РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 1990 година за изменение на Решение 89/196/ЕИО, Евратом, ЕОВС относно определянето на някои правила за декласифицирането на документи представляващи служебна или търговска тайна


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета от 1 февруари 1983 г., относно отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия1, и по-специално член 9 от него,


като взе предвид Решение № 359/83/ЕОВС на Комисията от 8 февруари 1983 г. относно отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската общност за въглищата и стоманата2, и по-специално член 9 от него,


като има предвид, че съгласно правилата, регулиращи отварянето за обществеността на историческите архиви на Общностите, документите и доказателствата, които са представлявали служебна или търговска тайна, могат да станат достъпни за обществеността само ако заинтересуваното лице или предприятие не се противопоставя на това; като има предвид, че за тази цел, Комисията трябва да нотифицира своето намерение да направи документите и доказателствата, достъпни за обществеността;


като има предвид, че с отварянето на архивите на Европейската икономическа общност, броят на документите, които биха могли да бъдат обект на процедура по декласифициране ще нараства в значителна степен;


като има предвид, че индивидуалното предварително нотифициране на заинтересуваните лица или предприятия, често се оказва трудно, особено в случай на смяна на адреса или на правоприемство;


като има предвид, че за да осигури ефективността на процедурата по отваряне на историческите архиви на Общностите, следва да се изготви разпоредба, която да позволи на Комисията да информира заинтересуваните лица и предприятия посредством съобщение публикувано в "Официален вестник на Европейските общности",


РЕШИ СЛЕДНОТО :


Член 1


Член 1 от Решение 89/196/ЕИО, Евратом, ЕОВС на Комисията3 се заменя със следния текст :


"Член 1


В случай на прилагане на член 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 или на член 4 от Решение № 359/83/ЕОВС, Комисията публикува уведомление в "Официален вестник на Европейските общности" заинтересуваните лица или предприятия, че има намерение да направи обществено достъпен един документ или едно доказателство, представляващо служебна или търговска тайна и ги приканва да изложат евентуалните си възражения в срок от осем седмици.


Ако никакво възражение не бъде направено в този срок, документът или доказателството, става обществено достъпен."


Член 2


Настоящото решение се прилага от 30 ноември 1990 г.


Съставено в Брюксел на 30 ноември 1990 година.


За Комисията :


Председател


Jacques DELORS


_________________________

1 ОВ L 43, 15. 2. 1983 г., стр. 1.

2 ОВ L 43, 15. 2. 1983 г., стр. 14.


3 ОВ L 73, 17. 3. 1989 г., стр. 52.


31990D0631- ЦПР-редактиран


Untitled Page