ПРОТОКОЛ относно Мадридското споразумение по отношение на международната регистрация на търговски марки, прието в Мадрид на 27 юни 1989 г.


Член 1


Членство в Мадридския съюз


Държавите, договарящи се страни по настоящия протокол (по-долу наричани договарящите се държави), дори когато не са страни по Мадридското споразумение относно международната регистрация на търговски марки, както е преработено в Стокхолм през 1967 г. и изменено през 1979 г. (по-долу наричано Мадридското (Стокхолмското) споразумение), и организациите, посочени в член 14, параграф 1, буква б), които са договарящи се страни по настоящия протокол (по-долу наричани договарящите организации) са членове на същия съюз, на които са членове страните, договарящи се страни по Мадридското (Стокхолмското) споразумение. Всяко позоваване на настоящия протокол на термина "договарящи страни" се интерпретира като позоваване както на договарящи държави, така и на договарящи се организации.


Член 2


Осигуряване на защита чрез международна регистрация


1. Когато заявката за регистрация на търговска марка е подадена в представителството на договаряща страна, или когато търговска марка е регистрирана в регистъра на службата на договаряща страна, лицето на чието име се води тази заявка (по-надолу наричана основната заявка) или тази регистрация (по-надолу наричана основната регистрация) може, при съответствие с разпоредбите на настоящия протокол, да си осигури защита за търговската си марка на територията на договарящите страни чрез получаване на регистрация на тази марка в регистъра на Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (по-надолу наричани съответно "международната регистрация", "международния регистър", "международното бюро" и "организацията"), при условие, че:


(i) когато основната заявка е подадена в службата на договаряща държава или тогава, когато основната регистрация е извършена от такава служба, лицето, на чието име се води тази заявка или регистрация, е гражданин на тази договаряща се държава, или е с постоянно местожителство в упомената договаряща държава, или притежава реално и работещо промишлено или търговско предприятие в упоменатата договаряща се държава;


(ii) тогава, когато основната заявка е подадена в службата на договаряща се организация или тогава, когато основната регистрация е извършена от такава служба, лицето, на чието име се води тази заявка или регистрация, е гражданин на държава-членка на тази договаряща организация, или е с постоянно местожителство на територията на упоменатата договаряща се организация, или притежава реално и работещо промишлено или търговско предприятие на територията на упоменатата договаряща се организация.


2. Заявката за международна регистрация (по-надолу наричана международната заявка) се подава в Международното бюро чрез посредничеството на службата, в която е билa подадена основната заявка или от когото е била извършена основната регистрация (по-надолу наричана службата-първоизточник), в зависимост от това какъв е случаят.


3. Всякакво позоваване на настоящия протокол на термина "служба" или "служба на договаряща се страна" следва да се счита за позоваване на службата, която се занимава от името на дадена договаряща се страна с регистрацията на марки, а всяко позоваване на настоящия протокол на термина "марка" се счита като позоваване на търговска марка или марка в сектора на услугите.


4. За целите на настоящия протокол, терминът "територия на договаряща страна" означава територията на дадената държава, когато договарящата се страна е държава, и означава територията, на която важи учредителния договор на дадената междуправителствена организация, когато договарящата страна е междуправителствена организация.


Член 3


Международна заявка


1. Всяка международна заявка съгласно настоящия протокол се представя на формуляра, предвиден от съответните разпоредби. Службата по произход удостоверява, че подробностите, фигуриращи в международната заявка отговарят на конкретните подробности фигуриращи, към момента на удостоверяването, в основната заявка или в основната регистрация, в зависимост от това какъв е случая. Освен това, упоменатата служба посочва:


(i) в случай на основна заявка, датата и номера на тази заявка;


(ii) в случай на основна регистрация, датата и номера на тази регистрация, както и датата и номера на заявката, в резултат на която е била извършена основната регистрация. Службата по произход също така посочва датата на международната заявка.


2. Заявителят трябва да посочи стоките и услугите, по отношение на които се претендира за защита на търговската марка, а също и, ако това е възможно, съответстващия клас или класове съгласно класификацията, установена от Споразумението в Ница относно международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрирането на марки. Ако заявителят не посочи класа, Международното бюро класифицира стоките и услугите в подходящите класове на упоменатата класификация. Посочването на класове, направено от кандидата, е обект на контрол от страна на Международното бюро, което упражнява упоменатия контрол в сътрудничество със службата по произход. В случай на неразбирателство между упоменатото представителство и Международното бюро, надделява становището на последното.


3. Ако заявителят претендира за цветове като отличителна черта на неговата марка, от него ще се изисква:


(i) да декларира този факт и да внесе заедно със своето международно споразумение нотификация, определяща цвета или комбинацията от цветове, за които се претендира;


(ii) да приложи към международната си заявка цветни копия от упоменатата търговска марка, които се прилагат към нотификациите, предоставени от Международното бюро. Броят на тези копия е определен от съответните правила.


