъде информирана относно нивото на радиоактивност, на което е изложено обществото.


Член 37


Всяка държава-членка е длъжна да предоставя на Комисията такива общи данни, които се отнасят до планове за разполагане на радиоактивни отпадъци в каквато и да е било форма, което ще направи възможно да се определи дали осъществяването на такъв план е в състояние да предизвика радиоактивно замърсяване на водата, почвата или въздушното пространство на друга държава-членка.

Комисията е длъжна да даде своето мнение в рамките на шест месеца, след като се консултира с групата експерти, посочена в член 31.


Член 38


Комисията отправя препоръки до държавите-членки относно нивото на радиоактивност във въздуха, водата и почвата.

В спешни случаи Комисията издава директива, която изисква от съответните държави- членки да предприемат в срок, посочен от Комисията всички необходими мерки за предотвратяване на нарушаването на основни стандарти и да осигурят спазването на разпоредбите.

Ако съответната държава-членка не се съобрази с директивата на Комисията в рамките на определения срок, Комисията или която и да е заинтересована държава членка може незабавно, като изключение от разпоредбите на членове 141 и 142, да отнесе въпроса пред Съда.


Член 39


Комисията създава в рамките на Обединения център за ядрени изследвания, веднага след неговото образуване, секция за документация относно здравеопазването и сигурността и за проучвания.

Тази секция в частност има за задача да събира документация и информация, посочена в членове 33, 36 и 37 и да подпомага Комисията при осъществяването на задачите, възложени и от тази глава.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА


ИНВЕСТИЦИИ
Член 40


С цел да се стимулират действията на лицата и предприятията и да се улесни координирането на техните инвестиции в ядрената област Комисията периодично публикува примерни програми, посочващи в частност целите пред производството на ядрена енергия и всички видове инвестиции, необходими за тяхното достигане.

Комисията получава мнението на Икономическия и социален комитет относно тези програми преди тяхното обнародване.


Член 41


Лицата и предприятията, които участвуват в дейностите, посочени в Приложение второ от този договор, са длъжни да съобщят на Комисията инвестиционните проекти, отнасящи се до нови съоръжения, а също и замените или конверсиите, които съответствуват на критериите, що се отнася до вид и размер, определени от Съвета, по предложение на Комисията.


Списъкът на промишлените дейности, посочен по-горе, може да бъде изменян от Съвета, който приема решение с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, която е длъжна най-напред да получи мнението на Икономическия и Социален комитет.


Член 42
Проектите, посочени в член 41 се съобщават на Комисията, а за информационни цели- на съответната държава-членка, не по-късно от три месеца преди сключването на първите договори с доставчиците или, ако работата се осъществява от предприятието с негови собствени ресурси - три месеца преди началото на работата.

Съветът може, като действува по предложение на Комисията да изменя този срок


Член 43


Комисията обсъжда с лицата и предприятията всички аспекти на инвестиционните проекти, които се отнасят до целите на този договор.

Тя съобщава своето мнение на съответната държава-членка.


Член 44


Комисията може, със съгласието на заинтересованите държави-членки, лица и предприятия, да публикува всички инвестиционни проекти, които са и били съобщени.ГЛАВА ПЕТАСМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯЧлен 45


Предприятия, които са от съществено значение за развитието на ядрената енергетика в Общността могат да бъдат създавани като смесени предприятия, по смисъла на този договор, в съответствие със следните членове.


Член 46


1. Всеки проект за създаване на смесени предприятия, независимо от това дали произхожда от Комисията, от държава-членка или от друг източник подлежи на проучване от Комисията.

За тази цел Комисията е длъжна да получи мненията на държавите-членки и на всеки обществен или частен орган, който по нейно мнение би могъл да и даде полезен съвет.

2. Комисията е длъжна да изпрати на Съвета всеки проект за създаване на смесени предприятия, заедно с мотивирано мнение.

Ако Комисията даде положително мнение относно необходимостта от предложеното смесено предприятие, тя е длъжна да внесе Съвета предложения отнасящи се до:

а) място;

Ь) учредителни актове;

с) размер и график за финансиране;

d) възможно участие от страна на Общността във финансирането на смесеното предприятие;

е) възможно участие на трета страна, международна организация или гражданин на трета страна във финансирането или управлението на смесеното предприятие;

f) предоставяне на едно или повече от преимуществата, посочени в Приложение 111 към този договор.

Комисията е длъжна да приложи и подробен доклад относно проекта като цяло.


Член 47


Съветът може, когато въпросът е отнесен до него от Комисията, да поиска от последната да му предостави такава допълнителна информация или да осъществи такива по-нататъшни проучвания, каквито Съветът за необходими.

Ако Съветът, като приеме решение с квалифицирано мнозинство счете, че проектът, изпратен му от Комисията с отрицателно мнение, въпреки това трябва да бъде осъществен, Комисията е длъжна да изпрати на Съвета предложенията и подробния доклад, посочен в член 46.

Когато мнението на Комисията е положително, или в случая, посочен в предходната алинея, Съветът е длъжен да приеме решения с квалифицирано мнозинство по отношение на всяко от предложенията на Комисията.

Съветът обаче е длъжен да приеме решение с единодушие в случай на:

а) участие на Общността във финансирането на съвместно предприятие;

Ь) участие на трета страна, международна организация или гражданин на трета страна във финансирането, или в управлението на съвместното предприятие.


Член 48


Съветът може, по предложение на Комисията, с единодушие, да реши по отношение на всяко от съвместните предприятия да бъде приложено някое или всички преимущества, посочени в Приложение III към този договор; всяка държава-членка от своя страна е длъжна да осигури предоставянето на тези преимущества.

Съветът може, в съответствие със същата процедура да приема условия, отнасящи се до предоставянето на тези преимущества.


Член 49


Съвместните предприятия се създават с решение на Съвета. Всяко съвместно предприятие е юридическо лице.

Във всяка държава-членка то притежава най-широката дееспособност, която се предоставя на юридическите лица в съответствие с националното законодателство; то може в частност да придобива и да се разпорежда с движима и недвижима собственост и да бъде страна по дела.

Освен ако е предвидено друго в този договор или в собствения му учредителен акт, дейността на всяко предприятие се регулира от разпоредбите, които се прилагат по отношение на индустриалните и търговски предприятия; учредителните актове могат да се позовават на националното законодателство на държавите-членки.

2. Освен в случаите, когато е предоставена компетентност на Съда, в съответствие

с този договор, споровете, по които заинтересована страна са смесени предприятия се решават от съответните национални съдилища или трибунали.


Член 50


Когато е необходимо, учредителните документи на смесените предприятия могат да бъдат изменя ни в съответствие с особените разпоредби, които те съдържат за тази цел.

Но тази изменения не могат да влязат в сила, докато не бъдат одобрени от Съвета, който действува в съответствие с процедурата, предвидена в член 47, по предложение на Комисията.


Член 51


Комисията е отговорна за осъществяването на всички решения на Съвета. отнасящи се до създаването на съвместните предприятия, докато органите, отговорни за функционирането на тези предприятия, бъдат образувани.
ГЛАВА ШЕСТАДОСТАВКИЧлен 52


1. Доставката на руди, ресурси и специални радиоактивни материали се осъществява в съответствие с разпоредбите на тази глава, посредством прилагане на обща политика за снабдяване, при спазване на принципа за еднакъв достъп до доставчиците.2. За тази цел и при условията, предвидени в тази глава:

а) се забраняват всички действия, предназначени да гарантират привилегирована позиция за някои от потребителите;

Ь) създава се Агенция; тя има право на опция спрямо руди, ресурси и специални радиоактивни материали, произведени на територията на държавите-членки, и изключителното право да сключва договори, отнасящи се до доставка на руди, ресурси. и специални радиоактивни материали, които произхождат от или извън Общността.

Агенцията няма право при никакви условия да осъществява дискриминационно разграничение между потребителите, на основание начина, по който те планират да използуват исканите доставки, освен ако ползуването се окаже незаконно или се установи, че противоречи на условията, които са наложил и доставчиците извън рамките на Общността, по отношение на тези доставки.
РАЗДFЛ ПЪРВИ АГЕНЦИЯЧлен 53


Агенцията се намира под контрола на Комисията, която има право да приема директиви, адресирани до нея, притежава право на вето върху нейните решения и назначава нейния Генерален и Заместник-генерален директор.

Всяко действие на общността, било изрично или мълчаливо, извършено от Агенцията, при осъществяване на нейното право на опция или на изключителното и право да сключва договори за доставка, може да бъде оспорвано от заинтересованите страни пред Комисията, която е длъжна да приеме решение по въпроса в рамките на един месец.


Член 54


Агенцията е юридическо лице и има финансова самостоятелност .

Съветът приема решение за статута на Агенцията с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията.

Статутът може да бъде изменян или отменян в съответствие със същата процедура

Статутът определя капиталът на Агенцията и условията, при които се осъществява неговото набиране. По-голямата част от капитала винаги трябва да принадлежи на Общността и на държавите-членки. Вноските в капитала се определят по общо съгласие между държавите-членки.

Разпоредбите във връзка. с управлението на търговската дейност на Агенцията се включват в нормативните актове. Те също така могат да предвиждат комисионна върху сделките, която да покрива разходите по дейността на Агенцията.


Член 55


Държавите-членки да съобщават или да направят необходимото за съобщаването в Агенцията на цялата информация, необходима' за да и бъде предоставена възможност да осъществява своето право на опция и изключителното си право да сключва договори за доставка.


Член 56


Държавите-членки се отговорни за осигуряването на условия за свободното функциониране на Агенцията на техните територии.


Те могат да създадат един или повече органи, овластени да представляват при отношенията им с Агенцията производителите и потребителите от неевропейски територии, намиращи се под тяхната юрисдикция.
Раздел втори


РУДИ, РЕСУРСИ И СПЕЦИАЛНИ РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ ОБЩНОСТТА


Член 57


1. Правото на опция от страна на агенцията обхваща:

а) придобиване'на право на ползуване и потребяване на материали, притежавани от Общността, при условията на глава осма;

Ь) придобиване на право на собственост - във всички други случаи;

2. Агенцията осъществява своето право на опция като сключва договори с производителите на руди, ресурси и специални радиоактивни материали.

При спазване на разпоредбите на членове 58, 62 и 63 всеки производител е длъжен да предложи на Агенцията руди, ресурси или специални радиоактивни материали, които произвежда в рамките на територията на държавите-членки, преди те да бъдат използувани, прехвърлени или складирани.


Член 58


Когато производителят осъществява няколкото етапа от производството - от добиването на рудата до производството на метала включително, той може да предложи стоката на Агенцията, в който от етапите на производство пожелае.

Същото се прилага и по отношение на две или повече свързани предприятия, когато тази свързаност е била надлежно съобщена на Комисията и обсъдена от нея, в съответствие с процедурите, предвидени в членове 43 и 44.


Член 59


Ако Агенцията не осъществи своето право на опция по отношение на цялата или на част от продукцията на производителя, последният:

а) може, било посредством използуването на своите собствени ресурси, било въз основа на договор, да преработи или да направи необходимото за преработване на рудите, ресурсите и специалните радиоактивни материали, при условие че той предложи на Агенцията продукта от тази преработка;

Ь) има право въз основа на решение на Комисията да продаде наличната си продукция извън рамките на Общността, при условие, че неговата оферта не е по-благоприятна от онази, която преди това е отправил до Агенцията. Но специалните радиоактивни материали могат да бъдат изнасяни само с посредничеството на Агенцията и в съответствие с разпоредбите на член 62.

Комисията няма право да предоставя такова разрешение, ако получателите на доставките не са могли да я убедят, че общите интереси на Общността ще бъдат защитени, или ако условията на тези договори противоречат на целите на този договор.


Член 60


Потенциалните потребители са длъжни периодично да информират Агенцията относно доставките, от които те имат нужда, като посочват количествата, физичните и химични свойства, мястото на произхода им, предвиждания начин на употреба,датите и ценовите условия за доставка, които трябва да бъдат включени в условията и сроковете на договора за доставка, който те желаят да сключат.


По подобен начин производителите са длъжни да информират Агенцията относно офертите, които са в състояние да направят, като уточнят всички подробности и в частност срока на договорите, който е необходим за да се даде възможност за съставяне на техните производствени програми. Тези договори не могат да бъдат да бъдат за срок по-дълъг от десет години, освен по споразумение с Комисията.


Агенцията е длъжна да информира всички потенциални потребители относно офертите и исканията за количества, които е получила, и да ги покани да внесат своите поръчки в рамките на определен срок.

Когато Агенцията е получила всички заявки, тя съобщава условията, при които би могла да ги изпълни.


Ако Агенцията не може да изпълни изцяло всички получени заявки тя, при спазване на разпоредбите на членове 68 и 69, разпределя наличните количества пропорционално между заявките, отнасящи се до всяка оферта.

Начинът, по който се балансират търсенето и предлагането, се определя от правила, приети от Агенцията, които се одобряват от Комисията.


Член 61


Агенцията изпълнява всички заявки, освен ако е възпрепятствувана да направи това, поради наличието на законови или материални пречки ..

При сключването на договор Агенцията може, като се съобразява с разпоредбите на член 52, да поиска от потребителите да направят съответни авансов и плащания, било като гаранция, било за подпомагане на изпълнението на самите дългосрочни задължения на Агенцията пред производителите, когато те са от съществено значение за изпълнението на заявката.


Член 62


1. Агенцията упражнява правото си на опция по отношение на специалните радиоактивни материали, произведени на териториите на държавите-членки с цел:

а) да удовлетвори търсенето от страна на производителите от Общността, в съответствие с член 60; или

Ь) сама да съхранява тези материали; или

с) да изнася тези материали с разрешението на Комисията, която е длъжна да се съобрази с параграф втори от член 50, буква Ь ).

2. Въпреки това, докато продължават да бъдат регулирани от разпоредбите на глава седма, тези материали, както и отпадъци, които могат да бъдат използувани, се оставят във владение на производителя, така че той да може да ги:

а) складира с разрешение на Агенцията; или

Ь) да ги използува в рамките на своите собствени нужди; или

с) да ги предостави на предприятия от Общността, в рамките на техните нужди, когато за осъществяване на програма, надлежно съобщена на Комисията, тези предприятия имат пряка връзка с производителя, която няма нито цел, нито като резултат ограничаване на производството, техническо усъвършенствуване, инвестиране или неправомерно създаване на неравностойно положение между потребителите в Общността.

3. Разпоредбите на член 89, алинея 1, буква а) се прилагат за специалните радиоактивни материали, които са произведени на териториите на държавите-членки, и спрямо които Агенцията не е осъществила правото си на опция.


Член 63


Рудите, ресурсите и специалните радиоактивни материали, произведени от смесени предприятия се разпределят между потребителите, в съответствие с правилата, предвидени в законодателните актове или споразуменията за създаване на тези предприятия.РАЗДЕЛ ТРЕТИРУДИ, РЕСУРСИ И СПЕЦИАЛНИ РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ С ПРОИЗХОД ИЗВЪН ОБЩНОСТТА


Член 64


Агенцията, като действува, когато е необходимо, в съответствие със сключените споразумения между Общността и трета страна или международна организация, при спазване на изключенията, предвидени в този договор, има изключителното право да сключва споразумения или договори, чиято основна цел е доставката на руди, ресурси или специални радиоактивни материали с произход извън Общността.


Член 65


Член 60 се прилага за молби от потребителите и договори между потребители и Агенцията, отнасящи се до доставка на руди, ресурси или специални радиоактивни материали, с произход извън Общността.

Но Агенцията има право да взема решение относно географския произход на доставките, при положение, че за потребителя са обезпечени условия, които са поне толкова благоприятни, колкото посочените в поръчката.


Член 66


Ако Комисията, по молба на заинтересованите потребители установи, че Агенцията не е в състояние да достави в разумен срок всички или част от заявените доставки, или че тя може да направи това само при изключително високи цени, потребителите имат право да сключват пряко договори, отнасящи се до доставки с произход извън Общността, при условие, че Договорите по същество отговарят на условията, посочени в техните заявки.

Това право се предоставя за срок от една година; неговият срок може да бъде продължен, при условие, че положението, което оправдава неговото наличие продължава да съществува

Потребителите, които се ползуват от правото, предвидено в този член, са длъжни да съобщават на Комисията преките договори, които те предлагат да сключат. Комисията може, в рамките на един месец да възрази срещу сключването на тези договори, ако те противоречат на целите на този договор.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ


ЦЕНИЧлен 67


Освен в случаите, когато са предвидени изключения в този договор, цените се определят като резултат от балансирането на търсенето и предлагането, така както е предвидено в член 60; националните законодателства на държавите-членки не могат да противоречат на тези разпоредби.


Член 68


Забранява се ценообразуване, предназначено да осигури привилегирована позиция на някои потребители, в нарушение на принципа за еднакъв достъп, предвиден в разпоредбите на тази глава.

Ако Агенцията установи, че то се прилага, тя е длъжна да докладва на Комисия-

та.

Комисията може, ако приема констатациите да определи цените в офертите в размер, съвместим с принципа за еднакъв достъп.


Член 69


Съветът може да определя цените, като приема решение с единодушие, по предложение на Комисията.


Когато Агенцията, в съответствие с член 60 приеме условията, при които могат да бъдат изпълнени поръчките, тя може да предложи на потребителите, които са направили поръчки, цените да бъдат уеднаквени.
РАЗДЕЛ ПЕТИРАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДОСТАВКИТЕЧлен 70


В рамките, предвидени от бюджета на Общността, Комисията може, при определени от нея условия да окаже финансова подкрепа на програмите за проучвания на териториите на държавите-членки.

Комисията може да отправи препоръки до държавите-членки, с цел развитието на проучванията и експлоатацията на подземните богатства.

Държавите-членки са длъжни да внасят ежегодно в Комисията доклад за осъществения напредък в проучванията и производството, относно възможните резерви и относно инвестициите в минното дело, които са били направени или планирани на

техните територии. Докладите се внасят в Съвета, заедно с мнението на Комисията, която в частност е длъжна да посочи какви действия са били предприети от държавите-членки във връзка с препоръките, отправени до тях, в съответствие с предходния параграф.

Ако, след като въпросът е бил отнесен към него от Комисията, Съветът вземе решение с квалифицирано мнозинство, че макар перспективите във връзка с добива да изглеждат икономически обосновани в дългосрочен план, осъществените проучвания и експлоатацията на мините продължават да бъдат пазарно неадекватни, съответната държава-членка, докато не е преодоляла тази ситуация, ще се счита, че се е отказала както за себе си ,така и за своите граждани от правото на еднакъв достъп до други източници за доставка 13 рамките на Общността.


Член 71


Комисията е длъжна да отправи всички подходящи препоръки до държавите членки във връзка с приходите или регулирането на минното дело.


Член 72


Агенцията може да създаде необходимите търговски запаси от материала, който е в наличност в рамките на или извън Общността, за да улесни доставките за Общността или нормалния износ от нея.

Комисията може, когато това е необходимо, да реши да създаде запаси за извънредни ситуации. Методът на финансиране за създаването на такива запаси се одобрява от Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията.РАЗДЕЛ ШЕСТИ СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 73


Когато споразумение или договор между държава-членка, лице или предприятие, от една страна и трета страна, международна организация или гражданин на трета страна, от друга, предвижда между другото доставка на стоки, който попадат в обхвата на компетентността на Агенцията, е необходимо предварително съгласие от Комисията за сключването или за подновяването на това споразумение или договор, що се отнася до доставката на продуктите.


