РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 11 ноември 1996 година относно разпростирането на правната защита на топографията на полупроводникови изделия по отношение на лицата от остров Ман


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Директива 87/54/ЕИО на Съвета1 от 16 декември 1986 г. относно правната закрила на топографията на полупроводниковите изделия, и по-специално член 3, параграф 7 от нея,


като взе предвид предложението на Комисията,


като има предвид, че правото на правна закрила на топографията на полупроводниковите изделия в Общността се прилага по отношение на лицата имащи право на защита по силата на член 3, параграфи 1 - 5 от Директива 87/54/ЕИО;


като има предвид, че с решение на Съвета, това право на защита може да бъде предоставено на лицата, които не се ползват от защита по силата на упоменатите разпоредби;


като има предвид, че разширяването на защитата следва, доколкото това е възможно, да бъде направено с решение на Общността като цяло;


като има предвид, че от 7 ноември 1987 г. Общността е разширила тази защита по отношение на лицата от остров Ман, въз основа на последователни временни решения на Съвета, последното от които е Решение 94/828/ЕО2;


като има предвид, че това решение се е прилагало до 31 декември 1995 г.;като има предвид, че остров Ман има подходящо законодателство3 в областта на защитата на полупроводниковите изделия; като има предвид, че това законодателство е влязло в сила на 1 януари 1994 г.; като има предвид, че то прилага Директива 87/54/ЕИО и придава правен ефект на предишните решения на Съвета в тази област; като има предвид, че остров Ман разширява приложното поле на това законодателство по отношение на гражданите на държавите-членки на Общността;


като има предвид, че споразумението относно аспектите на правата върху интелектуалната собственост, свързани с търговията, от 15 април 1994 г. вменява на членовете на Световната търговска организация задължението да предоставят защита на топографията на интегралните схеми в съответствие с техните собствени разпоредби, както и с тези на договора за интелектуална собственост в областта на интегралните схеми, към които то препраща;


като има предвид, че това споразумение, както и споразумението за създаване на Световната търговска организация, към което то е приложено, влезе в сила на 1 януари 1995 г.;


като има предвид, че може да се предвиди, че правителството на Обединеното кралство ще прилага, по отношение на остров Ман, споразумението за създаване на Световната търговска организация и че споразумението за аспектите на правата на интелектуална собственост, които са свързани с търговията ще бъде прилагано по отношение на остров Ман;


като има предвид, че разпоредбите, които гарантират защитата на топографиите в остров Ман за лицата от Общността продължават да са в сила там;


като има предвид, че защитата, по силата на Директива 87/54/ЕИО, следва да продължи да се разширява на остров Ман, считано от 1 януари 1996 г., до момента, в който остров Ман ще бъде обвързан от разпоредбите на споразумението за аспектите на правата върху интелектуалната собственост, които са свързани с търговията, в следствие на разпростирането по отношение на остров Ман на споразумението за създаване на Световната търговска организация,


РЕШИ:


Член 1


Държавите-членки разпростират правото на правна закрила въз основа на Директива 87/54/ЕИО, както следва :


а) физическите лица, които са граждани на остров Ман или които обичайно пребивават на територията на остров Ман, се третират по същия начин като граждани на държава-членка;


б) дружествата или другите юридически лица от остров Ман, които имат там едно работещо и сериозно индустриално или търговско предприятие, се третират така както ако биха имали работещо и сериозно индустриално или търговско предприятие на територията на държава-членка.


Член 2


Настоящото решение се прилага считано от 1 януари 1996 г.


Държавите-членки разширяват правото на защита, по силата на настоящото решение, по отношение на лицата, посочени в член 1 до момента, в който остров Ман ще бъде обвързан от разпоредбите на споразумението за аспектите на правата върху интелектуалната собственост, които са свързани с търговията, в следствие на разпростирането по отношение на остров Ман на споразумението за създаване на Световната търговска организация.


Всяко изключително право, придобито по силата на Решения 87/532/ЕИО, 90/511/ЕИО, 94/828/ЕИО или на настоящото решение продължава да бъде действащо през периода, установен в Директива 87/54/ЕИО.


Член 3


Адресати на настоящото решение са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 11 ноември 1996 година.


За Съвета:


Председател


R. QUINN


_________________________

1 ОВ L 24, 27.1.1987 г., стр. 36.

2 Решение 87/532/ЕИО на Съвета от 26 октомври 1987 г. относно разпростирането на правната защита на топографията на полупроводниковите изделия по отношение на лицата произхождащи от някои страни и територии (ОВ L 313, 4.11.1987 г., стр. 22); Решение 90/511/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно разпростирането на правната защита на топографията на полупроводниковите изделия по отношение на лицата от някои страни и територии (ОВ L 285, 17.10.1990 г., стр. 31); Решение 93/16/ЕИО на Съвета от 21 декември 1992 г. относно разпростирането на правната защита на топографията на полупроводниковите изделия по отношение на лицата от Съединените американски щати и от някои територии (ОВ L 11, 19.1.1993 г., стр. 20) изменено с Решение 93/520/ЕИО (ОВ L 246, 2.10.1993 г., стр. 31); Решение 94/828/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 г., относно разпростирането на правната защита на топографията на полупроводникови изделия по отношение на лицата от някои територии (ОВ L 351, 31.12.1994 г., стр. 12).


3 Заповед от 14 декември 1993 г. за правото върху дизайна (топографията на полупроводникови продукти и разпоредби за правото върху чертежи (топография на полупроводникови изделия ) от 18 януари 1994 г.


31996D0644- ЦПР-редактиран


Untitled Page