РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2082/2004 НА КОМИСИЯТА от 6 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 216/96 относно установяването на процедурни правила за организацията на дейността на апелативните съвети към службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн)


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно търговската марка на Общността1, и по-специално член 157, параграф 3 от него,


като има предвид, че:


(1) Регламент (ЕО) № 422/2004 измени Регламент (ЕО) № 40/94 по отношение, inter alia, на организацията и процедурите на апелативните съвети, предвидени в членове 130 и 131.


(2) Регламент (ЕО) № 422/2004 въведе, inter alia, новия пост - председател на апелативния съвет - и постанови, че при определени условия решения на апелативните съвети могат да се вземат от един единствен член. Следователно е необходимо да се определят подробно правомощията на председателя на апелативните съвети, съставът и правомощията на апелативните съвети, възлагането на дела на апелативните съвети и разширеният състав, делата, които се отнасят до разширения състав и делата, които се решават от един единствен член.


(3) Практическото действие на апелативните съвети е доказало необходимостта от определени промени в неговата организация и процедури, включително промяна на ролята на регистратурата и някои процедурни аспекти. Централизирането на регистратурата и промяната на нейните правомощия и правилата за размяна на писмени изявления между страните целят да осигурят по-голяма ефективност при обработването на делата от апелативните съвети. За да не се възпрепятстват съдебните процедури, вече започнати, когато настоящият регламент влезе в сила, трябва да се предвиди преходен период по отношение на размяната на писмени изявления между страните.


(4) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по таксите, изпълнителния правилник и процедурния правилник на апелативните съвети на службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн),ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1

Регламент (ЕО) № 216/96 се изменя, както следва:


1. Член 1 се заменя със следния:


"Член 1


Президиум на Апелативните съвети


1. Органът, упоменат в членове 130 и 131 от Регламента, ще бъде Президиумът на Апелативните съвети (наричан по-долу "президиума").


2. Президиумът включва председателят на апелативните съвети, който го оглавява, председателите и членовете на съветите, избрани за всяка календарна година от и измежду всички членове на съветите, различни от председателя на апелативните съвети и председателите на съветите. Броят на членовете на съветите, избрани по този начин, следва да бъде една четвърт от броя на членовете на съветите, различни от председателя на апелативните съвети и председателите на съветите, като при необходимост числото се закръгля.


3. Ако председателят на апелативните съвети не е в състояние да действа или ако постът на председателя е вакантен, президиумът се оглавява от:


а) председателя на съвет с най-дълга служба в апелативните съвети; или


б) когато двама или повече председатели имат еднакво дълга служба, от най-възрастния от председателите, отговарящи на условието по предходния параграф.


4. Обсъжданията на президиума се смятат за валидни само ако присъстват две трети от членовете му, включително председателят и двама председатели на съвета. Решенията на президиума се вземат с мнозинство. В случай на равенство, гласът на председателя е решаващ.


5. Преди началото на всяка календарна година, без да се накърнява член 1б, президиумът следва да вземе решение за обективни критерии за възлагане на делата на съветите за съответната календарна година и определя основните и резервни членове на всеки съвет за същата година. Всеки член на апелативните съвети може да бъде причислен към няколко съвета като основен или резервен член. Тези мерки могат да се променят при необходимост в хода на съответната календарна година. Решенията, приети от президиума съгласно настоящия параграф, следва да се публикуват в Официален вестник на службата.


6. Президиумът също така има компетентност:


а) да постановява процедурни правила, необходими за разглеждането на дела, повдигнати пред съда, и правила, необходими за организацията на работата на съда;


б) да взема решение за всякакви конфликти относно възлагането на дела на съставите на апелативните съвети;


в) да постановява вътрешни правила;


г) да постановява практически процедурни инструкции за страни, въвлечени в съдебен процес пред апелативните съвети, например по отношение на предаването на писмени заявления и разглеждането на делата в съда;


д) да упражнява други правомощия, поверени му с настоящия регламент.


7. Председателят на апелативните съвети се консултира с президиума относно изискванията за разходите на съветите, които той следва да съобщи на председателя на службата с оглед съставянето на предварителна оценка на разходите и, когато сметне за уместно, относно всякакви други въпроси, свързани с управлението на апелативните съвети."


2. Членове 1а - 1г се добавят, както следва:


'Член 1а


Върховен съвет


1. Разширеният състав, постановен с член 103, параграф 3 от Регламента, е върховният съвет.


2. Върховният съвет се състои от девет души, включително председателя на апелативните съвети, който го оглавява, председателите на съветите, докладчикът, определен преди отнасянето на делото до върховния съвет, ако е приложимо, и членове, избрани на ротационен принцип от списък с имената на всички членове на апелативните съвети, различни от председателя на апелативните съвети и председателите на съветите.


Президиумът следва да състави списъка, упоменат в първи параграф, и да установи правилата, по които се избират членове от списъка на базата на обективни критерии. Списъкът и правилата се публикуват в Официален вестник на службата. Ако не е определен докладчик преди отнасянето до върховния съвет, председателят на върховния съвет ще посочи докладчик от членовете на върховния съвет.


3. Ако председателят на апелативните съвети не е в състояние да действа или ако постът на председател е вакантен, или в случай на изключване или възражение по смисъла на член 132 от Регламента, председател на върховния съвет е:


а) председателят на съвета с най-дълга служба в апелативните съвети; или


б) когато двама или повече председатели имат еднакво дълга служба, най-възрастният от председателите, отговарящи на условието по предходния параграф 4.


4. Ако друг член на върховния съвет не е в състояние да действа или в случай на изключване или възражение по смисъла на член 132 от Регламента, той се замества от лицето, което е най-напред в списъка, упоменат в параграф 2 от настоящия член.