4. Международното бюро регистрира незабавно марките, за които е подадена заявка в съответствие с член 2. Международната регистрация носи датата, на която международната заявка е била получена в службата по произход, при условие, че международната заявка е получена от Международното бюро в рамките на период от два месеца от тази дата. Ако международната заявка не бъде получена в рамките на този период от време, международната регистрация носи датата, на която упоменатата международна заявка е получена от Международното бюро. Международното бюро незабавно нотифицира въпросните служби за международната регистрация. Марките, регистрирани в Международния регистър, се публикуват в периодичен вестник, издаван от Международното бюро, въз основа на конкретните подробности, съдържащи се в международната заявка.


5. С оглед на публичността, която трябва да бъде дадена на търговските марки, регистрирани в Международния регистър, всяка служба получава от Международното бюро няколко екземпляра на упоменатия вестник безплатно и няколко други копия по намалени цени, съгласно условията определени от събранието, посочено в член 10 (наричано по-долу събранието). Така постигнатата публичност ще се счита за достатъчна за целите на всички договарящи страни и никаква друга публичност не може да се изисква от притежателя на международната регистрация.


Член 3а


Териториален ефект


Защитата, произтичаща от международната регистрация, ще се разширява над всяка една договаряща се страна само по искане на лицето, което подава международната заявка, или което е притежател на международна регистрация. Въпреки това, такова искане не може да се прави по отношение на договарящата страна, чиято служба е службата по произход.

Член 3б


Искане за "териториално разширение"


1. Всяко искане за разширение на защитата, произтичаща от международната регистрация, до някоя договаряща страна следва да бъде упоменато изрично в международната заявка.

2. Искане за териториално разширение може също така да бъде направено след международната регистрация. Всяко такова искане се представя на формуляра, предвиден от съответните правила. То бива незабавно записано от Международното бюро, което незабавно нотифицира за това записване въпросната служба или служби. Това записване се публикува в периодичния вестник на Международното бюро. Това териториално разширение влиза в сила от датата, на която е било записано в Международния регистър; то спира да бъде валидно при изтичането на срока на валидност на международната регистрация, с която се свързва.


Член 4


Последствия от международната регистрация


1. а) От датата на регистрацията или записването, извършени в съответствие с разпоредбите на членове 3 и 3б, защитата на търговската марка във всяка от въпросните договарящи се страни ще бъде същата както ако търговската марка е била заявена директно в службата на тази договаряща страна. Ако не е нотифициран никакъв отказ пред Международното бюро в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 или ако отказ, нотифициран в съответствие с упоменатия член, бъде оттеглен впоследствие, защитата на марката във въпросната договаряща се страна (от споменатата дата нататък) ще бъде същата както ако марката е била регистрирана от офиса на тази договаряща се страна.

б) Посочването на класове стоки и услуги, предвидено в член 3, няма да обвързва договарящите страни по отношение на определянето на обхвата на защитата на марката.


2. Всяка международна регистрация се ползва от правото на приоритет, предвидено в член 4 от Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост, без да е необходимо да се спазват формалностите, предвидени в раздел Г от този член.


Член 4а


Заменяне на национална или регионална регистрация с международна регистрация


1. Когато марка, която е обект на национална или регионална регистрация в офиса на договаряща се страна, е също така обект на международна регистрация и двете регистрации фигурират на името на едно и също лице, се счита, че международната регистрация заменя националната или регионалната регистрация, без да се накърняват правата, придобити по силата на последната, при условие, че:


(i) защитата, произтичаща от международната регистрация, се разширява обхващайки упоменатата договаряща страна съгласно член 3б, параграфи 1 или2;


(ii) всички стоки и услуги, изброени в националната или регионалната регистрация, са също така изброени в международната регистрация по отношение на упоменатата договаряща се страна;


(iii) това разширение влиза в сила след датата на националната или регионалната регистрация.


2. Службата, посочена в член 1, ще бъде задължена при поискване да отбележи международната регистрация в регистъра си.


Член 5


Отказ и обезсилване на ефекта на международна регистрация по отношение на определени договарящи страни


1. Когато приложимото законодателство разрешава това, всеки офис на договаряща страна, който е бил нотифициран от Международното бюро за разширение върху тази договаряща се страна на защитата произтичаща от международната регистрация съгласно член 3б, параграфи 1 или 2, има право да заяви в нотификацията за отказ, че в упоменатата договаряща страна не може да бъде предоставена защита на търговската марка, която е обект на това разширение. Всеки такъв отказ може да се базира само на основанията, които биха се приложили, съгласно Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост, в случаи на директна заявка на търговската марка пред службата, която нотифицира за отказа си. Въпреки това, защита не може да бъде отказана, дори частично, поради единствената причина, че приложимото законодателство би позволило регистрация само за ограничен брой класове или за ограничен брой стоки или услуги.


