РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1992/2003 НА СЪВЕТА от 27 октомври 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно търговската марка на Общността, за да се приведе в сила присъединяването на Европейската общност към протокола, свързан с Мадридското споразумение относно международната регистрация на марки, приет в Мадрид на 27 юни 1989 г.


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,


като взе предвид предложението на Комисията1,


като взе предвид становището на Европейския парламент2,


като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет3,


като има предвид, че:


(1) Регламент (ЕО) № 40/944 (Регламент за търговската марка на Общността), който се базира на член 308 от Договора, е замислен така, че да създаде пазар, който функционира нормално и предлага условия, които са подобни на тези, действащи в един национален пазар. За да създаде пазар от този тип и за да го превърне във все по-голяма степен в единен пазар, упоменатият регламент създаде системата на търговските марки на Общността, чрез която предприятия могат посредством една процедурна система да получат търговски марки на Общността, на които е осигурена еднородна защита и които имат ефект на цялата територия на Европейската общност.


(2) Дипломатическата конференция за подписването на протокол, касаещ Мадридското споразумение относно международната регистрация на марки, прие протокола, касаещ Мадридското споразумение относно международната регистрация на търговски марки, (по-надолу наричан Мадридския протокол) на 27 юни 1989 г. в Мадрид.


(3) Мадридският протокол бе приет, за да се въведат някои нови особености в системата за международна регистрация на търговски марки, съществуваща по силата на Мадридското споразумение относно международната регистрация на марки от 14 април 1891 г., както е изменен (по-надолу наричано Мадридското споразумение)5.


(4) В сравнение с Мадридското споразумение, Мадридският протокол, с член 14, въведе, като едно от главните нововъведения, възможността междуправителствена организация, която имат регионален офис за целите на регистрирането на търговски марки с действие на територията на организацията, да може да стане договаряща се страна по Мадридския протокол.


(5) Мадридският протокол влезе в сила на 1 декември 1995 г. и започна да се прилага на 1 април 1996, а системата на търговските марки на Общността също започна да се прилага на по-късната от двете гореупоменати дати.


(6) Системата на търговските марки на Общността и системата за международна регистрация, създадена по силата на Мадридския протокол, са взаимно допълващи се. Следователно, за да се даде възможност на фирмите да се възползват от предимствата на търговската марка на Общността чрез Мадридския протокол и обратно, е необходимо да се позволи на кандидатите за търговски марки на Общността и на притежателите на такива търговски марки да подават заявления за международна защита на техните търговски марки чрез подаването на международна заявка съгласно Мадридския протокол и, обратното, на притежателите на международни регистрации съгласно Мадридския протокол да подават заявления за защита на техните търговски марки съгласно системата на търговските марки на Общността.


(7) Освен това, създаването на връзка между системата на търговските марки на Общността и системата за международна регистрация съгласно Мадридския протокол би стимулирало хармоничното развитие на икономическите дейности, ще премахне нарушенията на конкуренцията, ще бъде ефективно по отношение на разходите и ще повиши нивото на интеграция и функциониране на вътрешния пазар. Следователно, присъединяването на Общността към Мадридския протокол е необходимо, за да стане системата на търговските марки на Общността по-привлекателна.


(8) Поради гореупоменатите причини Съветът, като действа по предложение на Комисията6, одобри Мадридския протокол и упълномощи Председателя на Съвета да депозира инструмента на присъединяването при Генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост от датата, на която Съветът приеме мерките, които са необходими, за да се приведе в сила присъединяването на Европейската общност към Мадридския протокол. Настоящият регламент съдържа тези мерки.

(9) Тези мерки следва да бъдат включени в регламента за търговската марка на Общността чрез включването на нова глава "Международна регистрация на марки". Поради тази причина юридическата основа на това предложение следва да бъде същата като юридическата основа на регламента за търговската марка на Общността, а именно член 308 от Договора.


