ДИРЕКТИВА 2003/15/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Актове от българското законодателство, цитиращи текущия документ.


(Текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 44, параграф 1 от него,


като взеха пред вид предложението на Комисията1,


като взеха пред вид становището на Икономическия и социален комитет2,


в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора 3като имат предвид, че:


(1) На заседанието на Европейския съвет в Лисабон от 23 - 24 март 2000 г., на който бе подчертана необходимостта да се ускори завършването на вътрешния пазар на финансови услуги, определи срок 2005 г. за изпълнението на Плана за действие на Комисията за финансовите услуги и насърчи предприемането на стъпки за подобряване на сравнимостта на финансовите отчети, изготвяни от дружествата на Общността, чиито ценни книжа се допускат за търговия на регулиран пазар (наричани по-нататък дружества, котирани на фондовата борса).

(2) На 13 юни 2000 г. Комисията публикува своето съобщение, озаглавено "Стратегия на ЕО за финансова отчетност: пътят напред", в което бе предложено всички дружества, котирани на фондовата борса да подготвят своите консолидирани счетоводни отчети в съответствие с единен набор от счетоводни стандарти, а именно Международните счетоводни стандарти (МСС) най-късно до 2005 г.

(3) Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти4 (наричан по-нататък "Регламент за МСС") въведе изискването от 2005 г. нататък всички дружества, котирани на фондовата борса да изготвят своите консолидирани счетоводни отчети в съответствие с МСС, възприети за прилагане в рамките на Общността. Регламентът предвижда и възможност за държавите-членки да разрешат или да изискват прилагането на възприетите МСС при подготвянето на годишните счетоводни отчети и да разрешат или изискват прилагането на възприетите МСС от дружества, които не се котират на фондовата борса.

(4) Регламентът за МСС предвижда, че за да се приеме даден международен счетоводен стандарт, за прилагането му в Общността, е необходимо той да отговаря на основното изискване на Четвъртата директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества5 и Седмата директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети6, тоест прилагането на счетоводния стандарт води до вярно и справедливо представяне на финансовото състояние и изпълнение на дадено предприятие - настоящият принцип се разглежда с оглед на упоменатата директива без да се прилага в строго съответствие с всяка отделна разпоредба от тези директиви.

(5) Тъй като годишните и консолидираните счетоводни отчети на предприятията, предмет на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО, които не са изготвени в съответствие с регламент за МСС ще продължат да прилагат тези директиви като основен източник за своите счетоводни изисквания в Общността, важно е да съществува равнопоставеност между дружествата в Общността, които прилагат МСС и тези, които не ги прилагат.

(6) За целите както на възприемането на МСС така и на прилагането на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО е желателно тези директиви да отразяват развитията в международното счетоводство. В това отношение, Съобщението на Комисията, озаглавено "Хармонизация на счетоводството: нова стратегия по отношение на международната хармонизация" призовава Европейския съюз да работи за поддържане на съответствието между директивите за счетоводството на Общността и развитието в определянето на международните счетоводни стандарти, и по-специално в рамките на Комитета по международни стандарти (КМСС).

(7) Държавите-членки следва да могат да модифицират представянето на отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс в съответствие с международното развитие, както е изразено в стандартите, издадени от Борда за международни счетоводни стандарти (БМСС).

(8) Държавите-членки следва да могат да разрешават или изискват прилагането на преоценки и на справедлива стойност в съответствие с международното развитие, както е показано в стандартите, издадени от Борда за международни счетоводни стандарти (БМСС).

