РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 422/2004 НА СЪВЕТА от 19 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно търговската марка на Общността


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


(Текст от значение за ЕИП)


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,


като взе предвид предложението на Комисията,


като взе предвид становището на Европейския парламент1,


като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2,


като има предвид, че:


(1) Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно търговската марка на Общността3 създаде единна система за защита на търговски марки навсякъде в държавите-членки чрез регистрация в Общността. Настоящата система в общи линии изпълни очакванията на потребители в задоволителна степен. Тя също така имаше положителен ефект върху ефективното постигане на вътрешен пазар.


(2) Функционирането на системата направи възможно да се идентифицират други аспекти, които биха могли да внесат яснота и още повече да я допълнят, по този начин правейки възможно да се подобри ефективността на системата, да се увеличи стойността, която тя прибавя, и да се предвидят още от сега последствията от допълнителните членове в бъдещето, без да е необходимо да се променя същността на системата, която доказа, че е перфектно пригодена по отношение на зададените цели.


(3) Системата на търговските марки на Общността следва да бъде направена достъпна за всички, без никакви изисквания за взаимност, еквивалентност и/или национална принадлежност. Това би насърчило също така търговията на световния пазар. Изисквания от посочения тип правят системата сложна, негъвкава и неефективна. Освен това, в контекста на новата система за дизайн в Общността, Съветът зае гъвкава позиция по този въпрос.

(4) За да се рационализира процедурата, системата за търсене следва да бъде изменена. Тя следва да остане задължителна за търговски марки на Общността, но следва да бъде направена незадължителна, при заплащане на такса, за търсения в регистрите на търговските марки на държавите-членки, които са нотифицирали своето собствено решение да извършват такова търсене. Освен това, следва да бъдат предвидени мерки с оглед на подобряване на качеството на отчетите на резултатите от търсенето, осигурявайки по-голямо единство чрез използването на стандартен формуляр и чрез постановяване на най-важните компоненти на съдържанието им.


(5) Определени мерки следва да бъдат взети, за да се дадат на апелативните органи допълнителни средства за ускоряване на техните решения и подобряване на тяхната работа.


(6) Опитът, придобит в прилагането на системата, подчерта възможността за подобряване на някои аспекти на процедурата. Следователно, някои точки следва да бъдат изменени, а други въведени, за да се предложи на потребителите продукт с по-високо качество, който е все още конкурентноспособен,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Регламент (ЕО) № 40/94 се изменя, както следва:


1. Член 5 се заменя със следния текст:


"Член5

Лица, които могат да бъдат притежатели на търговски марки на Общността

Всяко физическо или юридическо лице, включително органите основани съгласно общественото законодателство, може да бъде притежател на търговска марка на Общността.";


2. В член 7, параграф 1 се добавя следната буква:

"к) търговски марки, които съдържат или се състоят от наименование за произход или географско указание, регистрирани в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2081/92, тогава когато те съответстват на една от ситуациите, обхванати от член 13 от упоменатия регламент, и относно същия вид продукт, при условие че заявката за регистрация на търговската марка е била подадена след датата на подаването в Комисията на заявката за регистрация на наименованието за произход или на географското указание.";


3. В член 8, параграф 4 въвеждащата алинея се заменя със следния текст:


"4. При възражение от страна на притежател на нерегистрирана търговска марка или на друг знак, използван/а в процеса на търговията, с по-голяма значимост от местната значимост, търговската марка, за която се подава заявка, няма да бъде регистрирана тогава когато и в степента в която, съгласно законодателството на Общността или закона на държавата-членка регламентиращ този знак:";


4. Член 21 се заменя със следния текст:


"Член21

Съдебни процедури по неплатежоспособност


1. Единствените съдебни процедури по неплатежоспособност, в които търговска марка на Общността може да участва, са тези които са открити в държавата-членка, на чиято територия се намира центърът на главните дялови участия на длъжника. Въпреки това, когато длъжникът е застрахователно предприятие или кредитна институция, както е определено съответно в Директиви 2001/17/ЕО4 и 2001/24/ЕО5, единствените съдебни процедури по неплатежоспособност, в които търговска марка на Общността може да участва, са тези които са открити в държавата-членка, в която е било разрешено предприятието или институцията.


