РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 28 април 2005 година с което се съставя група от неправителствени експерти по корпоративно управление и дружествено право


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като има предвид, че:


(1) Планът за действие на Комисията за осъвременяване на дружественото право и укрепване на корпоративното управление в Европейския съюз1, приет през май 2003 година, идентифицира серия от действия, които са необходими, за да се осъвремени, завърши и опрости регулаторната рамка за дружественото право и корпоративното управление.


(2) Планът за действие признава значението на експертната и публичната консултация като неделима част от развитието на дружественото право и корпоративното управление на ниво на Общността.


(3) Следователно следва да се състави група от неправителствени експерти по корпоративно управление и дружествено право, която да служи като орган за анализ, дебати и съвети към Комисията в областта на корпоративното управление и дружественото право, по-специално във връзка с мерките, предвидени в Плана за действие; следователно е уместно да се осигури присъствието в тази група на високо-квалифицирани специалисти, активни в бизнеса и академичните общности или гражданското общество, способни да предадат своите специфични знания в областта на корпоративното управление и дружественото право на ниво Общността.


(4) Групата от неправителствени експерти по корпоративно управление и дружествено право трябва да състави свой процедурен правилник и изцяло да уважава ролята и прерогативите на институциите,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:


Член 1


Създава се група от неправителствени експерти по корпоративно управление и дружествено право в Общността (наричана "групата" оттук нататък).


Член 2


Ролята на групата е да предостави технически съвети на Комисията за нейните инициативи в областта на корпоративното управление и дружественото право при заявка от Комисията. Председателят на групата може да предложи на Комисията да се консултира с групата по всякакви въпроси свързани с областта.


Член 3


Групата се състои от максимум 20 члена, от бизнес общността и академичните общности или гражданското общество, чиито опит и компетентност по отношение на корпоративното управление и дружественото право са широко признати на ниво на Общността.Членовете на групата се назначават от Комисията. Назначаването става лично. Членовете на групата съветват Комисията независимо от всякакви външни инструкции.


Списъкът на членовете фигурира в приложението.


Член 4


Мандатът на службата от членовете на групата е три години и може да се подновява. След изтичането на тригодишния период членовете на групата остават на служба докато не бъдат сменени или докато се поднови назначението им. В случай на оставка или смърт на член на групата през периода на неговото назначение Комисията назначава нов член на групата съгласно член 3.


Член 5


Списъкът на членовете се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.


Член 6


Председател на групата е представител на Комисията.


Групата, със съгласието на Комисията, може да състави работни групи, които да разглеждат специфични въпроси на базата на определен мандат. Работните групи се разпускат веднага след като им изтече мандатът.


Комисията може да покани експерти и наблюдатели със специфична експертиза да участват в работата на групата и/или работните групи.


Член 7


Групата и работните групи обикновено заседават в сградата на Комисията, под формата и съгласно графика, определени от Комисията.


Групата приема свой процедурен правилник въз основа на проект, представен от Комисията.

Секретариатът на групата се предоставя от Комисията. Заинтересовани членове от персонала на Комисията могат да присъстват на заседанията на групата и работните групи и могат да взимат участие в дебатите.


Комисията може да публикува в Интернет, на оригиналния език на съответния документ, всяко заключение, резюме, частично заключение или работен документ, свързан с групата или работните й групи.


Член 8


Пътните и дневните разходи на членове, наблюдатели и експерти във връзка с дейностите на групата се възстановяват от Комисията съгласно разпоредбите, които са в сила в Общността. Изпълнението на функциите им няма да бъде възнаграждавано.


Член 9


Настоящото решение се прилага до 27 април 2008 г.
Съставено в Брюксел на 28 април 2005 година.


За Комисията:


Charlie McCREEVY


Член на КомисиятаПРИЛОЖЕНИЕ


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ


Gintautas BARTKUS

Theodor BAUMS

Francesco CHIAPPETTA

Thomas COURTNEY

Jean-Pierre HELLEBUYCK

Erich KANDLER

Mrs Vanessa KNAPP

Vratislav KULHANEK

Jukka MAHONEN

Stilpon NESTOR

Jesper Bo NIELSEN

Josef OKOLSKI

Leonardo PEKLAR

Colin PERRY

Enrique PINEL LOPEZ

Geert RAAIJMAKERS

Mrs Joelle SIMON

Mario STELLA-RICHTER

Mrs Daniela WEBER-REY

Patrick ZURSTRASSEN


_________________________

1 КОМ (2003) 284, окончателен.

24

32005D0380- редактиран


Untitled Page