5. Върховният съвет няма да разглежда дела и няма да изслушва показания по делото, ако не присъстват седем от неговите членове, включително неговият председател и докладчикът.


Ако върховният съвет разглежда дело в присъствието само на осем членове, членът с най-малко старшинство в апелативните съвети няма да вземе участие в гласуването, освен ако не е председателят или докладчикът, в който случай следващият по старшинство след председателя или докладчика няма да гласува.


Член 1б


Отнасяне към върховния съвет


1. Даден съвет може да отнесе възложено му дело до върховния съвет, ако смята че това е оправдано от юридическата сложност и важност на делото или от особени обстоятелства, например ако апелативните съвети са взели различни решения по законодателен въпрос, повдигнат от това дело.


2. Даден съвет отнася възложено му дело до върховния съвет, ако смята че трябва да се отклони от тълкуването на релевантното законодателство, дадено в предходно решение на върховния съвет.


3. Президиумът може, по предложение от председателя на апелативните съвети, по негова инициатива или по заявка от член на президиума, да отнесе до върховния съвет дело, възложено на някой съвет, ако смята че това е оправдано от юридическата сложност и важност на делото или от особени обстоятелства, например ако апелативните съвети са взели различни решения по законодателен въпрос, повдигнат от това дело.


4. Върховният съвет незабавно отнася делото обратно до съвета, на който първоначално е било възложено, ако смята че условията за отнасянето до него не са спазени.


5. Всички решения, свързани с отнасяне до върховния съвет, се обосновават и съобщават на страните по делото.


Член 1в


Решения от един член


1. Президиумът съставя списък с указания за типа дела, които съдът, освен в изключителни обстоятелства, може да възложи на един член, като например решения за закриване на съдебни дела по съгласие между страните и решения за отсъждане на разходи или допустимостта на обжалването.


Президиумът също така може да състави списък с типа дела, които не могат да се възложат на един член.


2. Даден съвет може да делегира на своя председател решението да възлага на един член дела, попадащи в типа дела, определени от президиума в съответствие с параграф 1.


3. Решението да се възложи делото на един член се съобщава на страните.


Членът, на когото е възложено делото, го отнася до съвета, ако смята че условията за възлагането вече не са спазени.


Член 1г


Отнасяне на дело след постановление на Съда на Европейските общности


1. Ако съгласно член 63, параграф 6 от Регламента необходимите мерки за спазване на постановлението на Съда на Европейските общности, анулиращо цялото или част от решение на апелативен съвет или на върховния съвет, включват преразглеждане от апелативните съвети на делото, предмет на това решение, президиумът решава дали делото да се отнесе до съвета, който е взел решението, или до друг съвет или до върховния съвет.


2. Ако делото се отнесе до друг съвет, този съвет не може да включва членове, които са били страна в оспорваното решение. Тази разпоредба не се прилага, ако делото се отнесе до върховния съвет."


3. Член 4, параграф 3 се заличава и член 4, параграф 4 се преномерира като член 4, параграф 3.


4. Член 5 се заменя със следното:


"Член 5


Регистър


1. Към апелативните съвети се създава регистър, който да отговаря, inter alia, пред председателя на апелативните съвети за получаването, разпращането, съхраняването и нотифицирането на всички документи, свързани с делата до апелативните съвети, както и за съставянето на релевантните досиета.


2. Регистърът се оглавява от регистратор. Председателят на апелативните съвети назначава лице в регистъра, което да изпълнява задачите на регистратора, когато той отсъства или е неспособен да действа, или ако постът на регистратор е вакантен.


3. По-специално регистраторът следи за спазването на сроковете и други формални условия, свързани с представянето на обжалването и основанията за него.


Ако се открие нередност, която може да направи обжалването недопустимо, регистраторът незабавно изпраща аргументирано становище на председателя на съответния съвет.


4. Протоколите от съдебните заседания и вземането на показания се съставят от регистратора или, със съгласието на председателя на апелативните съвети, от лице от апелативните съвети, посочено от председателя на съответния съвет.


5. Председателят на апелативните съвети може да делегира на регистратора задачата да възлага дела на апелативните съвети съобразно критериите за възлагане, постановени от президиума.


По предложение от председателя на апелативните съвети, президиумът може да делегира на регистратора други задачи, свързани с провеждането на делата в апелативните съвети."


5. Член 8 се заменя със следното:


"Член 8


Процедура


1. Ако регистраторът изпрати на председателя на апелативен съвет становище за допустимостта на обжалването съгласно член 5, параграф 3, втора алинея, председателят на съответния съвет може или да отхвърли делото или да помоли съответния съвет да се произнесе за допустимостта на обжалването, или да запази отсъждането на допустимостта на обжалването за решението за приключване на делото към апелативния състав.


2. В дела inter partes, без да се накърнява член 61, параграф 2 от Регламента, заявлението, излагащо основанията за обжалване, и отговорът към него, могат да се допълнят с ответен отговор от обжалващия, подаден в рамките на два месеца от нотификацията на първия отговор, и втори отговор от ответника, подаден в рамките на два месеца от ответния отговор.


3. В дела inter partes, в отговора си ответникът може да търси решение, което анулира или променя оспорваното решение по точка, която не е повдигната от обжалването. Подадените становища спират да са в сила, ако обжалващият прекъсне делото."


Член 2


Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Разпоредбите на член 8, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 216/96, изменени с член 1, параграф 5 от настоящия регламент, се прилагат само за дела, по отношение на които е подаден иск за обжалване след влизането в сила на настоящия регламент.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.Съставено в Брюксел на 6 декември 2004 година.


За Комисията:

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


_________________________

1 ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 422/2004 (ОВ L 70, 9.3.2004 г., стр. 1).

232004R2082 - ЦПР - редактиран


Untitled Page