(10) Освен това, е необходимо да се изготвят правила, които се прилагат по отношение на подаването на международна заявка в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост чрез посредничеството на службата за хармонизация във вътрешния пазар (търговски марки и дизайни) (Службата).(11) Тогава, когато дадена международна заявка е подадена, въз основа на заявка за търговска марка на Общността, на език различен от езиците, разрешени съгласно Мадридския протокол за подаване на международни молби, службата следва да положи всички усилия да уреди превеждането на списъка със стоки и услуги на езика, посочен от кандидата, за да може заявката да бъде препратена на Международното бюро навреме, за да се запази приоритетната дата.


(12) Никаква разпоредба от Мадридския протокол или от регламентите, приети съгласно Мадридския протокол, не определя езиковия режим, който да се прилага от службата при обработването на международна заявка или международна регистрация.(13) В заключение, правилата и процедурите, които се отнасят за международни регистрации, посочващи Европейската общност, по принцип следва да бъдат същите като правилата и процедурите, които се прилагат по отношение на молбите за търговски марки на Общността и по отношение на защитата на търговските марки на Общността. Съгласно този принцип, международните регистрации, посочващи Европейската общност, следва да подлежат на проучване за абсолютни основания за отказ, търсения в Регистъра на търговските марки на Общността и в регистрите на търговски марки на онези държави-членки, които са информирали службата за своето решение да извършват такива търсения, и следва да подлежат на възражения по същия начин както публикуваните търговски марки на Общността. По аналогичен начин, международните регистрации, посочващи Европейската общност, следва да подлежат на същите правила за използване и обезсилване както търговските марки на Общността. Освен това, посочването на Европейската общност чрез международни регистрации може да бъде превърнато в молби за национални търговски марки или в посочване на държави-членки, които са страна по Мадридския протокол или Мадридското споразумение, тогава когато посочването на Европейската общност чрез тези международни регистрации е било отхвърлено или е преустановило своето действие.


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Чрез настоящия документ Регламент (ЕО) № 40/94 се изменя, както следва:


1. Следните алинеи се добавят към член 8, параграф 2, буква а):


"(iv) търговски марки, регистрирани съгласно международни договорености, които имат сила в Общността;"


2. Член 134, параграф 3 се заменя със следния текст:


"3. Без да се накърняват други видове доход, приходите ще включват общо платими такси съгласно наредбите за таксите, общо платими такси съгласно визирания в член 140 Мадридски протокол за международна регистрация посочваща Европейската общност и други плащания към договарящи страни по Мадридския протокол и, в необходимата степен, субсидия, въведена срещу конкретно перо от общия бюджет на Европейските общности, раздела за Комисията."


3. След глава XII се добавя следната глава:"ГЛАВА XIII МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ


РАЗДЕЛ I


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член 140


Прилагане на разпоредби


Освен ако настоящият дял предвижда друго, настоящият регламент и всички приети, съгласно член 158, наредби за изпълнение и приложение на настоящия регламент, ще важат по отношение на молби за международни регистрации съгласно протокола, касаещ Мадридското споразумение относно международната регистрация на търговски марки, приет в Мадрид на 27 юни 1989 г. (по-надолу наричани съответно "международни заявления" и "Мадридския протокол"), въз основа на заявка за търговска марка на Общността или въз основа на търговска марка на Общността. Ще важат и по отношение на посочващи Европейската общност регистрации на търговски марки в международния регистър, поддържан от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (по-нататък в настоящия документ наричани съответно "международни регистрации" и "Международното бюро").

РАЗДЕЛ 2


МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАЯВКИ ЗА ТЪРГОВСКА МАРКА НА ОБЩНОСТТА И ВЪЗ ОСНОВА НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ НА ОБЩНОСТТА


Член 141


Подаване на международна заявка


1. Международни заявки, съгласно член 3 от Мадридския протокол, въз основа на заявка за търговска марка на Общността или въз основа на търговска марка на Общността се подават в службата.


2. Тогава, когато дадена международна заявка бъде подадена преди марката, на която ще се базира международната регистрация, да е регистрирана като търговска марка на Общността, кандидатът за международната регистрация трябва да посочи дали международната регистрация да се базира на заявка или на регистрация на търговска марка на Общността. Тогава, когато международната регистрация ще се базира на търговска марка на Общността след като тя бъде регистрирана, ще се счита, че международната заявка е била получена в службата на датата на регистрирането на търговската марка на Общността.