2. а) Всяка служба, желаеща да упражни това си право, нотифицира за отказа си Международното бюро, заедно с изложение на всички основания, в рамките на срока предвиден от закона, приложим за тази служба и най-късно, съгласно букви б) и в) преди изтичането на една година от датата, на която нотификацията за разширението, посочено в параграф 1, е било изпратено на тази служба от Международното бюро.


б) Независимо от точка а), всяка една договаряща страна може да декларира, че за международни регистрации, извършени съгласно настоящия протокол, срокът от една година, посочен в буква а), се заменя със срока от 18 месеца.


в) В една такава декларация може също така да се посочи, че тогава, когато отказ от защита може да произтече от възражение срещу предоставянето на защита, този отказ може да бъде нотифициран на Международното бюро от страна на службата на упоменатата договаряща се страна след изтичането на 18-месечния срок. Една такава служба може, по отношение на всяка една международна регистрация, да нотифицира отказа си от защита след изтичането на 18-месечния срок, но само ако:


(i) преди изтичането на 18-месечния срок, той е информирал Международното бюро за възможността такова възражение да бъде внесено след изтичането на 18-месечния срок и


(ii) нотификацията за отказ, основаващ се на възражение, се извърши в рамките на срок от не повече от седем месеца от датата, на която започва срокът за възражения; ако срокът за възражения изтече преди седемте месеца, нотификацията трябва да бъде извършена в рамките на срок от един месец от изтичането на срока за възражения.


г) Всяка декларация съгласно букви б) или в) може да бъде направена с инструментите, посочени в член 14, параграф 2, и датата на влизане в сила на декларацията ще бъде същата като датата на влизане в сила на настоящия протокол по отношение на държавата или междуправителствената организация, която е изготвила декларацията. Всяка такава декларация може също така да бъде направена по-късно, в този случай декларацията влиза в сила три месеца след получаването й от Председателя на организацията (по-нататък в настоящия документ наричан Председателя) или на някоя по-късна дата, посочена в декларацията, по отношение на всяка международна регистрация, чиято дата е същата като или по-късна от датата на влизане в сила на декларацията.


д) След изтичането на период от 10 години, считано от момента на влизане в сила на настоящия протокол, Събранието прави преглед на действието на системата, установена по силата на букви а) - г). След това, разпоредбите на упоменатите точки могат да бъдат променяни чрез единодушно решение на Събранието.


3. Международното бюро незабавно изпраща едно от копията на нотификацията за отказ до притежателя на международната регистрация. Упоменатият притежател на регистрация разполага със същите средства, както ако марката е била заявена от него директно пред службата, която е оповестила отказа си. Тогава, когато Международното бюро получи информация съгласно параграф 2, буква в) (i), то незабавно изпраща упоменатата информация на притежателя на международната регистрация.


4. Международното бюро свежда основанията за отказ на търговската марка до знанието на всяка една заинтересована страна, която поиска това.


5. Всяка служба, която по отношение на дадена международна регистрация, не е уведомила Международното бюро за временен или окончателен отказ в съответствие с параграфи 1 и 2, губи, по отношение на тази международна регистрация правото си, предвидено в параграф 1.


6. Обезсилването, от страна на компетентните власти на договаряща се страна на действието на дадена международна регистрация на територията на тази договаряща страна не може да бъде обявено, без притежателят на тази международна регистрация да има възможността своевременно да защитава правата си. Международното бюро бива уведомявано за обезсилването.


Член 5а


Писмени доказателства за законността на използването на някои елементи на марката


Писмени доказателства за законността на използването на определени елементи, включени в марките като хералдически фигури на герб, щитове на гербове, портрети, почетни отличия, титли, търговски имена, имена на лица, различни от името на заявителя, или други подобни надписи, които могат да бъдат изисквани от службите на договарящите се страни, са освободени от всякаква легализация, както и от всякакво удостоверяване, различно от това на службата по произход.


Член 5б


Копия от вписванията в Международния регистър; търсене на изпреварващо използвани търговски марки, откъси от Международния регистър


1. След заплащане на такса, фиксирана от съответните наредби, Международното бюро издава на всяко лице, кандидатстващо за това, копие на записите в Международния регистър относно определена конкретна марка.

2. След съответното заплащане, Международното бюро може също така да извършва търсене на изпреварващо използвани марки сред търговските марки, които са обект на международни регистрации.

3. Откъси от Международния регистър, поискани с оглед на тяхното производство в една от договарящите страни, се освобождават от всякаква легализация.


Член 6


Период на валидност на международната регистрация; зависимост и независимост от международната регистрация


1. Регистрацията на марка в Международното бюро е 10 години, като се предоставя и възможност за подновяване съгласно условията, определени в член 7.