2. В случай на съвместно притежаване на търговска марка на Общността, параграф 1 се прилага по отношение на дела на съпритежателя.


3. Когато търговска марка на Общността участва в съдебна процедура по неплатежоспособност, по искане на компетентния национален орган вписване със същия ефект се прави в регистъра и се публикува в бюлетина на търговските марки на Общността, посочен в член 85.";


5. Член 25, параграф 3 се заменя със следното:


"3. Заявленията, посочени в параграф 2, които достигат до службата след повече от два месеца от подаването, ще се счита, че са били подадени на датата, на която молбата е достигнала до службата.";


6. Член 35, параграф 1 се заменя със следния текст:


"1. Притежателят на търговска марка на Общността, който е притежател на предишна идентична търговска марка, регистрирана в държава-членка, включително търговска марка, регистрирана в страните от Бенелюкс или на предишна идентична търговска марка с международна регистрация валидна в държава-членка, за стоки или услуги, които са идентични на или съдържащи се в тези, за които е била регистрирана предишна търговска марка, може да претендира че е по-ранна от предишна търговска марка по отношение на държавата-членка, в или за която тя е била регистрирана.";7. Член 36, параграф 1, буква б) се заменя със следния текст:


"б) заявката за търговска марка на Общността отговаря на условията, предвидени в настоящия регламент, и на условията, установени в Регламента за изпълнение.";


8. Член 37 се заличава;


9. Член 39 се заменя със следния текст:


"Член 39

Търсене


1. Веднъж след като е определила датата на подаването, службата съставя отчет за резултатите от търсенето в Общността, цитиращ откритите предишни търговски марки на Общността или заявки за търговски марки на Общността, които съгласно член 8 могат да бъдат използвани като основание срещу регистрацията на търговската марка на Общността, за която се подава заявка.


2. Когато, по времето на подаването на молба за търговска марка на Общността, заявителят поиска отчет на резултати от търсене да бъде изготвен също така и от централните служби за индустриална собственост на държавите-членки, и когато съответната такса за търсенето е била платена в рамките на времевия срок за плащане на таксата за подаване на молбата, службата изпраща, веднага след като е била определена датата на подаване на заявката за търговска марка на Общността, копие от нея до централната служба за индустриална собственост на всяка една от държавите-членки, които са информирали службата за решението си да извършват търсене в своите собствени регистри на търговски марки по отношение на молби за търговски марки на Общността.


3. Всяка една от посочените в параграф 2 централни служби за индустриална собственост изпраща на службата, в рамките на два месеца от датата, на която тя е получила молбата за търговска марка на Общността, отчет за резултатите от търсенето, който или цитира онези намерени предишни национални търговски марки или заявки за търговски марки, които съгласно член 8 могат да бъдат използвани като основание срещу регистрацията на търговската марка на Общността, за която се подава заявка, или декларира, че търсенето не е открило никакви такива права.


4. Посочените в параграф 3 отчети за резултатите от търсенето се изготвят на стандартен формуляр, изготвен от службата, след консултации с Административния съвет. Най-важните компоненти на съдържанието на този формуляр се установява в регламента за изпълнение, предвиден в член 157, параграф 1.


5. Определена сума се заплаща от службата на всяка една централна служба за индустриална собственост за всеки един отчет за резултати от търсене, предоставен от тази служба в съответствие с параграф 3. Размерът на тази сума, който е един и същ за всички служби, се определя от бюджетния комитет посредством решение, прието с мнозинство от три четвърти от представителите на държавите-членки.


6. Без отлагане службата изпраща на заявителя за търговската марка на Общността отчета за резултатите от търсенето в Общността и всички поискани отчети за резултати от национални търсения, получени в рамките на времевия срок, определен в параграф 3.


