РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3288/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно марката на Общността с оглед прилагането на споразуменията, подписани в рамките на Уругвайския кръг


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 235 от него,


като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент1,

като има предвид, че Споразумението за създаване на Световната търговска организация (наричан по-долу "Споразумението за СТО") е било подписано от името на Общността; като има предвид, че Споразумението за аспектите на правата върху интелектуална собственост, свързани с търговията (наричано по-долу "Споразумението ТРИПС"), приложено към споразумението за СТО включва подробни разпоредби относно защитата на правата върху интелектуална собственост, чиято цел е да установят международни дисциплини в тази област, за да стимулират световната търговия и да предотвратят нарушаване на търговията, както и споровете, които се дължат на липсата на достатъчна и ефективна защита на тази интелектуална собственост;

като има предвид, че за да гарантира пълното съответствие на законодателството на Общността, приложимо в тази област със Споразумението ТРИПС, Общността трябва да приеме някои мерки във връзка с актовете на Общността, които са в сила в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост; като има предвид, че и трябва за тази цел да измени или промени някои действащи актове на Общността;

като има предвид, че Регламент (ЕО) № 40/94 създава марка на Общността2; като има предвид, че член 5 от Регламент (ЕО) № 40/94 определя "Титулярите на марките на Общността", като се позовава по-специално на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост и изисква реципрочност при третирането от страни, които не са страни по Парижката конвенция; като има предвид, че член 29 от Регламент (ЕО) № 40/94 относно правото на собственост трябва също да бъде изменен в същия смисъл; като има предвид, че за да отговарят на задължението за национално третиране, установено в член 3 от Споразумението ТРИПС, тези разпоредби следва да бъдат изменени по начин, който да гарантира, че гражданите на всички страни членки на СТО, дори ако те не са страни по Парижката конвенция, ще се ползват от режим, който няма да бъде по-малко благоприятен от този, предоставен на гражданите на държавите-членки на Общността;

като има предвид, че член 23, параграф 2 от Споразумението ТРИПС предвижда отказ или обезсилване на търговските марки, които включват или се състоят от неверни географски указания за виното и за спиртните напитки (eau-de-vie), независимо от условието, според което могат да заблудят обществеността, следователно е добре да се добави една нова буква й) в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1

Регламент (ЕО) № 40/94 се изменя, както следва:

1. В член 5, параграф 1, буква б) се заменя със следния текст:

"б) гражданите на други страни, които са страни по Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, наричана по-долу "Парижката конвенция", или по споразумението за създаване на Световната търговска организация;"

"2. В член 5, параграф 1, буква г) се заменя със следния текст:

"г) граждани, различни от посочените в буква в), на една страна, която не е страна по Парижката конвенция или по споразумението за създаване на Световната търговска организация и която според публикувани констатации предоставя на гражданите на всички държави-членки същата защита като на своите граждани по отношение на марките, и която, когато гражданите на държавите-членки трябва да представят доказателства за марката в страната по произход, признава регистрацията на марката на Общността като такова доказателство."

3. В член 7, параграф 1 след буква и) се добавя следното:

"й) марките за вина, които включват или които са съставени от географски указания, предназначени да идентифицират вината или спиртните напитки (eau-de-vie), които включват или които са съставени от географски указания, предназначени да идентифицират спиртните напитки, когато тези вина или тези спиртни напитки нямат този произход."

4. Член 29, параграф 1 се заменя със следното:

"1. Лице, което е подало съгласно правилата заявление за една търговска марка в една или за една от държавите - страни по Парижката конвенция или по споразумението за създаване на Световната търговска организация, или неговият правоприемник се ползва, за да подаде заявление за марка на Общността за същата марка и за стоки или услуги, еднакви с тези, за които тази търговска марка е депозирана или се съдържа в последните, с право на предимство в период от шест месеца, считано от датата на подаване на първото заявление."

5. Член 29, параграф 5 се заменя със следното:

"5. Ако първото депозиране е било направено в държава, която не е страна по Парижката конвенция или по споразумението за създаване на Световната търговска организация, разпоредбите на параграфи 1- 4 се прилагат само доколкото според публикувани констатации тази държава предоставя, въз основа на едно първо депозиране, осъществено в Службата и предмет на условията, които са равнозначни на тези, установени в настоящия регламент, право на приоритет с равностоен ефект.


Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1995 г.

Той се прилага от 1 януари 1996 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 1994 година.

За Съвета:

Председател

H. SEEHOFER


_________________________

1 Становище от 14 декември 1994 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

2 ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1.


Untitled Page