2. След изтичането на период от пет години от датата на международната регистрация, тази регистрация става независима от основната заявка или регистрацията произтичаща от нея или от основната регистрация, в зависимост от това какъв е случаят, при спазване на последващите разпоредби.

3. Защитата, произтичаща от международната регистрация, независимо от това дали е била или не е била обект на прехвърляне, вече не може да се търси, ако, преди изтичането на пет години от датата на международната регистрация, основната заявка или регистрацията произтичаща от нея или основната регистрация е била заличена, е загубила сила, от нея са се отказали или е била предмет на окончателно решение за отхвърляне, отменяне, анулиране или обезсилване, по отношение на всички или някои от стоките и услугите, изброени в международната регистрация. Същото се прилага и ако:


(i) обжалване на решение, отричащо действието на основната заявка;


(ii) съдебно дело, изискващо оттегляне на основната заявка или отменяне, анулиране или обезсилване на регистрацията, произтичаща от основната заявка, или на основната регистрация или


(iii) възражение срещу основната заявка имат за резултат окончателно решение за отхвърляне, отменяне, анулиране, обезсилване или заповед за оттегляне на основната заявка или регистрацията произтичаща от нея или на основната регистрация, в зависимост от това какъв е случаят, като условието е това обжалване, съдебно дело или възражение да е започнало преди изтичането на упоменатия период от време. Същото се прилага също така и ако основната заявка бъде оттеглена или ако заявителят се откаже от регистрацията произтичаща от основната заявка или от основната регистрация, след изтичането на 5-годишния период, при условие, че към момента на оттеглянето или отказването, упоменатата заявка или регистрация е била обект на една от процедурите, посочени в точки (i), (ii) или (iii), и че тази процедура е била започната преди изтичането на упоменатия период от време.


4. Службата по произход нотифицира, както е предвидено в разпоредбите, Международното бюро за фактите и решенията, посочени в параграф 3, а Международното бюро нотифицира, както е предвидено в правилата, заинтересованите страни и осъществява всички публикации съгласно това. Тогава когато това е приложимо, службата по произход изисква от Международното бюро да анулира международната регистрация, доколкото е приложимо, а Международното бюро продължава със съответните действия.


Член 7


Подновяване на международна регистрация


1. Всяка международна регистрация може да бъде подновена за период от 10 години от момента на изтичане на предходния период, като просто бъде заплатена основната такса и допълнителната и допълващата такси, предвидени в член 8, параграф 2, като се има предвид и член 8, параграф 7.


2. Подновяването може да не доведе до никаква промяна в международната регистрация в най-актуалната й форма.


3. Шест месеца преди изтичането на срока на защитата, Международното бюро напомня на притежателя на международната регистрация и на неговия представител, ако има такъв, за точната дата на изтичане на срока, като им изпраща неофициална нотификация.


4. При условие, че бъде заплатена допълнителна такса, фиксирана в съответните правила, се предоставя гратисен период от шест месеца за подновяване на международната регистрация.


Член 8


Такси за международната заявка и регистрация


1. Службата по произход може, по свое собствено усмотрение, да фиксира и в своя собствена полза да събира такса, която може да изисква от заявителя за международна регистрация или от притежателя на международна регистрация във връзка с подаването на международната заявка или подновяването на международната регистрация.


2. Регистрирането на марка в Международното бюро се извършва при условие, че авансово бъде платена международна такса, която, при условие че са спазени разпоредбите на параграф 7, буква а), включва:


(i) основна такса;


(ii) допълнителна такса за всеки един допълнителен клас (над три) от международната класификация, в който ще попадат стоките или услугите, за които ще се прилага марката;


(iii) допълваща такса за всяко едно искане за разширение на защитата по смисъла на член 3б.


3. Въпреки това, допълнителната такса, определена в параграф 2, буква (ii), може, без да се накърнява датата на международната регистрация, да бъде платена в рамките на срока, фиксиран от съответните разпоредби, ако броят на класовете стоки и услуги е фиксиран или се оспорва от Международното бюро. Ако при изтичането на упоменатия срок допълнителната такса не е платена или списъкът на стоките и услугите не е намален от страна на кандидата в изискваната степен, ще се счита, че заявителят се е отказал от международната си заявка.


4. С изключение на сумите, получени от таксите, упоменати в параграф 2, точки (ii) и (iii), годишната сума от различните получени суми от международната регистрация се разделя поравно между договарящите страни от Международното бюро, след приспадане на разходите и таксите, необходими за прилагането на практика на настоящия протокол.


5. Сумите, получени от допълнителните такси, предвидени в параграф 2, точка (ii), се разделят, при изтичането на всяка една година, между заинтересованите договарящи се страни пропорционално на броя на марките, за които се е кандидатствало за защита във всяка една от тях през въпросната година, като в случаите на правещите преглед договарящи страни това число се умножава по определен от съответните наредби коефициент.


