РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 27 септември 1993 година за изменение на Решение 93/16/ЕИО относно разпростирането на правната защита на топографията на полупроводникови изделия по отношение на лицата от Съединените американски щати и от някои територии


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономически общност,


като взе предвид Директива 87/54/ЕИО на Съвета от 16 декември 1986 г. относно правната закрила на топографията на полупроводникови изделия 1, и по-специално член 3, параграф 7 от нея,


като взе предвид предложението на Комисията,


като има предвид, че правото на правна защита на топографията на полупроводниковите изделия в Общността се прилага по отношение на лицата, имащи право на защита по силата на член 3, параграфи 1 - 5 от Директива 87/54/ЕИО;


като има предвид, че с решение на Съвета, правото на защита може да бъде предоставено на лицата, които не се ползват от защита по силата на упоменатите разпоредби;


като има предвид, че разширяването на защитата следва, доколкото това е възможно, да бъде направено с решение за Общността в нейната цялост;


като има предвид, че тази защита е била разпростряна преди това по отношение на Съединените американски щати и на някои територии, само временно, в съответствие с Решение 93/16/ЕИО на Съвета от 21 декември 1992 г. относно разпростирането на правната защита на топографията на полупроводникови изделия по отношение на лицата от Съединените американски щати и от някои територии2;


като има предвид, че в Аруба и в Нидерландските Антили правната защита на топографията на полупроводниковите изделия е предвидена, inter alia в други текстове и в член 10 от Закона за авторското право на Нидерландските Антили от 17 декември 1912 г. (както е изменен);


като има предвид, че се очаква тези територии, които не разполагат още със специфично законодателство да приемат такова и да го разпрострат, веднага щом това е възможно, по отношение на лицата от държавите-членки на Общността, които се ползват от правото на защита по силата на Директива 87/54/ЕИО;


като има предвид, че е добре да се разпростре такава защита временно по отношение на разглежданите територии, за да им бъде дадено време да създадат необходимите условия за предоставяне на взаимна неограничена защита,ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ :


Член 1


Приложението към Решение 93/16/ЕИО се заменя с приложението към настоящото решение.


Член 2


Настоящото решение се прилага считано от 1 ноември 1993 г.


Член 3


Адресати на настоящото решение са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 27 септември 1993 година.


За Съвета:


Председател


R. URBAIN
ПРИЛОЖЕНИЕ


Ангуила


Аруба


Бермудски острови


Британска територия в Индийския океан


Британски Вирджински острови


Кайманови острови


Островите на Ламнша


Фолкландски острови


Хонконг


Остров Ман


Монсерат


Нидерландски Антили


Питкерн


Света Елена


Територии, зависими от Света Елена (Остров Асенсион и острови Тристан да Кунха)


Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови


Острови Търкс и Кайкос


_________________________

1 ОВ L 24, 27.1.1987 г., стр. 36.

2 ОВ L 11, 19.1.1993 г., стр. 20.


31993D0520- ЦПР-редактиран


Untitled Page