ШЕСТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 17 декември 1982 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно разделянето на акционерните дружества


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 54, параграф 3, буква ж) от него,

като взе предвид предложението на Комисията1,

като взе предвид становището на Европейския парламент2,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет3,

като има предвид, че с Директива 68/151/ЕИО4 се поставя началото на съгласуването, предвидено в член 54, параграф 3, буква ж) и в Общата програма за премахване на ограниченията върху свободата на установяване5;

като има предвид, че по отношение на учредяването на акционерни дружества и поддържането и промяната на техния капитал това съгласуване е продължено с Директива 77/91/ЕИО6 относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества - с Директива 78/660/ЕИО7, а по отношение на сливанията на акционерни дружества с Директива 78/855/ЕИО8;

като има предвид, че Директива 78/855/ЕИО регулира само сливанията на акционерни дружества и някои подобни операции; като има предвид, въпреки това, че предложението на Комисията се е отнасяло и до операциите, свързани с разделяне; Като се има предвид, че Европейският парламент и Икономическият и социален комитет са дали мнения в полза на регулирането на тези операции;

като има предвид, че поради сходствата между операциите по сливане и разделяне рискът от заобикаляне на гаранциите, които Директива 78/855/ЕИО предоставя по отношение на сливанията, може да се избегне само ако бъдат въведени разпоредби за равностойна защита в случай на разделяне;

като има предвид, че защитата на интересите на съдружниците и третите лица изисква законодателството на държавите-членки относно разделянето на акционерни дружества да бъде съгласувано, когато държавите-членки разрешават такива операции;

като има предвид, че в контекста на това съгласуване е особено важно акционерите на дружествата, които участвуват в разделяне, да бъдат достатъчно осведомени по възможно най-обективен начин и правата им да бъдат надлежно защитени;

като има предвид, че защитата на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, дружества или части от дружества понастоящем се регулира от Директива 77/187/ЕИО9;

като има предвид, че кредиторите, включително облигационерите и лицата, които имат други вземания към дружествата, участвуващи в разделянето, трябва да бъдат защитени така, че разделянето да не засегне техните интереси;

като има предвид, че изискванията за оповестяване на данни по Директива 68/151/ЕИО трябва да бъдат отнесени и към разделянията, така че третите лица да бъдат надлежно информирани;

като има предвид, че гаранциите, предоставени на съдружниците и третите лица във връзка с разделянията, трябва да се прилагат към някои правни практики, чиито съществени аспекти са сходни на разделянето, така че задължението за предоставяне на тази защита да не може да бъде заобикаляно;

като има пред вид, че за да гарантира правна сигурност в отношенията между дружествата, които участвуват в разделяне, между тях и трети лица, и между съдружниците, случаите на недействителност трябва да бъдат ограничени, като се предвиди, че при възможност недостатъците винаги ще бъдат отстранявани, и като бъде ограничен срокът, в който може да се образува производство за прогласяване на недействителността,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА


Член 1

1. Когато държавите-членки разрешават на дружествата, посочени в член 1, параграф 1 от Директива 78/855/ЕИО, регулирани от тяхното законодателство, да извършват операции по разделяне с цел придобиване, както е определено в член 2 от настоящата директива, те задължително подчиняват тези операции на разпоредбите на глава І на настоящата директива.

2. Когато държавите-членки разрешават на дружествата, посочени в параграф 1 да извършват операции по разделяне чрез учредяване на нови дружества, както е определено е член 21, те задължително подчиняват тези операции на разпоредбите на глава ІІ на настоящата директива.

3. Когато държавите-членки разрешават на дружествата, посочени в параграф 1 да извършват операции, при които разделяне с цел придобиване по смисъла на член 2, параграф 1 е съчетано с разделяне чрез учредяване на едно или няколко нови дружества, както е определено е член 21, параграф 1, те задължително подчиняват операцията на разпоредбите на глава І и член 22.

4. Прилага се член 1, параграфи 2 и 3 от Директива 78/855/ЕИО.