Член 142


Форма и съдържание на международната заявка


1. Международната заявка се подава на един от официалните езици на Европейската общност като се използва формуляр, предоставен от службата. Освен ако при подаването на международната заявка кандидатът не посочи в този формуляр друг език, службата ще води кореспонденцията с кандидата на езика, на който е подадена заявката, в стандартна форма.


2. Ако международната заявка бъде подадена на език, който не е от езиците, разрешени съгласно Мадридския протокол, кандидатът трябва да посочи втори език, който е един тези езици. Това ще бъде езикът, на който службата ще внесе международната заявка в Международното бюро.


3. Тогава, когато международната заявка е подадена на език, различен от езиците, разрешени съгласно Мадридския протокол за подаването на международни заявки, кандидатът може да предостави превод на списъка със стоки или услуги на езика, на който международната заявка ще бъде внесена в Международното бюро съгласно параграф 2.


4. Службата препраща международната заявка до Международното бюро в най- кратък срок.


5. Подаването на международна заявка ще изисква плащане на такса на службата. В случаите, посочени във второто изречение на член 141, параграф 2, таксата ще бъде дължима от датата на регистрацията на търговската марка на Общността. Дотогава, докато изискваната такса не бъде заплатена, ще се счита, че заявката не е била подадена.


6. Международната заявка трябва да отговаря на съответните условия, установени в Регламента за изпълнение, посочен в член 157.


Член 143


Записване в досиетата и в Регистъра


1. Датата и номерът на международна регистрация, основаваща се на заявка за търговска марка на Общността, се отразяват в досието на тази заявка. Когато заявката има за резултат търговска марка на Общността, датата и номерът на международната регистрация се въвеждат в регистъра.


2. Датата и номерът на международната регистрация, основаваща се на търговска марка на Общността, се въвеждат в Регистъра.


Член 144


Искане за териториално разширяване след международната регистрация


Искане за териториално разширяване, направено след международната регистрация съгласно член 3б, параграф 2 от Мадридския протокол, може да бъде внесено чрез посредничеството на службата. Искането трябва да бъде внесено на езика, на който е била подадена международната заявка съгласно член 142.


Член 145


Международни такси


Всички такси, дължими на Международното бюро съгласно Мадридския протокол се плащат директно на Международното бюро.


РАЗДЕЛ 3


МЕЖДУНАРОДНИ РЕГИСТРАЦИИ, ПОСОЧВАЩИ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


Член 146


Действие на международните регистрации, посочващи Европейската общност


1. От датата на нейната регистрация съгласно член 3, параграф 4 от Мадридския протокол или от датата на последващо посочване на Европейската общност съгласно член 3б, параграф 2 от Мадридския протокол, международната регистрация, посочваща Европейската общност, ще има същото действие както заявка за търговска марка на Общността.


2. Ако никакъв отказ не е бил нотифициран в съответствие с член 5, параграф 1 и 2 от Мадридския протокол или ако такъв евентуален отказ е бил оттеглен, от посочената в параграф 1 дата нататък, международната регистрация на търговска марка, посочваща Европейската общност, ще има същото действие както регистрацията на търговска марка като търговска марка на Общността.


3. С цел прилагането на член 9, параграф 3, публикуването на конкретните особености на международната регистрация, която посочва Европейската общност, посочени в член 147, параграф 1 замества публикуването на заявка за търговска марка на Общността, а публикуването съгласно член 147, параграф 2 замества публикуването на регистрацията на търговска марка на Общността.


Член 147


Публикуване


1. Службата публикува датата на регистрацията на търговската марка, посочваща Европейската общност съгласно член 3, параграф 4 от Мадридския протокол или датата на последващото посочване на Европейската общност съгласно член 3б, параграф 2 от Мадридския протокол, езика, на който е подадена международната заявка и посочения от кандидата втори език, номера на международната регистрация и датата на публикуването на тази регистрация в издавания от Международното бюро вестник, възпроизвеждане на търговската марка и номерата на класовете на стоките и услугите, по отношение на които се търси защита.


2. Ако никакъв отказ на защита на международна регистрация, посочваща Европейската общност не е бил нотифициран в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Мадридския протокол или ако евентуален такъв отказ е бил оттеглен, службата публикува този факт, заедно с номера на международната регистрация и, когато това е приложимо, датата на публикуване на тази регистрация във вестника, публикуван от Международното бюро.


