Покана за представяне на предложения 2007 г. - Симулационни учения по гражданска защита

Обн. C ОВ. бр.94 от 28 Април 2007г.

I.1. Отдел "Гражданска защита" на Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения с цел определянето на симулационни учения по гражданска защита, които могат да се ползват от финансова подкрепа в рамките на решение на Съвета за създаване

на финансов инструмент за гражданска защита, прието на 5.3.2007 г. (2007/162/ЕО), както и съгласно

Решение 2001/792/ЕО, Евратом на Съвета от 23 октомври 2001 г. за създаване на механизъм на

Общността за поощряване на засиленото сътрудничество в рамките на спасителните операции в областта

на гражданската защита. Тази финансова подкрепа ще бъде под формата на отпуснати безвъзмездни средства.


I.2. Съответните области, видът и съдържанието на тези мероприятия, както и условията за финансиране са изложени в ръководството за кандидатстване за отпускане на безвъзмездни средства, което съдържа също така и подробни указания относно мястото и времето за представяне на предложенията. Ръководството, както и необходимите формуляри за кандидатстване за отпускане на безвъзмездни средства, могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата Europa, на следния адрес:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm


I.3. Предложенията трябва да бъдат изпратени до Комисията на посочения в ръководството адрес най-късно


до 1.8.2007 г. Предложенията трябва да бъдат подадени по пощата или с частен куриер, не по-късно от


1.8.2007 г. (взема се предвид датата на изпращане по пощата, пощенското клеймо или датата на разпи- ската, издадена от пощенската служба). Те могат да бъдат подадени и на ръка на определения адрес, посочен в документацията по поканата за представяне на предложения, най-късно до 17.00 ч. на


1.8.2007 г. (взема се предвид датата на подписаната от длъжностното лице обратна разписка).

Предложенията, изпратени преди посочения краен срок, но получени в Комисията след 9.8.2007 г. (крайна дата за получаване) няма да бъдат взети под внимание. Кандидатстващата организация е тази, която трябва да осигури необходимите мерки за спазване на крайния срок.

Предложенията подадени по факс, електронна поща, както и непълните заявления и тези, получени на части, няма да бъдат приемани.


I.4 Процедурата по отпускане на безвъзмездни средства ще протече по следния начин:

- получаване, вписване и потвърждение от Комисията, че предложението е получено,

- оценка на предложенията от страна на Комисията,

- решение за отпускане на субсидии и уведомяване на кандидатите за резултата.

Бенефициерите ще бъдат подбрани въз основа на критериите, изложени в точка I.2. от посоченото ръко-

водство и в съответствие с разполагаемия бюджет.


В случай на одобрение от страна на Комисията, между нея и страната, представила предложението, ще се сключи споразумение за отпускане на безвъзмездни средства (в еуро).


Процедурата е строго поверителна.


C094-2007-19


Untitled Page