Член 74


Комисията може да изключва прилагането на разпоредбите на тази глава по отношение на прехвърлянето, вноса или износа на малки количества руди, ресурси или специални радиоактивни материали, които обикновено се използуват в научните изследвания.

Агенцията се уведомява за всяко прехвърляне, внос или износ, осъществявано в съответствие с тази разпоредба.


Член 75


Разпоредбите от тази глава не се прилагат по отношение на задълженията, отнасящи се до обработката, преработването или получаването на руди, ресурси или специални радиоактивни материали, които са поети от:

а) няколко лица или предприятия, когато материалът следва да бъде върнат на лицето или предприятието, след като е бил обработен, преработен или получен; или

Ь) лице или предприятие, международна организация, гражданин на трета страна, когато материалът е бил обработен, преработен или получен извън рамките на Общността, и впоследствие е бил върнат на съответното лице или организация; или

с) лице или предприятие, международна организация, гражданин на трета страна, когато материалът е бил обработен, преработен или получен в рамките на общността, и впоследствие е бил върнат или на първоначалната организация, или гражданин, или на друг получател, който по подобен начин се намира извън Общността, и е бил посочен от тази организация или гражданин.

Съответните лица и предприятия уведомяват Агенцията за съществуването на такива задължения, а веднага след подписването на договорите - за количеството на материала, което е включено в тези операции. Комисията може предотврати изпълнението на задълженията, посочени в буква Ь), ако счита, че преработването или получаването не могат да се осъществят ефикасно и безопасно без претърпяване на загуба на материал във вреда на Общността.

За материалите, по отношение на които се отнасят тези задължения, на териториите на държавите-членки се вземат предпазните мерки, предвидени в глава седма. Разпоредбите на глава седма обаче не се прилагат спрямо специалните радиоактивни материали, за който са налице задълженията, посочени в буква с).


Член 76


По инициатива на държава-членка или на Комисията, и в частност, когато непредвидени обстоятелства създават ситуация на всеобщ недостиг, Съветът може, след като вземе решение с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент, да измени разпоредбите на тази глава. Комисията проучва всяко искане направено от държава-членка.

Седем години след 1 януари 1958 Съветът може да потвърди тези разпоредби в цялост. При липса на потвърждение се приемат нови разпоредби, свързани с предмета на тази глава, в съответствие с процедурата, предвидена в предходната алинея.

ГЛАВА СЕДМА ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


Член 77


В съответствие с разпоредбите на тази глава Комисията е длъжна сама да се увери, че на територията на държавите-членки:

а) рудите, ресурсите и специалните радиоактивни материали не се отклоняват от предназначената употреба, така както е декларирана от потребителите;

b) разпоредбите, отнасящи се до доставките и всички специфични задължения,

отнасящи се до предпазни мерки, поети от Общността в съответствие със споразумение, сключено с трета държава или международна организация, се изпълняват.


Член 78


Всеки, който създава или борави със съоръжения за производство, отделяне или друго използуване на ресурси, или на специални радиоактивни материали, или за обработка на радиоактивни ядрени горива, декларира пред Комисията основните технически характеристики на съоръженията, доколкото съществуването на информация за тези характеристики е необходимо за постигането на целите, предвидени в член 77.

Комисията одобрява технологиите, които се използуват за химическа обработка на радиоактивните материали, доколкото това е необходимо за осъществяването на целите, предвидени в член 77.


Член 79


Комисията изисква запазването на производствените документи и тяхното представяне с цел да се даде възможност за отчитане на рудите, ресурсите и специалните радиоактивни материали, които са били използувани или произведени. Същото изискване се прилага и в случай на транспортиране на ресурсите и на специалните радиоактивни материали.

Онези, до които са адресирани тези разпоредби, са длъжни да уведомяват органите на съответната държава-членка за всички съобщения, които правят до Комисията, в съответствие с член 78 и алинея първа от този член.

Характерът и обхватът на данните, посочени в алинея първа на този член се определят в регламент, приет от Комисията и одобрен от Съвета.


Член 80


Комисията може да изисква всички специални радиоактивни материали получени или добити като вторични продукти, които не се използуват, или не са готови за ползуване, да бъдат депозирани в Агенцията или в други складове, които са или могат да бъдат контролирани от Комисията.

Специалните радиоактивни материали, депозирани по този начин, се връщат незабавно на заинтересованите, по тяхно искане.


Член 81


Комисията може да изпрати инспектори на териториите на държавите-членки.

Преди изпращането на инспектор с неговата първа мисия на територията на държава-член на, Комисията е длъжна да се консултира със съответната държава; тази консултация следва да бъде достатъчна, с оглед обсъждането на всички бъдещи задачи на този инспектор.

При представянето на документ, удостоверяващ техните правомощия, инспекторите имат по всяко време достъп до всички места и данни и до всички лица, които по причина на своята професия боравят с материали, оборудване или съоръжения,за които трябва да бъдат спазвани предпазните мерки, предвидени в настоящата глава,

доколкото това е необходимо за прилагането на тези предпазни мерки спрямо рудите, ресурсите и специалните радиоактивни материали, и за да се гарантира съобразяването с разпоредбите на член 77. Ако заинтересована държава поиска това, назначените от Комисията инспектори се придружават от представители на органите на тази държава; но по този начин инспекторите на могат да бъдат забавяни или препятствувани при осъществяването на техните задължения.

Ако осъществяването на контрола срещне съпротива, Комисията е длъжна да поиска от Председателя на Съда да приеме разпореждане, чрез което да се гарантира, че инспекцията може да бъде извършена задължително. Председателят на Съда е длъжен да се произнесе с решение в тридневен срок.

Ако забавянето създава опасност, самата Комисията може да издаде писмено разпореждане във формата на решение да се пристъпи към инспекция. Това разпореждане се представя незабавно на Председателя на Съда за последващо одобрение.

След издаване на разпореждането или решението органите на съответната държава осигуряват достъпа на инспекторите до местата, посочени в разпореждането или решението.


Член 82 Инспекторите се набират от Комисията.


Те са отговорни за придобиването и за проверката на документите, посочени в член 79. Те са длъжни да докладват за всяко нарушение в Комисията.

Комисията може да приеме директива, която призовава съответните държави членки да предприемат, в срока определен от Комисията, всички мерки, необходими за да се прекратят нарушенията; тя е длъжна да информира Съвета за тази стъпка.

Ако държава-членка не се съобрази с директивата на Комисията в определения срок, Комисията или всяка друга заинтересована държава-членка могат, като изключение от членове 141 и '42даотнесат въпроса пряко до Съда.


Член 83


1. В случай на нарушение от страна на лица или предприятия на задълженията, наложени им от тази глава, Комисията може да налага санкции спрямо тези лица или предприятия.

Тези санкции по реда на тяхната строгост са: а) предупреждение;

Ь) отмяна на специални привилегии, като например финансова или техническа помощ;

с) поставяне на предприятието за срок не по-дълъг от четири месеца под управлението на лице или орган, назначен по общо съгласие между Комисията и държавата, притежаваща юрисдикция върху предприятието;

d) цялостно или частично отнемане на ресурсите или специалните радиоактивни материали.


2. Решенията, взети от Комисията, в осъществяване на алинея 1, които изискват предаването на материали, подлежат на принудително изпълнение, Те могат да бъдат

предаването на материали, подлежат на принудително изпълнение. Те могат да бъдат изпълнявани на териториите на държавите-членки, в съответствие с член 164.

Като изключение от член 157, жалбите предявени пред Съда срещу решенията на Комисията, които налагат някоя от санкциите,предвидени в алинея J, имат суспензивен ефект. Но Съдът може, по искане на Комисията или на държава-членка да разпореди продължаването на изпълнението на взетото решение.

Необходима е подходяща процедура, която да гарантира защитата на интересите, които не са били взети предвид.

3. Комисията може да отправя препоръки до държавите-членки, отнасящи се до закони и подзаконови актове, които са предназначени да осигурят изпълнение на тяхна територия на задълженията, възникващи по с тази глава.

4. Държавите-членки са длъжни да осигурят изпълнението на санкциите, и когато това е необходимо - възстановяването на вредите от онези, които са ги причинили.

Член 84

При прилагането на предпазните мерки не може да бъде правено разграничение, основаващо се на това за какво ползуване са били предназначени рудите, ресурсите и специалните радиоактивни материали.

Обхватът и процедурата за осъществяване на предпазните мерки, както и правомощията на органите, които са отговорни за тяхното прилагане са съобразени с постигането на целите, предвидени в тази глава.

Предпазните мерки не могат да се разпростират по отношение на материали, които са предназначени за задоволяване на отбранителни нужди, и които за тази цел са в процес на специална обработка, или които след като са били обработени по такъв начин, са били поставени или складирани във военна база, в съответствие със специален план.

Член 85

Когато нови обстоятелства изискват това, Съветът, който взема решение с единодушие, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент може да приеме процедури за прилагане на предпазните мерки, предвидени в тази глава.
ГЛАВА ОСМАПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ


Член 86


Специалните радиоактивни материали са собственост на Общността.

Правото на собственост на Общността се разпростира върху специалните радиоактивни материали, които се произвеждат или внасят от държава-членка, лице или предприятие, и спрямо които се прилагат предпазните мерки, предвидени в глава седма.


Член 87


Държавите-членки, лицата или предприятията имат неограничено право на използуване и употреба на специални радиоактивни материали, които са в тяхно владение на законно основание, при спазване на задълженията, налагани им от този договор, в частност на онези, отнасящи се до предпазните мерки, правото на опция, предоставено на Агенцията, и до здравето и сигурността.


Член 88


Агенцията е длъжна да има специална сметка на името на Общността, наречена "Сметка за специални радиоактивни материали".


Член 89


1. В сметката за специални радиоактивни материали:

а) стойността на специалните радиоактивни.материали, оставени във владение, или предоставени на разположение на държава-членка, лице или предприятие се кредитира срещу Общността и дебитира срещу тази държава-членка, лице или предприятие:

Ь) стойността на специалните радиоактивни материали, които се произвеждат или внасят от държава-членка, лице или предприятие, и стават собственост на Общността се дебитира срещу Общността и кредитира срещу тази държава членка, лице или предприятие. Подобна операция се извършва и когато държава-членка, лице или предприятие върне на Общността специалните радиоактивна материали, които са оставени във владение или предоставени на разположение на тази държава, лице или предприятие преди това.

2. Измененията в стойността, засягащи количествата специални радиоактивни материали за счетоводни цели се отчитат по такъв начин, че да не причиняват загуба или печалба за Общността. Всяка загуба или печалба се понася от или предоставя на владелеца.

3. Балансите, които се получават от посочените по-горе сделки стават изискуеми веднага след поискване от кредитора.

4. Когато Агенцията осъществява сделки за собствена сметка, тя, за целите на настоящата глава, се счита за предприятие.


Член 90


Когато :нови обстоятелства изискват това, разпоредбите на тази глава, отнасящи се до правото на собственост на Общността, могат, по искане на държава-членка или Комисията, да бъдат изменяни от Съвета, който взема решение с единодушие, по предложение на Комисията, след като се консултира с Европейския парламент. Комисията е длъжна да проучи всяко искане в тази насока, направено от държава членка.


Член 91


Системата на собственост, която се прилага спрямо всички останали вещи, материали и имущества, непредоставени на Общността, в съответствие с тази глава, се определя от законодателството на всяка държава-членка.ГЛАВА ДЕВЕТА


ОБЩ ПАЗАР ЗА ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИЧлен 92


Разпоредбите на тази глава се прилагат по отношение на стоките и продуктите, посочени в списъците, образуващи Приложение четвърто към този договор.

Тези списъци, по искане на Комисията или на държава-членка могат да бъдат изменяни от Съвета, който действува по предложение на Комисията.


Член 93


Държавите-членки забраняват по между си всички мита върху вноса и износа. или налозите с равностоен ефект, както и всички количествени ограничения върху вноса и износа по отношение на:

а) стоките в Списък А 1 и А 2;

Ь) стоките от Списък Б, ако са включени в обща митническа тарифа и се придружават от сертификат, издаден от Комисията, който посочва, че те са предназначени да бъдат използувани за целите на ядрената енергетика.

Неевропейските територии, намиращи се под управлението на държава-членка обаче могат да продължават да прилагат вносни и износни мита или налози с равностоен ефект, когато те имат преди всичко фискален характер. Размерът на тези мита и налози, както и системата, която ги регулира не могат да бъдат основание за разграничения между тази държава и останалите държави-членки.


Член 94


Отменен от член 8 на Договора от Амстердам.


Член 95


Отменен от член 8 на Договора от Амстердам.


Член 96


Държавите-членки са длъжни да отменят всички ограничения, основаващи се на националност, които засягат правата на гражданите от която и да е държава-членка да постъпват на квалифицирана работа в областта на ядрената енергетика, при спазване на основните изисквания за обществен ред, обществена сигурност и обществено здраве.

След като се консултира с Европейския парламент, Съветът, като действува с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, която е длъжна най-напред да поиска мнението на Икономическия и социален комитет, приема директиви във връзка с прилагането на този член.


Член 97


Никакви ограничения, основаващи се на националността, не могат да бъдат прилагани по отношение на физически и юридически лица, които се намират под юрисдикцията на държава-членка, независимо от това дали са публични или частни, по отношение на тяхното желание да участвуват в създаването на ядрени съоръжени с научноизследователски или индустриален характер в Общността.


Член 98


Държавите-членки са длъжни да предприемат всички необходими мерки за улесняване на сключването на застрахователни договори, покриващи рискове при ядрени аварии.

Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, която е длъжна най-напред да поиска мнението на Икономическия и социален комитет, след като се консултира с Европейския парламент, приема директиви за прилагането на този член.


Член 99


Комисията може да отправя всякакви препоръки за улесняване на движението на капитала, който е предназначен да финансира индустриални дейност, посочени в Приложение 11 към този договор.


Член 100


Отменен от член 8 на Договора от Амстердам.
ГЛАВА ДЕСЕТАВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯЧлен 101


Общността може, в рамките на своите правомощия и компетентност, да поема задължения чрез сключване на споразумения или договори с трета страна, международна организация или гражданин на трета страна.

Тези споразумения или договори се договарят от Комисията, в съответствие с директивите на Съвета: те се сключват от Комисията, след одобрение на Съвета, който приема решение с квалифицирано мнозинство.

Споразуменията или договорите, чието прилагане не изисква действие от страна на Съвета и може да бъде осъществено в рамките на съответния бюджет, се договарят и сключват единствено от Комисията; Комисията е длъжна да информира Съвета.


Член 102


Споразуменията или договорите, сключвани с трета страна, международна организация или гражданин на трета страна, по които заедно с Общността са страни и една или повече държави-членки не могат да влизат в сила преди Комисията да е била уведомена от всички заинтересовани държави-членки, че тези споразумения или договори са станали приложими, в съответствие с разпоредбите на тяхното национално законодателство.


Член 103


Държавите-членки са длъжни да съобщават на Комисията за проектоспоразуменията или проектодоговорите с трета страна, международна организация или гражданин

На трети страни, когато тези споразумения или договори се отнасят до въпроси, включени в обхвата на този договор.

Ако проектодоговорът или проектоспоразумението съдържат клаузи, които препятствуват прилагането на този договор, Комисията в рамките на един месец от получаване на съобщението е длъжна да уведоми съответната държава-членка за своето мнение.

Държавата не може да сключи предложеното споразумение или договор докато не се съобрази с възраженията на Комисията или с преюдициално заключение на Съда, който се произнася по спешност, по искане на държавата, относно съвместимостта на предложените клаузи с разпоредбите на този договор. Молбата може да бъде отправена до Съда по всяко време, след като държавата е получила коментарите на Комисията.


Член 104


Нито едно лице или предприятие, което сключва или подновява договор или споразумение 'с трета страна, с международна организация или с гражданин на трета страна,

след 1 януари 1958 или за присъединяващите се държави -

след датата на тяхното присъединяване, не може да се позовава на това споразумение или договор, с цел да избегне изпълнението на задължения, произтичащи за него от този договор.

Всяка държава-членка е длъжна да предприеме такива мерки, каквито счита за необходими, с цел да съобщава на Комисията, по нейно искане, цялата информация, отнасяща се до споразумения или договори, попадащи в обхвата на този договор сключени след датите, посочени в алинея първа, от лице или предприятие с трета страна, международна организация или гражданин на трета страна. Комисията може да поиска да се извърши такова съобщаване само за да се увери, че тези споразумения или договори не съдържат клаузи, които препятствуват прилагането на този договор.

По молба на Комисията, Съдът дава заключение относно съвместимостта на тези споразумения или договори с разпоредбите на този договор.


Член 105


Не може да се извършва позоваване на разпоредбите на този договор, с цел Неизпълнение на споразумения или договори, които са сключени преди] януари 1958 или за присъединяващите се държави - преди датата на тяхното присъединяване. от държава-членка, лице или предприятие, с трета страна, международна организация или гражданин на трета страна, когато тези споразумения или договори са били съобщени на Комисията не по-късно от ЗО дни след влизането в сила' на този договор.


Не може да се извършва позоваване на споразумения или договори, сключени между 25 март 1957 и 1 януари 1958 или за присъединяващите се държави - между подписването на договора за присъединяване и датата на тяхното присъединяване, от лице или предприятие, с трета страна, международна организация или гражданин на трета страна, като основание за неизпълнението на този договор, ако по мнение на Съда, произнесъл се по молба на Комисията, един от основните мотиви на която и да е от страните при сключването на договора или споразумението, е бил намерението да заобиколи прилагането на разпоредбите на този договор.

Член 106

Държавите-членки, които преди 1 януари 1958 или за присъединяващите се държави, преди датата на тяхното присъединяване, са сключили споразумения с треП1 страни, които предвиждат сътрудничество в областта на ядрената енергетика се задължават да започнат съвместно с Комисията необходимите преговори с тези трети страни, с оглед да се осигури, доколкото това е възможно, правата и задълженията, възникващи от такива споразумения да бъдат поети от Комисията.


Всяко ново споразумение, в резултат на тези преговори изисква съгласието на държавата-членка или членки, които са подписали споменатите по-горе споразумения, и одобрение от Съвета, който приема решение с квалифицирано мнозинство.
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ИНСТИТУЦИИТЕ

ГЛАВА ПЪРВА ИНСТИТУЦИИ НА ОБЩНОСТТАРАЗДЕЛ ПЪРВИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТЧлен 107


Европейският парламент, който се състои от представители на народите на държавите, обединени в Общността осъществява правомощията, възложени му от този договор.

Броят на членовете на Европейския парламент не може да превишава седемстотин.


Член 107 а


Европейският парламент може, по решение на мнозинството от своите членове, да поиска от Комисията да внесе подходящо предложение по въпроси, по който той намира, че за целите на прилагането на този договор, е необходим акт на Общността.


