ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 28 януари 1991 година относно изискванията за ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността(91/68/ЕИО)

Обн. L ОВ. бр.46 от 19 Февруари 1991г.

Untitled Page