ДИРЕКТИВА 95/59/EО НА СЪВЕТА от 27 ноември 1995 година относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 99 от него,


като взе предвид предложението на Комисията,


като взе предвид становището на Европейския парламент (1),


като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),


(1) като има предвид, че Директива 72/464/ЕИО на Съвета от 19 декември 1972 г. относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия (3) и Втората Директива на Съвета 79/32/ЕИО от 18 декември 1978 г. относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия (4), бяха значително изменени неколкократно; като има предвид, че от съображения за рационалност и яснота, горепосочените директиви би следвало да се консолидират в един текст;


(2) като има предвид, че целта на Договора е установяване на икономически съюз, в рамките на който има здравословна конкуренция и характеристиките на който съвпадат с тези на местния пазар; и, че относно обработения тютюн, постигането на тази цел предполага прилагането в държавите-членки на данъците, които оказват влияние върху потреблението на продукти от този сектор, да не нарушава условията на конкуренция и да не възпрепятстват свободното движение в рамките на Общността;


(3) като има предвид, че относно акцизите, хармонизирането на структурите трябва да има за резултат, по-специално, конкуренцията между различните категории тютюневи изделия, принадлежащи към една и съща група, която да не се нарушава от облагането с данъка, и впоследствие от отварянето на националните пазари на държавите-членки;


(4) като има предвид, че структурата на акциза върху цигарите трябва да включва в допълнение към специфичния компонент, изчислен за единица продукт, пропорционален компонент, базиращ се на продажната цена на дребно, включващ всички данъци; като има предвид, че данъкът върху оборота за цигарите има същият ефект на пропорционален акциз и този факт би следвало да бъде взет под внимание, когато се определя съотношението между специфичния компонент на акциза и общата данъчна тежест;


(5) като има предвид, че относно цигарите, упоменатата по-горе цел би се постигнала най-добре чрез система, която предвижда намаляване на обхвата на данъка, и като има предвид, че за тази цел, данъкът, наложен върху тези продукти, следва да се състои от пропорционален акциз, комбиниран със специфичен акциз, сумата на който е определена от всяка държава-членка в съответствие с критериите на Общността.


(6) като има предвид, че структурата на акциза върху тютюневи изделия би следвало да се хармонизира на етапи;


(7) като има предвид, че наложителната нужда от конкуренция предполага система от свободно формирани цени за всички групи тютюневи изделия;


(8) като има предвид, че има няколко типа тютюневи изделия, отличаващи се по характеристиките си и по начина на използването им;


(9) като има предвид, че тези различни видове тютюневи изделия следва да се дефинират;


(10) като има предвид, че поради икономически причини следва да се предоставят временни изключения за някои държави-членки;


(11) като има предвид, че е необходимо да се прави разлика между фино нарязания тютюн за свиване на цигари и другия тютюн за пушене;


(12) като има предвид, че е необходимо като производител да се дефинира физическо или юридическо лице, което в действителност произвежда тютюневи продукти и определя максимална продажна цена на дребно за всяка държава-членка, за която разглежданите продукти следва да бъдат освободени за потребление;


(13) като има предвид, че мнозинството държави-членки разрешават освобождаване от акциз или възстановяват акциза за някои видове тютюневи изделия, в зависимост от това, каква е употребата им, и като има предвид, че освобождаването или възстановяването за определени нужди следва да се определи в настоящата директива;


(14) като има предвид, че свитъците от тютюн, които могат да се пушат след просто ръчна манипулация , следва също да се считат за цигари за целите на унифицираното облагане на тези продукти;


(15) като има предвид, че на Федерална република Германия следва да се разреши да облага свитъците тютюн най-малко по ставката или сумата, приложима за фино нарязания тютюн за свиване на цигари, най-късно до 31 декември 1998 г;.


(16) като има предвид, че настоящата директива не трябва да засяга задълженията на държавите-членки относно крайните срокове за прилагането на директивите, упоменати в приложение І, част Б,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:ДЯЛ І


Основни принципи


Член 1


1. Структурата на акциза, с който държавите-членки облагат тютюневите изделия, се хармонизира на няколко етапа.


2. Настоящата директива установява основните принципи за хармонизацията, както и специални критерии, приложими по време на етапите на хармонизацията.


3. Преминаването от един етап на хармонизация към друг етап се извършва след решение на Съвета въз основа на предложение на Комисията, като се вземат предвид ефектите от мерките по време на етапа, въведени от държавите-членки в техните акцизни системи, за да се изпълнят разпоредбите, предвидени за този етап. Преминаването от един етап към друг може да се отложи, особено, ако има вероятност за предизвикването на прекомерни загуби на приходи за държавата-членка.