Глава І

Разделяне с цел придобиване


Член 2

1. По смисъла на настоящата директива "разделяне с цел придобиване" означава операция, при която, след прекратяване без ликвидация, дадено дружество прехвърля на повече от едно други дружества всичките си активи и пасиви срещу предоставяне на акционерите в разделяното дружество на акции в дружествата, които придобиват права в резултат на разделянето (по-долу посочени като "дружества-правоприемници"), и евентуално на парична сума в размер не по-висок от 10% от номиналната стойност на предоставените акции или ако те нямат номинална стойност - от счетоводната им стойност.

2. Прилага се член 3, параграф 2 от Директива 78/855/ЕИО.

3. Доколкото настоящата директива се позовава на Директива 78/855/ЕИО, изразът "сливащи се дружества" означава "дружества, които участвуват в разделянето", изразът "придобивано дружество" означава "разделяно дружество", изразът "придобиващо дружество" означава "всяко от дружествата-правоприемници", а изразът "план за сливането" означава "план за разделянето".


Член 3

1. Ръководните или управителните органи на дружествата, които участвуват в разделяне, съставят план за разделянето в писмена форма.

2. В плана за разделянето се посочват най-малко:

а) правна форма, фирма и седалище на всяко от дружествата, които участвуват в разделянето;

б) съотношение на замяна на акциите и размер на паричната сума, която евентуално ще бъде изплатена;

в) условия, свързани с предоставянето на акции в дружествата-правоприемници;

г) дата, от която притежаването на тези акции дава право на акционерите да участвуват в печалбите, и всички особени условия, свързани с това право;

д) дата, от която сделките на разделяното дружество се смятат за сделки на едно или друго от дружествата-правоприемници за счетоводни цели;

е) права, предоставени от дружествата-правоприемници на притежателите на акции с особени права и на притежателите на други ценни книжа, различни от акции, или предлаганите мерки във връзка с тях;

ж) всички особени предимства, предоставени на експертите, посочени в член 8, параграф 1 и на членовете на ръководните, управителните, надзорните или контролните органи на дружествата, които участвуват в разделянето;

з) точно описание и разпределение на активите и пасивите, които ще бъдат прехвърлени на всяко от дружествата-правоприемници;

и) разпределение на акциите в дружествата-правоприемници между акционерите на разделяното дружество и критерия за това разпределение.

3. а) когато един актив не се разпределя с плана за разделянето и тълкуването на плана не позволява да се вземе решение за разпределянето му, активът или престацията срещу него се предоставят на всички дружествата-правоприемници пропорционално на дела от нетните активи, разпределени на всяко от тези дружества според плана за разделянето;

б) когато определен пасив не се разпределя с плана за разделянето и тълкуването на плана не позволява да се вземе решение за разпределянето му, всяко дружество-правоприемник отговаря солидарно за пасива. Държавите-членки могат да предвидят ограничаване на солидарната отговорност до размера на нетните активи, предоставени на всяко дружество.


Член 4

Планът за разделянето за всяко от дружествата, които участвуват в него, трябва да бъде публикуван по начина, предвиден в законодателството на всяка държава-членка в съответствие с член 3 от Директива 68/151/ЕИО10 най-малко един месец преди датата на общото събрание, което ще вземе решение за разделянето.


Член 5

1. За разделянето се изисква най-малко одобрение на общото събрание на всяко дружество, което участвува в разделянето. Член 7 от Директива 78/855/ЕИО се прилага по отношение на мнозинството, необходимо за такива решения, техния обхват и нуждата от отделно гласуване.

2. Ако акциите в дружествата-правоприемници се преразпределят между акционерите на разделяното дружество по друг начин, а не пропорционално на правата им в капитала на това дружество, държавите-членки могат да предвидят за малцинствените акционери на това дружество възможност да предявят акциите си за изкупуване. В такъв случай те имат право да получат насрещна престация, която съответствува на стойността на акциите им. В случай на спор във връзка с престацията трябва да съществува възможност за определянето й от съд.


