Директива 2004/76/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно изменение на Директива 2003/96/ЕО относно възможността за някои държави-членки да прилагат преходни периоди за приложение на обща система на данъчно облагане на плащания на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави-членки

Обн. L ОВ. бр.157 от 30 Април 2004г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално, член 94 от него,

Като взе предвид предложението на Комисията,

Като взе предвид становището на Европейския парламент1,

Като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2,

Като взе предвид:

(1) Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави-членки3, с която се отменя данъчното облагане на такива плащания в онази държава-членка, в която същите плащания възникват, но освен това гарантира, че тези плащания подлежат на данъчно облагане в дадена държава-членка веднъж.

(2) Прилагането на Директива 2003/49/ЕС е възможно да доведе до бюджетни трудности в Чешката република, Латвия, Литва, Полша и Словакия, като се имат предвид ставките на данъците, удържани при източника, които се прилагат съгласно националното право, както и въз основа на данъчните конвенции по доходите и капиталите и така събираните приходи.

(3) Във връзка с това на тези присъединяващи се държави следва да бъде разрешено временно, до датата на прилагане, упомената в член 17, параграфи 2 и 3 от Директива 2003/48/ЕС на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания4, да не прилагат някои разпоредби от Директива 2003/49/ЕС на Съвета относно плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения - за Латвия и Литва, и само за плащания на авторски и лицензионни възнаграждения - за Чешката република, Полша и Словакия.

(4) Мярката, предвидена в настоящата директива, не представлява адаптация по смисъла на член 57 от Акта за присъединяване от 2003 г.

(5) Тъй като от държавите-членки се изисква да предоставят кредит за данък, удържан от плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, необходимо е да се гарантира, че настоящата директива ще бъде транспонирана към датата на влизане в сила на Акта за присъединяване от 2003 г.

(6) Разпоредбите на настоящата директива задължително се прилагат, считано от датата на присъединяване на новите държави-членки. Спешният характер на материята оправдава изключение от шестседмичния период, предвиден в точка І.3. от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1

Член 6 от Директива 2003/49/ЕС с настоящото се изменя както следва:

1. Заглавието се заменя със следния текст:

"Преходни правила за Чешката република, Гърция, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия и Словакия"

2. Параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следния текст:

"1. На Гърция, Латвия, Полша и Португалия се разрешава да не прилагат разпоредбите на член 1 до датата на прилагане, упомената в член 17, параграф 2 и 3 от Директива 2000/48/ЕС на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания5. По време на преходния период от осем години, започващ на гореспоменатата дата, ставката на данъка върху плащанията на лихви или авторски и лицензионни възнаграждения в полза на свързано дружество от друга държава-членка или в полза на място на стопанска дейност, разположено в друга държава-членка, на дадено свързано дружество от държава-членка, не може да превишава 10% през първите четири години и 5% през последните четири години.

На Литва се разрешава да не прилага разпоредбите от член 1 до датата на прилагане, упомената в член 17, параграф 2 и 3 от Директива 2000/48/ЕС на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. По време на преходния период от шест години, започващ на гореспоменатата дата, ставката на данъка върху плащанията на авторски и лицензионни възнаграждения в полза на свързано дружество от друга държава-членка или в полза на място на стопанска дейност, разположено в друга държава-членка, на дадено свързано дружество от държава-членка, не може да превишава 10%. През първите четири години от шестгодишния преходен период ставката на данъка върху плащанията на лихви в полза на свързано дружество от друга държава-членка или в полза на място на стопанска дейност, разположено в друга държава-членка, не може да превишава 10%; а през следващите две години данъчната ставка върху такива плащания по лихви не може да превишава 5%.

На Испания и Чешката република се разрешава - само за плащания на авторски и лицензионни възнаграждения -- да не прилагат разпоредбите от член 1 до датата на прилагане, упомената в член 17, параграф 2 и 3 от Директива 2000/48/ЕС на Съвета. По време на преходния период от шест години, започващ на гореспоменатата дата, ставката на данъка върху плащанията на авторски и лицензионни възнаграждения в полза на свързано дружество от друга държава-членка или в полза на място на стопанска дейност, разположено в друга държава-членка, на дадено свързано дружество от държава-членка, не може да превишава 10%. На Словакия се разрешава - само за плащания на авторски и лицензионни възнаграждения - да не прилага разпоредбите от член 1 по време на преходен период от две години, който започва от 1 май 2004 година


Тези временни правила обаче са подчинени на непрекъснатото прилагане на всяка данъчна ставка, по-ниска от упоменатите в първа, втора и трета алинея, предвидени съгласно двустранните спогодби, подписани между Чешката република, Гърция, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия или Словакия и останалите държави-членки.

2. В случаите, в които дружество от държава-членка или място на стопанска дейност, разположено в тази държава-членка, на дружество от държава-членка:

- получи лихви или авторски и лицензионни възнаграждения от свързано дружество от Гърция, Латвия, Литва, Полша или Португалия,

- получи авторски и лицензионни възнаграждения от свързано дружество от Чешката република, Испания или Словакия,

- получи лихви или авторски и лицензионни възнаграждения от място на стопанска дейност на свързано дружество от държава-членка, разположено в Гърция, Латвия, Литва, Полша или Португалия,

или

- получи авторски и лицензионни възнаграждения от място на стопанска дейност на свързано дружество от държава-членка, разположено в Чешката република, Испания или Словакия,

първата държава-членка позволява сума, равна на данъка, платен в Чешката република, Гърция, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия или Словакия, в съответствие с параграф 1 върху този приход като отчисления от данъка върху прихода на дружеството или мястото на стопанска дейност, което е получило този приход.

3. Отчислението, предвидено в параграф 2, не бива да надхвърля по-ниското от:

а) данъка, платим върху такъв приход въз основа на параграф 1 в Чешката република, Гърция, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия или Словакия,

или

б) онази част от данъка върху прихода на дружеството или мястото на стопанска дейност, което е получило лихвата или авторски и лицензионни възнаграждения , изчислени преди да е направено отчислението, която съответства на тези плащания съгласно националното право на държавата членка, от която е дружеството или в която е разположено мястото на стопанска дейност."


Член 2

1. Държавите-членки въвеждат в сила законови, подзаконови и административни разпоредби (предприемат мерки) необходими, за да се съобразят с настоящата директива от деня на влизането й в сила. Държавите-членки незабавно изпращат на Комисията текста на тези мерки, както и таблица на съответствието между разпоредбите на настоящата директива и приетите национални разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, регулирана от настоящата директива.


Член 3

Настоящата директива влиза в сила при условие и от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия и е обусловена от въпросния Договор.


Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 29 април 2004 година.

За Съвета

Председател

М.McDOWELL


_________________________

1 Становището от 21 април 2004 г. (все още не е публикувано в Официален вестник).

2 Становището от 28 април 2004 г. (все още не е публикувано в Официален вестник).

3 ОВ L 157, 26.06.2003, с. 49.

4 ОВ L 157, 26.06.2003, с. 38.

5 ОВ L 157, 26.06.2003, с. 38.


32004L0076- ЦПР - редактиран


Untitled Page