Oкончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/M.3868 - DONG/Elsam/Energi E2(съгласно член 15 от Решението 2001/462/EО, EОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно препоръките от страна на служителя по изслушването по някои производства по конкуренция - OВ L 162,19.6.2001 г., стр. 21)

Обн. C ОВ. бр.115 от 25 Май 2007г.

Планираната концентрация


На 13 септември 2005 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1) ("Регламента за сливанията"), при която основната датска фирма за DONG придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол върху два важни производителя на енергия в Дания (Elsam в западна Дания и Energi Е2 в източна Дания) и две компании за дистрибуция на електричество, а именно Kobenhavn Energi (КЕ) и Frederiksberg Elnet (FЕ) (последните четири компании от тук нататък са обозначени като "други включени страни").Начало на производството и предоставяне на ключови документи


В края на първата фаза от разследването Комисията стигна до заключението, че концентрацията повдига сериозни съмнения относно съвместимостта си с общия пазар и със Споразумението за ЕИП. На 18 октомври

2005 г. Комисията започна производство съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Регламента за сливанията.


На 7 ноември 2005 г. на DONG му беше предоставен достъп до "ключовите документи" от преписката на Комисията съгласно глава 7.2 от "Най-добри практики при провеждане на производството за контрол на сливанията" ("Най-добри практики"), както е постановено от Генерална дирекция "Конкуренция".Излагането на възраженията и отговор на страните


Излагането на възраженията беше изпратено на DONG на 19 декември 2005 г. Другите участващи страни получиха неконфиденциална версия на тези възражения. В следващите дни беше даден достъп до преписката

на Комисията по делото. От DONG беше поискано да отговори до 9 януари 2006 г. DONG и другите уча-

стници изпратиха съвместен отговор на 5 януари 2006 г.


В отговора от 5 януари 2006 г. DONG определи, че "тяхната възможност да отговорят на опасенията на Комисията в изложението на възраженията е била възпрепятствана от подхода на Комисията относно предо- ставянето на достъп до преписката по делото". По-конкретно, те посочиха, че "нивото на редакция на предо- ставените документи на трети страни е било незадоволително и е породило трудности за страните по делото

да проучат внимателно или да оценят документите". Чрез писмо от 16 януари 2006 г., информирах DONG,

че съгласно член 8 от Решение 2001/462/EО, EОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция (2), те имат право да направят обосно- вано искане за достъп до преписката, чрез което да пояснят, че не са получили информацията, която са

изискали, за да подготвят защитата си. DONG не даде отговор на писмото ми.


Нито DONG, нито другите участващи страни пожелаха да изложат аргументите си чрез официално изслушване.Участието на трета страна


След поискване дадох позволение на Naturgas Fyn Group да бъде трета страна съгласно с член 18, параграф 4

от Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета на 22 декември 2005 г. Беше им изпратена неконфиденциална версия на изложението на възражения.Задълженията и резултатите от консултирането на участниците на пазара


На 30 януари 2006 г. DONG предложи ангажименти. Резултатите от консултирането на участниците на пазара относно тези ангажименти, проведени от 1 февруари 2006 г., бяха смесени. Изказани бяха опасения най-вече относно ефективността на процеса на двустепенния търг, заложен в предвидената Програма за реали- зиране на газ. В резултат на това ангажиментите бяха коригирани. Не съм получил искане за проверка на обективността на запитването.


(1) OB L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(2) OB L 162, 19.6.2001 г., стр. 21.
Проекторешението и зачитането на правото на изслушване


Във връзка с предложените ангажименти и след анализа на резултатите от консултирането на участниците на пазара, в проекторешението се стигна до заключението, че предложената концентрация е съвместима с общия пазар и със Споразумението за ЕИП.


Във връзка с изложеното по-горе считам, че правото на изслушване на всички участници в настоящото произ-

водство е било спазено.
Брюксел, 21 февруари 2006 г.


Serge DURANDE
C115-2007-06


Untitled Page