Член 6

Не е задължително законодателството на една държава-членка да изисква одобрение на разделянето от общото събрание на дружество-правоприемник, ако са спазени следните условия:

а) публикуването, предвидено е параграф 4 за всяко дружество-правоприемник трябва да бъде извършено най-малко един месец преди насрочената дата за общото събрание на разделяното дружество, което ще вземе решение по плана за разделянето;

б) най-малко един месец преди датата специфицирана в буква а), акционерите на всяко дружество-правоприемник трябва да имат право да се запознаят с документите, специфицирани в член 9, параграф 1 в регистрираното седалище на това дружество;

в) един или няколко акционери на всяко дружество-правоприемник, които притежават минимален процент от записания капитал, трябва да имат право да поискат свикване на общо събрание на това дружество, което да вземе решение за одобряване на разделянето. Този минимален процент не може да бъде по-висок от 5%. Въпреки това, държавите-членки могат да предвидят изключване на акциите без право на глас от това изчисление.


Член 7

1. Ръководните или управителните органи на дружествата, които участват в разделянето изготвят подробен писмен доклад, в който планът за разделянето и особено съотношението на замяна на акциите и критерият за разпределението им се разясняват и обосновават от правна и икономическа гледна точка.

2. В доклада се описват и всички особени трудности, възникнали при оценяването.

В него се оповестява подготвянето на доклад за непаричните вноски, посочени в член 27, параграф 2 от Директива 77/91/ЕИО11 за дружествата-правоприемници и се посочва регистърът, където трябва да се представи докладът.

3. Ръководните или управителните органи на разделяното дружество трябва да информират общото събрание на това дружество и ръководните или управителните органи на дружествата-правоприемници, за да могат те да информират съответните си общи събрания за всяка значителна промяна в активите и пасивите, настъпила между датата на подготвяне на плана за разделянето и датата на общото събрание на разделяното дружество, което ще вземе решение по плана за разделянето.


Член 8

1. Един или няколко експерти, които действуват за сметка на всяко от дружествата, участвуващи в разделянето, но са независими от тях и са назначени или одобрени от съдебен или административен орган, проучват плана за разделянето и съставят писмен доклад за акционерите. Въпреки това, законодателството на една държава-членка може да предвиди назначаване на един или няколко независими експерти за всички дружества, които участвуват в разделянето, ако то се извършва от съдебен или административен орган по общо искане на тези дружества. В зависимост от законодателството на всяка държава-членка експертите могат да бъдат физически или юридически лица, дружества или предприятия.

2. Прилага се член 10, параграфи 2 и 3 от Директива 78/855/ЕИО.

3. Държавите-членки могат да предвидят, че докладът за непаричните вноски, посочени в член 27, параграф 2 от Директива 77/91/ЕИО и докладът за плана за разделянето, изготвени в съответствие с параграф 1, се изготвя от един и същ експерт или експерти.


Член 9

1. Най-малко един месец преди датата на общото събрание, което ще вземе решение по плана за разделянето, всички акционери имат право да се запознаят със следните документи в седалището:

а) план за разделянето;

б) годишни счетоводни отчети и годишни доклади за дейността на дружествата, които участвуват в разделянето, за последните три финансови години;

в) счетоводен баланс към дата не по-ранна от първия ден на третия месец, предхождащ датата на плана за разделянето, ако последният годишен счетоводен отчет е свързан с финансова година, приключила повече от шест месеца преди тази дата;

г) доклади на ръководните или управителните органи на дружествата, които участвуват в разделянето, предвидено в член 7, параграф 1;

д) докладите, предвидени в член 8.

2.Счетоводният баланс, предвиден в параграф 1, буква в) се изготвя, като се използуват същите методи и графично оформление, както при годишния баланс.

Въпреки това, законодателството на дадена държава-членка може да предвиди, че:

а) не е нужно да се извършва нова физическа инвентаризация;

б) записите в последния балансов отчет могат да се променят само с цел отразяване на движението по счетоводните книги.

Въпреки това, задължително се взема пред вид следното:

-временна амортизация и провизии;

-съществени промени в действителната стойност, които не са отразени в книгите.

3. Всеки акционер има право при поискване да получи безплатни екземпляри от документите, посочени е параграф 1, а по желание извлечения от тях.