7. След публикуването на заявката за търговска марка на Общността, което не може да се извърши преди изтичането на срок от един месец от датата, на която службата изпрати на заявителя отчетите от резултатите от търсенията, службата информира, за публикуването на заявки за търговски марки, притежателите на търговски марки на Общността или за заявки за по-ранни търговски марки на Общността, посочени в отчета от резултатите от търсенията в рамките на Общността";


10. Член 40 се заменя със следното:


"Член40

Публикуване на заявката


1. Ако условията, на които трябва да отговаря заявката за търговска марка на Общността, са изпълнени и ако посоченият в член 39, параграф 7 срок е изтекъл, заявката се публикува в степента, в която не е отхвърлена съгласно член 38.


2. Когато, след публикуването, заявката е отхвърлена съгласно член 38, решението за отхвърлянето се публикува когато стане окончателно.";


11. В дял IV заглавието на раздел 5 се заменя със следния текст:


"ОТТЕГЛЯНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВКАТА";


12. Добавя се следният член:


"Член 44а

Разделяне на молбата


1. Заявителят може да раздели заявката като заяви, че някои от стоките и услугите, включени в оригиналната заявка, ще бъдат обект на една или повече отделно обособени заявки. Стоките или услугите в отделно обособена заявка няма да се припокриват със стоките или услугите, които остават в оригиналната заявка, нито с тези, които са включени в други отделно обособени заявки.


2. Обявяване на разделяне на заявката няма да бъде допустимо:


а) ако, в случаите когато е било внесено възражение срещу оригиналната заявка, такава отделно обособено заявка има за ефект въвеждането на разделение между стоките и услугите, срещу които е насочено възражението, дотогава докато решението на Отдела по възраженията стане окончателно или процедурите по възражението бъдат окончателно преустановени по друг начин;


б) през периодите, предвидени в регламента за изпълнение.


3. Обявяването на разделяне трябва да е в съответствие с разпоредбите, изложени в Регламента за изпълнение.


4. Обявяването на разделяне изисква заплащането на такса. Дотогава докато таксата не бъде платена, ще се счита, че заявката не е била подадена.


5. Разделянето влиза в сила на датата, на която то бъде отразено в досиетата, водени от службата относно оригиналната заявка.


6. За всички искания и заявки, които са подадени, и за всички такси, които са платени по отношение на оригиналната заявка преди датата, на която службата получи обявяването на разделянето, се счита, че са били подадени или платени също така и по отношение на отделно обособената заявка или заявки. Таксите за оригиналните заявки, които са били надлежно платени преди датата, на която е получено обявяването на разделянето, не се възстановяват на вносителя.


7. Отделно обособената заявка запазва датата на подаване и евентуални дата на приоритет и по-ранна дата на оригиналната заявка.";


13. Заглавието на дял V се заменя със следния текст:


"СРОК, ПОДНОВЯВАНЕ, ПРОМЯНА И РАЗДЕЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ НА ОБЩНОСТТА";


14. Добавя се следния член:


"Член 48а


Разделяне на регистрацията


1. Притежателят на търговската марка на Общността може да раздели регистрацията като заяви, че някои от стоките или услугите, включени в оригиналната регистрация, ще бъдат обект на една или повече отделно обособени регистрации. Стоките или услугите в отделно обособената регистрация няма да се припокриват със стоките или услугите, които остават в оригиналната регистрация или с тези, които са включени в други, отделно обособени регистрации.


2. Обявяване на разделяне не е допустимо:


а) ако, в случаите когато заявката за отмяна на права или за обявяване на невалидност е подадена срещу оригиналната регистрация, обявяването на разделянето има за ефект въвеждането на разделение между стоките или услугите, които са предмет на заявката за отмяна на права или за обявяване на невалидност, дотогава докато решението на отдела по анулиране стане окончателно или процедурите бъдат окончателно преустановени по друг начин;


б) ако, в случаите когато насрещен иск за отмяна или за обявяване на невалидност е подаден в дело пред съд по въпросите на търговските марки на Общността, обявяването на разделяне има за ефект въвеждането на разделение между стоките или услугите, които са предмет на насрещния иск, дотогава докато отсъждането на съда по въпросите на търговските марки на Общността не бъде отразено в регистъра съгласно член 96, параграф 6.


