РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 21 декември 1992 година относно разпростирането на правната защита на топографията на полупроводникови изделия по отношение на лицата от Съединените американски щати и от някои територии


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,


като взе предвид Директива 87/54/ЕИО на Съвета от 16 декември 1986 г. относно правната закрила на топографията на полупроводникови изделия 1, и по-специално член 3, параграф 7 от нея,


като взе предвид предложението на Комисията,


като има предвид, че правото на правна защита на топографията на полупроводниковите изделия в Общността се прилага по отношение на лицата, на които е предоставена защита по силата на член 3, параграфи 1 - 5 от Директива 87/54/ЕИО;


като има предвид, че с решение на Съвета, това право може да е с разширено приложение по отношение на лицата, които не се ползват от защита по силата на цитираните разпоредби ;


като има предвид, че разширяването на въпросната защита следва, доколкото е възможно, да бъде направено с решение за Общността като цяло;


като има предвид, че тази защита е била разпростряна по-рано по отношение на някои страни и територии само временно, в съответствие с Решение 90/511/ЕИО2, изтича на 31 декември 1992 г.;


като има предвид, че тази защита е била разширена по отношение на дружествата и другите юридически лица на Съединените американски щати, след като с Решение 90/54/ЕИО на Комисията3 е прието, че Съединените американски щати отговарят до 31 декември 1992 г. на условието за взаимност, определено в член 1, параграф 2 от Решение 90/511/ЕИО;


като има предвид, че Съединените американски щати имат подходящо законодателство и че е вероятно те да продължат да защитават топографията на полупроводникови изделия в националното им законодателство и да предоставят тази защита на лицата от държавите-членки на Общността, които се ползват от правото на защита по силата на Директива 87/54/ЕИО;


като има предвид, че някои територии, които все още нямат подходящо законодателство ще приемат такова и ще го предоставят на разположение, веднага щом това бъде възможно по отношение на посочените лица от държавите-членки на Общността ;


като има предвид, че към момента, всички държави-членки на Общността са приели национални мерки за прилагането на Директива 87/54/ЕИО;


като има предвид, че е уместно да продължи разпростирането на въпросната защита, в случая на Съединените американски щати само за една година, т. е. за времето необходимо за приключването на процедурата, която трябва да завърши с взаимното предоставяне на една неограничена защита;


като има предвид, че също така е уместно да продължи временното й разпростиране, в случая на упоменатите по-горе територии, за да им бъде оставено време да създадат необходимите условия за предоставянето на една взаимна неограничена защита,ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ :


Член 1


1. Държавите-членки разпростират правната защита предвидена съгласно Директива 87/54/ЕИО както следва:


а) физическите лица, които са граждани на Съединените американски щати или на една от териториите посочени в приложението на настоящото решение или които обичайно пребивават на територията на Съединените американски щати или на една от тези територии, се третират като граждани на една държава-членка ;


б) дружествата и другите юридически лица от Съединените американски щати или от една от териториите посочени в приложението, които имат едно работещо и сериозно индустриално или търговско предприятие, в такава страна или на такава територия се третират така както ако биха имали едно работещо и сериозно индустриално или търговско предприятие на територията на една държава-членка.


2. Прилагането на алинея 1, буква б) е подчинено на условието, че дружествата и другите юридически лица на една държава-членка, които имат право на защита по силата на Директива 87/54/ЕИО, се ползват от защитата в Съединените американски щати или в съответната територия.


3. Спазването от Съединените американски щати или от териториите, посочени в приложението, на условията определени в параграф 2 се определя от Комисията и се съобщава на държавите-членки.


Член 2


Настоящото решение се прилага от 1 януари 1993 г.


Държавите - членки разширяват защитата съгласно настоящото решение по отношение на лицата, посочени в член 1, до 31 декември 1994 г.


По отношение на Съединените американски щати тази дата е 31 декември 1993 г.


Всяко изключително право, придобито по силата на Решение 90/511/ЕИО, или на настоящото решение продължава да бъде действащо през периода, определен в Директива 87/54/ЕИО.


Член 3


Адресати на настоящото решение са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 21 декември 1992 година.


За Съвета:


Председател


D. HURD


ПРИЛОЖЕНИЕ


Ангуила


Бермудски острови


Британска територия в Индийския океан


Британски Вирджински острови


Кайманови острови


Островите на Ламнша


Фолкландски острови


Хонконг


Остров Ман


Монсерат


Питкерн


Света Елена


Територии, зависими от Света Елена ( Остров Асенсион и острови Тристан да Кунха)


Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови


острови Търкс и Кайкос


_________________________

1 ОВ L 24, 27.1.1987 г., стр. 36.

2 ОВ L 285, 17.10.1990 г., стр. 31.

3 ОВ L 307, 7. 11.1990 г., стр. 21. Решение, изменено с Решение 92/20/EEC (ОВ L 9, 15.1.1992 г., стр. 22).

31993D0016- редактиран


Untitled Page