Член 107 Ь


При осъществяване на своите функции Европейският парламент може, по искане на една четвърт от своите членове да създаде временна анкетна комисия, която да разследва, без да се засягат правомощията, предоставени от този договор на други институции или органи, предполагаеми нарушения или неправилни действия при прилагането на правото на Общността, освен в случаите, когато тези факти са предмет на разглеждане пред съд и делото е все още висящо.

Временната анкетна комисия престават да съществува след като внесе своя доклад.

Подробните правила, отнасящи се до осъществяването на правото да се предприема разследване, се определят по общо съгласие между Европейския парламент Съвета и Комисията.


Член 107 с


Всеки гражданин на Европейския съюз и всяко физическо или юридическо лице, които имат местожителство или седалище на територията на държава-членка имат право да отправят индивидуално или съвместно с други граждани или лица, петиция до Европейския парламент, по въпроси, които се отнасят до областите на компетентност на Общността, и които ги засягат пряко.


Член 107 d


1. Европейският парламент назначава Омбудсман, който има право да получава от всеки гражданин на Съюза, от всяко физическо или юридическо лице, които имат местожителство, или седалище в държава-членка, жалби, отнасящи се до случаи на неправилно осъществяване на функциите на институциите или органите на Общността, с изключение на Съда и Първоинстанционния съд, когато са действували в качеството им на правораздавателни органи.

В съответствие със своите задължения Омбудсманът осъществява разследвания, когато намира основания за това, било по своя собствена инициатива, било на основата на жалбите адресирани до него пряко или посредством член на Европейския парламент, освен ако изложените факти са били предмет на разглеждане пред съд. Когато Омбудсманът установи, че е налице неправилно изпълнение на задълженията, той отнася случая до заинтересованата институция, която разполага със срок от три месеца, в рамките на който да го информира за своето становище. След това Омбудсманът е длъжен да изпрати доклад до Европейския парламент и заинтересованата институция. На лицето, което е предявило жалбата се съобщава за резултата от осъщественото разследване.

Омбудсманът е длъжен да внася в Европейския парламент ежегоден доклад относно резултатите от предприетите разследвания.

2. Омбудсманът се назначава след произвеждането на всеки един избор за Европейски парламент, за срока на неговия мандат. Омбудсманът може да бъде назначаван и на последващи мандати.

Омбудсманът може да бъде освободен от Съда, по искане на Европейския парламент, ако той повече не отговаря на условията за заемането на тази длъжност или ако е извършил сериозно нарушение на своите задължения.


3. Омбудсманът е напълно независим при осъществяването на своите функции.

При изпълнението на тези функции той няма право нито да търси, нито да получава инструкции от когото и да било. Омбудсманът през време на своя мандат не може да упражнява каквато и да било друга професия било срещу заплащане или не.

4. Европейският парламент приема правилата и общите условия, отнасящи се до изпълнението на функциите на Омбудсмана, след като поиска мнението на Комисията и след одобрението на Съвета, който се произнася с квалифицирано мнозинство.

Член 108


1. Представителите в Европейския парламент на народите на държавите, обединени в Общността се избират посредством всеобщо и пряко избирателно право.

2. Броят на представителите, избрани във всяка държава-членка е следният:

Белгия 25

Дания 16

Германия 99

Гърция 25

Испания 64

Франция 87

Ирландия 15

Италия 87

Люксембург 6

Нидерландия 31

Австрия 21

Португалия 25

Финландия 16

Швеция 22

Обединеното кралство 87

В случаи на изменения на тази алинея, броят на представителите избрани във всяка държава-членка следва да осигурява подходящо представителство на народите на държавите, обединени в Общността.

3. Представителите се избират за срок от пет години.

4. Европейският парламент изработва предложение за избори посредством всеобщо и пряко избирателно право, в съответствие с единна процедура във всички държави-членки, или в съответствие с принципите, общи за всички държави-членки.

Съветът с единодушие, след като получи одобрение от Европейския парламент, взел решението си с мнозинството от съставляващите го членове, приема необходимите разпоредби, като препоръчва на държавите-членки да ги възприемат, в съответствие с изискванията, предвидени в техните конституции.

5. Европейският парламент, след като потърси мнението на Комисията и с одобрението на Съвета, който приема решение с единодушие, приема правилата и общите условия регулиращи изпълнението на задълженията на неговите членове.


Член 109


Европейският парламент провежда ежегодна сесия. Той се събира без да е необходимо да бъде свикван на втория вторник от месец март.

Европейският парламент може да бъде свикан на извънредна сесия по искане мнозинството от неговите членове, по искане на Съвета или на Комисията.


Член 110


Европейският парламент избира своя Председател и ръководство измежду членовете си.

Членовете на Комисията могат да присъствуват на всички заседания. и по T~XHO искане да бъдат изслушвани от името на Комисията.

Комисията отговаря писмено или устно на въпроси зададени и от Европейския парламент или негови членове.

Съветът се изслушва от Европейския парламент в съответствие с условията, предвидени от Съвета в неговите процедурни правила.


Член 111


Освен когато е предвидено друго от този договор, Европейският парламент действува с абсолютно мнозинство от подадените гласове.

Процедурните правила определят кворума.


Член 112


Европейският парламент приема свои процедурни правила като взема решение с мнозинството от своите членове.

Разискванията в Европейския парламент се публикуват по начин, предвиден в процедурните правила.


Член 113


Европейският парламент обсъжда на открито заседание обшия годишен доклад, изпратен му Комисията.


Член 114


Ако пред него е поставен въпросът за вот на недоверие относно цялостната дейност на Комисията, Европейският парламент провежда гласуване не по-рано от три дни след поставянето на този въпрос и то само чрез явно гласуване.

Ако ватът на недоверие бъде подкрепен с мнозинство от две трети от подадените гласове, които представляват мнозинството от членовете на Европейския парламент, тогава членовете на Комисията са длъжни на подадат колективна оставка. Те продължават да се занимават с текущите въпроси, докато бъдат заменени в съответствие с член 127. В този случай мандатът на членовете на Комисията, назначени за да ги заменят, изтича на датата, на която следва да изтече мандатът на членовете на Комисията, които са били длъжни да подадат колективна оставка.
РАЗДЕЛ ВТОРИ

СЪВЕТ


Член 115


Съветът изпълнява своите задължения и осъществява своите права за вземане на решение в съответствие с разпоредбите на този договор.

Той е длъжен да предприеме всички мерки, които са в рамките на неговите правомощия за да координира действията на държавите-членки и на Общността.


Член 116


Съветът се състои от представител на всяка една държава-членка на министерско равнище, който е овластен да обвързва правителството на тази държава-членка.

Председателският пост се заема последователно от всяка държава-членка. взимаща участие в Съвета, за срок от шест месеца, по ред, определен с единодушие от Съвета.


Член 117


Съветът се събира и когато е свикан от своя Председател по негова собствена инициатива, по искане на един от неговите членове, или на Комисията.


Член 118


1. Освен когато е предвидено друго в този договор, Съветът взема решение с мнозинството от своите членове.

2. Когато се изисква Съветът да приеме решение с квалифицирано мнозинство

гласовете на членовете на Съвета се считат за оразмерени както следва:

Белгия - 5

Дания - 3

Германия -10

Гърция -5

Испания -8

Франция - 10

Ирландия - 3

Италия - 10

Люксембург - 2

Холандия -5

Австрия - 4

Португалия - 5

Финландия - 3

Швеция - 4

Обединеното Кралство - 10


За тяхното приемане актовете на Съвета ще изискват поне:

- 62 гласа за, когато този договор изисква те да бъдат приети по предложение на Комисията;

- 62 гласа за, подадени от поне 1 О члена - в други случаи.

3. Въздържането от страна на членовете, които присъствуват лично или са представени не е пречка за приемането на'актовете, които изискват единодушие от страна на Съвета.


Член 119


Когато в съответствие с този договор, Съветът приема решение по предложение на Комисията, е необходимо единодушие за да бъде приет акт, представляващ изменение на това предложение.

Докато Съветът не е взел решение, Комисията има право да измени своето първоначално предложение, в частност когато е осъществена консултация с Европейския парламент относно това предложение.


Член 120


При гласуване всеки член на Съвета може също така да действува от името на не повече от още един член.


Член 121


1 Комитет, състоящ се от постоянните представители на държавите-членки е отговорен за работата на Съвета, и за осъществяването на задачите, възложени му от Съвета.

Комитетът може да приема процедурни решения в случаите, предвидени в Процедурните правила на Съвета.

2. Съветът се подпомага от Генерален секретариат, под ръководството на Генерален секретар - Висш представител за общата политика в областта на външните отношения и сигурността, който се подпомага от Заместник - генерален секретар, отговорен за функционирането на Генералния секретариат. Генералният секретар и Заместник - генералният секретар се назначават от Съвета, който взема решение с единодушие

Съветът взема решение относно организацията на Генералния секретариат. 3. Съветът приема процедурни правила.


Член 122


Съветът може да поиска от Комисията да осъществи всякакви проучвания, каквито Съветът смята за необходими за осъществяването на общите цели, а също така и да внася всякакви подходящи предложения до нея.


Член 123


Съветът, с квалифицирано мнозинство, определя заплатите, допълнителните парични суми и пенсиите на Председателя и членовете на Комисията, на Председателя на Съда, на съдиите, Генералните адвокати и секретаря на Съда. Той също така отново с квалифицирано мнозинство решава плащането на друго заместващо възнаграждение.РАЗДЕЛ ТРЕТИ КОМИСИЯЧлен 124


С цел да осигури нормалното функциониране и развитие на Общия пазар Комисията:

- осигурява прилагането на разпоредбите на този договор и на мерките, приети от институциите в съответствие с тях;

- дава препоръки или мнения по въпроси, включени в този договор, ако той изрично предвижда това, или ако Комисията го смята за необходимо;

- има свои собствени правомощия за приемане на решение и за участие в разработването на мерките, приемани от Съвета и Европейския парламент, в съответствие с начина предвиден в този договор;

- осъществява правомощията, предоставени и от Съвета за прилагане на разпоредбите, приети от него.


Член 125


Комисията публикува ежегодно, не по-късно от един месец преди началото на сесията на Европейския парламент общ доклад за дейността на Общността.


Член 126


1. Комисията се състои от двадесет члена, които се избират на основание на тяхната обща компетентност, и чиято независимост не може да бъде поставяна под съмнение.

Броят на членовете на Комисията може да бъде изменян от Съвета, който взема единодушно решение.

Само граждани на държавите-членки могат да бъдат членове на Комисията. Комисията включва поне един член от всяка държава-членка, но не може да включва повече от двама члена, които са граждани на една и съща държава-членка.

2. Членовете на Комисията, с оглед цялостния интерес на Общността са напълно независими при изпълнението на задълженията си. При изпълнението на тези задължения те не трябва нито да търсят, нито да получават инструкции от което и да е правителство или друг орган. Те са длъжни да се въздържат от каквото и да е действие. несъвместимо с техните задължения. Всяка държава-членка се задължава да спазва този принцип и да не се стреми да оказва влияние върху членовете на Комисията при изпълнението на техните задължения.

Членовете на Комисията нямат право през време на своя мандат да упражняват друга професия било срещу заплащане или не. Когато поемат длъжността те се задължават тържествено, че както по време на мандата си, така и след неговото изтичане, ще изпълняват задълженията, произтичащи от него и в частност своето задължение да се държат почтено и благоразумно що се отнася до приемането на определени постове или облаги след като са престанали да заемат съответната длъжност. В случай на нарушаване на тези задължения Съдът може, по молба на Комисията или Съвета да постанови, R зависимост от обстоятелствата, съответният член да бъде служебно да бъде отзован, в съответствие с разпоредбите на член 129, лишен от правото си на пенсия или съответно от други привилегии.


Член 127


1. Членовете на Комисията се назначават в съответствие с Процедурата предвидена в алинея втора за период от пет години, като при необходимост се прилага член 114 ..

Техният мандат може да бъде подновяван.

2. Правителствата на държавите-членки определят по общо съгласие лице, което възнамеряват да назначат за Председател на Комисията;

Издигнатата кандидатура се одобрява от Европейския парламент. Правителствата на държавите-членки, по общо съгласие с кандидата за Председател определят другите лица, които възнамеряват да назначат като членове на Комисията.

Издигнатите по този начин кандидатури за Председател и членове на Комисията трябва да бъдат одобрени като цяло от Европейския парламент. След одобрението от страна на Европейския парламент Председателят и останалите членове на Комисията се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки.


Член 128


Извън случаите на нормалната подмяна или при смърт, мандатът на член на Комисията се прекратява когато той подаде оставка или бъде служебно отзован. Освободеното място се попълва за остатъка от мандата на члена, от нов член, който се избира по общо съгласие от правителствата на държавите-членки. Съветът може, като с единодушие да реши, че няма нужда да бъде попълвано освободеното място.

В случай на подаване на оставка, задължително отзоваване или смърт Председателят се заменя за остатъка от своя мандат. Процедурата предвидена в член 127, алинея 2 е приложима при смяна на Председателя.

Освен в случая на служебно отзоваване, в съответствие с член 129, членовете на Комисията остават на поста си докато бъдат заменени.


Член 129


Ако някой от членовете на Комисията повече не отговаря на необходимите условия за изпълнението на функциите си или сериозно ги е нарушил, по молба на Съвета или на Комисията, той може да бъде отзован от Съда.


Член 130


Комисията може да назначи заместник-председател или двама заместник-председатели измежду своите членове.


Член 131


1. Съветът и Комисията се консултират взаимно и по общо съгласие определят своите методи за сътрудничество.

2. Комисията приема свои процедурни правила, за да гарантира, че както тя, така и нейните подразделения действуват в съответствие с този договор. Тя осигурява обнародването на тези правила.


Член 132


Комисията работи под политическото ръководство на своя Председател. Комисията може да приема решения с мнозинството от броя на членовете и, предвидено в член 126.


Заседанието на Комисията е действително само ако на него присъствува броят на членовете, определен в нейните процедурни правила.


Член 133


Отменен от член 1, алинея 9 от Договора за Европейски съюз.


Член 134


1. Създава се Научноизследователски и технически комитет; той се образува към Комисията и има статут на консултативен орган.


С комитета се осъществяват консултации, когато този договор предвижда това.

С комитета може да се осъществяват консултации във всички случаи, когато Комисията смята това за подходящо.

2. Комитетът се състои от 38 члена, назначени от Съвета, след консултация с Комисията.

Членовете на комитета се назначават в лично качество за срок от пет години.

Техният мандат може да бъде подновяван. Те не могат да бъдат обвързвани от какl3ИТО и да е задължителни Инструкции

Научноизследователския и технически комитет избира всяка година свой председател и ръководство измежду своите членове.


Член 135


Комисията може да осъществява всякакви консултации и да създава проучвателни групи за изпълнението на нейните задачи.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

СЪДЧлен 136


Съдът осигурява спазването на законността при тълкуването и прилагането на този договор.


Член 137


Съдът се състои от петима съдии.

Съдът заседава на пленарно заседание. Но той може да създава състави, всеки от които се състои от по трима, петима или седем съдии, било за да осъществяват някои подготвителни проучвания или да правораздават при някои категории дела, в съответствие с приетите за тези цели правила. Съдът заседава на пленарно заседание, когато държава-членка или институция на Общността, която е страна по делото поиска това.

Ако Съдът поиска това, Съветът с единодушие може да реши да увеличи броя на съдиите и да направи необходимите изменения 13 алинеи втора и трета от този член и в алинея втора от член 139.


Член 138


Съдът се подпомага от 8 генерални адвокати Но ще бъде назначен и девети Генерален адвокат от 1 януари 1995 до 6 октомври 2000 година.

Задължение на Генералния адвокат е, като действува напълно безпристрастно и независимо, да изразява в открито заседание мотивирано становище по делата. заведени пред Съда, с цел да подпомогне Съда при изпълнение на задачите, възложени му на основание член 136.

Ако Съдът поиска това, Съветът може с единодушие да реши да увеличи броя на Генералните адвокати и да направи необходимите промени в алинея трета на член 139.


Член 139


Съдиите и Генералните адвокати се избират измежду лица, чиято независимост е извън всякакво съмнение, и които притежават квалификация, изискваща се за назначаването на най-висшите съдебни длъжности в съответните им страни, или които са юристи с призната компетентност; те се назначават по общо съгласие между правителствата на държавите-членки, за срок от шест години.

На всеки три години се осъществява частична подмяна на съдиите. Подменят се последователно осем и седем съдии.

На всеки три години се осъществява частична подмяна на Генералните адвокати. Във всеки един от случаите се подменят по четирима Генерални адвокати.

Съдиите и Генералните адвокати, чиито мандат изтича, могат да бъдат назначавани отново.

Съдиите избират по между си Председател на Съда за срок от три години. Той може да бъде преизбиран.


Член 140


Съдът назначава свои секретар и приема правила относно неговата дейност.


Член 140а


1. Създава се Първоинстанционен съд към Съда, с компетентност да разглежда и решава някои категории дела, определени в съответствие с предвидените в алинея втора условия, чийто решения подлежат на обжалване пред Съда само от гледна алинея на законосъобразност и в съответствие с условията, предвидени в Статута. Първоинстанционният съд няма правомощия да разглежда и решава дела свързани с въпроси, отнесени за преюдициално заключение на основата на член 150.

2. По искане на Съда и след консултации с Европейския парламент и Комисията, Съветът като взема решение с единодушие, определя видовете дела, цитирани в алинея 1, състава на Първоинстанционния съд, приема необходимите изменения и допълнителни разпоредби в Статута на Съда. Освен ако Съветът е решил друго, разпоредбите на този договор, отнасящи се до Съда и в частност разпоредбите от Протокола за статута на Съда, се прилагат и по отношение на Първоинстанционния съд.

3. Членовете на Първоинстанционния съд трябва да бъдат избирани измежду лица, чиято независимост е извън всякакво съмнение, и които отговорят на изискванията за назначаване на съдебна длъжност; те се назначават по общо съгласие между правителствата на държавите- членки за срок от шест години. Членският състав се подменя частично на всеки три години. Членове, чиито мандат изтича могат да бъдат назначавани отново.

4. Първоинстанционният съд приема свои процедурни правила съгласувано със Съда. Тези правила е необходимо да бъдат одобрени единодушно от Съвета.


Член 141


Ако Комисията счита, че държава-членка не е изпълнила задължение, произтичащо от този договор, тя предоставя обосновано мнение по въпроса, след като е дала възможност на съответната държава да предостави своите съображения.


Ако съответната държава не се съобрази с мнението в рамките на срока, определен от Комисията, последната може да отнесе въпроса пред Съда.


Член 142


Държава-членка, която счита, че друга държава-членка не е изпълнила свое задължение, произтичащо от този договор, може да отнесе въпроса пред Съда.

Преди държавата-членка да заведе дело срещу друга държава-членка за твърдяно нарушение на задължение в съответствие с този договор, тя отнася въпроса пред Комисията.

Комисията дава мотивирано становище, след като на всяка от заинтересованите държави е предоставена възможността да изложи собствената си позиция и своите съображения по позицията на другата страна както писмено, така и устно.

Ако Комисията не предостави мнение в рамките на три месеца от датата, на която въпросът е бил отнесен до нея, отсъствието на такова мнение не е пречка въпросът да бъде отнесен пред Съда.