3. Обявяването на разделянето трябва да е в съответствие с разпоредбите, определени в Регламента за изпълнение.


4. Обявяването на разделяне изисква заплащане на такса. Дотогава докато таксата не бъде платена, ще се счита, че обявяването не е било направено.


5. Разделянето влиза в сила на датата, на която бъде вписано в регистъра.


6. За всички искания и заявки, които са подадени, и за всички такси, които са платени по отношение на оригиналната регистрация преди датата, на която службата получи обявяването на разделянето, се счита, че са били подадени или платени също така и по отношение на отделно обособената регистрация или регистрации. Таксите за оригиналната регистрация, които са били надлежно платени преди датата, на която е получено обявяването на разделянето, не се възстановяват на вносителя.


7. Отделно обособената регистрация запазва датата на подаване и евентуални дата на приоритет и по-ранна дата на оригиналната регистрация.";


15. В член 50, параграф 1 буква г) се заличава;


16. Член 51, параграф 1, буква а) се заменя със следния текст:


"а) когато търговската марка на Общността е била регистрирана в несъответствие с разпоредбите на член 7;"


17. Член 52, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2. Търговска марка на Общността също така се обявява за невалидна при подаване на заявка пред службата или въз основа на насрещен иск в дело за имитация на патентован артикул, тогава когато използването на тази търговска марка може да бъде забранено по силата на друго предходно право, и по-специално:


а) право на име;


б) право на лично изображение;


в) авторско право;


г) право на индустриална собственост;


съгласно законодателството на Общността или съгласно националното законодателство, регламентиращо защитата."


18. Член 56, параграф 6 се заменя със следния текст:


"6. Запис за решението на службата по заявката за отменяне на права или за обявяване на невалидност се вписва в регистъра веднага след като то стане окончателно.";


19. Член 60 се заменя със следния текст:


"Член 60


Преразглеждане на решения ex parte


1. Ако страната, която е подала обжалването е единствената страна по процедурата и ако отделът, чието решение се оспорва, счете обжалването за допустимо и добре обосновано, отделът коригира решението си.


2. Ако решението не бъде коригирано в рамките на един месец от получаването на изложението на основанията, обжалването се изпраща за разглеждане на апелативния орган без забавяне и без коментари относно неговата обоснованост.";


20. Добавя се следния член:


"Член 60а


Преразглеждане на решения inter partes


1. Когато страната, която е подала обжалването е в конфликт с друга страна и ако отделът, чието решение се оспорва, счете обжалването за допустимо и добре обосновано, той коригира решението си.


2. Решението може да бъде коригирано, единствено ако отделът, чието решение се оспорва, нотифицира другата страна за намерението си да го коригира и ако тази страна приеме това в рамките на два месеца от датата, на която получи нотификацията.


3. Ако в рамките на два месеца от получаването на посочената в параграф 2 нотификация, другата страна не се съгласи с това че оспорваното решение бъде коригирано и направи изявление в този смисъл или не направи никакво изявление в рамките на установения срок, обжалването се изпраща за разглеждане на апелативния съвет без забавяне и без коментар относно неговата обоснованост.


4. Въпреки това, ако отделът, чието решение се оспорва, не счете обжалването за допустимо и добре обосновано в рамките на един месец от получаването на изложението на основанията, то той, вместо да предприеме мерките, предвидени в параграфи 2 и 3, изпраща за разглеждане обжалването на апелативния орган без забавяне и без коментар относно неговата обоснованост.";


21. Добавя се следният член:


"Член 77а


Отменяне на решения


1. Когато службата е извършила вписване в регистъра или е взела решение, което съдържа очевидна процедурна грешка по вина на службата, тя прави нужното въведеният запис да бъде анулиран или решението да бъде отменено. Тогава, когато има само една страна по процедурата и въведеният запис или акт влияе на правата й, се определя мярка за анулиране или отмяна, дори ако грешката не е била очевидна за страната.