6. Сумите, получени от допълващите такси, предвидени в параграф 2, точка (iii), се поделят съгласно същите правила като тези, предвидени в параграф 5.


7. а) Всяка договаряща се страна може да декларира, че, във връзка с всяка международна регистрация, в която тя се упоменава по смисъла на член 3б, и във връзка с подновяването на всяка такава международна регистрация, тя иска да получава не дял от приходите получени от допълнителните и допълващите такси, а такса (по-надолу наричана индивидуална такса), чийто размер се посочва в декларацията и може да бъде променян в последващи декларации, но не може да е по-висок от еквивалента на сумата, която офисът на въпросната договаряща страна би имал право да получи от кандидат за 10-годишна регистрация или от притежател на регистрация за 10-годишно подновяване на тази регистрация на марката в регистъра на въпросния офис, като споменатата сума се намаля с икономиите, произтичащи от международната процедура. Когато се заплаща такава индивидуална такса:


(i) няма да се дължат никакви допълнителни такси от типа, посочен в параграф 2, точка (ii), ако по смисъла на член 3б са споменати само договарящи страни, които се направили декларация по смисъла на настоящата алинея и


(ii) няма да се дължат никакви допълнителни такси от типа, посочен в параграф 2, точка (iii), по отношение на никоя от договарящите страни, които са направили декларация по смисъла на настоящата алинея.


б) всяка декларация съгласно алинея а) може да се направи чрез инструментите, посочени в член 14, параграф 2 и датата на влизане в сила на декларацията ще бъде същата като датата на влизане в сила на настоящия протокол по отношение на държавата или междуправителствената организация, изготвила декларацията. Всяка такава декларация може също така да бъде направена и по-късно, в този случай декларацията влиза в сила три месеца след получаването й от председателя или на евентуална по-късна дата, посочена в декларацията, по отношение на всяка международна регистрация, чиято дата е същата като, или по-късна, от датата на влизане в сила на декларацията.


Член 9


Записване на промяна в собствеността на международна регистрация


По искане на лицето, на чието име се води международната регистрация, или по направено ex officio искане на заинтересована служба, или по искане на заинтересовано лице, Международното бюро записва в Международния регистър всяка промяна в собствеността на тази регистрация по отношение на всички или някои от договарящите се страни, на чиито територии въпросната регистрация има действие, и по отношение на всички или някои от стоките и услугите, изброени в регистрацията, при условие, че новият собственик е лице, което съгласно член 2, параграф 1 има право да подава международни заявки.


Член 9а


Записване на определени обстоятелства, касаещи международната регистрация


Международното бюро отразява в Международния регистър:


(i) всяка промяна в името или адреса на притежателя на международната регистрация;


(ii) назначаването на представител на притежателя на международната регистрация и всякакви други релевантни факти относно този представител;


(iii) всяко едно ограничение, по отношение на всички или някои от договарящите се страни, на стоките и услугите, изброени в международната регистрация;


(iv) всяко отказване от, анулиране на или обезсилване на международната регистрация по отношение на всички или някои от договарящите страни;


(v) всеки друг релевантен факт, идентифициран от разпоредбите относно правата над търговска марка, която е обект на международна регистрация.


Член 9б


Такси за някои записвания


За всяко едно от записванията съгласно член 9 или съгласно член 9а може да се изисква заплащане на такса.


Член 9д


Общ офис на няколко договарящи се страни


1. Ако няколко договарящи се страни се споразумеят да извършат унифициране на националните си законодателства относно марките, те могат да нотифицират председателя:


(i) че националният офис на всяка една от тях се заменя от общ за страните офис и

(ii) че съвкупността на техните респективни територии ще се счита за една единна държава за целите на приложението на всички или част от разпоредбите, предхождащи настоящия член, както и на разпоредбите на членове 9д и 9е.


2. Това нотифициране няма да влиза сила преди да изтекат три месеца от датата на съобщаването за това на другите договарящи страни от страна на председателя.


Член 9д


Трансформиране на международна регистрация в национални или регионални заявки


Когато, в случай на анулиране на международната регистрация по искане на службата по произход съгласно член 6, параграф 4 по отношение на всички или някои от изброените в упоменатата регистрация стоки и услуги, лицето, което е било собственик на международната регистрация, подаде заявка за регистрацията на същата търговска марка в службата на някоя от договарящите страни, на чиято територия е важала международната регистрация, тази заявка се разглежда като да е била подадена на датата на международната регистрация съгласно член 3, параграф 4 или на датата на записването на териториалното разширение съгласно член 3б, параграф 2 и ако международната регистрация се е ползвала от правото на приоритет, то тази заявка се ползва от същия приоритет, при условие, че:


(i) тази заявка е подадена в рамките на три месеца от датата, на която е била анулирана международната регистрация;


(ii) стоките и услугите, изброени в заявката, в действителност са обхванати от списъка на стоки и услуги, съдържащ се в международната регистрация по отношение на въпросната договаряща се страна и


(iii) тази заявка отговаря на всички изисквания на приложимото законодателство, включително изискванията относно таксите.