Член 143


1. Ако Съдът установи, че държава-членка не е изпълнила свое задължение в съответствие с този договор, държавата-членка е длъжна да предприеме необходимите мерки, за да се съобрази с решението на Съда.

2. Ако Комисията счита, че съответната държава-членка не е предприела такива мерки, тя, след като даде на държавата възможност да представи своите съображения, приема мотивирано становище, което посочва пунктовете, по които съответната държава-членка не се е съобразила с решението на Съда. Ако държавата-членка не е предприела необходимите мерки, за да се съобрази с решението на Съда в рамките на срока, определен от Комисията, последната може да отнесе въпроса пред Съда. Предприемайки това, тя уточнява размера на еднократната сума или на периодичната имуществена санкция, които съответната държава-членка е длъжна да заплати, в зависимост от обстоятелствата. Ако Съдът установи, че съответната държава-членка не се е съобразила с неговото решение, той може да и наложи заплащането на обшия размер на еднократната сума или на периодичната имуществена санкция.

Тази процедура не накърнява прилагането на член 142.


Член 144


Съдът има неограничена юрисдикция по отношение на:

а) дела, заведени в съответствие с член 12, за определяне на подходящи условия за предоставяне от страна на Комисията на лицензии и сублицензии;Ь) делата, заведени от лица или предприятия срещу санкциите, които са им наложени в съответствие с член 83.


Член 145


Ако Комисията счита, че лице или предприятие е извършило нарушение на този договор спрямо което не се прилагат разпоредбите на член 83, тя поканва държавите членки, които имат юрисдикция над това лице или предприятие, да осигурят налагането на санкции за нарушението, в съответствие с тяхното национално право.

Ако съответната държава не се съобрази с тази покана в рамките на срок, определен от Комисията, последната може да заведе дело пред Съда, за а бъде установено нарушението, в което лицето или предприятието са обвинени.


Член 146


Съдът осъществява контрол върху законосъобразността на актовете на Съвета и на Комисията, без препоръки и мнения, както и на актовете на Европейския парламент, който са предназначени да произведат правни последици по отношение на трети страни.

За тази цел, той е компетентен да правораздава по дела, заведени от държава членка Съвета или от Комисията, на основания липса на компетентност, съществена процесуално нарушение, нарушение на този договор или на всякаква разпоредба във връзка с неговото прилагане, или злоупотреба с власт.

Съдът е компетентен да праворздава при еднакви условия, по дела заведени от Европейския парламент, Сметната палата и от ЕЦБ, с цел защита на техните изключителни права.

Всяко физическо или юридическо лице, при същите условия може да заведе дело срещу решение, адресирано до него или срещу решение, което макар и да е под формата на регламент, или решение, адресирани до друго лице, го засяга лично и пряко.

Делата, предвидени в този член се завеждат в рамките на два месеца от обнародването на акта или от съобщаването му на ищеца, а при отсъствие на такова - от деня, в който е бил узнат от последния, в зависимост от конкретния случай.


Член 147


Ако искането е основателно, Съдът обявява съответния акт за недействителен. Но когато става дума за регламент, Съдът, ако счита, че това е необходимо, посочва кои от последиците на регламента, обявен за недействителен, се считат за окончателни.


Член 148


Ако Съветът или Комисията, в нарушение на този договор бездействуват, държавите-членки и други институции на Общността могат да заведат дело пред Съда, за да бъде установено нарушението.

Искът е допустим само ако съответната институция е била най -напред поканена да действува. Ако в рамките на два месеца от поканата, съответната институция не е определила своята позиция, делото може да бъде заведено в рамките на следващите два месеца.

Всяко физическо или юридическо лице може, при условията, предвидени в предходната алинея да подаде жалба до Съда, че институция на Общността е пропуснала да адресира до него някакъв акт, с изключение на препоръка или мнение.

Институцията или институциите, чиито акт е бил обявен за недействителен или, чието бездействие - за противоречащо на този договор, са длъжни да предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с решението на Съда.

Това задължение не засяга задължението, което би могло да произтече от прилагането на алинея втора от член 188.


Член 150


Съдът е компетентен да дава преюдициални заключения относно:

а) тълкуването на този договор;

Ь) валидността и тълкуването на актовете на институции на Общността;

с) тълкуването на учредителните актове на органите, създадени въз основа на акт на Съвета, когато те предвиждат това.

Когато такъв въпрос бъде поставен пред съд или правораздавателен орган в държава-членка, той има право, ако счита, че такова заключение е необходимо, за да бъде постановено неговото решение, да отправи искане до Съда да се произнесе по него с преюдициално заключение.

Когато такъв въпрос бъде повдигнат пред съд или правораздавателен орган в държава-членка, чийто решения, в съответствие с националното право не подлежат на атакуване, този съд или правораздавателен орган е длъжен да отнесе проблема до Съда.


Член 151


Съдът е компетентен да правораздава по спорове във връзка с обезщетения за вреди, в съответствие с предвиденото в член 188.


Член 152


Съдът е компетентен по всеки спор между Общността и нейни служители, в рамките и при условията, предвидени в Правилата за персонала или в Условията за постъпване на работа.


Член 153


Съдът е компетентен да правораздава на основата на арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от самата Общност или от нейно име, независимо от това дали този договор се регулира от публичното или от частното право.


Член 154


Съдът е компетентен да правораздава по всякакъв спор между държавите-членки, който се отнася до предмета на този договор, ако спорът е отнесен до него, въз основа на специално споразумение между страните.


Член 155


Освен когато е предоставена компетентност на Съда, в съответствие с този договор, споровете по които Общността е страна, не могат на това основание да бъдат изключени от кръга на компетентността на съдилищата или правораздавателните органи в държавите-членки.


Член 156


Независимо от изтичането на срока, предвиден в алинея трета на член 146, всяка страна може, при дела, при които се разглежда регламент на Съвета или на Комисията, да пледира наличието на основанията, посочени в алинея първа на член 146, за да обоснове пред Съда неприложимостта на този регламент.


Член 157


Исковете заведени пред Съда нямат суспензивен ефект. Но Съдът може, ако счита че обстоятелствата го изискват, да постанови спиране на прилагането на оспорвания акт.


Член 158


Съдът има право да предписва необходимите привременни мерки по всички, висящи пред него дела.


Член 159


Решенията на Съда подлежат на изпълнение, в съответствие с условията, предвидени в член 164.


Член 160


Статутът на Съда е включен в отделен Протокол.

Съветът може, като действува с единодушие, по искане на Съда, и след като се консултира с Комисията и с Европейския парламент, да измени разпоредбите на дял трети от Статута.

Съдът приема свои процедурни правила. Те изискват единодушното одобрение на Съвета.
РАЗДЕЛ ПЕТИ СМЕТНА ПАЛАТА


Член 1608


Сметната палата осъществява финансовите ревизии.


Член 160Ь


4. Сметната палата се състои от 15 члена.

2. Членовете на Сметната палата се избират измежду лица, които участвуват или са участвували в съответните държави в органи на външния финансов контрол, или които са достатъчно квалифицирани за заемането на тази длъжност. Тяхната независимост трябва да бъде извън всякакво съмнение.

3. Членовете на Сметната палата се назначават за срок от шест години от Съвета, който приема решение с единодушие, след като се е консултирал с Европейския парламент.

Членовете на Сметната палата могат да бъдат назначавани за последващ мандат.

Те избират по между си Председател на Сметната палата за срок от три години. Председателят може да бъде преизбиран.

4. Членовете на Сметната палата в общ интерес на Общността са напълно несъвместими при изпълнението на своите задължения.

При изпълнението на задълженията си те нямат право нито да търсят, нито да получават инструкции от което и да е правителство или от друг орган. Те са длъжни да се въздържат от каквото и да е действие, несъвместимо с техните задължения.

5. Членовете на Сметната палата нямат право през време на своя мандат да упражняват друга професия било срещу заплащане или не. Когато встъпват в длъжност те се заклеват тържествено, че както по време на своя мандат, така и след това ще изпълняват, произтичащите от него задължения и в частност задължението да се държат почтено, и благоразумно относно приемането на някои длъжности или облаги, след като мандатът им е изтекъл.

6. Освен в случаите на подмяна по нормалния ред или при смърт, задълженията на член на Сметната палата се прекратяват, когато той подаде оставка или бъде отзован на основата на определение на Съда, в съответствие с алинея 7.

Освободеното по този начин място се заема за остатъка от мандата на съответния член.

Освен в случаи на отзоваване, членовете на Сметната палата продължават да осъществяват функциите си докато бъдат сменени.

7. Членът на Сметната палата може да бъде освободен от длъжност или да му бъде отнето правото на пенсия или пък други облаги, само ако Съдът, по искане на Сметната палата установи, че той повече не отговаря на условията необходими за заемането на тази длъжност или не изпълнява задълженията, произтичащи от нея.

8. Съветът, като действува с квалифицирано мнозинство определя условията на трудовото правоотношение с Председателя и членовете на Сметната палата и в частност техните заплати, добавки и пенсии. Със същото мнозинство той решава да бъде извършвано друго плащане вместо заплати.

9. Разпоредбите на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности, които се прилагат по отношение на съдиите в Съда, се прилагат и по отношение на членовете на Сметната палата.


Член 160с


1. Сметната палата осъществява проверка на отчетите за всички приходи и разходи на Общността. Тя също така проверява отчетите за всички приходи и разходи на органите, създадени от Общността, доколкото съответните им учредителни актове не изключват такава проверка.

Сметната палата предоставя на Европейския парламент и на Съвета гаранционно заявление за надеждността на сметките, както и за законосъобразността, и редовността на основните сделки, което се обнародва в Официален вестник на Европейските общности.

2. Сметната палата проверява дали всички приходи са били събрани и дали всички разходи са направени законосъобразно и правилно, както и дали управлението на финансовите средства е било добро.

Осъществявайки това, тя в частност докладва за каквито и да е било случаи на нередовност.

Контролът върху приходите се осъществява на основата на сумите, които са установени, че са дължими и сумите, които действително са постъпили в Общността Контролът върху разходите се осъществява на основата както на поетите задължения, така и на направените плащания.

Този контрол може да бъде осъществен преди приключването на отчетите за финансовата година, за която се отнасят.

3. Проверката се основава на документи, и ако е необходимо се осъществява в момента в другите институции на Общността, в помещенията на всеки орган, който осъществява управление на приходи или разходи от името на Общността и в държавите-членки, включително в помещенията на физическо или юридическо лице, което получава суми от бюджета. В държавите-членки проверката се осъществява във връзка с националните контролни органи или ако те нямат необходимите правомощия - с компетентните национални органи. Сметната палата и националните контролни органи на държавите-членки си сътрудничат в дух на доверие, при запазване на тяхната независимост. Тези служби или органи информират Сметната палата дали възнамеряват да вземат участие в проверката ..

Останалите институции на Общността, всички органи осъществяващи управление на приходи или разходи от името на Общността, всяко физическо или юридическо лице, което получава плащания от бюджета, както и националните контролни органи, а ако те нямат необходимите правомощия - компетентните национални органи изпращат на Сметната палата, по нейно искане всякакъв документ или информация, които са необходими за осъществяването на нейната задача.

Що се отнася до дейността на Европейската инвестиционна банка по управление на приходите и разходите на Общността, правото на Сметната палата на достъп до информацията, притежавана от Банката се регламентира от споразумение между Сметната палата, Банката и Комисията. При отсъствие на споразумение Сметната палата независимо от· всичко има право на достъп до информацията, необходима за осъществяване на проверката на приходите и разходите на Общността, управлявани от Банката.

4. След приключването на всяка финансова година Сметната палата съставя годишен доклад. Той се изпраща на другите институции на Общността и се публикува, заедно с отговорите на тези институции относно констатациите на Сметната палата в "Официален вестник" на Европейските общности.

Сметната палата също така има право по всяко време да предоставя свои съображения, по специално под формата на специални доклади, отнасящи се до определени проблеми, и да дава мнения, по искане на някоя от институциите на Общността Тя приема годишните доклади, специалните доклади или мненията с мнозинство на своите членове.

Тя подпомага Европейския парламент и Съвета при осъществяването на техните контролни правомощия при изпълнението на бюджета.Глава Втора

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ


Член 161


За да осъществяват своята функция и в съответствие с разпоредбите на този договор, Съветът и Комисията приемат регламенти, директиви, решения, препоръки или мнения.

Регламентът има общо приложение. Той е обвързващ в своята цялост и е пряко приложим във всички държави-членки.

Директивата е обвързваща по отношение на резултата, който трябва да бъде постигнат за всяка държава-членка, до която е адресирана, но оставя на националните власти избора на формите и методите.

Решението е обвързващо в своята цялост за онези, до които е адресирано. Препоръките и мненията нямат обвързваща сила.


Член 162


Регламентите, директивите и решенията на Съвета или от Комисията, посочват мотивите, на които се основават и включват справка за всички изискуеми предложения или мнения, в съответствие с този договор.


Член 163


Регламентите на Съвета и на Комисията се обнародват в Официален вестник на Общността. Те влизат в сила на датата, посочена в тях или при липса на такава дата, на дванадесетия ден следващ този на тяхното обнародване.

Директиви и решенията се съобщават на онези, до които са адресирани и произвеждат действие след съобщаването.


Член 164


Принудителното изпълнение се регулира от разпоредбите на гражданския процес, които са в сила в държавата на територията, на която то се осъществява, Изпълнителният лист за тяхното изпълнение се прилага към решението, без друга формалност, освен удостоверяването на автентичността на решението от националния орган, който правителството на всяка държава-членка е определило за тази цел и е бил съобщен на Комисията, на Съда, и на Арбитражния комитет, създаден в съответствие с член 18.

Когато тези формалности бъдат изпълнени по молба на заинтересованата страна, последната може да пристъпи към принудително изпълнение, в съответствие с националното законодателство, като отнесе въпроса пряко до компетентния орган.

Изпълнението може да бъде спряно само по решение на Съда. Но съдилищата в съответната държава са компетентни да се произнасят по жалби, че изпълнението се осъществява по незаконен начин.ГЛАВА ТРЕТА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ


Член 165


Създава се Икономически и социален комитет. Той има статут на консултативен орган.

Комитетът се състой от представители на различни видове икономически и социални дейности.

Член 166

Броят на членовете на Икономическия и социален комитет е както следва:

Белгия12 Дания 9 Германия24 Гърция12 Испания21 Франция24 Ирландия 9 Италия24 Люксембург 6 Холандия 12 Австрия 12 Португалия 12 Финландия 9 Швеция 12

Обединеното Кралство24.

Членовете на комитета се назначават от Съвета, който приема решение с единодушие за срок от четири години. Техният мандат може да бъде подновяван.

Членовете на Комитета не могат да бъдат обвързани от каквито и да е задължителни инструкции. Те трябва да бъдат напълно независими при изпълнението на своите задължения в общ интерес на Общността.

Съветът с квалифицирано мнозинство определя възнагражденията на членовете на Комитета.


Член 167


1. За осъществяване на назначаването на членовете на Комитета всяка държава членка представя на Съвета списък, съдържащ два пъти повече на брой кандидати, отколкото са мандатите, предоставени за нейни граждани.

Съставът на Комитета отчита необходимостта да се гарантира адекватно представителство на различните видове икономическа и социална дейност.

2. Съветът се консултира с Комисията. Той може да получи мнението и на европейски организации, представляващи различни икономически и социални сектори, които са заинтересовани от дейността на Общността.


Член 168


Комитетът избира свой Председател и ръководство измежду членовете си за срок от две години.той приема свои процедурни правила. Комитетът се свиква на заседание от неговия председател по искане на Съвета или на Комисията. Той също така може да се събира по собствена инициатива.


Член 169


Комитетът може да бъде разделен на специализирани секции.

Тези специализирани секции действуват в рамките на общи условия, определени от Комитета. С тях не могат да се осъществяват консултации, отделно от Комитета.

в рамките на Комитета могат да бъдат създавани под комитети, за да осъществяват подготовка на проектостановища по специфични въпроси или в специфични области, които се внасят в Комитета за неговото мнение.

Процедурните правила предвижват начините за създаване и общите условия за работа на специализираните секции и под комитетите


Член 170


Съветът или Комисията се консултират с Комитета, когато този договор предвижда това. Те имат право да се консултират с Комитета във всички случаи, когато смятат това за подходящо. Комитетът може да поеме инициатива за предоставянето на мнение във всички случай, когато счита за подходящо.

Съветът или Комисията, ако считат, че е необходимо, определят на Комитета срок за внасянето на неговото мнение, който не може да бъде по-малък от един месец от датата, на която председателят е бил уведомен за това искане. След изтичането на срока отсъствието на мнение не е пречка за предприемане на по-нататъшно действие.

Мнението на Комитета и на специализираната секция, заедно с протокола от заседанията, се изпраща на Съвета и на Комисията.

Комитетът може да се консултира с Европейския парламент.ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ


Член 171


1. За всяка финансова година се съставят прогнози за приходите и разходите на Общността, с изключение на тези за Агенцията и съвместните предприятия, и тези приходи, и разходи се отразяват или в оперативния бюджет, или в бюджета за научни изследвания и инвестиции.

Приходите и разходите, показани във всеки бюджет трябва да бъдат балансира-

ни.


2. Приходите и разходите на Агенцията, която функционира на търговски принцип се отнасят в специална сметка.

Начинът за прогнозиране, осъществяване и проверка на тези приходи и разходи се предвижда във финансовите правила, приети в съответствие с член 183, като се вземат предвид учредителните актове на агенцията.

3. Прогнозите за приходите и разходите, заедно с оперативните отчети и баланса на съвместните предприятия за всяка финансова година се предоставят на Комисията, Съвета и Европейския парламент, в съответствие с учредителните актове на тези предприятия.


Член 172


Алинеи 1 - 3, отменени от член 1, алинея 8 от Договора за Европейски съюз.

4. Заемите за финансиране на научните изследвания или инвестициите се предоставят при условия, определени от Съвета, по начин предвиден в член 177, алинея 5.

Общността може да взема заеми на капиталовите пазари в държава-членка или при спазване на разпоредбите, приложими при вътрешни емисии, или, ако в държавата членка няма такива разпоредби, след като съответната държава-членка и Комисията са обсъдили заедно този въпрос и са постигнали съгласие относно предлагания заем.

Компетентните органи в съответната държава-членка могат да откажат да дадат своето одобрение само ако са налице основателни опасения от сериозни смушения на капиталовия пазар в тази държава.


Член 173


Без да се изключват други източници, бюджетите се финансират изцяло от собствени средства.

Съветът, като действува с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент приема разпоредбите, отнасящи се до системата за собствени ресурси на Общността, които препоръчва за приемане от държавите-членки, в съответствие с техните конституционни изисквания.


Член 173 а


С оглед спазването на бюджетната дисциплина, Комисията няма право да прави предложение за акт на Общността, да изменя свои предложения, да предприема действия, свързани с правоприлагането, за които е налице вероятност да имат значителни последици за бюджета, без да предвиди адекватна гаранция, че съответното предложение или действие могат да бъдат финансирани в рамките на собствените ресурси на Общността, постъпили в съответствие с разпоредбите, приети от Съвета въз основа на член 173.


