РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 декември 1991 година относно отлагането на датата на влизане в сила на националните разпоредби за прилагане на Директива 89/104/ЕИО относно сближаване законодателствата на държавите-членки относно въвеждането на търговските марки


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,


като взе предвид Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки1, и по-специално член 16, параграф 2 от нея,


като взе предвид предложението на Комисията,


като има предвид, че по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО, държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с директивата преди 28 декември 1991 г.;


като има предвид, че в съответствие с член 16, параграф 2 от тази директива, Съветът, с решение взето с квалифицирано мнозинство, въз основа на предложение на Комисията, може да отложи датата, посочена в параграф 1 от същия член, най-късно до 31 декември 1992 г.;


като има предвид, че тази изключваща разпоредба беше включена в упоменатата директива, за да гарантира, ако е необходимо, че датата на въвеждане в сила на националните разпоредби, които се прилагат за директивата следва, доколкото е възможно, да бъдат въведени в съответствие с датата, от която ще бъде възможно да бъдат депозирани заявленията за регистрация на търговски марки за Общността;


като има предвид, че предложението на Комисията за Регламент на Съвета относно търговската марка на Общността2, все още не е било прието; като има предвид, че упоменатият регламент ще бъде приет в кратки срокове;


като има предвид, че поради това изглежда уместно да се отложи до 31 декември 1992 г., датата предвидена в член 16, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО, за да се улесни постигането на целта, посочена по-горе;


като има предвид, че целите определени за завършването на вътрешния пазар продължават да бъдат спазвани, независимо от това отлагане,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ :


Член 1


Датата установена в член 16, параграф 1 от Директива 89/104/ЕИО се заменя с датата 31 декември 1992 г.


Член 2


Адресати на настоящото решение са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 19 декември 1991 година.


За Съвета:


Председател


P. DANKERT


_________________________

1 ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 1.

2 ОВ С 351, 31.12.1981 г., стр. 1 и ОВ С 230, 31. 8. 1984 г., стр. 1.31992D0010- ЦПР-редактиран


Untitled Page