Член 9е


Предпазни механизми на Мадридското (Стокхолмското) споразумение


1. Когато по отношение на дадена международна заявка или дадена международна регистрация службата по произход е службата на държава, която е страна както по настоящия Протокол така и по Мадридското (Стокхолмското) споразумение, разпоредбите на настоящия протокол няма да имат сила на територията на друга държава, която също е страна както по настоящия протокол така и по Мадридското (Стокхолмското) споразумение.


2. Чрез мнозинство от три четвърти събранието може да отмени параграф 1 или да ограничи обхвата на параграф 1 след изтичането на период от 10 години от влизането в сила на настоящия Протокол, но не по-рано от изтичането на период от пет години от датата, на която мнозинството от държави, договарящи се страни по Мадридското (Стокхолмското) споразумение, станат страни по настоящия протокол. Само онези държави, които са страна както по упоменатото Споразумение така и по настоящия протокол, имат право да участват в гласуването на Събранието.


Член 10


Събрание


1. а) Договарящите страни са членове на същото събрание както държавите, договарящи се страни по Мадридското (Стокхолмското) споразумение.


б) Всяка договаряща страна е представена на това събрание с един делегат, който може да бъде подпомаган от заместник-делегати, съветници и експерти.


в) Разходите на всяка една делегация се поемат от договарящата страна, която я е назначила, с изключение на пътните разходи и командировъчните на делегат за всяка договаряща се страна, които се плащат от средствата на съюза.


2. В допълнение към функциите, които има съгласно Мадридското (Стокхолмското) споразумение, Събранието също така:


(i) се занимава с всички въпроси, касаещи изпълнението на настоящия протокол;

(ii) дава напътствия на Международното бюро относно подготовката за конференции за преработване на настоящия протокол, като се отдава необходимото внимание на всички коментари, направени от онези страни от съюза, които не са страни по настоящия протокол;

(iii) приема и изменя разпоредбите на правилата относно прилагането на практика на настоящия протокол;

(iv) изпълнява други функции, каквито са уместни съгласно настоящия протокол.


3. а) Всяка договаряща страна има един глас в Събранието. По въпросите, касаещи само страните, които са страни по Мадридското (Стокхолмското) споразумение, договарящите се страни, които не са страна по упоменатото споразумение, няма да имат право да гласуват, докато по въпроси, касаещи само договарящите страни, само последните ще имат право да гласуват.


б) Една втора от членовете на събранието, които имат право да гласуват по даден въпрос, съставлява кворума за целите на гласуването по този въпрос.


в) Независимо от разпоредбите на буква б), ако в някое заседание броят на притежаващите правото да гласуват по даден въпрос членове на Събранието, които са представени, е по-малък от една втора, но равен или по-голям от една трета от имащите право да гласуват по този въпрос членове на събранието, събранието може да взема решения, но всички тези решения, с изключение на решенията относно собствената му процедура, ще влизат в сила, само ако изложените по-нататък в настоящия документ условия са изпълнени. Международното бюро съобщава въпросните решения на имащите правото да гласуват по упоменатия въпрос членове на Събранието, които не са били представени, и ги приканва да изразят в писмена форма техния вот или въздържание от гласуване в рамките на период от три месеца от датата на съобщаването. Ако при изтичането на този период от време, броят на членовете, изразили по този начин вота си или въздържанието си от гласуване, достигне броя на членовете, недостатъчен за постигането на кворум в самото заседание, то това решение влиза в сила, при условие, разбира се, че в същото време необходимото мнозинство е постигнато.


г) При условие, че са спазени разпоредбите на член 5, параграф 2, буква д), член 9е, параграф 2, член 12 и член 13, параграф 2, решенията на събранието ще изискват две трети от подадените гласове.


д) Гласовете на въздържалите се не се считат за подадени гласове.


е) Даден делегат може да представлява и да гласува от името само на един член на събранието.


4. Освен че се събира на обикновени и извънредни заседания, както е предвидено в Мадридското (Стокхолмското) споразумение, Събранието се събира на извънредно заседание при свикването му от председателя по искане на една четвърт от членовете на събранието, имащи право да гласуват по въпросите, предложени за включване в дневния ред на заседанието. Дневният ред на такова извънредно заседание се изготвя от председателя.


Член 11


Международно бюро


1. Международната регистрация и свързаните с нея задължения, както и всички други административни задачи съгласно или относно настоящия протокол, се изпълняват от Международното бюро.