Член 148


По-ранна търговска марка


1. Кандидатът за международна регистрация, посочваща Европейската общност, може да претендира в международната заявка за по-ранна търговска марка, регистрирана в държава-членка, включително търговска марка, регистрирана в страните от Бенелюкс или регистрирана съгласно международни договорености в сила в дадена държава-членка, така както е предвидено в член 34.


2. От датата на публикуването на резултата от регистрацията, съгласно член 147, параграф 2 нататък, притежателят на международна регистрация, посочваща Европейската общност, може да претендира пред службата за по-ранна търговска марка, регистрирана в държава-членка, включително търговска марка, регистрирана в страните от Бенелюкс, или регистрирана съгласно международни договорености в сила в дадена държава-членка, така както е предвидено в член 35. Службата нотифицира Международното бюро за това.


Член 149


Проучване за абсолютни основания за отказ


1. Международните регистрации, посочващи Европейската общност, ще бъдат обект на проучване за абсолютни основания за отказ по същия начин както заявки за търговски марки на Общността.


2. Защита на международна регистрация няма да се отказва преди на притежателя на международната регистрация да е била дадена възможност да се откаже от или ограничи защитата по отношение на Европейската общност или да внесе своите съображения.


3. Отказът на защита заема мястото на отказа на заявката за търговска марка на Общността.


4. Тогава, когато дадена международна регистрация бъде отказана чрез решение съгласно настоящия член, което е станало окончателно, или тогава, когато притежателят на международната регистрация се е отказал от защитата по отношение на Европейската общност съгласно параграф 2, службата възстановява на притежателя на международната регистрация част от индивидуалната такса, като размерът на тази част ще бъде установен в Регламента за изпълнението.


Член 150


Търсене


1. Веднага след като службата получи нотификация за международна регистрация, посочваща Европейската общност, тя съставя отчет за резултатите от търсенето в Общността, така както е предвидено в член 39, параграф 1.


2. Веднага след като службата получи нотификация за международна регистрация, посочваща Европейската общност, службата изпраща копие от него на централната служба за индустриалната собственост на всяка една държава-членка, която е информирала службата за решението си да извършва търсене в своя собствен регистър на търговските марки, така както е предвидено в член 39, параграф 2.


3. Член 39, параграфи 3, 4 и 5 се прилагат mutatis mutandis.


4. Службата информира собствениците на предишни търговски марки на Общността или на заявления за търговски марки на Общността, цитирани в отчета на резултатите от търсенето в Общността, за предвиденото в член 147, параграф 1 публикуване на международната регистрация, посочваща Европейската общност.


Член 151


Възражения


1. Международните регистрации, посочващи Европейската общност, подлежат на възражения по същия начин както публикуваните заявки за търговски марки на Общността.


2. Нотифициране, съдържащо възраженията, се внася в рамките на срок от три месеца, който започва да тече шест месеца след датата на публикуването съгласно член 147, параграф 1. Възражението се счита за нередовно подадено, докато не бъде платена таксата за възражение.


3. Отказът на защита заема мястото на отказа на заявка за търговска марка на Общността.


4. Тогава, когато защита на международна регистрация бъде отказана чрез решение съгласно настоящия член, което е станало окончателно, или тогава, когато притежателят на международната регистрация се е отказал от защитата по отношение на Европейската общност преди решение съгласно настоящия член, което е станало окончателно, службата възстановява на притежателя на международната регистрация част от индивидуалната такса, като размерът на тази част трябва бъде постановен в Регламента за изпълнението.


Член 152


Заменяна на търговска марка на Общността с международна регистрация


При поискване, службата въвежда в регистъра нотифициране, че дадена търговска марка на Общността се смята за заменена от международна регистрация в съответствие с член 4б от Мадридския протокол.


Член 153


Обезсилване на действието на международна регистрация


1. Действието на международна регистрация, посочваща Европейската общност, може да бъде обявено за невалидно.