(9) Годишният отчетен доклад и консолидирания годишен отчет са важни елементи на финансовата отчетност. Подобряването, в съответствие с текущата най-добра практика, на съществуващото изискване за държавите-членки, да представят справедлив преглед на развитието на фирмата и на нейното състояние, по начин, съответстващ на големината и сложността на фирмата, е необходимо за да се насърчи по-голямо съответствие и да се дадат допълнителни насоки относно каква информация се очаква да съдържа т.н. "справедлив преглед". Информацията следва да не се ограничава до финансовите аспекти на стопанската дейност на дружеството. Очаква се, че където е уместно, това следва да води до анализ на аспектите, свързани с околната среда и със социалните аспекти, необходими за разбирането на развитието, изпълнението или състоянието на дружеството. Това също е в съответствие с Препоръка 2001/453/ЕО на Комисията от 30 май 2001 г. относно признаването, измерването и оповестяването на проблемите, свързани с околната среда в годишните счетоводни отчети и в годишните доклади на дружествата7. Въпреки това, като има предвид, развитието на финансовата отчетност и като има предвид потенциалната тежест върху предприятия под определен размер, държавите-членки могат да изберат да освободят такива предприятия от задължението да предоставят нефинансова информация в случая на годишния отчет.

(10) Различията в изготвянето и представянето на одиторския доклад намалява сравнимостта и отклонява разбирането на потребителя от този жизненоважен аспект на финансовата отчетност. Подобрената съвместимост следва да се постигне чрез изменения, отговарящи на текущата най-добра международна практика, на специфичните изисквания по отношение на формата и съдържанието на даден одиторски доклад. Основното изискване, че одиторското становище установява дали годишните или консолидираните счетоводни отчети дават вярно и справедливо представяне в съответствие със съответната рамка за финансова отчетност не представлява ограничение на обхвата на това становище, а пояснява контекста, в който то е изразено.

(11) Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО следва да бъдат съответно изменени. Освен това, необходимо е също да се измени Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банките и другите финансови институции8.

(12) БМСС разработва и усъвършенства счетоводните стандарти, приложими за застрахователни дейности.

(13) На застрахователните предприятия следва също да се разрешава да използват счетоводство, основано на справедливата стойност, както е изразено в съответните стандарти, издадени от БМСС.

(14) В тази връзка, Директива 91/674/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия9 следва да бъде изменена.

(15) Тези изменения ще премахнат всички несъответствия между Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО от една страна и МСС, съществуващи към 1 май 2002 г., от друга страна,


ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1

С настоящото Директива 78/660/ЕИО се изменя, както следва:


1. В член 2, параграф 1 се добавя следната алинея:

"Държавите-членки могат да разрешават или изискват включването на други отчети в годишните отчети, в допълнение към документите, предвидени в първа алинея."

2. В член 4 се добавя следният параграф:


"6. Държавите-членки могат да разрешават или да изискват представянето на сумите в рамките на позициите в Отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс, имащи отношение към същността на отчитаната сделка или договореност. Подобно разрешение или изискване може да се ограничи до определени категории дружества и/или до консолидираните счетоводни отчети, както е определено в Седмата директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети*.

* ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28)".;


3. В член 8 се добавя следната алинея:

" Държавите-членки могат да разрешават на дружествата или да изискват от тях да възприемат схемата на представянето на счетоводния баланс, предвидена в член 10а като алтернатива на другите предписан или разрешени схеми.";


4. В член 9, под рубриката "Задължения", в точка "Б", заглавието "Провизии за задължения и разходи" се заменя с "Провизии";

5. В Член 10, точка "Й", заглавието "Провизии за задължения и разходи" се заменя с " Провизии";

6. Добавя се следния член:

"Член 10а

Вместо представянето на позициите в счетоводния баланс в съответствие с членове 9 и 10, държавите-членки могат да разрешават на дружествата или да изискват от тях, или определени категории дружества, да представят тези позиции на базата на разграничаването между текущи и нетекущи позиции, при условие, че предоставената информация е най-малкото равностойна на тази, която иначе се изисква съгласно членове 9 и 10.";


7. Член 20 се изменя както следва:

а) Параграф 1 се заменя със следното:

"1. Провизиите са предназначени да покриват задължения, чийто характер е ясно дефиниран и които към датата на счетоводния баланс е вероятно да бъдат направени, или е сигурно че ще бъдат направени, но не е сигурна сумата, или датата, на която ще възникнат.";

б) Параграф 3 се заменя със следното:

"3. Провизиите не могат да бъдат използвани за коригиране на стойността на активите.";

8. В член 22 се добавя следният параграф:

