ДИРЕКТИВА 2003/38/ЕО НА СЪВЕТА от 13 май 2003 година за изменение на Директива 78/660/ЕИО относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества по отношение на суми, изразени в евро


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Четвъртата директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества1, и по-специално член 53, параграф 2 от нея,


като взе предвид предложението на Комисията2,


като има предвид, че:


(1) Членове 11 и 27 от Директива 78/660/ЕИО и чрез позоваване, член 6 от Седмата директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети3 и членове 20 и 21 на Осмата директива 84/253/ЕИО на Съвета от 10 април 1984 г. относно одобряването на лицата, натоварени с извършването на задължителни проверки на счетоводни документи4, посочват, изразени в евро, прагови стойности за общия баланс и за нетния оборот, при или под които държавите-членки могат да представят дерогации от някои разпоредби на тези директиви.

(2) Тъй като петият петгодишен период от приемането на Директива 78/660/ЕИО приключва на 24 юли 2003 г., бе надлежно извършено преразглеждане на тези прагови стойности, така както се изисква от тази директива. Резултатите от това преразглеждане показват, че с оглед на икономическите и парични тенденции в Общността е необходимо увеличение на сумите, изразени в евро.


(3) Следователно, Директива 78/660/ЕИО следва да бъде съответно изменена,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


С настоящото Директива 78/660/ЕИО се изменя, както следва:

1. в член 11:

а) първата алинея се изменя, както следва:


(i) в първо тире: думите "обща балансова сума: 3 125 000 EUR" се заменят с думите "обща балансова сума: 3650000 EUR";

(ii) във второ тире: думите "нетен оборот: 6250000 EUR" се заменят с думите "нетен оборот: 7 300 000 EUR";


(б) добавя се следната алинея:


"В случая на държави-членки, които не са приели еврото, сумата в националната парична единица, която е еквивалентна на сумите, посочени в първата алинея, ще се получава чрез прилагане на обменния курс, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на датата на влизане в сила на директивата, определяща размера на тези суми в резултат на преразглеждането, предвидено в член 53, параграф 2.";


2. в член 27:


а) първата алинея се изменя, както следва:


(i) в първо тире думите: "обща балансова сума: 12 500 000 EUR" се заменят с думите "обща балансова сума: 14 600 000 EUR";

(ii) във второ тире думите: "нетен оборот: 25 000 000 EUR " се заменят с думите "нетен оборот: 29 200 000 EUR";


б) добавя се следната алинея:


"В случая на държави-членки, които не са приели еврото, сумата в националната парична единица, която е еквивалентна на сумите, посочени в първата алинея, ще се получава чрез прилагане на обменния курс, публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз на датата на влизането в сила на директивата, определяща размера на тези суми в резултат на преразглеждането, предвидено в член 53, параграф 2."


Член 2


1. Държавите-членки приемат мерките, необходими, за да се съобразят с прилагането на настоящата директива ако и когато решат да използват възможността, предвидена в членове 11 и 27 от Директива 78/660/ЕИО. Те незабавно информират за това Комисията.


Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то ще се извърши при тяхното официално публикуване. Методите за правене на такова позоваване се определят от държавите-членки.


2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби на националното законодателство, които приемат в сферата, регулирана от настоящата директива.


Член 3


Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването и в Официален вестник на Европейския съюз.


Член 4


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 13 май 2003 година.
За Съвета:


Председател


A.-A. TSOCHATZOPOULOS


_________________________

1 ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11. Директива, последно изменена с Директива 2001/65/ЕО (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28).

2 Предложение от 24.1.2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

3 ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/65/ЕО.

4 ОВ L 126, 12.5.1984 г., стр. 20.

32003L0038- ЦПР-редактиран


Untitled Page