2. а) Международното бюро осъществява подготовката за конференциите за преработване на настоящия протокол в съответствие с насоките на събранието.


б) Международното бюро може да се консултира с междуправителствени и международни неправителствени организации относно подготовката за такива конференции за преработване на настоящия протокол.


в) Председателят и лицата, посочени от него, взимат участие в обсъжданията на такива конференции за преработване на настоящия протокол, без да имат право да гласуват.


3. Международното бюро изпълнява всички други задачи, възложени му по отношение на настоящия протокол.


Член 12


Финансови въпроси


Що се отнася до договарящите страни, финансовите дела на съюза се ръководят от същите разпоредби както тези, съдържащи се в член 12 от Мадридското (Стокхолмското) споразумение, при условие, че всяко едно позоваване на член 8 от упоменатото споразумение се счита за позоваване на член 8 от настоящия протокол. Освен това, по смисъла на член 12, параграф 6, буква б) от упоменатото споразумение, за договарящите организации се счита, че принадлежат към допринасящ клас 1(едно) по смисъла на Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост, освен ако няма единодушно решение в обратния смисъл от страна на Събранието.


Член 13


Изменения на определени членове от протокола


1. Предложения за изменения на членове 10, 11, 12 и на настоящия член могат да бъдат инициирани от всяка една договаряща се страна или от председателя. Тези предложения се съобщават на договарящите страни от председателя най-малко шест месеца преди разглеждането им от събранието.


2. Измененията на членовете, посочени в параграф се приемат от Събранието. За приемането им се изискват три четвърти от подадените гласове, при условие, че всички изменения на член 10 и на настоящия параграф изискват четири пети от подадените гласове.


3. Всяко изменение на посочените, в параграф 1, членове влиза в сила един месец след като писмената нотификация за приемането, осъществена в съответствие със съответните им конституционни процедури, бъде получена от председателя от три четвърти от онези държави и междуправителствени организации, които по времето на приемането на изменението са били членове на Събранието и са имали право да гласуват поправката. Всяко изменение на упоменатите членове, прието по този начин задължава всичките държави и междуправителствени организации, които са договарящи се страни в момента на влизане в сила на изменението, или които станат договарящи се страни на по-късна дата.


Член 14


Как се става страна по Протокола; влизане в сила


1. а) Всяка държава, която е страна по Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост, може да стане страна по настоящия протокол.


б) Освен това, всяка една междуправителствена организация също може да стане страна по настоящия протокол, ако са изпълнени следните условия:


(i) поне една от държавите-членки на тази организация да е страна по Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост;


(ii) тази организация да има регионална служба за целите на регистрирането на марки, които са в сила на територията на организацията, при условие, че тази служба не е обект на нотификация по смисъла на член 9д.


2. Всяка една държава или организация, посочена в параграф 1 може да подпише настоящия протокол. Ако е подписала настоящия протокол, всяка такава държава или организация може да депозира инструмент за ратификация, приемане или одобрение на настоящия протокол, а ако не е подписала настоящия протокол, тя може да депозира инструмент за присъединяване към настоящия протокол.


3. Инструментите, посочени в параграф 2, се депозират пред председателя.


4. а) Настоящият протокол влиза в сила три месеца след като бъдат депозирани четири инструмента за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване, при условие, че поне един от тези инструменти е депозиран от държава, която е страна по Мадридското (Стокхолмското) споразумение, и поне един от другите такива инструменти е депозиран от държава, която не е страна по Мадридското (Стокхолмското) споразумение, или от някоя от организациите, посочени в параграф 1, буква б).


б) По отношение на всяка една друга държава или организация от тези, посочени в параграф 1, настоящият протокол влиза в сила три месеца след датата, на която председателя оповестява неговото ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване.


5. При депозирането на своя инструмент за ратифициране, приемане или одобрение на или присъединяване към настоящия протокол, всяка от посочените в параграф 1 държави или организации може да декларира, че защитата, произтичаща от международна регистрация, извършена съгласно настоящия протокол преди датата на влизане в сила на настоящия протокол по отношение на нея, не може да се разшири в тази държава.


Член 15


Денонсиране


1. Настоящият протокол остава в сила за неограничен период от време.


2. Всяка една от договарящите страни може да денонсира настоящия протокол чрез нотификация, адресирана до председателя.


3. Денонсирането влиза в сила една година след деня, на който председателят е получил нотификацията.4. Правото на денонсиране, предвидено от настоящия член, не може да се упражни от никоя от договарящите страни преди изтичането на пет години от датата, на която настоящия протокол е влязъл в сила по отношение на тази договарящата страна.