Член 174


1. Разходите, посочени в оперативния бюджет в частност включват: а) бюджетът за управление;

b) разходите, отнасящи се до предпазните мерки, до здравеопазването, и сигурността.

2. Разходите, посочени в бюджета за инвестиции и научни изследвания в частност включват:

а) разходи, отнасящи се до осъществяването на програмата на Общността за научни изследвания;

Ь) участие в капитала на Агенцията и в нейните разходи за инвестиции; с) разходи, отнасящи се до оборудването на центровете за обучение;

d) участие в съвместни предприятия или в някои съвместни дейности.

Член 175

Разходите, посочени в бюджета, се разрешават за една финансова година, освен ако, регламентите, приети в съответствие с член 183, предвиждат друго.

В съответствие с условията, които се приемат на основание на член 183, всички отпуснати суми, с изключение на онези, които се отнасят до разходи за персонала, които в края на финансовата година се явяват непредвидени, могат да бъдат отнасяни само към следващата финансова година.

Отпуснатите суми се класифицират в различни глави, които обхващащи съответните разходи в съответствие с техния вид или предназначение, и доколкото това е необходимо се подразделят в съответствие с регламентите, приети на основание на член 183.

Разходите на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Съда се обособяват в отделни части на бюджета, без да се засягат специалните разпоредби относно някои общи видове ·разходи.


Член 176


1. При спазване на ограниченията, произтичащи от програмите или решенията, свързани с разходите, които в съответствие с този договор изискват единодушното одобрение на Съвета, отделените средства за научноизследователска дейност и инвестиции включват:

а) обещани разходи, които покриват серия от въпроси, съставляващи отделен проблем и формиращи единно цяло;

Ь) плащания, представляващи максималния размер, платим всяка година във връзка със задълженията, поети в съответствие с буква а).

2. Графикът на датите за изплащане на обещаните разходи и плащанията се прилага към съответния проектобюджет, предложен от Комисията.

3. Средствата за научни изследвания и инвестиции се класифицират в различни глави, обхващащи видовете разходи, в зависимост от техния характер или цел, и доколкото това е необходимо, да бъдат подразделени в съответствие с правилата, приети въз основа на член 183.

4. Разрешените, но неизползувани средства се пренасят за следващата финансова година, по решение на Комисията, освен ако Съветът е решил друго.


Член 177


1. Финансовата година продължава от 1 януари до 31 декември.

2. Всяка институция на Общността преди 1 юли съставя оценка за своите разходи. Комисията обединява тези оценки в предварителен проект за бюджет. Тя прибавя към него и мнение, което може да съдържа оценки, различни от предоставените.

Предварителният проект за бюджет съдържа оценка за приходите и разходите. 3. Комисията внася предварителния проект за бюджет в Съвета не по-късно от 1 септември на годината предхождаща тази, през която бюджетът следва да бъде изпълняван.

Съветът се консултира с Комисията, а когато е необходимо и с други заинтересовани институции, когато има намерение да измени предварителния проект за бюджета.

Съветът с квалифицирано мнозинство утвърждава проектобюджета и го изпраща на Европейския парламент.

4. Проектобюджетът за управление се представя за разглеждане от Европейския парламент не по-късно от 5 октомври на годината, предхождаща тази, през която бюджетът трябва да бъде изпълняван.

Европейският парламент има право да изменя проектобюджета като действува с мнозинството от своите членове и да предлага на Съвета, когато е взел решение с абсолютно мнозинство от подадените гласове, изменения в проектобюджета, отнасящи се до разходите, които по необходимост произтичат от този договор или от актове, приети в съответствие с него.

Ако в 45 дневен срок след внасянето му, Европейският парламент одобри бюджета, той се счита за окончателно приет. Ако в този период Европейският парламент не е изменил или допълнил проектобюджета, той се счита за окончателно приет.

Ако в рамките на този срок Европейският парламент е приел допълнения или предложил промени, проектобюджетът се изпраша заедно с допълненията или предложените промени на Съвета.

5. След обсъждане на проектобюджета с Комисията, а когато това е необходимо и с други заинтересовани институции, Съветът действува при следните условия.

а) Съветът, с квалифицирано мнозинство изменя които и да е било от допълненията, приети от Европейския парламент;

Ь) по отношение на предложените промени:

- когато промяната, предложена от Европейския парламент, няма за резултат увеличаването на цялостния размер на разходите на някоя институция, което в частност се дължи на факта, че увеличението на разходите, което тя би предизвикала изрично ще бъде компенсирано от едно или повече предложени изменения, съответно намаляващи разходите, Съветът, с квалифицирано мнозинство, може да отхвърли предложеното изменение. При липса на решение за неговото отхвърляне предложеното изменение се счита за прието;


- когато промяната, предложена от Европейския парламент, предизвика увеличаване на цялостния размер на разходите на някоя институция, Съветът с квалифицирано мнозинство може да приеме една такава предложена промяна. При липса на решение, с което то се приема, предложената промяна се счита за отхвърлена;

- когато в съответствие с единия или с двата предшествуващи параграфа Съветът е отхвърлил предложената промяна, той може с квалифицирано мнозинство или да запази размера, посочен в проектобюджета, или да определи друг размер.

Проектобюджетът се променя на основата на предложените промени, приети от Съвета.

Ако в 15 дневен срок след поставянето на проектобюджета за разглеждане от Съвета, той не е изменил някое от допълненията, приети от Европейския парламент и ако промените, предложени от него, са били приети, бюджетът се счита за окончателно приет. Съветът информира Европейския парламент, че той не е изменил, което и да е било от допълненията, и че предложените промени са били приети.

Ако в рамките на този срок Съветът е изменил едно или повече от допълненията, приети от Европейския парламент или промените, предложени от него са били отхвърлени или изменени, то така измененият проектобюджет отново се изпраща на Европейския парламент. Съветът информира Европейския парламент за резултатите от своите разисквания.

6. В 15 дневен срок от предоставянето на проектобюджета Европейският парламент, който трябва да бъде уведомен за предприетите действия във връзка с предложените от него промени, може, при присъствието на мнозинството от членовете си и с мнозинство от три пети от подадените гласове да допълни или отхвърли промените, направени от Съвета по отношение на неговите допълнения и съответно да приеме бюджета. Ако в рамките на този срок Европейският парламент не е предприел никакви действия бюджетът се счита за окончателно приет.

7. Когато процедурата, предвидена в този член бъде завършена, Председателят на Европейския парламент обявява, че бюджетът е окончателно приет.

8. Но Европейският парламент с мнозинство от своите членове и при мнозинство от две трети от подадените гласове може, ако има важни причини за това, да отхвърли проектобюджета и да поиска да му бъде представен нов проект.

9. За разходите от един и същи вид, които трябва да бъдат направени през текущата година, се определя ежегодно максимален размер на увеличението за всички разходи, с изключение на онези, които по необходимост произтичат от този договор или от актове, приети в съответствие с него.

Комисията, след като се консултира с Комитета за икономическа политика обявява какъв е размерът на този максимум, който се получава от:

- тенденцията по отношение на обема на брутния национален продукт в рамките на Общността,

- средното изменение в бюджетите на държавите-членки

- тенденцията по отношение на разходите за живот през време на предходната финансова година.

Максималният размер се съобщава на всички институции на Общността преди 1 май. Те са задължени да се съобразяват с него през време на провеждането на бюджетната процедура, в съответствие с разпоредбите на параграф четвърти и пети от тази алинея.

Ако по отношение на разходите, различни от онези, които по необходимост произтичат от този договор или от актове, приети в съответствие с него, действителният размер на увеличението на проектобюджета, приет от Съвета, е повече от половината от максималния, тогава Европейският парламент, като упражнява своето прано да извършва промени увеличава общия размер на тези разходи до лимит, който не превишава половината от максимално установения размер.

Когато Европейският парламент, Съветът или Комисията считат, че дейността на Общностите изисква да бъде превишен размерът, определен в съответствие с процедурите, предвидени в тази алинея, може да бъде определен друг размер на основата на споразумение между Съвета, който приема решение с квалифицирано мнозинство, и Европейския парламент, който действува при мнозинство на своите членове при три пети от подадените гласове.

10. Всяка институция упражнява правата, предоставени и от този член, като спазва разпоредбите на този договор и актовете, приети в съответствие с него, и в частност на онези, които се отнасят до собствените ресурси на Общността и до баланса между приходи и разходи.


Член 178 .


Ако в началото на финансовата година бюджетът все още не е бил гласуван, сума, равна на не повече от една дванадесета от бюджетните средства за предходната бюджетна година, може да бъде изразходвана всеки месец, по отношение на която и да е глава или друго подразделение на бюджета, в съответствие с разпоредбите на Правилата, приети на основание на член 18З; но тази разпоредба не може да има за последица предоставянето на разположение на Комисията на средства, които превишават с една дванадесета предвидените в проектобюджета по време на изготвянето му.

Съветът има право с квалифицирано мнозинство, при спазване на другите условия, предвидени в алинея 1, да разрешава разходи, които превишават една дванадесета част.

Ако решението се отнася до разход, който не произтича по необходимост от този договор или от актове, приети 13 съответствие с него, Съветът го изпраща незабавно на Европейския парламент; в срок от ЗО дни Европейския парламент с мнозинство от своите членове, при подкрепата на три пети от подадените гласове, може да приеме различно решение относно разходите, които превишават посочената една дванадесета част, предвидена в алинея 1. Тази част от решението на Съвета се счита за суспендирана, докато Европейският парламент не вземе своето решение. Ако в посочения срок Европейският парламент не е взел решение, което се различава от решението на Съвета, тогава последното се счита за окончателно прието.

Решенията предвидени в алинеи втора и трета предвиждат необходимите мерки, относно ресурсите, които гарантират прилагането на този член.


Член 179


Комисията изпълнява бюджета в съответствие с разпоредбите на правилата, приети въз основа на член 183 на своя собствена отговорност и в рамките на предоставените средства, като се придържа към принципите за законосъобразно управление на финансовите ресурси.

Правилата предвиждат подробна уредба относно участието на всяка институция в изпълнението на нейните собствени разходи.

В рамките на бюджета, Комисията има право, при спазване на ограниченията и условията, предвидени в правилата, приети в съответствие с член 183 да осъществява прехвърляне на средства от една глава в друга или от едно подразделение в друго.


Член 179 аКомисията внася ежегодно в Съвета и в Европейския парламент счетоводния отчет за предходната финансова година, отнасящ се до изпълнението на бюджета. Комисията също така е длъжна да им предостави и финансова справка за активите и пасивите на Общността.


Член 180


Отменен от член 1, алинея 22 от Договора за Европейски съюз.


Член 180а


Отменен от член 1, алинея 22 от Договора за Европейски съюз.


Член 180 Ь


1. Европейският парламент, като действува по препоръка на Съвета, взел решение с квалифицирано мнозинство освобождава от отговорност Комисията във връзка с изпълнението на бюджета. За тази цел Съветът и Европейския парламент последователно преглеждат сметките и финансовото заявление, посочено в член 179 а, ежегодния доклад на Сметната палата, заедно с отговорите на институциите, които са били подложени на проверка, на констатациите на Сметната палата, гаранционното заявление, посочено в член 160 с, алинея 1, параграф втори, както и други релевантни специални доклади на Сметната палата.

2. Преди да освободи от отговорност Комисията или по друга причина, свързана с изпълнението на нейните правомощия по прилагането на бюджета, Европейският парламент може да поиска да изслуша Комисията, която да даде обяснения относно осъществяването на разходите или функционирането на системите за финансов контрол. Комисията предоставя всякаква необходима информация на Европейския парламент по искане на последния.

3. Комисията предприема всички подходящи мерки, за да реагира на констатациите в решенията, с които се освобождава от отговорност, както и на други констатации на Европейския парламент, отнасящи се до изпълнението на разходите, а също така и на коментарите, придружаващи препоръките за освобождаване от отговорност, приети от Съвета.

По искане на Европейския парламент или на Съвета, Комисията докладва относно мерките, взети вън връзка с тези констатации или коментари, и в частност относно инструкциите, които са дадени на службите, отговорни за изпълнението на бюджета. Тези доклади също така се изпращат на Сметната палата.


Член 181


Бюджетът и отчетът, предвиден в член 171, алинеи 1 и 2 се съставят във финансови единици, определени в съответствие с разпоредбите на правилата, приети въз основа на член 183.


Член 182


1. Комисията може, при условие че уведоми компетентните органи на съответните държави-членки, да прехвърли във валутата на една от държавите-членки своите авоари във валута на друга държава-членка, доколкото това е необходимо за да се даде възможност те да бъдат използувани за цели, попадащи в обхвата на този договор. Доколкото това е възможно, Комисията е длъжна да избягва осъществяването на такива трансфери, ако тя притежава пари в брой или ликвидни средства във валутите, от които се нуждае.

2. Комисията контактува с всяка държава-членка посредством орган, определен от съответната държава. При осъществяването на финансовите операции Комисията използува услугите на емисионната банка на съответната държава-членка или на друга финансова институция, определена от тази държава.

3. Що се отнася до разходите, които Общността следва да извърши във валута на трети страни, Комисията, преди окончателното приемане на бюджетите, е длъжна да внесе в Съвета програма, конто да посочва очаквания приход и разход по отношение на различните валути.

Програмата се одобрява от Съвета, който приема решение с квалифицирано мнозинство. Тя може да бъде изменена в течение на финансовата година, в съответствие със същата процедура.

4. Държавите-членки са длъжни да снабдяват Комисията с валути на трети държави, които са необходими за осъществяването на разходите, предвидени в програмата, посочена в алинея 3, в съответствие с размерите, посочени в член 172. Количествата, получени от Комисията във валути на трети страни се прехвърлят на държавите-членки, в съответствие със същите размери.

5. Комисията може свободно да използува всякакви количества валута на трети държави, получена от заеми, които тя е предоставила на тези държави.

6. Съветът може, като приеме решение с единодушие, по предложение на Комисията, да приложи изцяло или отчасти спрямо Агенцията и съвместните предприятия, мерките във връзка с обмена на валута, предвидени в предходните алинеи, и в зависимост от конкретния случай да приспособи тези мерки към техните текущи нужди.


Член 183


Съветът, с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и получи мнението на Сметната палата:

а) приема финансови правила, които в частност уточняват процедурата, която следва да бъде приета за изработването и изпълнението на бюджета и за представянето на счетоводните отчети;

Ь) определя методите и процедурата, в съответствие с която бюджетните приходи, предвидени в разпоредбите относно собствените ресурси на Общността се предоставят на Комисията и определя мерките, които се прилагат, ако съществува необходимост за това, с оглед да бъдат посрещнати нуждите от пари в брой;

с) приема разпоредби, отнасящи се до отговорността на финансовите контрольори, служителите, предоставящи разрешения и занимаващи се със счетоводство, както и относно съответните мерки за контрол.


Член 183 а


Държавите-членки са длъжни да предприемат същите мерки за борба с измамата, която засяга финансовите интереси на Общността, каквито предприемат за борба с измамата, засягаща техните собствени финансови интереси.

Без да се накърняват останалите разпоредби от този договор, държавите-членки са длъжни да координират своите действия, имащи за цел да защитят финансовите интереси на Общността срещу измама. За тази цел те организират, с помощта на Комисията тясно и редовно сътрудничество между компетентните органи от своите администрации.ДЯЛ ПЕТИ ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член 184


Общността е юридическо лице.


Член 185


Във всяка от държавите-членки Общността притежава най-широката правосубектност, предоставена на юридическите лица, в съответствие с нейните закони; тя може в частност да придобива и да се разпорежда с движима и недвижима собственост и да бъде страна по дела. За тази цел Общността се представлява от Комисията.


Член 186


Отменен от алинея втора на член 24 от Договора за сливане.


Член 187


Комисията може, в рамките и при условията, приети от Съвета, в съответствие с разпоредбите на този договор да събира всякаква информация и да осъществява всякакви проверки, които са необходими за изпълнението на възложените и задачи.


Член 188


Договорната отговорност на Общността се регулира от правото, приложимо по отношение на съответния договор.

В случай на извъндоговорна отговорност, Общността, в съответствие с основните принципи на правото, които са общи за държавите-членки, е длъжна да компенсира вредите, причинени от нейни институции или служители, при изпълнението на техните задължения.

Личната отговорност на служителите към Общността се регулира от разпоредбите, съдържащи се в Правилника за служителите или в Условията за постъпване на работа, които се прилагат по отношение на тях.


Член 189


Седалището на институциите на Общността се определя по общо съгласие между правителствата на държавите-членки.


Член 190


Разпоредбите относно езиците на институциите на Общността, без да се засягат разпоредбите съдържащи се в процедурните правила на Съда се определят от Съвета, който приема решение с единодушие.


Член 191


Общността притежава на териториите на държавите-членки такива привилегии и имунитети, каквито са необходими за изпълнението на нейните задачи, при условията, посочени в Протокола от 8 април 1965 относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности.


Член 192


Държавите-членки се задължават да предприемат всички подходящи мерки, било общи или специфични, за да осигурят изпълнението на задълженията, възникващи от този договор, или от действие, предприето от институциите на Общността. Те са длъжни да съдействуват за постигането на целите на Общността.

Те са длъжни да се въздържат от каквато и да е било мярка, която би могла да застраши постигането на целите на Общността.


Член 193


Държавите-членки се задължават да не уреждат споровете, отнасящи се до тълкуването или прилагането на този договор по начини различни от тези, предвидени в този договор.


Член 194


1. Членовете на институциите на Общността, членовете на комитетите, длъжностните лица и другите служители на Общността, и всички други лица, които по причина на своите задължения, или своите публични, или лични контакти с институциите, или със съоръжения на Общността, или със съвместните предприятия, получават или имат достъп до всякакви факти, информация, съобщения, документи


или обекти, включени в системата за сигурност, в съответствие с разпоредби, приети от държава-членка или от институция на Общността, са длъжни, дори и след прекратяването на такива задължения или отношения, да ги запазят в тайна от всяко лице, което няма право на достъп до тях или от широката публика.

Всяка държава-членка е длъжна да третира нарушението на това задължение като акт, който застрашава нейните правила за опазване на тайната, и като такъв, който попада както по отношение на основанията, така и по отношение на нейната юрисдикция, в обхвата на законодателството, отнасящо се до актовете, които застрашават сигурността на държавата, или до разкриването на професионалната тайна. Такава държава-членка, по искане на която и да е заинтересована държава, или на Комисията, е длъжна да предприеме преследване по отношение на всеки, който се намира под нейната юрисдикция и е извършил такова нарушение.

2. Всяка държава-членка съобщава на Комисията всички разпоредби, уреждащи в рамките на нейните територии класификацията и секретността на информацията, сведенията, документите или обектите, намиращи се в обхвата на този договор.

Комисията осигурява съобщаването на тези разпоредби на останалите държави -членки.

Всяка държава-членка предприема възможно най-подходящи мерки, за да улесни постепенното създаване на единна и всеобхватна система за сигурност. Комисията може, след като се консултира със заинтересованите държави-членки да приема препоръки за тази цел.

3. Институциите на Общността, техните съоръжения, а също и съвместните предприятия са задължени да прилагат разпоредбите относно системата за сигурност, която е в сила на територията, на която е разположено всяко едно от споменатите образувания.