2. Заявката за прекратяване действието на международна регистрация, посочваща Европейската общност, заема мястото на заявка за обявяване на отменяне, както е предвидено в член 50, или за заличаване, както е предвидено в член 51 или член 52.


Член 154


Превръщане на посочване на Европейската общност чрез международна регистрация в заявка за национална търговска марка или в посочване на държава-членка


1. Тогава, когато посочване на Европейската общност чрез международна регистрация бъде отказано или прекрати действието си, притежателят на международната регистрация може да поиска превръщане на посочването на Европейската общност:


а) в заявка за национална търговска марка съгласно членове от 108 - 110 или


б) в посочване на държава-членка, която е договаряща се страна по Мадридския протокол или Мадридското споразумение относно международната регистрация на търговски марки, прието в Мадрид на 14 април 1891 г., така както е преработено и изменено (по-надолу наричано Мадридското споразумение), при условие че на датата, на която е било поискано превръщането, е било възможно директно да бъде посочена тази държава-членка съгласно Мадридския протокол или Мадридското споразумение. Прилагат се членове 108 - 110.


2. Заявка за национална търговска марка или посочването на държава-членка, договаряща се страна по Мадридския протокол или Мадридското споразумение, в резултат от превръщането на посочването на Европейската общност чрез международна регистрация, се ползват, по отношение на въпросната държава-членка, от датата на международната регистрация, съгласно член 3, параграф 4 от Мадридския протокол или от датата на разширяването на действието й относно Европейската общност съгласно член 3б, параграф 2 от Мадридския протокол, ако последното е било извършено след международната регистрация, или датата на приоритета на тази регистрация и когато това е уместно, след по-ранната регистрация на търговска марка на тази държава, претенция за което е направена съгласно член 148.


3. Искането за превръщане се публикува.


Член 155


Използване на търговска марка, която е обект на международна регистрация


С цел прилагане на член 15, параграф 1, член 43, параграф 2, член 50, параграф 1, буква а) и член 56, параграф 2, датата на публикуването съгласно член 147, параграф 2 заема мястото на датата на регистрацията за целите на установяване на датата, от която търговската марка, която е обект на международна регистрация, посочваща Европейската общност, трябва да бъде въведена в реална употреба в Общността.


Член 156


Трансформация


1. Предмет на параграф 2, разпоредбите, приложими по отношение на заявки за търговски марки на Общността, се прилагат mutatis mutandis по отношение на заявки за трансформация на международна регистрация в заявка за търговска марка на Общността съгласно член 9д от Мадридския протокол.


2. Тогава, когато заявката за трансформация се отнася до посочваща Европейската общност международна регистрация, конкретните подробности на която са публикувани съгласно член 147, параграф 2, членовете 38 - 43 не се прилагат."


4. Дял XIII става дял XIV.


5. Членове 140, 141, 142 и 143 се преномерират, както следва:

Член 140 става член 157

Член 141 става член 158

Член 142 става член 159

Член 143 става член 160.


6. Позоваване на член 140 в член 26, параграф 3 се заменя с позоваване на член 157.


7. Позоваване на член 141 в член 139, параграф 3 и в член 140, параграф 3 се заменя с позоваване на член 158.


Член 2


Настоящият регламент влиза в сила на датата, на която Мадридският протокол влиза в сила по отношение на Европейската общност. Датата на влизане в сила на настоящия регламент се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Люксембург на 27 октомври 2003 година.


За Съвета:


Председател


A.MATEOLI


_________________________

1 ОВ С 300, 10.10.1996 г., стр. 11.

2 ОВ С 127, 2.6.1997 г., стр. 251.

3 ОВ С 89, 19.3.1997 г., стр. 14.

4 ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 1653/2003 (Официален вестник L 245, 29.9.2003 г., стр. 36).


5 Мадридското споразумение относно международната регистрация на търговски марки, така както е изменено в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и така както е изменено на 2 октомври 1979 г.

6 Предложение на Комисията за Решение на Съвета за одобряване на присъединяването на Европейската общност към Протокола, касаещ Мадридското споразумение относно международната регистрация на търговски марки, приет в Мадрид на 27 юни 1989 г. (Официален вестник С 293, 5.10.1996, стр. 11).

32003R1992ЦПР-редактиран


Untitled Page