ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 27 ноември 1984 година относно преразглеждане на сумите изразени в екю в Директива 78/660/ЕИО


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,


като взе предвид Директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. приета на основание на член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества1, и по-специално член 53, параграф 2 от нея,


като взе предвид предложението на Комисията,


като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 3180/78 2, както е изменен с Регламент (ЕИО) № 2626/843 е определил една нова разчетна единица наречена екю;


като има предвид, че Регламент (ЕИО, Евратом) №3308/804 е заменил европейската разчетна единица с екю във всички европейски документи, приложими към датата на неговото влизане в сила;


като има предвид, че членове 11 и 27 от Директива 78/660/ЕИО и, чрез позоваване на нея, член 6 от Директива 83/349/ЕИО5 и членове 20 и 21 от Директива 84/253/ЕИО6 установява лимитите изразени в екю за общата сума на баланса и за нетната стойност на оборота, в рамките на които държавите-членки могат да допускат известни отклонения от разпоредбите на тези директиви;


като има предвид, че член 53, параграф 2 от Директива 78/660/ЕИО постановява, че Съветът, по предложение на Комисията, пристъпва, на всеки пет години към преглед и, когато това е необходимо, към промяна на сумите изразени в екю в тази директива, в светлината на икономическото и парично развитие в Общността;


като има предвид, че измерено в постоянни величини, екюто не е запазило стойността, която е имало при приемането на Директива 78/660/ЕИО;


като има предвид, че, като взема предвид, че за да бъдат взети предвид валутните промени по отношение на екюто, настъпили от тогава, е важно да се изчисли отново неговата равностойност в местна валута към датата определена в член 53, параграф 2 от Директива 78/660/ЕИО,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


Директивата 78/660/ЕИО се изменя, както следва:


1) В член 11:


- първо тире: "обща стойност на баланса: 1 000 000 ECU" се заменя с "обща стойност на баланса 1 550 000 ECU",


- второ тире: "нетна стойност на оборота: 2 000 000 ECU" се заменя с: "нетна стойност на оборота: 3 200 000 ECU".


2) В член 27:


- първо тире: "обща стойност на баланса: 4 000 000 ECU" се заменя с "обща стойност на баланса: 6 200 000 ECU",


- второ тире: "нетна стойност на оборота: 8 000 000 ECU" се заменя с "нетна стойност на оборота: 12 800 000 ECU".


3) а) В член 53, параграф 1 се заменя със следния текст:


"1. За целите на настоящата директива екюто е това, определено с Регламент (ЕИО) №3180/781, изменен с Регламент (ЕИО) №2626/842. Равностойността в национална валута е тази, която се прилага към 25 юли 1983 г."


б) Бележката под линия се заменя със следните бележки:


"1 ОВ L 379, 30.12.1978 г., стр. 1.

2 ОВ L 247, 16.9.1984 г., стр. 1."


Член 2


Държавите - членки информират незабавно Комисията за законовите, подзаконови и административни разпоредби, които въвеждат в сила съгласно настоящата директива.


Член 3


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 27 ноември 1984 година.


За Съвета:


Председател


P.BARRY


_________________________

1 ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.

2 ОВ L 379, 30.12.1978 г., стр. 1.

3 ОВ L 247, 16.9.1984 г., стр. 1.

4 ОВ L 345, 20.12.1980 г., стр. 1.

5 ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.

6 ОВ L 126, 12.5.1984 г., стр. 20.

31984L0569- ЦПР-редактиран


Untitled Page