2. Анулирането или отмяната, така както са посочени в параграф 1, се определят, ex officio или по искане на една от страните по процедурата, от отдела, който е извършил вписването или е взел решението. Анулирането или отмяната се определят в рамките на шест месеца от датата, на която е извършено вписването в регистъра или на която е било взето решението, след консултация със страните по процедурата и с евентуален притежател на права върху въпросната търговска марка на Общността, които са отразени в регистъра.


3. Настоящият член не накърнява правото на страните да подадат жалба съгласно членове 57 и 63 и не накърнява възможността (съгласно процедурите и условията, определени в Регламента за изпълнение, посочен в член 157, параграф 1 да се коригират евентуални езикови грешки или грешки при преписването и явни грешки в решенията на службата или грешки по вина на службата при регистрирането на търговската марка или в публикуването на нейната регистрация.";


22. Член 78, параграф 5 се заменя със следния текст:


"5. Настоящият член не се прилага по отношение на времевите срокове, посочени в параграф 2 от настоящия член, в член 42, параграфи 1 и 3 и в член 78а.";
23. Добавя се следният член:


"Член 78а


Продължаване на процедурата


1. Заявителят или притежателят на търговска марка на Общността или някоя друга страна по процедура пред службата, който е пропуснал да спази времеви срок по отношение на службата, може при поискване да постигне продължаване на процедурата, при условие че към момента, когато се прави искането, пропуснатото действие е вече извършено. Искането за продължаване на процедурата ще бъде допустимо, само ако то бъде представено в рамките на два месеца от изтичането на неспазения времеви срок. Дотогава докато не бъде платена таксата за продължаване на процедурата, ще се счита, че искането не е било подадено.


2. Настоящият член не се прилага по отношение на времевите срокове, определени в член 25, параграф 3, член 27, член 29, параграф 1, член 33, параграф 1, член 36, параграф 2, член 42, член 43, член 47, параграф 3, член 59, член 60а, член 63, параграф 5, член 78, член 108 или по отношение на времевите срокове, определени в настоящия член, или времевите срокове, определени от Регламента за изпълнение, посочен в член 157, параграф 1, относно искане за приоритет по смисъла на член 30, приоритет за представяне на документи по смисъла на член 33 или по-ранни документи по смисъла на член 34 след като молбата е била подадена.


3. Отделът, който е компетентен да взима решения относно пропуснатото действие, взима решение относно заявката.


4. Ако службата удовлетвори заявката, ще се счита, че последствията от неспособността да се спази времевия срок не са настъпили.


5. Ако службата отхвърли заявката, таксата се възстановява на вносителя.";


24. Член 81, параграф 6 се заменя със следния текст:


"6. Отделът по възраженията, или отделът по анулиране, или апелативният орган фиксира размера на разходите, които трябва да се платят съгласно предходните параграфи, когато разходите, които трябва да се платят, се ограничават до таксите платени на службата и до разходите за представителството. Във всички останали случаи, регистрирането на апелативния орган или член на персонала на Отдела по възраженията или на Отдела по анулиране фиксира размера на разходите, които ще бъдат възстановявани при поискване. Искането е допустимо само в рамките на два месеца от датата, на която решението е станало окончателно, за което е изготвена молба за фиксиране на разходите. Така определеният размер може да бъде преразгледан посредством решение на отдела по възраженията, или Отдела по анулиране, или апелативния орган по искане, подадено в рамките на предписания срок.";


25. Член 88 се изменя както следва:


а) първото изречение на параграф 3 се заменя със следното:


"Физически или юридически лица, чието постоянно местожителство или главно местоположение на бизнеса или реално и действащо промишлено или търговско предприятие се намират в Общността, могат да бъдат представлявани пред службата от свой служител.";


б) добавя се следния параграф:


"4. Регламентът за изпълнение посочва дали и при какви условия служител или работник трябва да внесе в службата подписано разрешение за вписване в досието.";


