РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 27 октомври 2003 година относно одобряване на присъединяването на Европейската общност към протокола по отношение на Мадридското споразумение относно международната регистрация на марки, прието в Мадрид на 27 юни 1989 г.


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308, във връзка с член 300, параграф 2, второ изречение и член 300, параграф 3, първа алинея от него,


като взе предвид предложението на Комисията1,


като взе предвид становището на Европейския парламент2,


като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет3,


като има предвид, че:


(1) Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно търговската марка на Общността4, който се базира на член 308 от Договора, цели да създаде пазар, който функционира нормално и предлага условия, които са подобни на тези в един национален пазар. За да създаде пазар от този тип, и за да го превърне във все по-голяма степен в единен пазар, упоменатият регламент създаде системата за търговската марка на Общността, чрез която предприятия могат посредством една процедурна система да получат търговски марки на Общността, на които е осигурена еднородна защита и които генерират своя ефект на цялата територия на Европейската общност.


(2) След подготовка, инициирана и извършена от Световната организация за интелектуална собственост, с участието на държавите-членки, които са членове на Мадридския съюз, държавите-членки, които не са членове на Мадридския съюз и Европейската общност, Дипломатическата конференция за подписването на протокол касаещ Мадридското споразумение относно международната регистрация на търговски марки прие протокола, касаещ Мадридското споразумение относно международната регистрация на търговски марки (по-надолу наричан "Мадридския протокол") на 27 юни 1989 г. в Мадрид.


(3) Мадридският протокол бе приет, за да се въведат някои нови особености в системата за международна регистрация на търговски марки, съществуваща по силата на Мадридското споразумение относно международната регистрация на търговски марки от 14 април 1891 г., както е изменен (по-надолу наричано "Мадридското споразумение")5.


(4) Целите на Мадридския протокол са да се улесни начина, по който определени държави, и по-специално държавите-членки които в момента не са страни по него, да могат да се присъединяват към системата за международна регистрация на търговски марки.


(5) В сравнение с Мадридското споразумение, Мадридският протокол в своя член 14 въведе, като едно от главните нововъведения, възможността междуправителствени организации, които имат регионално представителство за целите на регистрирането на търговски марки с влияние на територията на организацията, да могат да станат договаряща се страна по Мадридския протокол.


(6) Възможността, определена междуправителствена организация, която има регионалнo представителство за целите на регистрирането на марки, да може да стане договаряща се страна по Мадридския протокол, бе включена в Мадридския протокол, по-специално, за да може Европейската общност да се присъедини към упоменатия протокол.


(7) Мадридският протокол влезе в сила на 1 декември 1995 г. и започна да се прилага на 1 април 1996 г., а системата на търговските марки на Общността също започна да функционира на по-късната от двете гореупоменати дати.


(8) Системата на търговските марки на Общността и системата за международни регистрации, създадена по силата на Мадридския протокол, са взаимно допълващи се. Следователно, за да се даде възможност на фирмите да се възползват от предимствата на търговската марка на Общността чрез Мадридския протокол и обратното, е необходимо да се позволи на кандидатите за търговска марка на Общността и на притежателите на такива търговски марки да кандидатстват за международна защита на техните търговски марки чрез подаването на международна молба съгласно Мадридския протокол и, обратното, на притежателите на международни регистрации съгласно Мадридския протокол трябва да се позволи да подават явление за защита на техните търговски марки съгласно системата на търговските марки на Общността.


(9) Освен това, създаването на връзка между системата на търговските марки на Общността и системата за международни регистрации съгласно Мадридския протокол би стимулирало хармоничното развитие на икономическите дейности, ще премахне нарушение на конкуренцията, ще бъде ефективно по отношение на разходите и ще повиши нивото на интегрираност и функциониране на вътрешния пазар. Следователно, присъединяването на Общността към Мадридския протокол е необходимо, за да стане системата на търговските марки на Общността по-привлекателна.


(10) Европейската комисия следва да бъде упълномощена да представлява Европейската общност на събранието на Мадридския съюз след присъединяването на Общността към Мадридския протокол. На събранието Европейската общност няма да изразява възгледи по въпроси, които касаят единствено Мадридското споразумение.


(11) Правомощията на Европейската общност да сключва или да се присъединява към международни споразумения или договори не произтичат само от изрично възлагане на такива от Договора, а могат също така да произтичат от други разпоредби на Договора и от актове, които са приети съгласно тези разпоредби от институции на Общността.


(12) Настоящото решение не влияе на правото на държавите-членки да участват в събранието на Мадридския съюз във връзка с техните национални търговски марки,


РЕШИ СЛЕДНОТО:


Член 1


Протоколът относно Мадридското споразумение по отношение на международната регистрация на търговски марки, приет в Мадрид на 27 юни 1989 г. (по-надолу наричан Мадридския протокол), чрез настоящия документ се одобрява от името на Общността по отношение на въпросите, които са в нейните правомощия.

Текстът на Мадридския протокол е приложен към настоящото решение.


Член 2


1. Чрез настоящия документ се упълномощава председателят на Съвета да депозира инструмента на присъединяването при Генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост считано от датата, на която Съветът е приел мерките, които са необходими за създаването на връзка между системата на търговски марки на Общността и Мадридския протокол.


2. Декларациите и нотификациите, които са приложени към настоящото Решение, ще бъдат включени в инструмента на присъединяването.


Член 3


1. Чрез настоящия документ Комисията се упълномощава да представлява Европейската общност на срещите на събранието на Мадридския съюз, провеждани под покровителството на Световната организация за интелектуална собственост.


2. По всички въпроси, които са в правомощията на Общността относно търговската марка на Общността, Комисията ще преговаря на събранието на Мадридския съюз от името на Общността в съответствие със следните положения:


а) позицията, която Общността може да отстоява на събранието, се изготвя от съответната работна група на Съвета или, ако това не е възможно, на срещи на място, свиквани в хода на работата в рамките на Световната организация за интелектуална собственост;


б) що се отнася до решения, касаещи изменения на Регламент (ЕО) № 40/94 или на всеки друг акт на Съвета, изискващ единодушно съгласие, позицията на Общността се приема от Съвета, действащ единодушно по предложение на Комисията;


в) що се отнася до други решения, влияещи на търговската марка на Общността, позицията на Общността се приема от Съвета, действащ с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.


Съставено в Люксембург на 27 октомври 2003 година.За Съвета:


Председателят


A.MATTEOLI


_________________________

1 ОВ С 293, 5.10.1996 г., стр. 11.

2 ОВ С 167, 2.6.1997 г., стр. 252.

3 ОВ С 89, 19.3.1997 г., стр. 14.

4 ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1653/2003, (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 36).


5 Мадридското споразумение относно международната регистрация на търговски марки, както последно е преработено на 14 юли 1967 г. в Стокхолм, и както е изменен на 2 октомври 1979 г.


32003D0793- ЦПР-редактиран


Untitled Page