Член 10

Държавите-членки могат да разрешат член 7 и член 8, параграфи 1 и 2, както и член 9, параграф 1, букви в), г) и д) да не бъдат прилагани, ако всички акционери и притежатели на други ценни книжа с право на глас в дружествата, които участвуват в разделянето, се споразумеят за това.


Член 11

Защитата на правата на работниците и служителите на всяко от дружествата, които участвуват в разделянето, се урежда в съответствие с Директива 77/187/ЕИО12.


Член 12

1. Законодателството на държавите-членки трябва да предвижда подходяща система за защита на интересите на кредиторите на дружествата, които участвуват в разделянето, чиито вземания са възникнали преди публикуването на плана за разделянето и са с ненастъпил падеж към момента на това публикуване.

2. За тази цел законодателството на държавите-членки задължително предвижда, че тези кредитори имат право да получат подходящи гаранции, когато финансовото положение на разделяното дружество и на дружеството, на което ще бъде прехвърлено задължението в съответствие с плана за разделянето, правят необходима такава защита и ако кредиторите вече нямат такива гаранции.

3. Доколкото кредитор на дружеството, на което се прехвърля задължението според плана за разделянето, не е бил удовлетворен, дружествата-правоприемници отговарят солидарно за това задължение. Държавите-членки могат да предвидят ограничаване на тази отговорност до нетните активи, предоставени на всяко от дружествата, с изключение на дружеството, на което е прехвърлено задължението. Въпреки това, те не са длъжни да прилагат този параграф, когато операцията по разделянето подлежи на контрол от съдебен орган в съответствие с параграф 23 и мнозинството кредитори, представляващи три-четвърти от стойността на вземанията, или всеки клас кредитори на разделяното дружество са се съгласили да се откажат от солидарната отговорност на събрание в съответствие с член 23, параграф 1, буква в).

4. Прилага се член 13, параграф 3 от Директива 78/855/ЕИО.

5. Без да накърнява правилата, уреждащи колективно упражняване на правата им, параграфи 1 - 4 се прилагат към облигационерите на дружествата, които участвуват в разделянето, освен ако разделянето е одобрено от събрание на облигационерите, когато националното законодателство предвижда такова събрание, или от всеки облигационер поотделно.

6. Държавите-членки могат да предвидят, че дружествата-правоприемници носят солидарна отговорност за задълженията на разделяното дружество. В този случай те не са длъжни да прилагат предходните параграфи.

7. Когато дадена държава-членка съчетае системата на защита на кредиторите, установена в параграфи 1 - 5, със солидарна отговорност на дружествата-правоприемници, както е посочено в параграф 6, тя може да ограничи тази солидарна отговорност до размера на нетните активи, предоставени на всяко от тези дружества.


Член 13

На притежателите на други ценни книжа, които са различни от акции и са свързани с особени права, се дават права в дружествата-правоприемници, срещу които те могат да предявят тези ценни книжа в съответствие с плана за разделянето, и които са най-малко равностойни на правата им в разделяното дружество, освен ако промяната на тези права е одобрена от събрание на притежателите на такива ценни книжа, когато националното законодателство предвижда събрание, от всеки притежател на такива ценни книжа поотделно, или ако притежателите имат право да предявят ценните си книжа за обратно закупуване.


Член 14

Когато законодателството на дадена държава-членка не предвижда предварителен съдебен или административен контрол за законосъобразността на разделянето или ако този контрол не обхваща всички правни действия, изисквани за разделянето, прилага се член 16 от Директива 78/885/ЕИО.


Член 15

Законодателството на държавите-членки определя датата, на която разделянето влиза в сила.


Член 16

1. Разделянето трябва да бъде публикувано за всяко от дружествата, които участвуват в него, по начина, предвиден в законодателството на всяка държава-членка в съответствие с член 3 от Директива 68/151/ЕИО.

2. Всяко дружество-правоприемник може само да извърши формалностите по публикуването, които следва да се предприемат за разделяното дружество.