Член 2


1. За тютюневи изделия се считат:

а) цигари

б) пури и пурети

в) тютюн за пушене

- фино нарязан тютюн за свиване на цигари,

- друг тютюн за пушене;

както е определено в членове от 3 до 7.


2. Съветът приема въз основа на предложение на Комисията необходимите разпоредби, за да установи начинът, по който тютюневите изделия следва да бъде дефинирани и класифицирани в групи.


3. Въпреки определените разпоредби на Общността, дефинициите, които са посочени в членове 3 до 7, не накърняват избора на системата или нивото на облагане, които се прилагат към различните групи от продукти, посочени в тези членове.


Член 3


Ако като такива са годни за пушене, за пури и пурети се считат:

1. цилиндрични тела, направени изцяло от естествен тютюн;

2. цилиндрични тела, обвити изцяло с покриващ лист от естествен тютюн;

3. свитъци тютюн, обвити с нормално оцветен тютюн в пура и с влагане на възстановен тютюн, когато поне 60 % от тютюневите частици са едновременно по-широки и по-дълги от 1,75 милиметра и когато обвивката е поставена в спираловидна форма под ъгъл поне 30° по диагоналната ос на пурата;

4. свитъци от тютюн с обвивка с нормален цвят на пура от накълцан тютюн, когато единичното тегло е не по-малко от 2,3 грама и ако поне 60 % от тютюневите частици, без да се включва филтъра и цигарето, са по-широки и по-дълги от 1,75 милиметра, и обиколката на най-малко на една трета от дължината е не по-малка от 34 милиметра.


Член 4


1. За цигари се считат:

а) цилиндрични тела, които могат да се пушат в този вид и които не са пури или пурети по смисъла на член 3;

б) цилиндрични тела, които чрез проста, неиндустриална обработка са вкарани в цигарени хартиени рула;

г) цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста, неиндустриална обработка са увити в цигарена хартия.

На Федерална Република Германия се разрешава да облага до 31 декември 1998 г. свитъците тютюн, упоменати в буква б), най-малко по ставката или сумата, приложима за фино нарязания тютюн за свиване на цигари.

2. цилиндрични тела от тютюн, посочени в параграф 1, се разглежда за целите на облагането с акциз като две цигари, ако без филтъра и мундщука са по-дълги от 9 см. , но не е по-дълги от 18 см., като три цигари, ако са по-дълги от 18 см., но не е по-дълъг от 27 см., и т.н.


Член 5


За тютюн за пушене се счита:

1. Тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши в този вид, без да е необходима допълнителна индустриална обработка.

2. Отпадъци от тютюн, пригодени за продажба на дребно, който може да се пуши и не попада в членове 3 и 4.


Член 6


Тютюнът за пушене, както е дефиниран в член 5, в който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици са нарязани по широчина на по-малко от 1 милиметър, се счита за фино нарязан тютюн за свиване на цигари. Държавите-членки, които не прилагат тази широчина на нарязване от 1 милиметър от 1 януари 1993 г., прилагат тази разпоредба до 31 декември 1997 г.


Държавите-членки могат да приемат също за фино нарязан тютюн за свиване на цигари тютюна за пушене, в който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици са нарязани по широчина на повече от 1 милиметър, и който е продаден или е предназначен за продажба за свиване на цигари.


Член 7


1. Изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюн, но иначе отговарящи на критериите, изложени в член 3, се считат като пури или пурети, при условие, че те съответно са:

- с един покриващ лист от естествен тютюн,

- с един покриващ лист и един обвиващ лист и двата от възстановен тютюн,

- с един покриващ лист от възстановен тютюн.

2. Изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюн, но иначе отговарящи на критериите, изложени в член 3 или член 5, се считат като цигари и тютюн за пушене.

Независимо от разпоредбите на втория абзац на параграф 1, продуктите, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели, не се считат за тютюневи изделия.


Член 8


1. Цигари, произведени в Общността и тези, внесени от страни, които не са държави-членки, са обект на пропорционален акциз, начислен на основата на максималната цена на дребно, включваща митническите задължения, и на специфичен акциз, начислен върху единица продукт.

2. Ставката на пропорционалния акциз и сумата на специфичния акциз следва да са еднакви за всички цигари.

3. На крайната фаза на хармонизацията на структурата се определя еднаква пропорция за цигарите във всички държави-членки между специфичния акциз и сумата на пропорционалния акциз и данъка върху оборота, по начин, по който обхватът на цената на дребно се отразява в минимална степен върху разликите в цената на доставка от производителите.

