Покана за представяне на предложения 2007 г. - Финансов инструмент за гражданска защита - Превенция и други действия

Обн. C ОВ. бр.94 от 28 Април 2007г.

I.1. Отдел "Гражданска защита" на Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения с цел установяване на превантивните и други действия, които могат да се ползват от финансова подкрепа в рамките на решение на Съвета за създаване на финансов инструмент за гражданска защита, прието на 5.3.2007 г. (2007/162/ЕО). Тази финансова подкрепа ще бъде под формата на субсидии.


I.2. Съответните области, видът и съдържанието на тези действия, както и условията за финансиране са изложени в ръководството за кандидатстване за субсидии, което съдържа също така и подробни указания относно мястото и времето за подаване на предложенията. Ръководството, както и необходимите форму- ляри за кандидатстване за субсидии могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата Europa, на следния адрес:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm


I.3. Предложенията трябва да бъдат изпратени до Комисията на посочения в ръководството адрес, най-късно


до 1.8.2007 г. Предложенията трябва да бъдат подадени по пощата или с частен куриер, не по-късно от


1.8.2007 г. (взема се предвид датата на изпращане по пощата, пощенското клеймо или датата на разпи- ската, издадена от пощенската служба). Те могат да бъдат подадени и на ръка на определения адрес, посочен в документацията, отнасяща се до представянето на предложения, най-късно до 17.00 ч., на


1.8.2007 г. (взема се предвид датата на подписаната от длъжностното лице обратна разписка).


Предложенията, изпратени преди посочения краен срок, но получени в Комисията след 9.8.2007 г. (крайна дата за получаване) няма да се вземат под внимание. Организацията, която кандидатства е тази, която трябва да следи за това, дали са взети необходимите мерки за спазване на крайния срок.

Предложенията подадени по факс, по електронна поща, както и непълните заявления и тези, получени

на части, няма да бъдат приемани.


I.4 Процедурата по отпускане на субсидии ще протече по следния начин:

- получаване, вписване и потвърждение от Комисията, че предложението е получено,

- оценка на предложенията от страна на Комисията,

- решение за отпускане на субсидии и уведомяване на кандидатите за резултата.

Бенефициерите ще бъдат подбрани на основата на критериите, изложени в точка I.2. от посоченото ръко-

водство и в съответствие с бюджетните наличности.

В случай на одобрение от страна на Комисията, между нея и страната, подала предложението, ще се сключи споразумение за субсидия (в еуро).

Процедурата е строго поверителна.


C094-2007-18


Untitled Page