4. Всяко разрешение, предоставяно от институция на Общността или от държава- членка на лице, което осъществява своята дейност в област, обхваната от този договор, за достъп до факти, информация, документи или обекти, спрямо които се прилага този договор и са включени в система за сигурност, се признава от всяка друга институция или всяка друга държава-членка.

5. Разпоредбите на този член не изключват прилагането на специални разпоредби, произтичащи от споразумения, сключени между държава-членка и трета страна, или международна организация.


Член 195


Институциите на Общността, Агенцията и смесените предприятия, при прилагането на този договор се съобразяват с условията за достъп до руди, ресурси и специални радиоактивни материали, които са предвидени в националните правила или разпоредби, приети по съображения за обществен ред или за обществено здраве.


Член 196


За целите на този договор, освен когато в него е предвидено друго:

а) "лице" означава всяко физическо лице, което осъществява всички или някоя от своите дейности на териториите на държавите-членки в област, определена от съответната глава на този договор;

Ь) "предприятие" означава всяко предприятие или институция, която осъществява цялата своя дейност или някоя от своите дейности на териториите на държавите-членки в област, определена от съответната глава на този договор, независимо от това дали е публично или частно.


Член 197


За целите на този договор:

1. "Специални радиоактивни материали" означава плутоний-239; уран -233; уран, обогатен 13 уран -235 или уран -233; и всяка субстанция, съдържаща един или повече от споменатите по-горе изотопи, както и такива други радиоактивни материали, който биха могли да бъдат определени от Съвета, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията; изразът "специални радиоактивни материали", обаче не включва ресурсите.

2. "Уран, обогатен в уран - 235 или уран - 233" означава уран, съдържащ уран 235 или уран-233, или и двата, в количество такова, че съотношението на сбора на тези изотопи спрямо изотопа - 238 е по-голямо, отколкото съотношението на изотопа-235 спрямо изотопа -238, което се среща в природата.

3. "Ресурси" означава уран, съдържащ смес от изотопи, които се срещат в природата; уран, чието съдържание на уран-235 е по-малко от нормалното; торий; всеки един от споменатите по-горе материали под формата на метал, сплав, химически компонент или концентрат; всяка друга субстанция, съдържаща един или повече от гореспоменатите материали в такава концентрация, каквато е била уточнена от Съвета, приел решение с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

4. "Руди" означава всякаква руда, съдържаща в такава средна концентрация, каквато е била уточнена от Съвета, който е приел решение с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, субстанции, от които определените по-горе ресурси могат да бъдат получени чрез подходяща химическа и физическа обработка.


Член 198


Освен когато е преДl3идено друго, този договор се прилага спрямо европейските територии на държаl3ите-членки и нееl3ропейските територии, намиращи се под тяхна юрисдикция.

Той също така се прилага по отношение на европейските територии, за чиито външни отношения е отговорна някоя от държавите-членки.

Разпоредбите на този договор се прилагат спрямо Аландските острови, в съответствие с разпоредбите на Протокол N 2 към Акта относно условията за присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция.

Независимо от предходните алинеи:

а) този Договор не се прилага по отношение на Фарьорските острови;

b) този договор не се прилага по отношение на суверенната територия на Кралските военни бази на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия в Кипър;

с) този договор се прилага по отношение на Нормандските острови и Остров Мен, само доколкото това е необходимо, за да се осигури прилагането на разпоредбите за тези острови, които са включени в Договора за присъединяване на нови държави-членки към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия, подписан на 22 януари 1972 година;


Член 199


Задължение на Комисията е да осигури поддържането на необходимите отношения с органите на Организацията на Обединените Нации, нейните специализирани агенции, и на Световната търговска организация.

Комисията поддържа подходящи отношения с всички международни организации.

Член 200

Общността установява всички подходящи форми на сътрудничество със Съвета на Европа.


Член 201


Общността установява тясно сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, чиито подробности се определят по общо съгласие.


Член 202


Разпоредбите на този договор не изключват съществуването или осъществяването на регионалните съюзи между Белгия и Люксембург или между Белгия, Люксембург и Холандия, доколкото целите на тези регионални съюзи не могат да бъдат постигнати посредством прилагането на този договор.


Член 203


Ако се окаже необходимо осъществяването на определено действие от страна на Общността, с цел да бъде осъществена една от целите на Общността през време на функционирането на общия пазар и този договор не е предвидил необходимите правомощия, Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент приема всички необходими разпоредби.


Член 204


1. Когато се вземе решение за суспендирането на правото на глас на представител на правителството на държава-членка, в съответствие с член 7, алинея 2 от договора за Европейски съюз, тези права се считат за суспендирани също така и спрямо този договор.

2. Освен това, когато се установи сериозно и постоянно нарушение от страна на държава-членка на принципите, посочени в член 6, алинея 1 от Договора за Европейски съюз в съответствие с член 7, алинея 1 от този договор, Съветът, като действува с квалифицирано мнозинство може да вземе решение за суспендирането на права

произтичащи то прилагането на този договор спрямо въпросната държава-членка. Осъществявайки това Съветът взема под внимание възможните последици от такова суспендиране за правата и задълженията на физическите и юридическите лица.

Задълженията на въпросната държава-членка въз основа на този договор във всички случаи продължават да бъдат обвързващи за тази държава.

3. Съветът, като действува с квалифицирано мнозинство може да вземе решение впоследствие да измени или да оттегли мерките, приети в съответствие с алинея 2, в отговор на промените на ситуацията, която е предизвикала тяхното налагане.

4. При вземането на решенията, посочени. в алинеи 2 и 3, Съветът действува без да взема пред вид гласовете на представителя на правителството на въпросната държава-членка. Като изключение от член 118, алинея 2 квалифицираното мнозинство се определя като същата пропорция от оразмерените гласове на членовете на Съвета, каквато е предвидена в член 118, алинея 2.

Тази алинея се прилага също така и в случаи на суспендиране на правото на глас в съответствие с алинея 1. В тези случаи решението, което изисква единодушие се взема без да се има пред вид гласът на представителя на въпросната държава-членка.


Член 205


Отменен от член 1, алинея 28 от Договора за Европейски съюз.


Член 206


Общността може да сключва с една или повече държави или международни организации споразумения за асоцииране, създаващи реципрочни права и задължения, общо действие и специфични процедури.

Тези споразумения се сключват от Съвета, който приема решение с единодушие, след като се консултира с Европейския парламент.

Когато споразуменията налагат изменение на този договор, се приемат най-напред измененията, в съответствие с процедурата, предвидена в член 48 от Договора за Европейски Съюз.


Член 207


Протоколите, включени като приложение на този договор по общо съгласие на държавите-членки са неразделна част от него.'


Член 208


Този договор се сключва за неограничен срок от времеДЯЛ ШЕСТИ

РАЗПОРЕДБИ ОТНАСЯЩИ СЕДО НАЧNIНИЯ ПЕРИОД


Отменен от член 8 на Договора от Амстердам.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 224


Този договор се ратифицира от Високо договарящите се страни, в съответствие с техните конституционни изисквания. Ратификационните документи се депозират при Правителството на Република Италия.

Този договор влиза в сила на първия ден от месеца, следващ този, през който е депозиран ратификационният документ от последната измежду подписалите държави, която е предприела тази стъпка. Но ако депозирането е осъществено по-малко от петнадесет дни преди началото на следващия месец, този договор влиза в сила от първия ден на втория месец след този на деня на депозирането.


Член 225


Този договор, съставен в единствен оригинал на холандски, френски, немски и италиански езици, като всички четири текста са еднакво автентични, се депозира в архивите на правителството на Република Италия, което изпраща заверено копие до всяко от правителствата на останалите държави, които са го подписали.

В съответствие с договорите за присъединяване датският, английският, финландският, гръцкият. ирландският, португалският, испанският и шведският текст на този договор също са автентични.

В удостоверение на изложеното дотук долуподписаните упълномощени представители подписаха този договор.


Подписан в Рим на двадесет и петия ден от месец март през хиляда деветстотин петдесет и седма година.


ПА СПААК

Ж.Ш. СНОЙ И Д'ОПЮР АДЕНАУЕР

ХАЛЩАЙН

ПИНО

М.ФОР

АНТОНИО СЕНИ ГАЕТАНО МАРТИНО БЕХ

ЛАМБЕР ШО

Й.ЛУНС Й.ЛИНТХОРСТ ХОМАН


ПРИЛОЖЕНИЯ


ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪРВО


ОБЛАСТИ ОТ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА Дейност, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА

(В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 4 ОТ ТОЗИ ДОГОВОР)

I.СУРОВИНИ

1. Методи за проучване и добив на основни материали (уран, торий и други продукти със специфично значение в областта на ядрената енергетика).

2. Методи за концентриране на тези материали и за превръщането им в технически чисти съединения.

3. Методи за превръщането на тези съединения в определен вид ядрени съединения и метали.

4. Методи за превръщане и обработка на тези съединения и метали, а също и на плутоний, уран -235 или уран-233, в чист вид или заедно с тези съединения или метали, в ядрено гориво от химическата, керамичната или металургичната индустрия.

5. Методи за защита на тези елементи, съставляващи ядрено гориво срещу корозия или ерозия посредством външни реактиви.

6. Методи за производство, пречистване, обработване и запазване на други специални материали, използувани в областта на ядрената енергетика и в частност:

а) забавители, като тежка вода, ядрен графит, берилий и берилиев оксид;

Ь) структурни материали като цирконий (без хафний), ниобий, лантан, титан, берилий и техните оксиди, карбиди и други съединения, които могат да бъдат използувани о ядрената енергетика;

с) охладители като хелий, органични течности, натрий, натриево-калиеви сплави, бисмут, оловно - бисмутови сплави.

7. Методи за отделяне на изотопи: а) от уран;

Ь) от материали в количества, които могат да бъдат предвидени, и които могат да бъдат използувани в производството на ядрена енергия като литий -6, литий -7, азот15ибор-10;

с) от изотопи, използувани в малки количества за научни изследвания.

II. Физика приложима в ядрената енергетика

1. Приложна теоретична физика:

а) нискоенергийни ядрени реакции, в частност неутроно индуuиращи реакции;

Ь) делене на атома;

с) взаимодействие на йонизиращото лъчение и фотоните с материята;

d) теория на твърдото тяло;

е).изучаване на синтеза, в частност изследване на поведението на йонизиращата . плазма при действието на електромагнити, и на термодинамиката при твърде високи температури.

2. Приложна експериментална физика:

а) същите области, както споменатите в алинея 1 по-горе;

Ь) изучаване на свойствата на трансурановите елементи, които са от значение в

областта на ядрената енергетика.

3. Изчисления във връзка с реактора:

а) теоретична макроскопична неутронна физика;

Ь) експериментални неутронни измервания; експоненuиали и критични експерименти;

с) термодинамични изчисления и изчисления на съпротивлението на материалите;

d) съответни експериментални измервания;

е) кинетика на реактора, проблеми на контрола на реактора и релевантни експерименти;

f) изчисления във връзка със защитата от радиация и релевантни експерименти.


111. ФИЗИКОХИМИЯ НА РЕАКТОРИТЕ

1. Изучаване на промените във физическата и химична структура, и на промените в техническите свойства на различните материали в реакторите, причинени от:

а) топлина;

Ь) характера на веществата, с които те влизат R контакт; с) механични фактори.

2. Изучаване на разпадането и на други явления, предизвиквани от лъченето при: а) елементите представляващи ядрени горива;

Ь) структурните материали и охладителите;

с) забавителите.

3. Прилагане на аналитичната химия и аналитичната физикохимия по отношение на компонентите на реактора.

4. Физикохимия на хомогенните реактори: радиохимия, корозия.


IV ОБРАБОТКА НА РАДИОАКТИВНИЯ МАТЕРИАЛ


1. Методи за извличане на плутоний и на уран -233 от ядрени горива и за възможното възстановяване на урана или тория.

2. Химия и металургия на плутония.

3. Методи за извличане и химия на други трансуранови елементи. 4. Методи за извличане и химия на полезните радиоизотопи:

а) делящи се продукти

Ь) радиоизотопи, получавани посредством радиация.

5. Сгъстяване и съхраняване на неизползуваемите радиоактивни отпадъци.


V. ИЗПОЛЗУВАНЕ НА РАДИОИЗОТОПИТЕ

Използуване на радиоизотопите като активни елементи или изотопни индикатори в:

а) индустрията и науката;

Ь) медицината и биологията; с) земеделието;

VI. ИЗУЧАВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РАДИАЦИЯТА ВЪРХУ ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ

1. Изучаване на откриването и измерването на вредната радиация.

2. Изучаване на адекватните превантивни и предпазни мерки, както и на съответните стандарти за сигурност.

3. Изучаване на лечението на последиците от радиацията.

VII. ОБОРУДВАНЕ

Изследвания във връзка със създаването и подобряването на апаратурата, специално предназначена не само за реактори, но и за индустриални и научноизследователски съоръжения, които са необходими за дейностите, посочени по-горе.

Като примери могат да бъдат споменати:

1. Следните видове механично оборудване: а) помпи за специални течности; Ь)топлообменници;

с) апарати за изследвания в областта на ядрената физика, като например селектори на неутронната бързина;

d) оборудване с дистанционно управление.

2. Следните видове електрическо оборудване:

a) инструменти за откриването и измерването на радиацията, които в частност

се използуват при:

- проучвания за минерали;

- научни и технически изследвания;

- контрол на реактора;

- здравеопазването и сигурността;

Ь) оборудване за контрол на реактори;

с) ниско енергийни ускорители на частици (до 10 мегаелектронволта).

VIП. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО

1. Сравнителни проучвания, както теоретични, така и експериментални, на различните видове реактори.

2. Техническо и икономическо изучаване на горивните цикли.
ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРО

ИНДУСТРИАЛНИ ДЕЙНОСТИ


( В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 41 ОТ ТОЗИ ДОГОВОР)

1. Добив на уранова и ториева руда.

2. Концентрация на тези руди.

3. Химична обработка и пречистване на уранови и ториеви концентрати.

4. Производство на ядрени горива в каквато и да е форма.

5. Производство на елементи представляващи ядрени горива.

6. Производство на уранов хексафлуорид.

7. Производство на обогатен уран.

8. Производство на радиоактивни горива, с цел отделянето на някои или на всички елементи, съдържащи се 13 тях.

9. Производство на реакторни забавители.


10. Производство на цирконий без хафний или на компоненти от него.

11. Ядрени реактори от всички видове и за всякакви цели.

12. Съоръжения за промишлена обработка на радиоактивни отпадъци, създадени във връзка с едно или повече от съоръженията, посочени в този списък.

13. Полуиндустриални съоръжения, предназначени да осигурят възможност за построяване на съоръжения, осъществяващи някоя от дейностите, посочени в точки от 3 до 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ ТРЕТО

ПРЕИМУЩЕСТВА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ НА СМЕСЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

( В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 48 ОТ ТОЗИ ДОГОВОР)

1. а) Признаване, че е налице обществен интерес, в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, който е налице при покупката на недвижима собственост, необходима за създаването на смесеното предприятие.

Ь) Прилагане на национална процедура за задължително отчуждаване, въз основа на обществения интерес, така че това отчуждаване да може да се осъществи, когато не е било постигнато доброволно споразумение.

2. Право на предоставяне на лиuензии или посредством арбитраж, или в съответствие със задължителните правомощия, така както е предвидено в членове от 17 до 23.

3. Освобождаване от всички мита и такси при създаването на смесените предприятия, както и от всички мита върху внасяното имущество

4. Освобождаване от всички мита и такси при придобиването на недвижима собственост, както и от всички такси за регистрация и за вписване.

5. Освобождаване от всички преки данъци, с които би трябвало да бъдат обложени смесените предприятия, тяхната собственост, имущество и приходи.

6. Освобождаване от всички мита и такси с еквивалентен ефект, както и от забраните и ограниченията за внос или износ, било от икономически, или от фискален характер, които се отнасят до:

а) научно и техническо оборудване, с изключение на строителни материали и оборудване за административни нужди;

Ь) продукти, които са били или трябва да бъдат обработвани в смесеното предприятие.

7. Мерки във връзка с обмена на валута, предвидени в член 182, алинея 6.

8. Освобождаване от ограниченията за влизане и за местожителство на гражданите на държава-членка, които работят в смесените предприятия, на техните съпрузи и зависимите членове на семействата им.ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЪРТО

СПИСЪК

НА С-КИТЕ И ПРОДУКТИТЕ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА

НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ГЛАВА ДЕВЕТА (ОТНОСНО ОБЩИЯ ЛАЗАР ЗА ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ) СПИСЪКА


Уранови руди, съдържащи естествен уран в повече от 5 процента от теглото си. Уранинити, съдържащи естествен уран в повече от 5 процента от теглото си. Уранов оксид.

Неорганични съединения на естествения уран, без уранов оксид и уранов хексафлуорид.

Органични съединения на естествения уран. Суров или обработен естествен уран. Сплави, съдържащи плутоний.

Органични или неорганични съединения на урана, обогатени с органични или

неорганични съединения или с уран - 235.

Органични или неорганични съединения или уран -233. Торий; обогатен с уран-233.

Органични или неорганични съединения на плутония. Уран, обогатен с плутоний.

Уран, обогатен с уран-235.

Сплави, съдържащи уран, обогатени с уран-235 или уран -233. Плутоний.

Уран -233.

Уранов хексафлуорид. Моназит.

Ториеви руди, съдържащи торий в повече от 20 процента от теглото си. Суров или обработен торий.

Ториев оксид.


Неорганични съединения на тория, с изключение на ториев оксид. Органични съединения на тория.СПИСЪК А2

Деутерий и негови съединения (включително тежка вода), в които съотношението на броя на атомите на деутерия и обикновените водородни атоми превишава 1 : 5000.

Тежък графит, при който съотношението на броя на атомите на деутерия и обикновените водородни атоми превишава 1 : 5000.

Смеси и разтвори, в които съотношението на броя на атомите надеутерия и обикновените водородни атоми превишава I : 5000.

Ядрени реактори.

Съоръжения за отделяне на урановите изотопи посредством газовадифузия или други методи.

Съоръжения за производство на деутерий, неговите компоненти (включително тежка вода) и деривати, както 11 смеси или производни, съдържащи деутерий, при които съотношението на броя на атомите надеутерия и обикновените водородни атоми превишава 1: 5000:

.- съоръжения, функциониращи посредством електролиза на вода;

- съоръжения, функциониращи посредством дестилация на вода, течен водород и др.;

- съоръжения, функциониращи посредством обмен на изотопи между водороден сулфид и вода, при промяна на температурата;

- съоръжения, функциониращи по друг начин.

Съоръжения специално предназначени за химическа обработка на радиоактивния материал:

- съоръжения за отделяне на радиоактивно гориво:

- посредством химически процес (разтворители, утаяване, йонообмен и др.)

- посредством физични процеси (фракционна дестилация и др.)

- съоръжения за преработка на отпадъци;

- съоръжения за преработка на гориво.

Превозни средства, специално предназначени за превоз на високо радиоактивни субстанции:

- железопътни и трамвай ни товарни фургони, товарни· вагони и камиони от вся-

какъв размер;

- моторни вагонетки;

- моторизирани товарни платформи за обработка на стоки;

- влекачи и полувлекачи, както и други немоторизирани превозни средства.

