ДИРЕКТИВА 92/101/ЕИО НА СЪВЕТА от 23 ноември 1992 година за изменение на Директива 77/91/ЕИО относно учредяването на акционерни дружества и поддържането и промяната на техния капитал


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 54 от него,


като взе предвид предложението на Комисията1,


в сътрудничество с Европейския парламент2,


като има предвид мнението на Икономическия и социален комитет3,


като взе предвид, че за да бъде поддържан записаният капитал и да се осигури еднакво третиране на акционерите Директива 77/91/ЕИО4 ограничава правото на акционерните дружества да придобиват собствените си акции;


като има предвид, че ограничението за придобиване на собствените акции от дружеството важи не само за придобиването, за извършено от самото дружество, а и за придобиването, извършено от всяко лице, което действува от свое име, но за сметка на дружеството;


като има предвид, че за да се попречи на едно акционерно дружество да използува друго дружество, в което притежава мнозинството от правата на глас или в което има господстващо влияние, да извършва такова придобиване, без да спазва ограниченията в тази насока, действието на разпоредбите, които регулират придобиването от едно дружество на собствените му акции, трябва да бъде разпростряно така че да обхване най-важните и чести случаи на придобиване на акции от такива други дружества; като има предвид, че това действие трябва да обхване записването на акции в акционерното дружество;


като има предвид, че, за да се предотврати заобикалянето на Директива 77/91/ЕИО, трябва да бъдат обхванати и дружествата, регулирани от Директива 68/151/ЕИО5, както и дружествата, които се подчиняват на законите на трети страни и са учредени в аналогична правна форма;


като има предвид, че когато отношението между едно акционерно дружество и друго дружество измежду посочените в третия абзац е само непряко, е оправдано да бъдат облекчени разпоредбите, приложими при преки отношения и да се предвиди суспендиране на правата на глас като минимална мярка за постигане на целите на настоящата директива;


като има предвид, че ако една държава-членка предвижда система от санкции, равностойни на предвидените в Директива 77/91/ЕИО, и суспендиране на правата на глас, може да се приеме, че законодателството ? вече отговаря на целите на настоящата директива;


като има предвид, че наред с това е оправдано да бъдат изключени случаите, в които конкретният характер на професионалната дейност не създава заплаха за целите на директивата;


като има предвид, че трябва да бъде установен подходящ срок за приспособяване, за да се предотвратят сътресенията на финансовия пазар на една държава-членка в резултат на икономическата структура на тази страна и внезапните промени в резултат на правилата за саморегулиране,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


След член 24 от Директива 77/91/ЕИО се прибавя следният член 24а:

"Член 24а


1. а) Записването, придобиването или притежаването на акции в акционерно дружество от друго дружество по смисъла на член 1 от Директива 68/151/ЕИО, в което акционерното дружество пряко или непряко притежава мнозинството от правата на глас или върху което то може пряко или непряко да упражнява контрол, се смята за извършено от самото акционерно дружество;

б) буква а) се прилага и когато другото дружество се регулира от правото на трета страна и е учредено в правна форма, аналогична на изброените в член 1 от Директива 68/151/ЕИО.


2. Когато акционерното дружество непряко притежава мнозинство от правата на глас или може непряко да упражнява контрол, държавите-членки не са длъжни да прилагат параграф 1, ако предвидят суспендиране на правата на глас, дадени от онези акции на акционерното дружество, които другото дружество притежава.


3. Доколкото не е извършено координиране на националното законодателство относно обединенията на дружества, държавите-членки могат:

а) да определят случаите, в които едно акционерно дружество се смята за способно да упражнява контрол върху друго дружество; ако една държава-членка използува тази възможност, нейното национално право задължително трябва да предвижда, че акционерното дружество упражнява контрол, ако:

- има право да назначава или освобождава мнозинството от членовете на администриращия, управителния или надзорния орган и същевременно е акционер или съдружник в другото дружество, или

- е акционер или съдружник в другото дружество и единствено контролира мнозинството от правата на глас на своите акционери или съдружници според споразумение, сключено с другите акционери или съдружници в това дружество.