"Чрез дерогация от член 2, параграф 1, държавите-членки могат да разрешават на дружествата или да изискват от всички дружества, или определени категории дружества, да представят отчет за своето изпълнение, вместо представяне на позициите на приходите и разходите в съответствие с членове 23 - 26, при условие, че предоставената информация е най-малкото равностойна на тази, която иначе се изисква съгласно тези Членове.";


9. Член 31 се изменя както следва:

а) В Параграф 1, буква в), точка бб) се заменя както следва:

"бб) Трябва да се вземат пред вид всички задължения, възникващи в течение на въпросната финансова година или на предходната такава, даже, ако такива задължения станат явни едва между датата на счетоводния баланс и датата, на която той е съставен,";

б) Добавя се следният параграф:

"1а. В допълнение на тези суми, отчетени в съответствие с параграф 1, буква в) бб), държавите-членки могат да разрешават или изискват да се вземат предвид всички предвидими задължения и евентуални загуби, възникнали в течение на въпросната финансова година или на предходната такава, даже, ако такива задължения станат явни едва между датата на счетоводния баланс и датата, на която той е съставен,";


10. В член 33, параграф 1, буква в) се заменя със следното:

"в) преоценка на дълготрайните активи";


11. В член 42, първата алинея се заменя със следния текст:

"Провизиите не могат да превишават размера на необходимите суми.";

12. Добавят се следните членове:

"Член 42д

"Чрез дерогация от член 32, държавите-членки могат да разрешават или изискват по отношение на всички дружества, или всякакви категории дружества оценката на специфицирани категории активи, различни от финансови инструменти в размери, определени чрез посочването на справедливата стойност.

Подобно разрешение или изискване може да бъде ограничено до консолидираните счетоводни отчети, както е определено в Директива 83/349/ЕИО.


Член 42е

Независимо от член 31, параграф 1, буква в), държавите-членки могат да разрешават или изискват по отношение на всички дружества, или всякакви категории дружества, когато даден актив се оценява съгласно член 42д, промяната на стойността да се включи в Отчета за приходите и разходите.";


13. В член 43, параграф 1, буква 6), позоваването на "членове 9 и 10" се заменя с позоваване на "членове 9, 10 и 10а";

14. Член 46 се изменя както следва:

а) Параграф 1 се заменя със следния текст:

"1.а) Годишният отчет включва най-малкото справедлив преглед на развитието и изпълнението на стопанската дейност на дружеството и неговото състояние, заедно с описание на главните рискове и несигурности, пред които е изправено.

Прегледът представлява балансиран и изчерпателен анализ на развитието и изпълнението на стопанската дейността на дружеството и неговото състояние, в съответствие с неговата големина и сложност на дейността му;

б) Дотолкова, доколкото е необходимо за разбирането на развитието, изпълнението или състоянието на дружеството, анализът включва финансови, а където е подходящо и нефинансови ключови показатели за изпълнението, имащи отношение към конкретна стопанска дейност, включително информация, отнасяща се до въпроси, свързани с околната среда и персонала;

в) При предоставянето на анализа си, годишният отчет, където е подходящо ще дава и допълнителни обяснения за сумите, отчетени в годишните счетоводни отчети.";

б) добавя се следният параграф:


"4. Държавите-членки могат да изберат да предоставят дерогация на дружествата, обхванати в член 27 от задължението, предвидено в параграф 1, буква б) по-горе, доколкото то се отнася до нефинансова информация.";


15. В член 48, третото изречение се заличава;

16. В член 49, третото изречение се заменя със следния текст:

"Докладът на лицето или лицата, отговарящи за одитирането на годишните счетоводни отчети (наричани по-нататък "законово установените одитори") не придружава това публикуване, но ще бъде оповестен, независимо от това дали е изразено неквалифицирано, квалифицирано или отрицателно одиторско мнение, или независимо от това дали законово установените одитори не са могли да изразят одиторско мнение. Той ще бъде оповестен също и независимо от това дали докладът на законово установените одитори съдържа позоваване на някакви въпроси, към които законово установените одитори са обърнали внимание чрез подчертаването им, без квалифициране на одиторското мнение.";


17. член 51, параграф 1 се заменя със следното:

1. 1. Годишните счетоводни отчети на дружествата се одитират от едно или повече лица, одобрени от държавите-членки за извършването на законово установени одити на базата на Осмата директива 84/253/ЕИО на Съвета от 10 април 1984 г. относно одобряването на лицата, натоварени с извършването на задължителни проверки на счетоводни документи*.Законово установените одитори ще предоставят също така становище относно съответствието или относно други аспекти на годишния отчет в сравнение с годишните счетоводни отчети за същата финансова година.