5. а) Когато дадена марка е обект на международна регистрация, имаща сила в денонсиращата държава или междуправителствена организация на датата на влизане в сила на денонсирането, притежателят на тази регистрация може да подаде молба за регистрация на същата марка в службата на денонсиращата държава или междуправителствена организация, като тази заявка се третира така сякаш е била подадена на датата на международната регистрация съгласно член 3, параграф 4 или на датата на записването на териториалното разширение съгласно член 3б, параграф 2 и ако международната регистрация се е ползвала от правото на приоритет, то тази заявка се ползва от същия приоритет, при условие, че:


(i) тази заявка е подадена в рамките на две години от датата на влизане в сила на денонсирането;


(ii) стоките и услугите, които са изброени в заявката, в действителност са обхванати от списъка на стоки и услуги, който се съдържа в международната регистрация по отношение на денонсиращата държава или междуправителствена организация и


(iii) тази заявка отговаря на всички изисквания на приложимото законодателство, включително и на изискванията за таксите.


б) Разпоредбите на буква а) се прилагат също и по отношение на всяка марка, която е обект на международна регистрация, която има действие в договарящи си се страни, различни от денонсиращата държава или междуправителствена организация на датата на влизане в сила на денонсирането и чийто притежател, поради денонсирането, вече няма право да подава международни молби съгласно член 2, параграф 1.


Член 16


Подпис; езици; депозитарни функции


1. а) Настоящият протокол се подписва в един екземпляр на английски, френски и испански и се депозира при председателя, когато престане да бъде открит за подписване в Мадрид. Текстовете и на трите езика са еднакво автентични.


б) След консултации със заинтересованите правителства и организации официални текстове на настоящия протокол се осигуряват от председателя и на арабски, китайски, немски, италиански, японски, португалски и руски език и на такива други езици каквито събранието посочи.


2. Настоящият протокол остава открит за подписване в Мадрид до 31 декември 1989 г.

3. Председателят изпраща две, заверени от правителството на Испания, копия на подписания текст на настоящия протокол до всички страни и междуправителствени организации, които могат да станат страни по настоящия протокол.


4. Председателят регистрира настоящия протокол в секретариата на Организацията на обединените нации.


5. Председателят нотифицира всички държави и международни организации, които могат да станат или са страни по настоящия протокол, за подписвания; депозирания на инструменти за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване; влизане в сила на настоящия протокол; поправки по него; нотификация за денонсиране и декларации, предвидени в настоящия протокол.


Декларация относно системата от индивидуални такси


Когато депозира настоящия инструмент за присъединяване при председателя на Световната организация за интелектуална собственост, председателят на Съвета прилага следната декларация към инструмента за присъединяване:


"Европейската общност декларира, че във връзка с всяка една международна регистрация, в която тя се упоменава по смисъла на член 3б, параграф 1 или 2 от Мадридския протокол, и във връзка с подновяването на всяка една такава международна регистрация, вместо дял от приходите генерирани от допълнителната такса и допълващата такса, тя иска да получава за индивидуална търговска марка:


- такса за посочване от 1875 EUR плюс, когато това е приложимо, 400 EUR за всеки един клас стоки или услуги над три или, когато това е приложимо,


- такса за подновяване от 2300 EUR плюс, когато това е приложимо, 500 EUR за всеки един клас стоки или услуги над три;


за събирателна търговска марка:

- такса за посочване от 3675 EUR плюс, когато това е приложимо, 800 EUR за всеки един клас стоки или услуги над три или, когато това е приложимо,


- такса за подновяване от 4800 EUR плюс, когато това е приложимо, 1000 EUR за всеки един клас стоки или услуги над три."


Нотификация


относно превръщането на посочване на Европейската общност в посочване на нейните държави-членки


Когато депозира настоящия инструмент за присъединяване при председателя на Световната организация за интелектуална собственост, председателят на Съвета прилага следната нотификация към инструмента за присъединяване:

"Европейската общност декларира, че когато посочване на Европейската общност е било записано в Международния регистър, това посочване, дотолкова доколкото е било отказано или е преустановило своето действие, може да бъде превърнато в посочване на някои от нейните държави-членки, при условие, че са изпълнени условията, определени в член 154 от Регламента относно търговската марка на Общността както е изменен последно, и релевантните разпоредби съгласно Мадридското споразумение и протокол."


Декларация


от Европейската общност до Международното бюро относно срока за нотификация на отказ на защита на територията на договаряща страна1


Чрез настоящото Европейската общност декларира, че, съгласно член 5, параграф 2, буква б) от протокола, отнасящ се до Мадридското споразумение относно международната регистрация на марки (1989 г.), срокът от една година за упражняване на правото за оповестяване на отказ от защита, посочено в член 5, параграф 2, буква а) от този документ, се заменя със срок от 18 месеца.


_________________________

1 Европейската общност отбелязва, че нейното намерение е настоящата декларация да бъде само от временно естество. Тя ще бъде оттеглена, когато елементите, които я оправдават, престанат да съществуват.


22003A1114(01) - ЦПР-редактиран


Untitled Page