4. Акцизът върху цигарите може да включва минимален данъчен компонент, ако е необходимо, таванът на който се определя за всеки етап от Съвета въз основа на предложение от Комисията.


Член 9


1. Всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, което преработва тютюн в тютюневи изделия, подготвени за продажба на дребно, се счита за производител.

Производителите или, ако е уместно, техните представители или упълномощени посредници в Общността и вносителите на тютюн от страни, които не са държави-членки имат правото свободно да определят максималната цена на дребно за всеки техен продукт за всяка държава-членка, в която въпросните продукти се освобождават за потребление.

Вторият параграф, обаче, не може да затруднява прилагането на националните правни системи относно контрола върху нивата на цените или наблюдението на задължителните цени, като се има предвид, при условие, че те са съвместими с правото на Общността.

2. С оглед да се улесни налагането на акциза, държавите-членки могат да определят скала на цената на дребно за всяка група тютюневи изделия, при условие, че всяка скала има достатъчен обхват и многообразие, така че фактически да съответства на многообразието на продуктите в Общността. Всяка скала е валидна за всички продукти, принадлежащи към групата на тютюневите изделия, към които се отнася, без да се прави разлика на база на качеството, представителността, произхода на продуктите или използваните материали, характеристиките на предприятието или каквито и да било други критерии.


Член 10


1. Правилата за събиране на акциза се хармонизират най-късно на последния етап. По време на предшестващите етапи акцизът по принцип се събира посредством данъчни бандероли. Ако събират акциза чрез данъчни бандероли, държавите-членки са задължени да ги осигуряват на производителите и дистрибуторите в другите държави-членки. Ако събират акциза по друг начин, държавите-членки гарантират, че няма да има пречки, независимо административни или технически, които засягат на тази база търговията между държавите-членки.

2. Вносителите и местните производители на тютюневи изделия са обект на системата, изложена в параграф 1, по отношение на подробните правила за облагането и плащането на акциза.


Член 11


Следното може се освобождава от акциз или може да се възстановява за вече платен акциз:

а) денатурирани тютюневи изделия, който се използва за промишлени или градински цели;

б) тютюневи изделия, който е унищожен под административен надзор;

в) тютюневи изделия, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията;

г) тютюневи изделия, които са преработени от производителя.

Държавите-членки определят условията и формалностите за прилагане на гореописаните освобождавания или възстановявания.


ДЯЛ ІІ


Специални разпоредби, приложими по време на първия етап на хармонизация


Член 12


1. В съответствие с член 1, параграф 3, първият етап на хармонизация на структурата на акциза върху тютюневите изделия може да обхваща период от 60 месеца от 1 юли 1973 г.

2. По време на първия етап на хармонизация се прилагат членове 13 и 14.


Член 13


1. Сумата на специфичния акциз, налаган върху цигари, се определя първоначално чрез позоваване на цигари от най-разпространената ценова категория, съгласно наличните данни на 1 януари 1973 г.


2. Без да се накърнява окончателното решение, което следва да се приеме относно съотношението между специфичния компонент и пропорционалния компонент, сумата, назована в параграф 1, може да не е по-малка от 5 % или по-голяма от 75 % от общата сума на пропорционалния акциз и специфичния акциз, налаган за тези цигари.


3. Ако акцизът за ценовата категория, назована в параграф 1, е изменен след 1 януари 1973 г., сумата на специфичния акциз се определя чрез позоваване на новата данъчна тежест върху цигарите, посочени в параграф 1.


Член 14


Независимо от разпоредбите на член 8, параграф 1, всяка държава-членка може да изключва митническите задължения от основата за изчисляване на пропорционалния акциз върху цигарите.


ДЯЛ ІІІ


Специални разпоредби, приложими по време на втория етап на хармонизация


Член 15


Вторият етап на хармонизация на структурата на акциза върху тютюневите изделия започва на 1 юли 1978 г.

По време на втория етап на хармонизация се прилага член 16.


Член 16


1. Сумата на специфичния акциз върху цигарите се определя чрез позоваване на цигарите от най-разпространената ценова група, съгласно наличната на 1 януари всяка година информация, като се започне от 1 януари 1978 г.

2. Специфичният компонент на акциза може да не по-малък от 5 % или по-голям от 55 % от сумата на общата данъчна тежест в резултат на натрупването на пропорционалния акциз, специфичния акциз и данъка върху оборота, налагани върху тези цигари.