________________

* ОВ L, 12.5.1984 г., стр. 20."


18. Добавя се следния член:

"Член 51а

1. Докладът на законово установените одитори включва:

а) въведение, което най-малкото ще идентифицира годишните счетоводни отчети, които подлежат на законоустановен одит, заедно с рамката за финансовата отчетност, която е приложена при тяхното подготвяне;

б) описание на обхвата на законоустановения одит, който най-малкото ще идентифицира одитните стандарти в съответствие с които е проведен законоустановения одит;

в) одиторско становище, което ясно изразява становището на законово установените одитори за това дали годишните счетоводни отчети дават вярно и справедливо представяне, в съответствие с прилаганата рамка за финансова отчетност, и където е уместно, дали годишните счетоводни отчети отговарят на законовите изисквания; одиторското становище ще бъде или неквалифицирано, квалифицирано, отрицателно становище, или, ако законово установените одитори не могат да дадат одиторско становище - отказ от становище;


г) позоваване на някакви въпроси, към които законово установените одитори са обърнали вниманието чрез подчертаването им, без квалифициране на одиторското становище;


д) становище относно съответствието или относно други аспекти на годишния отчет в сравнение с годишните счетоводни отчети за същата финансова година.2. Законово установените одитори слагат подпис и дата на отчета."


19. Член 53, параграф 1 се заличава;


20. Добавят се следните членове:


"Член 53а


Държавите-членки няма да предоставят изключенията, установени в членове 11, 27, 46, 47, и 51 по отношение на дружества, чиито ценни книжа са разрешени за търгуване на регулиран пазар на някоя държава-членка по смисъла на член 1, параграф 13 от Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа*.


* ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27. Директива, последно изменена с Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и Съвета (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1)";
21. В член 56, параграф 1, позоваването на "членове 9 и 10" се заменя с позоваване на "членове 9 ,10 и 10а";


22. В член 60, параграф първи думите "на базата на пазарната им стойност" се заменя с думите "на база на справедливата им цена";


23. В член 61а, позоваването на "членове 42а до 42г" се заменя с позоваването на "членове 42а - 42е";


Член 2


С настоящото Директива 83/349/ЕИО се изменя както следва:


1. В член 1, параграф 2 се заменя със следното:


"2. Освен случаите, упоменати в параграф 1, държавите-членки могат да изискват всяко предприятие, управлявано от тяхното национално законодателство, да изготвя консолидирани счетоводни отчети и консолидиран годишен отчет ако:


а) предприятието (предприятие-майка) има правомощията да упражнява или действително упражнява доминиращо влияние или контрол върху друго предприятие (дъщерно дружество); или


б) предприятието (предприятие-майка) и другото предприятие (дъщерно дружество) се управляват общо от предприятието-майка.";2. В член 3, параграф 1, позоваването на "членове 13, 14 и 15" се заменя с позоваване на "членове 13 и 15";


3. Член 6 се изменя, както следва:


а) Параграф 4 се заменя със следния текст:


"4. Настоящият член не се прилага, когато едно от предприятията, обект на консолидация, е дружество, чиито ценни книжа са приети за търгуване на регулиран пазар на някоя държава-членка по смисъла на член 1, параграф 13 от Директива 93/22/ЕИО от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа*.

* ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27. Директива, последно изменена с Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1)";б) Параграф 5 се заличава;


4.Член 7 се изменя както следва:


а) В параграф 1, буква б), второто изречение се заличава;


б) В параграф 2, буква а), позоваването на "членове 13, 14 и 15" се заменя с позоваване на "членове 13 и 15";


в) параграф 3 се заменя със следния текст:


"3. Настоящият член не се прилага за дружества, чиито ценни книжа са приети за търгуване на регулиран пазар на някоя държава-членка по смисъла на член 1, параграф 13 от Директива 93/22/ЕИО";


5. В член 11, параграф 1, буква а), позоваването на "членове 13, 14 и 15" се заменя с позоваване на "членове 13 и 15";


6. Член 14 се заличава;


7. В член 16, параграф 1 се добавя следната алинея:


"Държавите-членки могат да разрешават или изискват включването в консолидираните счетоводни отчети на други отчети, освен тези, посочени в първа алинея.


8. В член 17, параграф 1, позоваването на "членове 3 - 10" се заменя с позоваване на "членове 3 - 10а";


9. член 34 се изменя както следва:


а) в точка 2, буква б) думите "Членове 13 и 14 както и без да се накърняват разпоредбите на член 14, параграф 3," се заменя с думите "член 13 и";


б) в точка 5 думите " и тези, изключени съгласно член 14" се заличават;


10. Член 36 се изменя, както следва:


а) Параграф 1 се заменя със следното:


"1. Консолидираният годишен отчет включва най-малкото справедлив преглед на развитието и изпълнението на стопанската дейност и състоянието на предприятията, включени в консолидацията като цяло, заедно с описание на главните рискове и несигурности, пред които са изправени.

Прегледът представлява балансиран и изчерпателен анализ на развитието и изпълнението на стопанската дейност и състоянието на предприятията, включени в консолидацията като цяло, в съответствие с големината и сложност на дейността им. Дотолкова, доколкото е необходимо за разбирането на това развитие, изпълнение или състояние, анализът включва както финансови, а когато е уместно, и нефинансови ключови показатели за изпълнението, имащи отношение към конкретна стопанска дейност, включително информация, отнасяща се до въпроси, свързани с околната среда и работниците и служителите;

При предоставянето на анализа си, консолидирания годишен отчет, когато е уместно, предоставя и позовавания на сумите, отчетени в консолидираните отчети.";

б) Добавя се следният параграф:


"3. Където в допълнение към годишния отчет е необходим и консолидиран годишен отчет, двата отчета могат да се представят като един отчет. При изготвянето на такъв единен отчет може да е подходящо да се постави по-голямо ударение върху въпросите, които са от значение за предприятията, включени в консолидацията като цяло."


11.Член 37 се заменя със следния текст:


"Член 37


1. Консолидираните счетоводни отчети на дружества се одитират от едно или повече лица, одобрени от държавата-членка, под юрисдикцията на чиито закони попада предприятието майка, за извършване на законово установените одити на база на Осмата Директива 84/253/ЕИО на Съвета от 10 април 1984 г. относно одобряването на лицата, отговарящи за законово установените одити на счетоводни документи*.
Лицето или лицата, отговарящи за одитирането на консолидираните счетоводни отчети (по-долу наричани "законово установени одитори") изразяват мнение и относно съответствието или относно други аспекти на годишния консолидиран отчет в сравнение с консолидираните счетоводни отчети за същата финансова година.


2. Отчетът на законово установените одитори включва:


а) въведение, което най-малкото ще идентифицира консолидираните счетоводни отчети, които подлежат на законоустановен одит, в съответствие с рамката за финансовата отчетност, която е приложена при тяхното изготвяне;

б) описание на приложното поле на законоустановения одит, който най-малкото ще идентифицира одитните стандарти в съответствие с които е проведен законоустановения одит;

в) одиторско становище, което ясно изразява становището на законово установените одитори за това дали консолидираните счетоводни отчети дават вярно и справедливо представяне, в съответствие с прилаганата рамка за финансова отчетност и където е подходящо, дали консолидираните счетоводни отчети отговарят на законовите изисквания; одиторското становище ще бъде или неквалифицирано, квалифицирано, отрицателно становище, или, ако законово установените одитори не могат да дадат одиторско становище - отказ от мнение;


г) позоваване на някакви въпроси, към които законово установените одитори са обърнали вниманието чрез подчертаването им, без квалифициране на одиторското становище;


д) становище относно последвателността или относно други аспекти на годишния отчет в сравнение с годишните счетоводни отчети за същата финансова година.