Контейнери с оловно противорадиационно покритие за транспорт и за съхраняване на радиоактивен материал.


i Изкуствени радиоактивни изотопи и техните неорганични или органични съединения.

Механични манипулатори с дистанционно управление, специално предназначени за обработка на високо радиоактивни субстанции;

- механично управлявани съоръжения, подвижни или неподвижни, които не могат да бъдат управлявани ръчно.

СПИСЪК Б

Литиеви руди и концентрати Радиоактивни метали:

- необработен берилий;

- необработен бисмут;

- необработен ююбий (колумбий);

- необработен uирконий (без хафний);

- необработен литий;

- необработен калuий;

- необработен магнезиЙ.

Борен трифлуорид.

Дехидрирана флуороводородна киселина. Хлорен трифлуорид.

Бромен трифлуорид.

Литиев хидроксид.

Литиев флуорид.

Литиев хлорид.

Литиев хидрид.

Литиев карбонат. Радиоактивен берилиев оксид.

Огнеупорни тухли от радиоаКТИllен берилиев оксид.

Изкуствен графит под формата на блокове или парчета, при който съдържанието на бор е по-малко или равно на една милионна, и при който разрезът на цялото микроскопично термално неутронно поглъщане е по-малък или равен на 5 милибарна.

Изкуствено получени стабилни изотопи.

Електромагнитни сепаратори, включително масови спектрографи и масови спектрометри.

Реакторни стимулатори (включително аналогови компютри).

Механични манипулатори с дистанционно управление:

- ръчно контролирани, (т.е. такива, с които се борави ръчно, както с инструмент

).

Помпи за течни метали. Високо вакуумни помпи.

Топлообменници, специално предназначени за атомните електроцентрали. Инструменти за откриване на радиация (както и резервни части) от един от следните видове, специално предназначени или приспособяеми за измерване на радиация, като алфа и бета частици, гама лъчи, неутрони и протони:

- гайгеров брояч и пропорционални броячи;

- уреди за откриване или измерване, включително гайгер-мюлеров брояч или

пропорционални броячи;

I

- йонизационни камери;

- инструменти, включващи йонизационни камери;

- уреди за откриване или измерване на радиация при търсене на минерали, и за

контрол на реактора, въздуха, водата и почвата;

- уреди за откриване на неутрони, използуващи бор, борен трифлуорид, водород или радиоактивен елемент;

- уреди за откриване или измерване, включително уреди за откриване на неутрони, използуващи бор, борен трифлуорид, водород или радиоактивен елемент;

- сцинтилаторни кристали, поставени в обвивка или в метално покритие (твърди сцинтилатори);

- инструменти за откриване или измерване, включително течни, твърди или газообразни сцинтилатори;

- усилватели, специално предназначени за ядрени изследвания, включително линейни усилватели, предварителни усилватели, раздел ни усилватели и анализатори на честотата на пулса;

- други уреди, които се използуват с уредите за откриване на радиацията;

- електроскопи и електромери, включително дози метри (с изключение на уредите с учебна цел, електроскопи от обикновени метални пластинки, дозиметри, специално предназначени за използуване с медицинско рентгеново оборудване и електростатични измервателни инструменти);

- инструменти, които са в състояние да измерват сила на тока, по-малка от един пикоампер;

- фотоувеличителни тръби с фотокатод, който дава сила на тока поне 10 микроампера на лумен, и при който средното усилване е по-голямо от 10 на пета степен, както и други видове електрически усилвател, активизиращ се от позитивни йони;

- скалери и електронни измервателни уреди за установяване на радианията.

Циклотрони, електростатични генератори Vап de Gгааfили Cockcгoft Waltol1, линейни ускорители и други машини, които са в състояние да придадат на ядрените частици енергия по-голяма от 1 мегаелектронволт.

Магнити, спениално предназначени и създадени да споменатите по-горе машини и оборудване (НИКЛОТРОНИ и др.).

Ускорители и фокусираши уреди от тип, използуван при масовите спектрометри и масовите спектрографи.

Интензивни електронни източници на положителни йони, предназначени за използуване с ускорители на частици, масови спектрометри и подобни средства.

Антирадиаuионно стъкло:

- излято или пресовано стъкло (включително армирано или лято) в квадратна или правоъгълна форма. грундирано или полирано, но необработена повече;

- излято или пресовано стъкло (независимо от това дали е грундирано или полирано), нарязано във форми различни от квадратна или правоъгълна, извито или обработено по друг начин (например нарязано или гравирано);

- предпазно стькло, състоящо се от закалена или многопластова стъкло, в определена форма или не.

Херметически изолиращо облекло, позволяващо защита срещу радиация или срещу радиоактивно замърсяване:

- направено от пластмаса;

- направено от каучук;

- направено от импрегнирана или покрита тъкан:

- за мъже;

- за жени.

Дифенил (когато е фактически ароматен въглеводород С6Н5С6Н5). Трифенил.


ПРОТОКОЛ


ОТНОСНО СТАТУТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА

АТОМНА ЕНЕРГИЯ

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ ПО ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ,

Като желаят да приемат Статут на Съда, предвиден в член] 60 от този договор, Се съгласиха следните разпоредби да бъдат включени като допълнение към Договора за създаване на Европейката общност за атомна енергия.

Член 1

Съдът, създаден въз основа на член 3 от този договор, се формира и функционира в съответствие с разпоредбите на този договор и Статут.


дял ПЪРВИ

СЪДИИ И ГЕНЕРАЛНИ АДВОКАТИ

Член 2

Преди да встъпи в ,LUIЪЖНОСТ всеки съдия в открито заседание полага клетва да изпълнява безпристрастно и добросъвестно своите задължения и да пази тайната на разискванията в Съда.

Член 3

Съдиите имат имунитет от наказателно преследване. След като престанат да заемат своята длъжност те продължават да имат имунитет по отношение на действията, извършени от тях по време на изпълнение на служебните им задължения, включително и за казаното или написаното от тях.

Съдът в пленарно заседание има право да отнеме имунитета.

Когато имунитетът е бил отнет и е започнало наказателно преследване срещу съдията, той може да бъде съден в която и да е от държавите-членки само от съда, който е компетентен да съди членовете на най-висшата съдебна инстанция

Членове от ] 2 до 15 и 18 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилагат спрямо съдиите, генералните адвокати, секретаря и помощник - докладчиците на съда, без да се накърняват разпоредбите отнасящи се до имунитета от наказателно преследване на съдиите, които се съдържат в предходните алинеи.

Член 4

Съдиите не могат да заемат каквато и да е било политическа или административна длъжност.

Те не могат да упражняват каквато и да е професия, независимо дали срещу заплащане или не, освен ако не им бъде разрешено по изключение от Съвета.


При встъпване в длъжност те поемат тържествено обещание, че както по време на своя мандат, така и след това ще изпълняват задълженията, произтичащи от него, в частност задължението да се отнасят почтено и с благоразумие що се отнася до приемането на някои назначения или облаги, след като е изтекъл мандатът им.

Всякакво съмнение по този въпрос се урежда посредством решение на Съда.

Член 5

Освен при нормалната замяна или смърт задълженията на Съдията се прекратяват при подаване на оставка.

Когато Съдията подава оставка, той 51 отправя в писмена форма до Председателя на Съда, за да бъде предадена на Председателя на Съвета. След това уведомление възниква вакантно място за съдийската длъжност.

Освен в случаите на прилагане на член 6, съдията продължава да изпълнява своите задължения докато неговият приемник встъпи в длъжност.

Член 6

Съдия може да бъде освободен от длъжност или от правото му на пенсия, или съответно от други права, само ако според единодушното мнение на съдиите и генералните адвокати към Съда, той повече не отговаря на необходимите условия, или не изпълнява задълженията, произтичащи от неговата длъжност. Съответният съдия не взема участие в тези разисквания.

Секретарят на Съда съобщава решението на Съда на Председателя на Европейския парламент и на Председателя на Комисията и уведомява за него Председателя на Съвета.

В случай на решение за освобождаване на съдията от длъжност вакантното място за съдийската длъжност възниква от уведомяването.

Член 7

Съдията, който заменя член на Съда, чийто мандат не е изтекъл, се назначава за остатъка от мандата на неговия предшественик.

Член 8

Разпоредбите на членове от 2 до 7 се прилагат по отношение на генералните адвокати.

ДЯЛ ВТОРИ ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 9

Секретарят полага клетва пред Съда да изпълнява задълженията си безпристрастно и съзнателно и да пази тайната на разискванията пред Съда.

Член 1 О

Съдът организира замяната на секретаря в случаите, в които той е възпрепятствуван да присъствува на заседанията.


Член 11

Към Съда се назначават длъжности лица и други служители, които да му позволят да функционира. Те са отговорни пред секретаря и се намират под ръководството на Председателя.

Член 12

По предложение на Съда, Съветът може, с единодушие да реши назначаването на помощник докладчици и да приеме правила, уреждащи тяхната дейност. Помощник докладчиците могат да бъдат задължени при условията, предвидени в процедурните правила, да участвуват в подготвителните действия по висящи пред Съда дела и да подпомагат съдията, който действува като докладчик.

Помощник докладчиците се избират измежду лица, чиято независимост е извън всякакво съмнение, и които притежават необходимата правна квалификация; те се назначават от Съвета. Те се заклеват пред Съда, че ще изпълняват своите задължения безпристрастно и добросъвестно и ще пазят тайната на разискванията в Съда.

Член 1 3

Съдиите, Генералните адвокати и секретарят са задължени да живеят в мястото, където се намира седалището на Съда.

Член 14

Съдът е постоянно в заседание. Продължителността на съдебната ваканция се определя от Съда, като се вземат предвид изискванията на неговото функциониране.

Член 15

Решенията на Съда са действителни само когато в разискванията са участвували нечетен брой негови членове. Решенията на Съда, заседаващ в пленарна заседание са действителни само ако са участвували девет съдии. Решенията на съставите, състоящи се от трима или петима съдии са действителни само ако са участвували трима съдии. Решенията на съставите, състоящи се от седем съдии са действителни само ако са участвували петима съдии. В случай, че един от съдиите в състава е бил възпрепятствуван да присъствува може да бъде повикан за участие съдия от друг състав, в съответствие с условията, предвидени в процедурните правила.

Член 16

Нито един съдия или Генерален адвокат не може да участвува при разглеждането на дело, по което той преди това е взел участие като представител или съветник, или е действувал в полза на някоя от страните, или по което е бил длъжен да се произнесе в качеството на член на съд или трибунал, като член на анкетна комисия или в друго качество.

Ако поради някаква специална причина който и да е съдия или генерален адвокат счита, че той не трябва да вземе участие в постановяването на решението или в разглеждането на някое дело, той информира за това Председателя. Ако поради някаква специфична причина Председателят счита, че съдия или генерален адвокат не


трябва да участвува или да дава мнения по определено дело, той го уведомява съответно за това.

Всякакви трудности, които възникват в процеса на прилагане на този договор се уреждат на основата на решение на Съда.

Никоя страна няма право да иска промяна в състава на Съда или на някоя от камарите било на основание на националността на съдията, било на основание отсъствието в състава на Съда или в някоя от камарите на националността от която е съответната страна.


дял ТРЕТИ ПРОЦЕДУРА

Член 17

Държавите и институциите на Общността се представляват пред Съда от представител, назначен за всяко конкретно дело; представителят може да бъде подпомаган от, съветник или адвокат, който има право да се явява пред съдилищата на държава членка.

Всички други страни трябва да бъдат представлявани от адвокат, който има право да се явява пред съдилищата 13 държава-членка.

Тези представители и адвокати, когато се явяват пред Съда имат необходимите права и имунитети, необходими за независимото изпълнение на техните задължения, при условия, предвидени в правилата, съставени от Съда и внесени за одобрение от Съвета, който е взел решение с единодушие

Що се отнася до явяващите се пред него съветници и адвокати, Съдът има правата, които обикновено се предоставят на съдилищата, при условията,предвидени в правилата.

Университетските преподаватели, граждани на държави-членки, чието законодателство им предоставя възможността да се явяват пред съд имат същите права пред Съда, като предоставените от този член на адвокатите, имащи правото да практикуват пред съда на държава-членка.

Член 18

Процедурата пред Съда се състои от две фази: писмена и устна.

Писмената процедура се състои в съобщаване на страните и на институциите на Общността, чиито решения се оспорват, на исковете, заявените позиции по делото; защитата и коментарите по нея, както и от отговорите, ако има такива, а също така и от всички книжа и документи, които подкрепят някакви тези, или от заверени копия от тях.

Съобщенията се правят от секретаря по реда и в сроковете, предвидени в процедурните правила.

Устната процедура се състои в четенето на доклад от страна на съдията, който действува като докладчик, изслушване от Съда на свидетелите, експертите, представителите , съветниците и адвокатите , които имат право да практикуват пред съда на държъва-членка, както и на генералния адвокат.

8.

Член 19

Делото се за13ежда пред Съда въз основа на писмена молба, адресирана до секретаря. Молбата трябва да съдържа името и адреса на страната, данни за подателя, данни за ответната страна, предмета на спора, заключенията и кратко описание на основанията, на които се базира.

Молбата се придружава, когато това се налага от акта, чиято отмяна се търси, или при обстоятелствата по член 148 от този договор, от писмени доказателства относно датата на която е било поискано от съответната институция да извърши определено действие. Ако с молбата не бъдат внесени необходимите документи, секретарят поканва заинтересованата страна да ги представи в разумен срок, но в този случай правата на страната не се считат за погасени, ако въпросните документи бъдат представени след изтичането на срока за завеждане на дело.

Член 20

Дело в съответствие с член 18 от този договор се завежда пред Съда, въз основа на жалба, адресирана до секретаря. Жалбата съдържа името, постоянния адрес и данни за жалба подателя, да посочва решението срещу което се отправя, имената на ответниците, предмета на спора, становище и кратко изложение на основанията, на които се базира.

Към жалбата се прилага заверена копие на решението на Арбитражния комитет, което се обжалва.

Ако Съдът отхвърли жалбата решението на Арбитражния комитет става окончателно.

Ако Съдът отмени решението на Арбитражния комитет въпросът може да бъде повдигнат отново в подходящ момент, по инициатива на една от страните по делото пред Арбитражния комитет. Последният е длъжен да се съобразява с всички решения, приети от Съда от гледна алинея на законосъобразност.

Член 21

В случаите на член 150 от този договор, решението на съд или правораздавателен орган на държава-членка, с което се спира делото пред него и въпросът се отнася пред Съда, се съобщава на Съда от съответния съд или правораздавателен орган. За решението след това се уведомяват от секретаря на Съда страните, държавите-членки и Комисията, а също така и Съвета, ако актът, чиято валидност или тълкувание е предмет на обсъждане, произхожда от Съвета.

В рамките на два месеца от уведомяването страните, държавата-членка, Комисията и в зависимост от конкретния случай Съветът, имат право да предоставят мнения по делото или писмена позиция пред Съда.

Член 22

Съдът има право да изисква от страните да представят всички документи и да предоста13ЯТ всякаква информация, каквато Съдът смята за необходима. За всеки отказ се изпраща формално съобщение.


Съдът също така може да поиска от държавите-членки и институциите, които не са страни по делото, да предоставят всякаква информация, която Съдът счита за необходима за разглеждането на делото.

Член 23

Съдът може по всяко време да натовари физическо лице, орган на власт, друг орган, комитет или друга организация, която е избрал, със задачата да предостави експертна мнение.

Член 24

Свидетелите могат да бъдат изслушвани при условията, предвидени в процедурните правила.

Член 25

По отношение на неявилнте се свидетели Съдът има правомощията, които като цяло се предоставят на съдилищата или трибуналите и може да налага имуществени санкции, при условията, предвидени в процедурните правила.

Член 26

Свидетелите и експертите могат да бъдат изслушвани под клетва, давана във формата, предвидена в процедурните правила или по начин, определен от законодателството на държавата, чиито гражданин е свидетелят или експертът.

Член 27

Съдът може да определи свидетел или експерт да бъде изслушан от съдебен орган по неговото местожителство.

Определението се изпраща за изпълнение от компетентния съдебен орган при условията, предвидени в процедурните правила. Документите, съставени в съответствие с изискванията за съдебна поръчка се връщат на Съда при същите условия.

Съдът заплаща разноските, без да се засяга неговото право да ги възлага на страните на съответния етап.

Член 28

Държавата-членка третира всяко нарушение на клетвата от свидетел или експерт по същия начин, както когато това правонарушение е било извършено пред нейните собствени съдилища, компетентни да правораздават по граждански дела. По искане на Съда съответната държава членка е длъжна да образува производство срещу нарушителя пред свой компетентен съд.

Член 29

Заседанията по делото са публични, освен ако Съдът служебно или по молба на страните реши нещо друго, поради наличието на сериозни основания.

Член 30

По време на заседанията Съдът има право да разпитва свидетели, експерти н самите страни. Но последните могат да се обръщат към Съда само посредством техните представители.


Член 31

За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от Председателя и секретаря.

Член 32 Списъкът на делата се определя от Президента.

Член 33

Разискванията в Съда са и остават тайна.

Член 34

Решенията съдържат мотивите, на които се основат. Те съдържат и имената на съдиите, които са взели участие в разглеждането на делото.

Член 35

Решенията се подписват от Председателя и от секретаря. Те се прочитат в открито заседание.

Член 36 Съдът се произнася относно разноските.

Член 37

Председателят на Съда може посредством кратка процедура, която доколкото е необходимо, се различава от някои правила, съдържащи се в този статут, и която се включва в процедурните правила, да се произнася по молби за спиране на изпълнението, доколкото това е предвидено в алинея втора на член] 57 от този договор, да налага привременни мерки, в съответствие с член] 58, или да спира принудителното изпълнение, в съответствие с последната алинея на член] 64.

Ако председателят няма възможност да присъствува, неговото място се заема от друг съдия, при условия предвидени в процедурните правила.

Определението на Председателя или на друг съдия, който го е заменил е временно и по никакъв начин не засяга решението на Съда по съществото на делото.

Член 38

Държавите-членки и институциите на Общността могат да встъпват по делата пред Съда.

Същото право принадлежи и на всяко друго лице, което има интерес от резултата на някое дело, заведено пред Съда, освен в случаите на дела между държави-членки, между институции на Общността или между държави-членки и институции на Общността.

Мотивите, изложени в молбата за встъпване трябва да се ограничават само до подкрепата на твърденията на една от страните.

Член 39

Когато ответни кът, след като е бил надлежно призован не предостави писмена защита, се постановява решение срещу него, поради неявяване. Възражение срещу


решението може да бъде подадено в срок от един месец след съобщаването на решението. Възражението не спира изпълнението на решението, постановено поради неявяване, освен ако Съдът реши друго.

Член 40

Държавите-членки, институциите на Общността и всички други физически или юридически лица могат при случаи и условия, които се определят в съответствие с процедурните правила, да завеждат дело от името на трета заинтересована страна, за да оспорват решение, което е било постановено без те да са били изслушани, когато решението засяга техни права.

Член 41

Ако значението и обхватът на решението будят съмнение, Съдът е длъжен да го тълкува, по молба на всяка от страните или институциите на Общността, които докажат, че се заинтересовани от него.