3. Ако акцизът или данъкът върху оборота, налагани на ценовата категория, упомената в параграф 1, е променен след 1 януари 1978 г., сумата на специфичния акциз се определя чрез позоваване на новата обща данъчна тежест върху цигарите, упоменати в параграф 1.

4. Независимо от разпоредбите на член 8, параграф 1, всяка държава-членка може да изключва митническите задължения от основата за изчисляване на пропорционалния акциз върху цигарите.

5. Държавите-членки могат да налагат минимален акциз върху цигари и фино нарязан тютюн за свиване на цигари, при положение, че това няма да има ефект на повишаване на общия данък с повече от 90 % от общия данък върху най-разпространената ценова група цигари, или респективно най-популярната ценова група на фино нарязан тютюн за свиване на цигари.


ДЯЛ ІV


Заключителни разпоредби


Член 17


В случай на необходимост Съветът приема въз основа на предложение на Комисията разпоредби за прилагането на настоящата директива.


Член 18


Държавите-членки уведомяват Комисията за текста на основните разпоредби от националното право в областта, регулирана от настоящата директива.


Член 19


1. Директивите, изброени в приложение І, част А, се отменят без да се накърняват задълженията на държавите-членки относно сроковете за прилагане, изложени в приложение І, част Б.

2. Позоваванията на отменените директиви се тълкуват като позовавания на настоящата директива и се четат в съответствие със сравнителната таблица, изложена в приложение ІІ.


Член 20


Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейските общности.


Член 21


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставена в Брюксел на 27 ноември 1995 година.


За Съвета:

Председател

P. SOBLES MIRA
ПРИЛОЖЕНИЕ I


ЧАСТ А


ОТМЕНЕНИ ДИРЕКТИВИ

(упоменати в член 19)


1. Директива 72/464/ЕИО

2. Директива 79/32/ЕИО

и техните последващи изменения


- Директива 74/318/ЕИО

- Директива 75/786/ ЕИО

- Директива 76/911/ ЕИО

- Директива 77/805/ ЕИО

- Директива 80/369/ ЕИО

- Директива 80/1275/ ЕИО

- Директива 81/463/ ЕИО

- Директива 82/2/ ЕИО

- Директива 82/877/ ЕИО

- Директива 84/217/ ЕИО

- Директива 86/246/ ЕИО

- Директива 92/78/ЕИО


ЧАСТ БДиректива Време за
  възприемане
72/464/ЕИО 01. 07. 1973 г.
  (
79/32/ЕИО [1]
74/318/ЕИО  
75/786/ЕИО 01.01. 1980 г.
76/911/ЕИО  
77/805/ЕИО  
80/369/ЕИО  
80/1275/ЕИО  
81/463/ЕИО  
82/2/ЕИО  
82/877/ЕИО  
84/217/ЕИО  
86/246/ЕИО  
92/78/ЕИО  
  01. 01. 1986 г.
  31. 12. 1992 г.
[1]


ПРИЛОЖЕНИЕ II


ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА


Настоящата Директива Директива
директива 72/464/ЕИО 79/32/ЕИО
Глава I Глава І  
     
Член 1, Член 1,  
параграфи 1 параграфи  
и 2 1 и 2 Член 1,
Член1, Член1, параграф 1
параграф 3 параграф 4 Член 1,
Член 2, Член 3, параграф 2
параграфи 1 параграфи Член 2
и 2 1 и 2 Член 3
Член 2,   Член 4
параграф 3   Член 4а
Член 3   Член 7
Член 4    
Член 5    
Член 6    
Член 7 Член 4  
Член 8 Член 5  
Член 9 Член 6  
Член 10 Член 6а  
Член 11 Глава ІІ  
Глава ІІ Член 7  
Член 12 Член 8  
Член 13 Член 9  
Член 14 Глава ІІа  
Глава ІІІ Член 10а  
Член 15 Член 10б  
Член 16 Глава ІІІ -
Глава ІV Член 11 -
Член 17 Член 12, Член 10
Член 18 параграф 2  
Член 19 -  
Член 20 -  
Член 21 Член 13  


_________________________

1 ОВ С 56, 6.3.1995 г., стр. 164.

2 ОВ С 133, 31. 5. 1995 г., стр. 1.

3 ОВ L 303, 31. 12. 1997 г., стр. 1, Директива, последно изменена с Директива 92/78/ЕИО (ОВ L 316, 31. 10. 1992 г., стр. 5).

4 ОВ L 10, 16.1. 1979 г. , стр. 8, Директива, последно изменена с Директива 92/78/ЕИО.


31995L0059 - ЦПР- редактиран


Untitled Page