РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/96 НА КОМИСИЯТА от 5 февруари 1996 година относно установяването на процедурни правила за организацията на дейността на апелативните състави към ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки и промишлени образци)


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската Общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1994 г. относно търговската марка на Общността1, изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94 на Съвета2, и по-специално член 140, параграф 3 от него,


като има предвид, че Регламент (ЕО) № 40/94 (наричан по-нататък "регламентът") създава нова система за регистриране на търговска марка, която важи на територията на цялата Общност, да се получава въз основа на заявление до ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки и промишлени образци) ("ведомството");


като има предвид, че за тази цел регламентът съдържа по-специално необходимите разпоредби за установяване на процедура за регистрация на търговски марки на Общността, както и за предоставяне на търговските марки на Общността, за обжалване решенията на ведомството, както и процедури свързани с отмяната и нищожността на търговската марка на Общността;


като има предвид, че съгласно член 130 от регламента, апелативният състав е органът, който има задължението да се произнесе по жалби срещу решения на експертите, отделите за опозиция, предоставянето на търговските марки, както и правните отдели и отделите за отмяна;


като има предвид, че дял VII на регламента съдържа основните принципи свързани с обжалването на решенията на експертите, отделите за опозиция, предоставянето на търговските марки, както и правните отдели и отделите за отмяна;


като има предвид, че дял Х на Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 г. за условията и приложение на Регламент № 40/94 г. на Съвета относно търговската марка на Общността3 съдържа правила за изпълнение на дял VII на регламента;


като има предвид, че настоящият регламент допълва останалите правила, по специално по отношение организацията на работа на апелативния състав и провеждането на устната процедура;


като има предвид, че преди започването на всяка работна година, следва да се изработи схема за разпределение на работата между членовете на апелативния състав от създаден за това орган; като има предвид, че за тази цел упоменатият орган следва да приложи обективни критерии, като например класификация на продуктите или услугите или първите букви от имената на заявителите;


като има предвид, че за да бъдат улеснени обработката и съхранението на жалбите, следва да бъде определен докладчик за всеки отделен случай, който следва да отговаря, inter alia, и за осъществяването на контактите със страните и изготвяне на проекторешения;


като има предвид, че за страните в процедурите пред апелативния орган може да не е възможно или те да не желаят да поставят въпроси с обща относимост на вниманието на апелативния орган; като има предвид, че следователно, апелативният състав следва да има правомощието да изисква по своя инициатива или по искане на президента, да покани президента на ведомството да представи коментари по въпроси от общ интерес, във връзка със случая висящото дело пред апелативния състав;


като има предвид, че мерките, предвидени в настоящият регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 141 от регламента,ПРИЕ НАСТОЯЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Разпределение на задълженията и компетентен орган по разпределянето.


1. Преди започването на всяка работна година, задълженията се разпределят между членовете на апелативния състав съобразно обективни критерии, като бъдат посочени членовете на всички апелативни състави заедно с техните заместници. Всеки член на апелативен състав, може да бъде определен за член или заместник в няколко апелативни състава. Тези мерки могат да бъдат изменени в течение на работната година, когато е уместно.


2. Мерките, посочени в параграф 1, се предприемат от орган, в който участват президентът на ведомството като председател, вицепрезидентът на ведомството, който отговаря за апелативните състави, председателите на апелативни състави и трима членове на апелативни състави, избрани с единодушие от всички членове на апелативните състави, с изключение на председателя, за въпросната работна година. Органът заседава, когато присъстват най-малко петима от членовете му, включително президента или вицепрезидента на ведомството и двама председатели на апелативни състави. Решенията се взимат с мнозинство. При равенство на гласовете, председателят има решаващ глас. Органът може да установява свои вътрешни процедурни правила.


3. Органът, посочен в параграф 2, урежда споровете съобразно разпределението на задълженията между различните апелативни състави.


4. До конституирането на най-малко три апелативни състава, органът, посочен в параграф 2, се състои от президента на ведомството, който е в качеството на председател, вицепрезидента на ведомството, който отговаря за апелативните състави, председателят или председателите на конституираните апелативни състави, както и член на един от апелативните състави, избран от всички членове на състава, с изключение на председателя или председателите, за въпросната работна година. Органът заседава легитимно, когато присъстват най-малко трима от членовете му, които да включват президента или вицепрезидента на ведомството.


Член 2


Замяна на членове


1. Основанията за замяна от заместниците включват по-специално напускане, болест, неотменими задължения, както и основанията за отвод, формулирани в член132 от регламента.


2. Всеки член, който прави искане за замяна от заместник, е длъжен незабавно да информира председателя на съответния апелативен състав за отсъствието си.


Член3


Отвод и възражения


1. Когато ведомството има данни за възможна причина за отвод или възражение, съгласно член 132, параграф 3 от регламента, които не са подадени от самия член или от страна в процеса, се прилага процедурата от член 132, параграф 4 от регламента.


2. Въпросният член е поканен да представи своите коментари за това дали има основание за отвода или възражението.


3. Преди вземането на решение по действията съгласно член 132, параграф 4 от регламента, няма по-нататъшни действия по делото.


Член 4


Докладчици


1. Председателят на всеки апелативен състав определя себе си или член на апелативния състав за докладчик по жалбата.


