ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ DG EAC/20/07 (ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА")В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Обн. C ОВ. бр.115 от 25 Май 2007г.

Отпускане на грантове за дейности по разработването и тестването на европейската квалификационна рамка (ЕКР), включително национални и секторни квалификационни рамки
1. Цели и описаниеЦелта на настоящата покана за представяне на предложения е отпускането на грантове за около 10-15 предложения на участници от максимален брой страни и сектори, с цел организиране на дейности за подкрепа на консорциуми за:


- разработване и тестване на принципите и механизмите на бъдещата ЕКР,


- обмяна на опит на национално и секторно равнище, използвайки ЕКР като обща референтна точка, вклю- чително и разработването на квалификационни рамки, и например, установяването на по-тесни връзки между Европейското пространство за висше образование и ЕКР.
2. Допустими кандидатиСпоред настоящата покана, подаването на молби за предоставяне на грантове е отворено по-специално за консорциуми от Европейски, национални, регионални и секторни организации, включително, например, министерства, органи, отговорни за квалификациите, секторни асоциации, социални партньори и други ключови организации, заинтересувани и с участие в системите за квалификация. Кандидатите следва също така да притежават представителна легитимност по отношение на сектора, пазара на труда или системата/ите

за образование и професионално обучение, които се предполага, че ще извлекат полза от проекта им.


Молбите за финансиране могат да бъдат подадени единствено от консорциуми, съставени от организации,

учредени от 5 или повече страни.


Молбите могат да бъдат подадени от организации, установени в една от следните страни:


- 27-те държави-членки на Европейския съюз,


- трите страни от ЕАСТ-ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) (*),


- Турция (*).


(*) Споразуменията за участие на тези страни навлизат в заключителна фаза, и се очаква да влязат в сила до датата на изби-

рането им. Актуализирана информация може да бъде адресирана на:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/funding_en.htm#update
3. Бюджет и продължителност на проекта


Общият наличен бюджет за съвместното финансиране на проекти е 2 млн. EUR. Финансовата помощ от страна на Комисията не може да надхвърля 75 % от общата сума на допустимите разходи.


Грантовете се очаква да бъдат между 50 000 и 200 000 EUR.


Дейностите трябва да започнат не по-късно от средата на февруари 2008 г. Максималната продължителност

на проектите е 24 месеца.


4. Краен срок


Формулярите за кандидатстване се подават до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура

(EACEA) не по-късно от 31 август 2007 г.


5. Допълнителна информация


Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване се намират на следния Интернет адрес:


http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html


Кандидатурите трябва да отговарят на условията, изложени в пълния текст и да бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри.


C115-2007-08


Untitled Page