РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година относно разширяването на правната защита на топографиите на полупроводниковите изделия за гражданите на държавите-членки на Световната търговска организация


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Директива 87/54/ЕИО на Съвета от 16 декември 1986 г. относно правната закрила на топографията на полупроводниковите изделия1, и по-специално член 3, параграф 7 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че споразумението за създаване на Световната търговска организация (наричано по-долу "споразумение за СТО") е подписан от името на Европейската общност, че споразумението по аспектите на правата на интелектуална собственост е подписан от името на Европейската общност (наричан по-долу "споразумението TRIPs"), приложено към споразумението за СТО, съдържа подробни разпоредби относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, които целят да се установят международни дисциплини в тази област, с цел да се насърчи световната търговия и да се предотвратят нарушенията на търговията, както и споровете и разногласията, възникващи при липса на достатъчна и ефективна защита на тази интелектуална собственост;


като има предвид, че за да гарантира цялото законодателство на Общността е в пълно съответствие със споразумението TRIPs, Общността трябва да приеме някои мерки във връзка с действащите актове на Общността в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост; като има предвид, че тези мерки също така изменят, адаптират или допълват някои от действащите актове на Общността;


като има предвид, че Директива 87/54/ЕИО се отнася за правната закрила на топографията на полупроводниковите изделия; като има предвид, че членове 35 - 38 от споразумението TRIPs установяват задълженията на страните, членки на СТО в областта на защитата на дизайна (топографиите) на интегралните схеми; като има предвид, че в съответствие с член 1, параграф 3 и с член 3 от споразумението TRIPs, Общността трябва да гарантира, че гражданите на всички други страни, членки на СТО се ползват от тази защита и от прилагането на същите норми, като за гражданите; като има предвид, че следователно е необходимо предвидената защита съгласно Директива 87/54/ЕИО, трябва да бъде разширена за гражданите на всички страни, членки на СТО, без да се иска каквато и да е реципрочност и, че за тази цел, има основание да се използва въведената процедура с член 3, параграф 7 от тази директива,РЕШИ:


Член 1


Държавите-членки разширяват правната закрила на топографията на полупроводниковите изделия, предвидена в Директива 87/54/ЕИО както следва:


а) физическите лица, които са граждани на страна, членка на Споразумението за Световната търговска организация или живущи на територията на някоя от страните, членки на тази организация, се третират като граждани на дадена държава-членка;


б) юридическите или физическите лица, които действително работят като предприятия за създаване на топографии или за производство на интегрални схеми на територията на някоя от страните от споразумението СТО, се третират като юридически или физически лица, които действително са индустриално и търговско предприятие на територията на някоя държава-членка.


Член 2


1. Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 1995 г.

2. Прилага се от 1 януари 1996 г.

3. Решение 90/510/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно разширяването на правната закрила на топографията на полупроводниковите изделия за лицата от някои страни и територии2, се заменя считано от датата на прилагане на настоящото решение, които разширяват защитата, предвидена в Директива 87/54/ЕИО за държавите или териториите, членки по споразумението за СТО.


Член 3


Адресати на настоящото решение са държавите-членки.За Съвета:


Председател


H. SEEHOFER

______________


_________________________

1 ОВ L 24, 27.1.1987 г., стр. 36.


2 ОВ L 285, 17.10.1990 г., стр. 29. Решение, изменено с Решение 93/17/ЕИО (ОВ L 11,19.1.1993 г., стр. 22).


31994D0824- ЦПР-редактиран


Untitled Page