Член 42

Молба за преразглеждане на решението отправя до Съда само при откриването на факт, който по своя характер е такъв, че има съществено значение, и който по време на постановяването на решението не е бил известен на Съда и на страната, която иска преразглеждането.

Процедурата за преразглеждане започва с решение на Съда, което изрично посочва съществуването на нов факт и приема, че той е от такъв характер, че налага преразглеждането на делото и обявява, че молбата е допустима на това основание.

Не може да бъде подавана молба за преразглеждане след изтичането на десет години от датата на решението.

Член 43

В процедурните правила се предвиждат и гратисни периоди, основаващи се на съображение за отдалеченост.

Никое право няма да се счита за погасено, поради изтичането на срока, ако заинтересованата страна докаже наличието на непредвидими обстоятелства или непреодолима сила.

Член 44

Искове срещу Общността по въпроси, свързани с извън договорна отговорност не могат да бъдат завеждани след изтичането на пет години от събитието, което дава основание за това. Давността се прекъсва само ако пред Съда бъде заведено дело или ако преди завеждането на такова дело е била подадена молба от засегната страна .до компетентната институция на Общността. В последния случай делото се завежда в срок от два месеца, предвиден в член 146; разпоредбите на алинея [пора от член 148 се прилагат, когато това е необходимо.


ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ


Член 45

Членове от 2 до 8 и от 13 до 16 от този статут се прилагат по отношение на Първоинстанциония съд и неговите членове. Клетвата, предвидена в член 2 се дава пред Съда и решенията, посочени в членове 3, 4 и 6, се приемат от този Съд, след като той изслуша Първоинстанционния съд.

Член 46

Първоинстанционният съд назначава свой секретар и приема разпоредби, регулиращи неговата дейност. Членове 9, 1 О и 13 от този статут' се прилагат съответно за секретаря на Първоинстанционния съд.

Председателят на Съда и Председателят на Първоинстанционния съд определят по общо съгласие условията, при които длъжностните лица и други служители назначени в Съда подпомагат Първоинстанционния съд, за да може той да Функционира. Някои длъжностни лица или други служители са отговорни пред секретаря на Първоинстанционния съд и се намират под ръководството на Председателя на Първоинстанционния съд.

Член 47

Процедурата пред Първоинстанционния съд се регламентира от дял трети на този статут, с изключение на членове 20 и 21.

В процедурните правила, създадени в съответствие с член 140 а, алинея 4 от този договор се включват допълнителни и по-подробни разпоредби, които са необходими.

Независимо от разпоредбата на алинея четвърта от член 18 на този Статут генералният адвокат може да предоставя мотивирани мнения в писмен вид.

Член 48

Когато молба или друг документ в съответствие с процедурните изисквания, които са адресирани до Първоинстанционния съд, бъдат погрешно внесени при секретаря на Съда, те се препращат незабавно от секретаря на секретаря на Първоинстанционния съд; по подобен начин, когато молба или друг документ в съответствие с процедурните изисквания, адресирани до Съда, бъдат погрешно внесени при секретаря на Първоинстанционния съд, те се препращат незабавно от секретаря на секретаря на Съда.

Когато Първоинстанционният съд установи, че той не. е компетентен да разглежда и решава дела, по отношение на които Съдът е компетентен, той препраща делото на Съда; по подобен начин ако Съдът установи, че едно дело е ПОДСЪДНО на Първоинстанционния съд той препраща делото на Първоинстанционния съд, който в този случай не може да отказва правосъдие.

Когато Съдът и Първоинстанционният съд са съзирани подела, при които искането е едно и също, търси се тълкувание по един и същи въпрос, или се поставя въпроса за валидността на един и същ акт, Първоинстанционният съд, след като изслуша страните, спира производството пред него, докато Съдът постанови решение. Когато са подадени молби за обявяването на недействителността на един и същ акт, Първоинстанционният съд има право да откаже да правораздава, с оглед Съдът да се произнесе по тези молби. В случаите, предвидени в тази алинея, Съдът може също така да спре дело, заведено пред него; в този случай разглеждането на делото от Първоинстанционния съд продължава.

Член 49

Окончателните решенията на Първоинстанционния,СЪД, решенията, с които той се произнася по същество само отчасти, или се произнася по процедурни проблеми, свързани с липса на компетентност или недопустимост, се съобщават от секретаря на Първоинстанционния съд на всички страни, а също така и на държавите-членки, и на институциите на Общността, дори и ако те не са встъпили по делото пред Първоинстанционния съд.

Член 50

До Съда може да бъде подадена жалба в рамките на два месеца от съобщаването на решението, което се обжалва, срещу окончателните решения на Първоинстанционния съд и решенията на този съд, които се произнасят по същество само отчасти, или се произнасят по процедурни проблеми, свързани с липса на компетентност, или недопустимост.

Тази жалба може да бъде подадена от всяка страна, чието искане изцяло или отчасти е било отхвърлено. Но встъпилите по делото, с изключение на държавите-членки и институциите на Общността могат да подават жалба само когато решението на Първоинстанционния съд ги засяга пряко.

С изключение на делата, отнасящи се до спорове между Общността и нейните служители, жалба може да бъде подавана и от държавите-членки, и от институциите на Общността, които не са встъпили по делото пред Първоинстанционния съд. Тези държави- членки и институции имат права еднакви с тези на държавите-членки и институциите, встъпили в първоинстанционното производство.

Член 51

Всяко лице, чиято молба за встъпване е била отхвърлена от Първоинстанционния съд, може да обжалва пред Съда в рамките на две седмици от съобщаването му, решението, с което е била отхвърлена неговата молба.

Страните поделото могат да обжалват пред Съда всяко решение а Първоинстанционния съд, което е постановено в съответствие с член 157 или 158, или алинея трета на член 164 от този договор, в рамките на два месеца от уведомяването им.

Жалбата, предвидена в първите две алинеи на този член се разглежда и решава в съответствие с процедурата, посочена в член 37 от Статута.

Жалбата до Съда се ограничава само до основания за законосъобразност. Тя може да се основава на липса на компетентност на Първоинстанuионния съд, на допуснато процесуално нарушение пред него, което засяга неблагоприятно интересите на жалбоподателя, а също така и на нарушение на правото на Общността, от страна на Първоинстанuионния съд.

Не може да се предявява жалба само относно размера на разноските или страната, на която е възложено да ги заплати.

Член 53

При предявяване на жалба срещу решение на Първоинстанuионния съд ПрО!1едурата пред Съда се състои от писмена и устна фаза. В съответствие с условията, предвидени в процедурните правила, Съдът, след като изслуша генералния адвокат и страните може да реши да не провежда устна процедура.

Член 54

Без да се накърняват разпоредбите на членове 157 и 158 от този договор, жалбата няма суспензивен ефект.

Като изключение от член 159 от този договор, решенията на Първоинстанциония съд, които обявяват за недействителни регламент или директива влизат в Сl1ла от датата на изтичането на срока, посочен в алинея първа на член 50 от този статут, а при подаване на жалба в рамките на този срок - от датата на отхвърлянето на жалбата, без да се накърнява правото на страната да поиска от Съда, в съответствие с член 157 и 158 от този договор спиране на действието на акта, който е бил обявен за недействителен или някаква друга привременна мярка.

Член 55

Ако жалбата е обоснована, Съдът отменя решението на ПървоинстаНllИОННI1Я съд. Той самият може да постанови окончателно решение по въпроса. когато естеството на делото позволява това или да върне обратно делото на Първоинстанциония съд за ново разглеждане.

Когато делото е върнато за ново разглеждане на Първоинстанuионния съд, той е обвързан от решението на Съда във връзка със законосъобразността.

Когато жалбата, заведена от държава-членка или институция на Общността, която не е встъпила по делото пред Първоинстанционния Съд, е обоснована, Съдът може, ако счита това за необходимо, да постанови кои от последиците на решението на Първоинстанuионния съд, което е било отменено се считат за окончателни по отношение на страните, участвували в производството.

Член 56

Процедурните правила на Съда, предвидени в член 160 от този договор съдържат освен разпоредбите, предвидени от този Статут и всякакви други разпоредби, които са необходими за прилагането им, а когато е необходимо и за тяхното допълване.


Член 57

Съветът с единодушие може да приеме такива други изменения на разпоредбите на този Статут, каквито се налагат поради приемането от Съвета на мерки, в съответствие с последната алинея на член 137 от този договор.

Подписан в Брюксел на седемнадесетия ден от месец април хиляда деветстотин петдесет и седма година.


Приложение

АКТ

ОТНОСНО ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПОСРЕДСТВОМ ВСЕОБЩО И ПРЯКО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО

(ВКЛЮЧЕН КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ

НА СЪВЕТА ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 1976)

СЪВЕТ РЕШЕНИЕ

(76/787/ ЕОВС, ЕИО, ЕВРАТОМ)

Съветът,

Съставен от представители на държавите-членки, с единодушие,

Като се основава на член 21, алинея 3 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана,

Като се основава на член 138, алинея 3 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

Като се основава на член 108, алинея 3 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

Като се основава на предложение от Европейския парламент,

Като възнамерява да претвори на практика заключенията на Европейския съвет от Рим, от 1 и 2 декември 1975 година изборите за Европейски парламент да се състоят на една и съща дата през периода май/юни 1978 година.

Прие разпоредбите, включени като приложение към това решение, които препоръчва на държавите-членки да приемат в съответствие с техните конституционни изисквания.

Това решение и разпоредбите, включени към него се публикуват в "Официален вестник" на Европейските общности.

Държавите-членки уведомяват Генералния секретар на Съвета на Европейските общности без забавяне за осъществяването на необходимите процедури, в съответствие с техните конституционни изисквания за приемане на разпоредбите, включени като приложение към това решение.

Решението влиза в сила от деня на неговото публикуване в "Официален вестник" на Европейските общности.

Подписано в Брюксел на двадесетия ден от септември хиляда деветстотин седемдесет и шеста година.

ЗА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

М.ВАН ДЕР СТУЛ

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ:

Р.ВАН ЕЛСЛАНДЕ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА КРАЛСТВО ДАНИЯ:

Ивар НЬОРГОР

ФЕДЕРАЛЕН МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ: .

Ханс - Дитрих ГЕН Ш ЕР

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА:

Луи ДЬО ЖИ РЕН ГО

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА ИРЛАНДИЯ:

Джеръд МАК ДЖЕРАЛТ

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ:

Арналдо ФОРЛАНИ

ЧЛЕН НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЕЛИКО ХЕРЦОГСТВОЛЮКСЕМБУРГ:

Жан АМИЛИУ

ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА КРАЛСТВО ХОЛАНДИЯ:

Л.Й.БРИНКХОРСТ

ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБЩНОСТТА, НА ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ:

А.КРОСЛАНД


АКТ

ОТНОСНО ИЗБИРАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪЗОСНОВА НА ВСЕОБЩО И ПРЯКО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО


Член 1

Представителите в Европейския парламент, на народите на държавите, обединени в Общността се избират въз основа на всеобщо и пряко избирателно право.

Член 2

Броят на представителите избирани от всяка държава-членка е както следва:

Белгия - 25

Дания - 16

Германия - 99

Гърция - 25

Испания - 64

Франция - 87

Ирландия - 15

Италия - 87

Люксембург - 6

Холандия -31

Австрия - 21

Португалия - 25

Финландия - 16

Швеция - 22

Обединеното кралство - 87

В случаи на изменения на този член, броят на представителите, избирани във всяка държава-членка следва да осигури подходящо представителство на народите на държавите, обединени в Общността.

Член 3

1. Представителите се избират за срок от пет години.

2. Този петгодишен срок започва да тече от откриването на първата сесия след изборите.

Той може да бъде продължаван или съкращаван, в съответствие с параграф втори, алинея 2 от член 10.

3. Мандатът на всеки от представителите започва да тече и изтича едновременно със срока, предвиден в алинея 2.


Член 4

1. Представителите гласуват на индивидуално и лично основание. Те не могат да бъдат обвързвани от каквито и да е било инструкции и не получават императивен мандат.

2. Представителите притежават привилегиите и имунитетите, които се прилагат по отношение на членовете на Европейския парламент, в съответствие с Протокола за привилегиите и I1мунитетите на Европейските общности, включен като приложение към Договора за създаване на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности.

Член 5

Длъжността на представител в Европейския парламент е съвместима с членство в парламента на съответната държава членка.

Член 6

1. Длъжността представител в Европейския парламент е несъвместима с тази на: - член на Правителството на държава-членка,

- член на Комисията на Европейските общности,

- съдия, генерален адвокат или секретар на Съда на Европейските общности

- член на Сметната палата на Европейските общности,

- член на Консултативния комитет на Европейската общност за въглища и сто-

мана или член на Икономическия и социален комитет на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за въглища и стомана,

- член на Комитета за регионите,

- член на комитетите или другите органи. образувани в съответствие с Договорите за създаване на Европейската общност за въглища и стомана. Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия, за целите на управлението на паричните средства на Общностите или осъществяването постоянни преки административни задачи,

- член на съвета на директорите, управителния комитет или на персонала на Европейската инвестиционна банка,

- длъжностно Лице или служител на служба в Европейските общности или в специализираните органи създадени към тях.

-2. Заедно с това всяка държава-членка може, при обстоятелствата, предвидени в член 7, алинея 2, да приеме на национално ниво правила отнася ши се до тази несъвместимост.

3. Представителите на Европейския парламент по отношение на които алинеи I и 2 стават приложими през време на петгодишния срок, посочен в член 3, се заменят в съответствие с член 12.

Член 7

1. В съответствие с член 21, алинея 3 от Договора за създаване на Европейска общност за въглища и стомана, член 138, алинея 3 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност и член 108, алинея 3 от Договора за създаване

Европейска общност за атомна енергия, Европейският парламент съставя предложения за единна процедура за избиране.

2. До влизане в сила на единна избирателна процедура или на процедура, основаваща се на общи принципи и съответствуваща на другите разпоредби от този акт, процедурата за провеждане на избори се регулира във всяка държава-членка от нейните национални разпоредби.

Член 8

Никои не може да гласува в повече от едни избори за представители в Европейския парламент.

Член 9

1. Изборите за Европейски парламент се провеждат на дата, определена от всяка държава-членка; за всички държави-членки тази дата трябва да бъде в период, които започва в четвъртък сутринта и завършва в последващата неделя.

2. Преброяването на гласовете не може да започне до приключването на гласуването в държавата-членка, в която гласоподавателите последни завършват гласуването, в рамките на уточнения в алинея първа период.

3. Ако държава-членка приеме системата на гласуване в два тура, за изборите в Европейския парламент, първият тур трябва да се проведе в периода, уточнен в алинея 1.

Член 1 О

1. Съветът, като действува с единодушие, след като се консултира с Европейския парламент, определя периода, посочен в член 9, алинея 1, за провеждането на първите избори.

2. Следващите избори трябва да се състоят в съответния период на последната година от петгодишния период, посочен в член 3.

Ако се окаже невъзможно провеждането на избори в Общността през този период, Съветът с единодушие, след като се консултира с Европейския парламент, определя друг период, който не може да бъде повече от един месец преди или един месен след периода, определен в съответствие с предходния параграф.

3. Без да се накърняват разпоредбите на член 22 от Договора за създаване на Европейка общност за въглища и стомана, на член 139 от Договора за създаване на Европейка икономическа общност и на член 109 от Договора за създаване на Европейка общност за атомна енергия, Европейския парламент се събира на сесия без да е необходимо да бъде свикван, на първия вторник след изтичането на едномесечен срок от края на периода, посочен в член 9, алинея 1.

4. Правомощията на Европейския парламент, чийто мандат изтича, се прекратяват с откриването на първото заседание на новия Европейски парламент.


Член 11До влизането в сила на единна избирателна процедура или на процедура, основаваща на общи принципи, посочена в член 7, Европейският парламент установява редовността на правомощията на представителите.

За тази цел той взема пред вид резултатите, обявени официално от държавите членки, и се произнася по спорове, които биха могли да възникнат във връзка с разпоредбите на този акт, с изключение на онези, които произтичат от националните разпоредби, към които този акт препраща.Член 121. До влизането в сила на единна избирателна процедура или на процедура, основаваща се на общи принципи, посочена в член 7, при спазване на останалите разпоредби от този акт, всяка държава-членка приема подходящи процедури за попълване на мандат, който се окаже вакантен в течение на петгодишния срок, определен в член 3, за остатъка от този срок.

2. Когато се освободи мандат, в съответствие с националното законодателство, което е в сила в държава-членка, последната е длъжна да информира Европейския парламент, който приема за сведение този факт.

Във всички други случаи Европейският парламент е длъжен да установи, че е налице вакантен мандат и да информира за това съответната държава-членка.Член 13Ако се окаже необходимо да бъдат приети мерки за прилагането на този Акт, Съветът с единодушие, по предложение на Европейския парламент и след като се консултира с Комисията, приема такива мерки, след като се опита да постигне съгласие с Европейския парламент, в рамките на помирителен комитет, състоящ се от Съвета и представители на Европейския парламент.


Член 14Член 21, алинеи 1 и 2 от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, член 138, алинея 1 и 2 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност и член 108, алинеи 1 и 2 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия престават да се прилагат от датата на провеждане на заседанието, в съответствие с член 10, алинея 3, на първия Европейски парламент, който е избран в съответствие с този Акт.

Член 15

Този Акт е съставен на датски, холандски, английски, френски, немски, ирландски и италиански езици, като всички текстове са еднакво автентични.

Приложения от 1 до II 1 съставляват неделима част от този Акт.

Декларацията на Правителството на Федерална Република Германия е включена към него.


Член 16


Разпоредбите на този Акт влизат в сила на първия ден от месеца следващ този, през който е било получено последното уведомяване, в съответствие с решението.Подписан в Брюксел на двадесетия ден от септември от хиляда деветстотин и седма година.

Р.ВАН ЕЛСЛАНДЕ ИВАР НЬОРГОР Ханс-Дитрих ГЕНШЕР Луи ДЬО ЖИ РЕН ГО Джеръд МАКДЖЕРАТ Арналдо ФОРЛАНИ Жан АМИЛИУ Л.Й.БРИНКХОРСТ А.КРОСЛАНД

ДОПЪЛНЕНИЕ ПЪРВО


Датските власти могат да вземат решение относно датите, на които трябва да се проведе изборът за членове на Европейския парламент в Гренландия.


ДОПЪЛНЕНИЕ ВТОРО


Обединеното Кралство ще прилага разпоредбите от този Акт само по отношение на Обединеното Кралство.


ДОПЪЛНЕНИЕ ТРЕТО


ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 13

Що се отнася до процедурата, която трябва да бъде прилагана от помирителния комитет, съществува съгласие да се приложат разпоредбите на членове 5, 6 и 7 от процедурата, предвидена в Съвместната Декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, от 4 март 1975.


ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ


Правителството на Федерална Република Германия декларира, че Актът, относно избирането на членове на Европейския парламент, посредством всеобщо и пряко избирателно право, се прилага също така и по отношение на територията Берлин.

При зачитане на правата и задълженията на Франция, Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия и на САЩ, Берлинската Камара на депутатите ще избира представители за тези мандати, в рамките на квотата на Федерална Република Германия, които са отредени за територията Берлин.


Untitled Page