РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 24 октомври 1994 година относно разпростирането на правната защита на топографии на полупроводникови изделия по отношение на лицата от Канада


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Директива 87/54/ЕИО на Съвета, от 16 декември 1986 г. относно правната закрила на топографията на полупроводникови изделия 1, и по-специално член 3, параграф 7 от нея,


като взе предвид предложението на Комисията,


като има предвид, че правото на правна защита на топографии на полупроводниковите изделия в Общността се прилага по отношение на лицата имащи право на защита по силата на член 3, параграфи 1 - 5 от Директива 87/54/ЕИО;


като има предвид, че с решение на Съвета, правото на защита може да бъде предоставено на лицата, които не се ползват от защита по силата на упоменатите разпоредби ;


като има предвид, че разширяването на въпросната защита трябва, доколкото това е възможно, да бъде направено с решение на Общността като цяло;


като има предвид, че тази защита по-рано е била предоставена на взаимна основа по отношение на лица от страни и територии извън Общността, или в някои случаи за постоянно, с Решение 90/510/ЕИО2, или временно с Решение 93/16/ЕИО3;


като има предвид, че Канада разполага с правила, предоставящи подходяща защита на създателите на интегрални схеми и е демонстрирала намерението да разпростре нейното приложение, считано от 1 ноември 1994 г. по отношение на гражданите на Общността и по отношение на физическите и юридическите лица, които имат там работещо и сериозно предприятие с цел създаването на топографии или производството на интегрални схеми;


като има предвид, че споразумението относно аспектите на правата на интелектуална собственост, свързани с търговията, което е част от резултатите от многостранните преговори от Уругвайския кръг, възпроизведено в заключителния акт от Маракеш от 15 април 1994 г. гарантира на членовете задължението да предоставят защита на топографията на интегралните схеми в съответствие с техните разпоредби, както и с тези от договора за интелектуална собственост в областта на интегралните схеми, на които то се позовава;


като има предвид, че това споразумение, както и това за създаване на Световната търговска организация, ще влезе в сила на 1 януари 1995 г. или възможно най-рано след тази дата; като има предвид, че развитите страни, които са членове на споразумението за създаване на Световната търговска организация ще разполагат тогава с период от една година след влизането в сила на това споразумение за да приложат разпоредбите на споразумението за търговия относно аспектите на правата върху интелектуална собственост свързани;


като има предвид, че е добре, от гледна точка на задълженията поети от канадските власти, да се разпростре правото на защита, съгласно Директива 87/54/ЕИО, по отношение на физическите лица и на дружествата и другите юридически лица в Канада, считано от 1 ноември 1994 г. и до прилагането на споразумението за аспектите на правата върху интелектуална собственост свързани с търговията,ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ :


Член 1


Държавите-членки разпростират правото на правна защита, съгласно Директива 87/54/ЕИО, както следва :


а) физическите лица, които са граждани на Канада или които обичайно пребивават на територията на Канада, се третират като граждани на една държава-членка;


б) канадските дружества и другите юридически лица, които имат едно реално и действащо индустриално или търговско предприятие в тази страна се третират така както ако биха имали работещо и сериозно индустриално или търговско предприятие на територията на дадена държава-членка.


Член 2


Настоящото решение се прилага считано от 1 ноември 1994 г.


Член 3


Адресати на настоящото решение са държавите-членки.


Съставено в Люксембург на 24 октомври 1994 година.


За Съвета:


Председател


J. BORCHERT


_________________________

1 ОВ L 24, 27.1.1987 г., стр. 36.

2 ОВ L 285, 17.10.1990 г., стр. 29. Решение, изменено с Решение 93/17/ЕИО (ОВ L 11, 19.1.1993 г., стр. 22).

3 ОВ L 11, 19.1.1993 г., стр. 20. Решение, изменено с Решение 93/520/ЕИО (ОВ L 246, 2.10.1993 г., стр. 31), което предоставя временна защита на лицата от Съединените американски щати (до 31.12.1993 г.) и от някои територии (до 31.12.1994 г.) и Решение 94/373/ЕО (ОВ L 170, 5.7.1994 г., стр. 34), което продължава защитата по отношение на Съединените американски щати до 1 юли 1995 г.


31994D0700- ЦПР-редактиран


Untitled Page