3. Законово установените одитори слагат подпис и дата на отчета.


4. Когато годишните счетоводни отчети на предприятието-майка се прилагат към консолидираните счетоводни отчети, отчетът на законово установените одитори, изискван по този член, може да се комбинира с всеки отчет на законово установените одитори върху годишните счетоводни отчети на предприятието-майка, изисквани по член 51 от Директива 78/660/ЕИО.


* ОВ L 126, 12.5.1984 г., стр. 20";12. В член 38 се добавя следният параграф:


"7. Параграфи 2 и 3 не се прилагат по отношение на дружества, чиито ценни книжа са приети за търгуване на регулиран пазар на някоя държава-членка по смисъла на член 1, параграф 13 от Директива 93/22/ЕИО."


Член 3


С настоящото Директива 86/635/ЕИО се изменя както следва:


1. В член 1, параграфи 1 и 2 се заменят със следния текст:


"1. Членове 2, 3, 4, параграфи 1, 3, 4, 5 и 6, членове 6, 7, 13, 14, 15, параграфи 3 и 4, членове 16 до 21, 29 до 35, 37 до 41, 42 първото изречение, 42а до 42е, 45, параграф 1, 46, параграфи 1 и 2, членове 48, 49 и 50, 50а, 51, параграф 1 и 51а, 56 до 59, и членове 61 и 61а от Директива 78/660/ЕИО се прилагат по отношение на институциите, посочени в член 2 от настоящата директива, с изключение на случаите, за които в директивата се предвижда друго. Членове 35, параграф 3, 36 и 37 и 39, параграфи 1 до 4 от настоящата директива, обаче, не се прилагат по отношение на активите и задълженията, които се оценяват съгласно Раздел 7а от Директива 78/660/ЕИО.


2. Където се прави позоваване на Директиви 78/660/ЕИО и Директива 83/349/ЕИО се упоменават членове 9, 10 и 10а (счетоводен баланс) или членове 22 - 26 (отчет за приходите и разходите) от Директива 78/660/ЕИО, ще се счита, че се прави позоваване членове 4 и 4а (счетоводен баланс) или членове 26, 27 и 28 (Отчет за приходите и разходите) от настоящата директива.";


2. Член 4 се изменя, както следва:


а) първото изречение се заменя със следното:


"Държавите-членки предписват следният формат на счетоводния баланс. Като алтернатива, държавите-членки могат да позволят или да изискват от кредитните институции да предвидят представянето на счетоводния баланс, както е установено в член 4а."


б) Под "Задължения", в точка 6, заглавието "Провизии за задължения и разходи" се заменя с "Провизии";

3. Добавя се следния член:

"Член 4а

Вместо представянето на позициите в счетоводния баланс в съответствие с членове 4, държавите-членки могат да разрешават на или изискват от кредитните институции, или определени категории кредитни институции, да представят тези позиции класифицирани по тяхното естество и по реда на тяхната относителна ликвидност, при условие, че предоставената информация е най-малкото равностойна на обикновено изискваната съгласно член 4.";

4. В член 26 се добавя следният параграф:


"Чрез дерогация от член 2, параграф 1 от Директива 78/660/ЕИО, държавите-членки могат да позволят или да изискват от кредитните институции, или от определени категории кредитни институции да представят отчет за своето изпълнение вместо представянето на позициите на приходите и разходите в съответствие с членове 27 и 28, при условие, че предоставената информация е най-малкото равностойна на обикновено изискваната по тези членове.";


5. Член 43, параграф 2, буква е) се заличава.


