РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 3 март 1989 година относно определянето някои правила за декласифицирането на документи представляващи служебна или търговска тайна


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ


като взе предвид Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета от 1 февруари 1983 г. относно отварянето за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия1, и по-специално член 9 от него,


като взе предвид Решение № 359/83/ЕОВС на Комисията от 8 февруари 1983 г. относно отварянето за обществеността на историческите архиви на Европейската общност за въглищата и стоманата2, и по-специално член 9 от него,


като има предвид, че според правилата, регулиращи отварянето за обществеността на историческите архиви на Общностите, документите и доказателствата, които са представлявали служебна или търговска тайна, могат да бъдат направени достъпни за обществеността само ако заинтересуваното лице или предприятие не се противопоставя на това; като има предвид, че за тази цел, Комисията трябва да нотифицира своето намерение да направи документите и доказателствата достъпни за обществеността;


като има предвид, че предварителното нотифициране на заинтересуваните лица или предприятия, често се оказва трудно, особено в случай на смяна на адреса или на правоприемственост;


като има предвид, че за да се осигури ефективността на процедурата по отваряне на историческите архиви на Общностите, следва да се изготвят разпоредби, които да дадат възможност на Комисията да информира заинтересуваните лица и предприятия посредством съобщение публикувано в Официалния вестник на Европейските общности,


РЕШИ:


Член 1


1. За целите на прилагането на член 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 или на член 4 от Решение № 359/83/ЕОВС, Комисията нотифицира заинтересованото лице или въпросното предприятие, за да му съобщи намерението си да направи обществено достъпен даден документ или дадено доказателство представляващо служебна или търговска тайна, като приканва въпросното предприятие или лице да изложи евентуалното си възражение в срок от шест седмици.


Ако никакво възражение не бъде направено в този срок, документът или доказателствата стават обществено достъпни.


2. Ако писмено искане на Комисията не достигне до заинтересованото лице или предприятие, Комисията публикува уведомление в Официалния вестник на Европейските общности (серия С), своето намерение да направи обществено достъпни, освен при наличие на възражение, което трябва да бъде направено в срок от шест седмици, считано от публикуването на уведомлението, въпросния документ или доказателство. Уведомлението в Официален вестник на Европейските общности посочва заинтересованото лице или предприятие и естеството на въпросния документ или доказателство.

Ако никакво възражение не бъде направено в указания срок, документът или доказателството стават обществено достъпни.


Член 2


Настоящото решение се прилага считано от 3 март 1989 г.


Съставено в Брюксел на 3 март 1989 година.


За Комисията:


Antonio CARDOSO E CUNHA


Член на Комисията


_________________________

1 ОВ L 43, 15.2.1983 г., стр. 1.

2 ОВ L 43, 15.2.1983 г., стр. 14.


31989D0196- ЦПР-редактиран


Untitled Page