26. Член 89 се изменя както следва:


а) в параграф 1, буква б) се заменя със следното:


"б) професионални представители, чиито имена фигурират в списъка, поддържан за тази цел от службата. Регламентът за изпълнение посочва дали и при какви условия представителите пред службата трябва да внесат в службата подписано разрешение за вписване в досието.";


б) в параграф 2, буква в) първото изречение се заменя със следното:


"в) той трябва да има право да представлява физически или юридически лица по въпросите на търговските марки пред централната служба за индустриална собственост на държава-членка.";


27. Член 96, параграф 5 се заменя със следния текст:


"5. Член 56, параграфи 2 - 5 се прилагат.";


28. В член 108, параграфи 4, 5 и 6 се заменят със следния текст:


"4. В случаите, когато заявката за търговска марка на Общността се счита за оттеглена, службата изпраща на заявителя съобщение, определящо срок от три месеца от датата на това съобщение, в който може да се внесе искане за превръщане.


5. Тогава, когато заявката за търговска марка на Общността бъде оттеглена или търговската марка на Общността преустанови своето действие в резултат на регистриране на отказ от нея или в резултат на неуспех да се поднови регистрацията, искането за превръщане се подава в рамките на три месеца от датата, на която молбата за търговска марка на Общността е била оттеглена или на която търговската марка на Общността е преустановила своето действие.


6. Тогава, когато заявката за търговска марка на Общността бъде отхвърлена с решение на службата, или тогава когато търговската марка на Общността преустанови своето действие в резултат на решение на службата или на Съда по въпросите на търговските марки на Общността, искането за превръщане се подава в рамките на три месеца от датата, на която това решение е придобило силата на окончателно решение.";


29. Член 109, параграф 3 се заменя със следното:


"3. Службата проверява дали поисканото превръщане отговаря на условията, определени в настоящия регламент, и по-специално в член 108, параграфи 1, 2, 4, 5 и 6 и параграф 1 от настоящия член, заедно с формалните условия, определени в Регламента за изпълнение. Ако тези условия са изпълнени, службата изпраща искането за превръщане до службите за индустриална собственост на държавите-членки, специфицирани в него.";


30. Член 110, параграф 1 се заменя със следния текст:


"1. Всяка централна служба за индустриална собственост, на която е изпратено искането за превръщане, може да получи от службата всякаква допълнителна информация относно искането, позволяваща на тази служба да вземе решение относно националната търговска марка, получаваща се в резултат на превръщането.";


31. Във второто изречение на член 118, параграф 3, фразата "в рамките на 15 дни" се заменя с фразата "в рамките на един месец", а в третото изречение фразата "в рамките на един месец" се заменя с фразата "в рамките на три месеца";


32. Член 127, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2. Решенията на отдела по възраженията се взимат от тричленни групи. Поне един от членовете е с юридическа квалификация. В някои специфични случаи, предвидени в регламента за изпълнение, решенията се взимат от един единствен член.";


33. Член 129, параграф 2 се заменя със следния текст:


"2. Решенията на Отдела по анулиране се взимат от тричленни групи. Поне един от членовете е с юридическа квалификация. В някои специфични случаи, предвидени в Регламента за изпълнение, решенията се взимат от един единствен член.";


34. Член 130 се изменя, както следва:


а) параграф 2 се заменя със следния текст:


"2. Решенията на апелативните органи се взимат от трима членове, поне двама от които са с юридическа квалификация. В някои специфични случаи, решенията се взимат от разширен съвет, председателстван от Председателя на апелативните органи, или от един единствен член, който трябва да е с юридическа квалификация.";


б) добавят се следните параграфи:


"3. За да се определят специалните случаи, които попадат под юрисдикцията на разширения съвет, следва да се вземе предвид юридическата сложност или важност на случая или специални обстоятелства, които оправдават това. Такива случаи могат да бъдат отнесени за разглеждане до разширения съвет:


а) апелативните органи, създаден в съответствие с процедурния правилник на съветите, посочени в член 157, параграф 3 или


б) от съвета, който се занимава със случая.