Член 17

1. Разделянето има следните последици по право и едновременно:

а) прехвърляне към всяко дружество-правоприемник на всички активи и пасиви на разделяното дружество, както в отношенията между него и дружествата-правоприемници, така и по отношение на трети лица. Прехвърлянето на активите и пасивите става в съответствие с разпределението, предвидено в плана за разделянето или в член 3, параграф 3.

б) акционерите на разделяното дружество стават акционери на едно или повече от дружествата-правоприемници в съответствие с разпределението, установено в плана за разделянето;

в) разделяното дружество престава да съществува.

2. Не се допуска придобиване на акции в дружество-правоприемник в замяна срещу акции, притежавани в разделяното дружество:

а) от самото дружество-правоприемник или от лице, което действува от свое име, но за сметка на това дружество,

или

б) от самото разделяно дружество или от лице, което действува от свое име, но за сметка на това дружество.

3. Предходните разпоредби не засягат законодателството на държавите-членки, което изисква извършването на специални формалности с оглед на действителността на прехвърлянето на някои активи, права и задължения от едно разделяно дружество спрямо трети лица. Дружеството или дружествата-правоприемници, на които се прехвърлят такива активи, права или задължения в съответствие с плана за разделянето или с член 3, параграфи 3, могат сами да извършат тези формалности. Въпреки това, независимо от това законодателството на държавите-членки може да разрешава разделяното дружество да продължи да извършва тези формалности за ограничен срок, който не може да бъде по-дълъг от шест месеца от датата, на която разделянето влиза в сила, освен в извънредни случаи.


Член 18

Законодателствата на държавите-членки задължително предвиждат поне правила за гражданската отговорност на ръководните или управителните органи на разделяното дружество спрямо акционерите на последното във връзка с неправомерно поведение на членовете на тези органи при подготовката и извършването на разделянето, и за гражданската отговорност на експертите, които отговарят за съставянето на доклада, предвидени в член 8 за това дружество, във връзка с неправомерно поведение на тези експерти при изпълнението на задълженията им.


Член 19

1. Законодателството на държавите-членки може да съдържа правила за недействителност на разделянето само в съответствие със следните условия:

а) недействителността трябва да бъде обявена със съдебно решение;

б) разделянията, влезли в сила в съответствие с член 15, могат да бъдат обявени за несъществени само ако не е упражнен предварителен съдебен или административен контрол за тяхната законосъобразност, ако документите за тях не са съставени и сертифицирани в надлежна правна форма или ако бъде доказано, че решението на общото събрание е нищожно или унищожаемо според националното законодателство;

в) производство за обявяване на недействителността не може да се образува след изтичането на шест месеца от датата, на която разделянето е влязло в сила спрямо лицето, което се позовава на недействителността, или ако ситуацията е била предотвратена;

г) когато е възможно отстраняване на порока, водещ до недействителност, компетентният съд дава на участвуващите дружества срок за това;

д) решението за обявяване на недействителността се публикува по начина, предвиден в законодателството на всяка държава-членка в съответствие с член 3 от Директива 68/151/ЕИО;

е) когато законодателството на една държава-членка допуска трети лица да оспорват съдебното решение, те могат да сторят това само в шестмесечен срок от публикуването на решението по начина, предвиден в Директива 68/151/ЕИО;

ж) решението за прогласяване на недействителността не засяга действителността на задълженията, възникнали в полза или в тежест на дружествата-правоприемници преди публикуването на решението и след датата, посочена в член 15;

з) всяко дружество-правоприемник отговаря за своите задължения, възникнали след датата на влизане в сила на разделянето и преди датата, на която е публикувано решението за обявяване на недействителността. Разделяното дружество също отговаря за тези задължения. Държавите-членки могат за предвидят, че тази отговорност се ограничава до размера на дела от нетните активи, прехвърлени на дружеството-правоприемник, в тежест на което са възникнали задълженията.

2. Чрез дерогация от параграф 1, буква а) законодателството на дадена държава-членка също може да предвижда, че недействителността на разделянето се постановява от административен орган, ако това решение подлежи на обжалване пред съд. Букви б), г), д), е), ж) и з) се прилагат по аналогия за административния орган. Производство за обявяване на недействителността не може да се образува след изтичането на шест месеца от датата, посочена в член 15.