2. Докладчикът извършва предварително проучване на жалбата. Той може да изготви съобщенията адресирани до страните, които са предмет на одобрение от председателя на апелативния състав. Съобщенията се подписват от докладчика от името на апелативния състав.


3. Докладчикът подготвя заседанията на апелативния състав, както и устните процедури.


4.Докладчикът изготвя проекторешения.


Член 5


Регистри


1. Апелативният състав създава регистри. Лицата, които извършват регистрирането, отговарят за разпределение на функциите при регистрацията. Едно от лицата, извършващи регистрация, може да бъде определено за старши регистратор.


2. Органът, предвиден в член1, параграф 2 може да възложи на лицата, извършващи регистрацията, изпълнението на функции, които не са свързани с правни или технически трудности, по-специално във връзка с представяне, завеждане или превод на документи, проверка на регистрите и нотификация.


3. Лицето извършващо регистрацията, представя на съответния председател на апелативния състав доклад относно допустимостта на всяка новопостъпила заявка.


4. Протоколите от устните процедури и от събирането на доказателства се изготвят от лицето извършващо регистрацията или от друго лице, посочено от председателя на апелативния състав, когато за това има дадено съгласие от президента на ведомството.


Член 6


Промени при конституирането на апелативните състави


1. Ако са извършени промени в апелативния състав след започване на устните състезания, страните в процеса се информират за факта, че по искане на която и да е от тях се провеждат нови устни състезания пред новия апелативен състав. Нови устни процедури се провеждат и когато това е поискано от новия член и останалите членове на апелативния състав са дали съгласието си.


2. Новият член е обвързан в същата степен, както и останалите членове, когато вече е било постановено временно решение.


3. В случай че, когато апелативния състав е достигнал до окончателно решение, някой от членовете е в невъзможност да изпълнява задълженията си, той не се заменя от заместник. Когато в невъзможност да изпълнява задълженията си е председателят, решението се подписва от името на председателя от члена на съответния апелативен състав, който има най-дълъг стаж, а когато членовете имат еднакъв период на стаж, от по-възрастният от тях.


Член 7


Съединяване на дела в производството по обжалване


1. Когато са подадени няколко жалби срещу едно и също решение, те се разглеждат в рамките на едно и също производство.


2. Когато са подадени жалби срещу различни решения, и жалбите са предоставени за разглеждане от един и същи апелативен състав, те могат да се разгледат в рамките на едно и също производство със съгласието на страните.


Член 8


Връщане на делото за разглеждане от първо инстанционния орган


Когато процесуалните действия на първо инстанционния орган, чието решение е предмет на обжалване, са опорочени поради допуснати съществени процесуални нарушения, Съставът отменя решението и връща делото за решаване от първо инстанционния орган, освен ако съществуват основания, които да попречат на това.


Член 9


Устни процедури


1. Когато трябва да се проведат устни процедури, съставът гарантира предоставянето на страните на цялата необходима информация и документация преди разглеждането на делото.


2. Съставът, преди призоваването на страните за устните процедури, може да прибави и съобщение, в което да обърне на страните внимание върху въпроси, които са от съществено значение за делото, или върху факта, че някои от въпросите са престанали да бъдат спорни, или което да съдържа други съображения които биха подпомогнали страните да съсредоточат вниманието си върху съществото на спора по време на устните процедури.


3. Съставът гарантира, че делото е готово за решаване след приключване на устните процедури, освен ако не са възникнали особени основания за противното.


Член 10


Съобщаване на страните


Когато съставът счете за целесъобразно да съобщи на страните възможна оценка на фактическата или правна страна на спора, такова съобщение се извършва по такъв начин, че да не съдържа каквото и да било обвързване от страна на състава.


Член 11


Съображения по въпроси от общ интерес


Съставът може, по своя инициатива, или по писмено мотивирано искане на президента на ведомството, да го покани да изложи съображения, писмено или устно, по въпроси от общ интерес, възникнали в хода на устните процедури по висящо дело. Страните са легитимирани да представят техните коментари по изложените от президента съображения.


Член 12


Дебати преди постановяване на решението


Докладчикът представя на останалите членове на апелативния състав проект на решението което трябва да бъде взето и определя разумен срок, в който да бъдат изложени възражения или искания за промени в него. Апелативният състав се събира за да обсъди решението което трябва да бъде взето, когато се установи, че членовете не споделят едно и също становище. На обсъжданията присъстват само членовете на апелативния състав; председателят на съответния апелативен състав, може, въпреки това да даде разрешение на обсъжданията да присъстват и други служители, като преводачи или лица, извършващи регистрация. Дебатите са тайни.


Член 13


Ред за гласуване


1. По време на дебатите между членовете на апелативния състав, първо се изслушва становището на докладчика, а когато докладчик не е председателят, председателят се изслушва последен.


2. Когато е необходимо гласуване, гласуването се извършва в същата поредност, освен ако председателя е също и докладчик. Тогава той гласува последен. Отсъствия не се допускат.


Член 14


Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила три дни след публикуването му в Официален Вестник на Европейските общности.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 5 февруари 1996 година.За Комисията:


Mario MONTI


Член на Комисията


_________________________

1 ОВ L 11, 14 .1.1994 г., стр. 1.

2 ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 83.

3 ОВ L 303, 15.12.1995 г., стр. 1.


31996R0216- ЦПР-редактиран


Untitled Page