Държавите-членки не са длъжни да предвиждат други случаи извън посочените в първото и второто тире;

б) да определят случаите, в които едно акционерно дружество се смята за непряко притежава правата на глас или способно непряко да упражнява контрол;

в) да посочат обстоятелствата, при които едно акционерно дружество се смята за притежаващо правата на глас.


4. а) Държавите-членки не са длъжни да прилагат параграф 1, когато записването, придобиването или притежаването се извършват от името на лице, което е различно от лицето, записващо, придобиващо или притежаващо акциите и което не е нито акционерното дружество по параграф 1, нито друго дружество, в което акционерното дружество пряко или непряко притежава мнозинството от правата на глас или върху което то може пряко или непряко да упражнява контрол.

б) държавите-членки не са длъжни да прилагат параграф 1, когато записването, придобиването или притежаването се осъществяват от другото дружество в качеството му и в хода на дейността му като дилър на ценни книжа по занятие, при условие че то е член на фондова борса, разположена или функционираща в държава-членка, или е одобрено или контролирано от орган на държава-членка, компетентен да упражнява надзор върху професионалните дилъри на ценни книжа, които по смисъла на настоящата директива могат да включват и кредитните институции.


5. Държавите-членки не са длъжни да прилагат параграф 1, когато акциите на едно акционерно дружество, притежавани от друго дружество, са придобити преди отношението между двете дружества да съответствува на критериите по параграф 1.

Независимо от това, правата на глас, дадени от тези акции, се суспендират и акциите се вземат пред вид, когато се определя дали е спазено условието по член 19, параграф 1, буква б).


6. Държавите-членки не са длъжни да прилагат член 20, параграфи 2 и 3 или член 21, когато акциите на едно акционерно дружество се придобиват от друго дружество, при условие че предвидят:

а) суспендиране на правата на глас, дадени от акциите на акционерното дружество, които другото дружество притежава, и

б) задължение на членовете на администриращия или управителния орган на акционерното дружество да изкупят обратно от другото дружество акциите по член 20, параграфи 2 и 3, и член 21 на цената, на която ги е придобило другото дружество; тази санкция не се прилага само когато членовете на администриращия или управителния орган на акционерното дружество докажат, че дружеството не е играло никаква роля при записването на въпросните акции или при тяхното придобиване."


лен 2


1. Държавите-членки не са длъжни да прилагат член 24а от Директива 77/91/ЕИО към акциите, които са придобити преди датата, посочена в член 3, параграф 2.

Независимо от това правата на глас, дадени от тези акции се суспендират и акциите се вземат пред вид, когато се определя дали е изпълнено условието по член 19, параграф 1, буква б) от същата директива.


2. За да избегне сътресенията на финансовия пазар, Кралство Белгия може да отложи суспендирането на правата на глас до 1 януари 1998 г. при условие че:

- те са дадени от акции, придобити преди съобщаването на настоящата директива, и

- за всички дружества, чиито отношения с акционерно дружество отговарят на критериите по член 24а, параграф 1 от Директива 77/91/ЕИО, те са не повече от 10 % от правата на глас, дадени от акциите на акционерното дружество.


Член 3


1. Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 януари 1994 година. Те незабавно информират Комисията за това.


2. Датата на влизане в сила, която държавите-членки предвиждат за тези разпоредби, може да бъде най-късно 1 януари 1995 година.

3. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.


4. Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът за позоваване се определят от държавите-членки.


Член 4


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 ноември 1992 година.

За Съвета

Председател

N. LAMONT


31992L0101


_________________________

1 ОВ C 8, 12.1.1991 г., стр. 5 и

ОВ C 317, 7.12.1991 г., стр. 13.

2 ОВ C 240, 16.9.1991 г., стр. 103 и Решение от 28 декември 1992 г. ( все още непубликувано в Официален вестник).

3 ОВ C 269, 14.10.1991 г., стр. 21.

4 ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване на Испания и Португалия.

5 ОВ L 65, 14.3.1968 г., стр. 8.


Untitled Page