Член 4


С настоящото Директива 91/674/ЕИО се изменя, както следва:


1. В член 1, параграфи 1 и 2 се заменят със следния текст:


"1. Членове 2, 3, 4, параграфи 1 и 3 - 6, членове 6, 7, 13, 14, 15, параграфи 3 и 4, членове 16 - 21, 29 - 35, 37 - 41, 42, 42а - 42е, 43, параграф 1, точки от 1 - 7 и от 9 - 14, 45, параграф 1 46, параграфи 1 и 2, 48 - 50, 50а, 51, параграф 1 и 51а, 56 до 59, 61 и 61а от Директива 78/660/ЕИО се прилагат по отношение на предприятията, посочени в член 2 от настоящата директива, с изключение на случаите, за които в директивата се предвижда друго. Членове 46, 47, 48, 51 и 53 от настоящата директива, обаче, не се прилагат по отношение на активите и задълженията, които се оценяват съгласно раздел 7а от Директива 78/660/ЕИО.


2. Където в Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО се прави позоваване на членове 9, 10 и 10а (счетоводен баланс) или членове 22 - 26 (отчет за приходите и разходите) от Директива 78/660/ЕИО, такова позоваване се счита като позоваване на член 6 (счетоводен баланс) или на член 34 (отчет за приходите и разходите) от настоящата директива, както е уместно.";


2. Член 4 се заменя със следния текст:


"Член 4


1. Настоящата директива се прилага по отношение на асоциираните застрахователи, известни под името Лойд'с. По смисъла на настоящата директива, както Лойд'с, така и застрахователните синдикати Лойд'с се считат за застрахователни предприятия.


2. Чрез дерогация от член 65, параграф 1, Лойд'с изготвят обобщени счетоводни отчети вместо консолидираните счетоводни отчети, изисквани съгласно Директива 83/349/ЕИО. Обобщените счетоводни отчети се изготвят чрез събирането на всички синдикатни сметки."


3. В член 6, под "Задължения", в точка "Д", заглавието "Провизии за други рискове и разходи" се заменя с "Други провизии";


4. Член 46 се изменя, както следва:


а) в параграф 5 се добавя следното изречение:


"Държавите-членки могат да разрешават дерогации от това изискване.";


б) Параграф 6 се заменя със следния текст:


"6. В бележките по счетоводните отчети се упоменават методът/ите, прилаган/и по отношение на всяка инвестиционна позиция, заедно с така изчислените суми.";


5. Добавя се следният член:


"Член 46а


1. Когато активите и задълженията се оценяват в съответствие с раздел 7а на Директива 78/660/ЕИО, се прилагат параграфи 2 - 6 от настоящия член.


2. Инвестициите, отчитани като активи съгласно "Д", се отчитат по справедливата им стойност.


3. Когато инвестициите се отчитат по покупната им цена, справедливата им стойност се оповестява в бележките към счетоводните отчети.


4. Когато инвестициите се отчитат по справедливата им стойност, покупната им цена се оповестява в бележките към счетоводните отчети.


5. По отношение на всички инвестиции, включени в някоя позиция, отбелязана с арабска цифра, или показана като актив по ВІ, ще се прилага един и същ метод на оценка. Държавите-членки могат да разрешат дерогации от това изискване.


6. В бележките по счетоводните отчети се упоменава/т методът/ите, прилаган/и по отношение на всяка инвестиционна позиция, заедно с така изчислените суми.";


6. Приложението се заличава.


Член 5


Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с прилагането на настоящата директива преди 1 януари 2005 г. Те незабавно информират Комисията за това.


Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Методите за такова позоваване се определят от държавите-членки.


Член 6


Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.


Член 7


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.Съставено в Люксембург на 18 юни 2003 година.
За Европейския парламент: За Съвета:


Председател Председател


P.COX G.DRYS


_________________________

1 ОВ С 227 Е, 24. 9.2002 г., стр. 336.

2 ОВ C 85, 8.4. 2003 г., стр. 140.

3 Становище на Европейския парламент 14 януари 2003 г. (все още непубликувано в Официалния вестник) и Решение на Съвета от 6 май 2003 г.

4 ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

5 ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11. Директива, последно изменена с Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28.

6 ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/65/ЕО.

7 ОВ L 156, 13.6.2001 г., стр. 33.

8 ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/65/ЕО

9 ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 1.32003L0051 - ЦПР-редактиран


Untitled Page