4. Съставът на разширения съвет и правилата относно отнасянията до него се установяват съгласно процедурния правилник на съветите, установени в член 157, параграф 3.


5. За да се определи кои конкретни случаи попадат в правомощията на един член, следва да се вземе предвид липсата на сложност на повдигнатите юридически или фактически въпроси, ограниченото значение на конкретния случай или отсъствието на други конкретни обстоятелства. Решението да се възложи случая на един единствен член в посочените случаи се взема от съвета, който се занимава със случая. Допълнителни подробности се установяват в процедурния правилник на съветите, посочени в член 157, параграф 3.";


35. Член 131 се заменя със следния текст:


"Член 131


Независимост на членовете на апелативните органи


1. Председателят на апелативните органи и председателите на съветите се назначават за срок от пет години в съответствие с процедурата, определена в член 120, за назначаването на Председателя на службата. Те не могат да бъдат отстранени от поста си по време на този срок, освен ако няма сериозни основания за такова отстраняване и Съдът, по молба на назначилата ги институция, не вземе решение в този смисъл. Мандатът на Председателя на апелативните органи на председателите на съветите може да бъде подновен за допълнителни периоди от по пет години или до достигане на възраст за пенсиониране, ако тази възраст бъде достигната по време на новия мандат.

Председателят на апелативните органи, inter alia, има управленчески и организационни правомощия главно да:


а) председателства апелативните органи, отговарящ за определянето на правилата и организирането на работата на съветите, този орган е предвиден в процедурния правилник на съветите, посочени в член 157, параграф 3;


б) осигурява изпълнението на решенията на органа;


в) разпределя дела към даден съвет въз основа на обективни критерии, определени от апелативните органи;


г) изпраща на Председателя на службата информация за необходимите на съветите разходи с оглед на това да се съставят изчислени прогнози за разходите.


Председателят на апелативните органи председателствува разширения съвет.

Допълнителни подробности се установяват в процедурния правилник на съветите, посочени в член 157, параграф 3.


2. Членовете на апелативните органи се назначават от Административния съвет за срок от пет години. Техният мандат може да бъде подновен за допълнителни периоди от по пет години или до достигане на възраст за пенсиониране, ако тази възраст бъде достигната по време на новия мандат.


3. Членовете на апелативните органи не могат да бъдат отстранявани от поста си, освен ако няма сериозни основания за такова отстраняване и Съдът не вземе решение в този смисъл след като случаят е бил отнесен до него от Административния съвет, по препоръка на председателя на апелативните съвети, след консултация с председателя на съвета, към който въпросният член принадлежи.


4. Председателят на апелативните съвети и председателстващите и членовете на апелативните съвети са независими. В своите решения те няма да бъдат обвързани с никакви инструкции.


5. Председателят на апелативните органи, председателстващите и членовете на апелативните органи не могат да бъдат ревизори или членове на отдела по възраженията, администрацията по търговските марки и знаци, правния отдел или отделите по анулирането.";


36. Член 142а става член 159а;


37. В член 150, параграф 3 се заменя със следното:


"3. Член 39, параграфи от 3 до 6 важат mutatis mutandis.";


38. В член 157, параграф 2, точки от 1 до 4 се заличават.


Член 2


1. Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


2. Точки 11 -14, 21, 23 - 26 и 32 - 36 от член 1 се прилагат от дата, която е определена от Комисията и публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз, тогава когато бъдат приети необходимите мерки за изпълнение.


3. Точка 9 от член 1 се прилага от 10 март 2008 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 19 февруари 2004 година.


За Съвета:


Председател


M. McDOWELL


_________________________

1 Становище, дадено на 23 септември 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

2 ОВ С 208, 3.9.2003 г., стр. 7.

3 ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1992/2003 (ОВ L 296, 14.11.2003 г., стр. 1).


4 Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001г. относно оздравяването и ликвидацията на застрахователни дружества (ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 28).

5 Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001г. за оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15).

32004R0422- ЦПР-редактиран


Untitled Page