РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1653/2003 НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно търговската марка на Общността


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,


като взе предвид предложението на Комисията1,


като взе предвид становището на Европейския парламент2,


като взе предвид становището на Сметната палата3,


като има предвид, че:


(1) С влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/02 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим по отношение на общия бюджет на Европейските общности4, концепцията на централизиран ex ante финансов контрол бе заменена с по-модерни системи за контрол и одит.


(2) Службата за хармонизация на вътрешния пазар следва да има системи за контрол и одит, сравними с тези на институциите на Общността.(3) Общите принципи и ограничения, регулиращи правото на достъп до документите, предвидени в член 255 от Договора, са установени с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно обществения достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията5.


(4) Когато бе приет Регламент (ЕО) № 1049/2001, трите институции постигнаха съгласие в съвместна декларация, че агенциите и другите подобни органи следва да въведат правила, съответстващи на тези от въпросния регламент.(5) Следователно Регламент (ЕО) № 40/94 от 20 декември 1994 г. относно търговската марка на Общността6 следва да бъдат включени подходящи разпоредби, за да се направи Регламент (ЕО) № 1049/2001 приложим по отношение на Службата за хармонизация на вътрешния пазар, както и следва да бъде включена разпоредба относно обжалванията на отказ за достъп до документи.


(6) Следователно Регламент (ЕО) № 40/94 следва да бъде съответно изменен,ПРИЕ НАСТОЯЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Чрез настоящото Регламент (ЕО) № 40/94 се изменя, както следва:


1. Добавя се следният член:

"Член 118а


Достъп до документи


1. Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно достъпа до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията* важи по отношение на документи, държани от службата.


2. Административният съвет приема практически мерки за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1049/2001 в рамките на шест месеца от влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1653/2003 от 18 юни 2003 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно търговската марка на Общността**.


3. Решения, взети от Службата съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да предизвикат депозиране на жалба пред омбудсмана или могат да станат предмет на съдебно дело пред Съда на Европейските общности съгласно условията, предвидени съответно в членове 195 и 230 на Договора.


* ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

** ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 36."


2. Член 136 се заменя със следния текст:

"Член 136


Одит и контрол


1. В рамките на Службата се създава функция на вътрешен одит, която ще се изпълнява в съответствие с релевантните международни стандарти. Назначеният от председателя вътрешен одитор ще бъде отговорен пред него за проверяване на правилното функциониране на системите и процедурите за изпълнение на бюджета на Службата.


2. Вътрешният одитор съветва председателя за това как да се справя с рисковете, като издава независими становища относно качеството на системите за управление и контрол и като издава препоръки за подобряване на условията за осъществяване на дейността и за насърчаване на доброто финансово управление.


3. Отговорността за въвеждане в употреба на системи и процедури за вътрешен контрол, подходящи за изпълнението на неговите задачи, ще бъде отговорност на разрешаващия чиновник."


Член 2


Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от месеца след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Люксембург на 18 юни 2003 година.


За Съвета:


Председател


G. DRYS


_________________________

1 ОВ С 331 Е, 31.12.2002 г., стр. 75.

2 Становище, дадено на 27.3.2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

3 ОВ С 285, 21.11.2002 г., стр. 4.

4 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1, с поправка в ОВ L 25, 30.1.2003 г., стр. 43.

5 ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

6 ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94 на Съвета (ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 83).
32003R1653- ЦПР-редактиран


Untitled Page