433-ата ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА КР ОТ 15 И 16 ФЕВРУАРИ 2007 Г. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски консултативен комитет за политиката на Общността в областта на статистическата информация

Обн. C ОВ. бр.97 от 28 Април 2007г.

COM(2006) 653 def. — 2006/0217 (COD)На 22 декември 2006 г. Съветът на Европейския съюз реши да се консултира с Европейския икономически и социален комитет в съответствие с член 262 от Договора за създаване на Европейската общност относно предложение горе-поставено.


Предвид неотложността на работата на 433-ата си пленарна сесия на 15 и 16 февруари 2007 г. (заседание от

16 февруари 2007 г.) Европейският икономически и социален комитет определи за главен докладчик

г-жа FLORIO и прие настоящото становище с 105 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 „въздържал се“.
1. Въведение1.1 С настоящото становище ЕИСК възнамерява да изрази своята позиция относно предложението за решение на Европей- ския парламент и на Съвета, представено от Комисията (1), чиято цел е да реформира CEIES (Европейски консултативен комитет за статистическа информация в икономическата и социалната сфера).1.2 От своето създаване CEIES изпълнява ролята на консулта- тивен орган с цел да насърчава диалога между производители и потребители на статистическа информация в Общността.1.3 В изложението на мотивите на своето предложение Коми- сията подчертава, че в рамките на извършените консултации с цел да се реформира Комитета, се откроиха някои общи цели:


— да се създаде по-ефикасен и с по-ограничени размери орган,


— реформираният CEIES би допринесъл за повишаване нивото на качеството на статистическата информация в Общността,


— Реформираният CEIES би могъл да придобие по-стратегическа роля в подпомагане на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията при съгласуване на целите и приоритетите на политиката в областта на статистическата информация в Общността,


(1) COM(2006) 653 def. — 2006/0217(COD).


— Съставът на реформирания CEIES трябва все пак да представя

всички заинтересовани страни, свързани с европейската статистика, включително онези от гражданското общество.2. Предложение на Комисията


2.1 С предложението за решение на Комисията се създава нов CEIES, като в член 1 той е наречен „Европейски консултативен комитет за политиката на Общността в областта на статистиче- ската информация“, възлагайки му спомагателна роля по отношение на Европейския парламент, Съвета и Комисията при съгласуване на приоритетите и стратегическите цели на полити- ката на Общността в областта на статистическата информация.


2.2 Предвижда се Комитетът да играе по-активна роля при изготвяне на статистическата програма на Общността. При искане от страна на Комисията Комитетът изразява становище относно:


— важността на програмата по отношение на изискванията за европейско интегриране и развитие, и дейностите на Общността, съобразени с икономическия, социален и технически прогрес,


— необходимите ресурси за осъществяване на програмата, вклю-

чително разходите.


2.3 Освен това CEIES трябва да привлича вниманието на Комисията върху областите, за които счита, че е важно да се развиват нови статистически дейности и да я съветва за начините, които дават възможност по-добре да се отговори на изискванията на потребителите по отношение на качеството на информацията.

2.4 Комитетът изготвя становища по искане на Европейския

парламент, Съвета и Комисията по въпроси, свързани с:

— изискванията на потребителите относно развитието на поли- тиката на Общността в областта на статистическата инфор- мация,

— приоритетите на статистическата програма на Общността,

— оценката на съществуващите статистически данни,

— качеството на данните и политиката на разпространение.

2.5 Комитетът има също така възможност да представя доклади на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно нуждите на потребителите и направените от произ- водителите на информация разходи.


2.5.1 Комисията всяка година докладва за начина, по който е взела под внимание становищата на Комитета.


2.6 В предложението за решение на Комисията броят на членовете на CEIES е намален от 79 на 25. Съгласно член 4

14-те членове на новия комитет се назначават от Комисията след

консултация с Европейския парламент и със Съвета. Всяка държава-членка предлага двама кандидати с висока квалифи- кация в областта на статистиката, а при избора Комисията следи

14-те членове да представляват балансирано гражданското общество, включително научната общност и да покриват

адекватно различните области на статистическата програма на

Общността.


2.6.1 Десет членове се назначават директно от организациите,

към които принадлежат както следва:

— един представител на Европейския парламент,

— един представител на Съвета,

— един представител на Европейския икономическия и социален комитет,

— един представител на Комитета на регионите,

— един представител на ЕЦБ,

— двама представители на комитета за статистическата програма,

— един представител на UNICE (Съюз на конфедерациите на индустриалците и работодателите в Европа),

— един представител на ETUC (Eвропейска конфедерация на профсъюзите)

— един представител на UEAPMI (Европейска асоциация на занаятчийските, малките и средни предприятия).

2.6.2 Освен това генералният директор на Евростат е по право член на CEIES.


2.7 Една от новостите, въведени чрез тази реформа е възмож- ността да се съставят временни работни групи, председателствани от един член на CEIES, за да се подготвят становища относно особено сложни въпроси от областта на статистиката.


2.8 Предложението за решение, представено от Комисията,

отменя предходното решение на Съвета 91/116/ЕИО.


3. Бележки и заключения


3.1 Разширяването на Европейския съюз до 27 държави между другото доведе до необходимостта да се реформира CEIES, която бе призната от самия комитет. В действителност е необходимо този орган да има възможно най-представителна гледна точка, както за различните национални реалности, така и за потребностите на европейските потребители и доставчици.


3.2 Засилването на стратегическата роля на при избора на приоритетите и оценката, както и възможността да съставят работни групи ad hoc, са важни етапи, които ще позволят на този орган да се възложат отговорностите и да се предоставят средствата, които му се полагат.


3.3 Целта да се създаде нов по-ефикасен и с по-ограничен състав комитет е, разбира се, похвална, но е необходимо да се гарантира независимостта, авторитета и неутралността на неговите членове. По тази причина ЕИСК изразява своето учудване относно новия състав на комитета: ако, както е предложено, той трябва да насърчава диалога между потребителите и производителите на статистическа информация,

в неговият състав според ЕИСК институциите би трябвало да имат значително по-малко представителство.


3.4 Освен това, този състав не гарантира изразяването на реалната гледна точка на институции като Европейския парламент или например на Европейския икономически и социален комитет, в който са представени разнообразни поли- тически гледни точки или различни групи по интереси.


3.5 Европейският икономически и социален комитет е орган на Европейския съюз, чието призвание е да представлява различни социално-икономически среди и участниците от орга- низираното гражданско общество. Фактът, че както и другите европейски институции той се представлява в новия Европейски консултативен комитет за политиката на Общността в областта на статистическата информация само от един член, може да наведе на мисълта, че намалява неговото специфично влияние като европейски консултативен орган.


3.6 Именно поради функцията, която изпълнява и състава, който го характеризира, ЕИСК би трябвало да има различно влияние в консултирането, както поради своята институционална роля, така и поради способността си да изразява гледната точка на европейското гражданско общество.


3.7 От друга страна, в предложението за решение като че ли се предлага гражданското общество да бъде представлявано от

14 членове, назначавани от Комисията, без да определени

критериите за подбор на различните европейски асоциации. Към тях се прибавят 10-те представители на институциите, на социалните партньори в ЕС и на Евростат.


3.8 Поради това ЕИСК, като подкрепя реформирането на CEIES, изисква неговата консултативна роля в областта на стати- стическата информация в Общността да бъде призната и подчер- тана в предложението на Комисията.
Брюксел 16 февруари 2007 г.


Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Dimitris DIMITRIADISJOC_2007_097_R_0001_01


Untitled Page