3. Предходните разпоредби не засягат действието на законите на държавите-членки относно недействителността на разделяне, която е обявена след упражняването на контрол, различен от предварителен съдебен или административен контрол за законосъобразност.


Член 20

Без да засягат член 6, държавите-членки не са длъжни да изискват одобряване на разделянето от общото събрание на разделяното дружество, когато дружествата-правоприемници заедно притежават всички акции на разделяното дружество и всички други ценни книжа с право на глас в общото събрание на разделяното дружество, ако са спазени най-малко следните условия:

а) всяко от дружествата, които участвуват в операцията, трябва да извърши публикуването, предвидено в член 4 най-малко един месец преди влизането й в сила;

б) най-малко един месец преди извършването на операцията акционерите в дружествата, участвуващи в нея, трябва да имат право да се запознаят с документите, посочени в член 9, параграф 1 в регистрираното седалище на своето дружество. Прилага се също така член 9, параграфи 2 и 3;

в) един или повече акционери на разделяното дружество, които притежават минимален процент от записания капитал, трябва да имат право да изискват свикване на общо събрание на разделяното дружество, което да вземе решение за одобряване на разделянето. Този минимален процент не може да бъде по-висок от 5%. Въпреки това, държавите-членки могат да предвидят изключване на акциите без право на глас от изчислението на този процент.

г) когато не бъде свикано общо събрание на акционерите на разделяното дружество за одобряване на разделението, информацията, посочена в член 7, параграф 3 трябва да обхваща всички съществени промени в активите и пасивите след датата на съставяне на плана за разделянето.

Глава ІІ

Разделяне чрез учредяване на нови дружества


Член 21

1. По смисъла на тази директива "разделяне чрез учредяване на нови дружества" означава операцията, при която след прекратяване без ликвидация дадено дружество прехвърля на повече от едно новообразувано дружество всичките си активи и пасиви срещу предоставянето в замяна на акционерите на разделяното дружество на акции в дружествата-правоприемници и евентуално на парична сума, която не надвишава 10 на сто от номиналната стойност на предоставените акции, или ако те нямат номинална стойност - от счетоводната им стойност.

2. Прилага се член 4, параграф 2 от Директива 78/855/ЕИО.


Член 22

1.Членове 3, 4, 5 и 7, член 8, параграфи 1 и 2, както и членове 9 - 19 от настоящата директива се прилагат към разделянето чрез учредяване на нови дружества, без да се накърняват членове 11 и 12 от Директива 68/151/ЕИО. За тази цел изразът "дружества, които участвуват в разделянето" се отнася до разделяното дружество, а изразът "дружества-правоприемници" се отнася до всяко новообразувано дружество.

2. Наред с информацията, специфицирана в член 3, параграф 2 в плана за разделянето се посочват правната форма, името и регистрираното седалище на всяко новообразувано дружество.

3. Планът за разделянето и, ако се съдържат в отделен документ, учредителният договор или проектът за учредителен договор и уставът или проектът за устав на всяко новообразувано дружество се одобряват на общо събрание на разделяното дружество.

4. Държавите-членки могат да предвидят, че докладът за непаричните вноски, както е посочено в член 10 от Директива 77/91/ЕИО и докладът за плана за разделянето, както е посочен в член 8, параграф 1 се съставят от един и същ експерт или експерти.

5. Държавите-членки могат да предвидят, че член 8, а по отношение на доклада на експертите член 9, няма да се прилагат, ако акциите във всяко новообразувано дружество се предоставят на акционерите на разделяното дружество пропорционално на правата им в неговия капитал.


Глава ІІІ

Разделяне под контрола на съдебен орган


Член 23

1. Държавите-членки могат да приложат ал. 2, ако операциите по разделянето подлежат на контрол от съдебен орган, който има правомощия:

а) да свика общо събрание на акционерите на разделяното дружество, за да се вземе решение за разделянето;

б) да гарантира, че акционерите на всяко от дружествата, които участвуват в разделянето, са получили или могат да получат своевременно документите, посочени в член 9, за да се запознаят с тях преди датата на общото събрание на тяхното дружество, свикано да вземе решение за разделянето. Когато дадена държава-членка използува възможността, предвидена в член 6, срокът трябва да бъде достатъчно дълъг, за да могат акционерите на дружествата-правоприемници да упражнят правата, които са им предоставени съгласно този член;

в) да свика събрание на кредиторите на всяко от дружествата, които участвуват в разделянето, за да вземе решение за разделянето;

г) да гарантира, че кредиторите на всяко от дружествата, които участвуват в разделянето, са получили или могат да получат своевременно поне плана за разделянето, за да се запознаят с него преди датата, посочена в буква б);

д) да одобри плана за разделянето.

2. Когато съдебният орган установи, че условията, посочени в параграф 1, букви б) и г) са спазени и няма да се накърнят правата на акционерите или кредиторите, той може да освободи дружествата, които участвуват в разделянето, от задължението да прилагат:

а) член 4, при условие, че подходящата система за защита на интересите на кредиторите, посочена в член 12, параграф 1, обхваща всички вземания независимо от датата на възникването им.

б) условията, посочени в член 6, букви а) и б), когато една държава-членка използва възможността, предвидена в член 6.

в) член 9, по отношение на срока и начина за запознаване с документите посочените в него.

Глава ІV

Други операции, третирани като разделяне


Член 24

Ако в случай на операция, специфицирана в член 1 законодателството на една държава-членка допуска паричната сума да надвишава 10%, се прилагат глави І, ІІ и ІІІ.


Член 25

Когато законодателството на дадена държава-членка разрешава извършването на една операция, специфицирана в член 1 без разделяното дружество да прекрати съществуването си, се прилагат глави І, ІІ и ІІІ, с изключение на член 17, параграф 1, буква в).

Глава V

Заключителни разпоредби


Член 26

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с прилагането на настоящата директива преди 1 януари 1986 г., при условие, че на посочената дата те разрешават операциите, за които се прилага настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

2. Когато дадена държава-членка разреши операции по разделяне след датата, посочена в параграф 1, тя въвежда в сила разпоредбите, упоменати в този параграф считано от датата, на която се разрешават такива операции. Държавата-членка незабавно информира Комисията за това.

3. Въпреки това може да се предвиди, че разпоредбите, посочени в параграф 1 ще се прилагат към нерегистрираните дружества в Обединеното Кралство и Ирландия след изтичането на пет години след прилагането на тези разпоредби.

4. Държавите-членки няма нужда да прилагат членове 12 и 13 по отношение на притежателите на конвертируеми облигации и други ценни книжа, конвертируеми в акции, ако към момента на влизане в сила на разпоредбите, посочени в параграфи 1 или 2 положението на тези притежатели на ценни книжа, в случай на разделяне, е предварително определено в условията на емисията.

5. Държавите-членки няма нужда да прилагат настоящата директива към разделяния или операции, третирани като разделяне, ако към момента на влизане в сила на разпоредбите, посочени в параграф 1 или 2 вече е извършено действие или формалност, изисквани от националното законодателство за тяхната подготовка или извършване.


Член 27

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 1982 година.

За Съвета:


Председател


H. CHRISTOPHERSEN


_________________________

1 ОВ C 89, 14.7.1970 г., стр. 20.

2 ОВ C 129, 11.12.1972 г., стр. 50 и ОВ C 95, 28.4.1975 г., стр. 12.

3 ОВ C 88, 6.9.1971 г., стр. 18.

4 ОВ 2, 15.1.1962 г., стр. 36/62.

5 ОВ L 65, 14.3.1968 г., стр. 8.

6 ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1.

7 ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.

8 ОВ L 295, 20.10.1978 г., стр. 36.

9 ОВ L 61, 5.3.1977 г., стр. 26.

10 ОВ L 65, 14.3.1968 г., стр. 9.

11 ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1.

12 ОВ L 61, 5.3.1977 г., стр. 26.


Untitled Page