РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2005 година относно създаването на експертна група за консултиране на Комисията и за улесняване на сътрудничеството между системите за публичен надзор върху щатни одитори и одиторски предприятия


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като има предвид, че:


(1) Засилването на законоустановения одит е съществено за възстановяването на доверието на инвеститорите на финансовите пазари. Осъвременената осма директива относно законоустановения одит на годишните отчети и консолидираните отчети и за изменение на Директиви 78/660/EИО и 83/349/EИО на Съвета1 (наричана по-долу "Осъвременената осма директива) въвежда, inter alia, изискване за държавите-членки да създадат система за публичен надзор върху щатни одитори и одиторски предприятия. Осъвременената осма директива цели, също така, създаване на координация между системите за публичен надзор на нивото на Общността, като предвижда възможност за Комисията да приема мерки за прилагането й.


(2) За да се постигнат целите, очертани в Осъвременената осма директива, Комисията е необходимо да свика експертна група, която би допринесла за координацията и развитието на системите за публичен надзор в рамките на Европейския съюз. Също така, групата би могла да допринесе за техническата подготовка на мерките за прилагане на Осъвременената осма директива.


(3) Експертната група следва да се състои от представители на високо ниво от системите за публичен надзор върху щатни одитори и одиторски предприятия в държавите-членки. Ако тези системи все още не са създадени, към групата следва да се присъединят представители от националните министерства, които отговарят за тяхното бъдещо създаване. Като представители или техни заместници могат да бъдат определяни само лица, които не са практикуващи одитори, както са дефинирани в член 2, параграф 11, буква б) от Осъвременената осма директива, поради потенциален конфликт на интереси между браншовия и частния сектор, от една страна, и обществения интерес, от друга страна. Независимо от това, при работата на Комисията и на групата следва да се ползват знанията и опитът на практикуващите одитори. В резултат на това и след обсъждане с експертната група, Комисията следва да проведе консултации за работата на групата, на широка основа, на един ранен етап и по открит и прозрачен начин, с пазарните участници, потребителите, одиторската професия и крайните потребители.


(4) Поради това, следва да се създаде експертната група, наричана "Европейска група от представители на органите за надзор върху одитори", както и да се определи нейния мандат и структура,РЕШИ:


Член 1


С настоящото Комисията създава експертна група, наричана "Европейска група от представители на органите за надзор върху одитори", наричана по-долу "групата".


Член 2


Задача


Комисията може да се консултира с групата по всички въпроси, отнасящи се до подготовката на мерките за прилагане на Осъвременената осма директива. Също така, групата може да обсъжда всички въпроси, отнасящи се до сътрудничеството между системите за публичен надзор върху щатни одитори и одиторски предприятия.


Задачите на групата са основно:


- да улеснява сътрудничеството между системите за публичен надзор на държавите-членки и да реализира обмен на добри практики относно създаването и текущото сътрудничество между тези системи;


- да допринася за техническата оценка на системите за публичен надзор на трети страни и за международното сътрудничество между държавите-членки и трети страни в тази област;


- да допринася за техническото проучване на международните стандарти за одит, включително процесите за тяхното създаване, с оглед приемането им на нивото на Общността.


Член 3


Състав - Назначаване


1. Групата се състои от представители на високо ниво от органите, които отговарят за публичния надзор на щатни одитори и одиторски предприятия в държавите-членки, или при отсъствието им, от представители на компетентните национални министерства.


2. Всяка държава-членка определя представител на високо ниво от един от органите, упоменати в параграф 1, който да участва в заседанията на групата. Комисията може да отхвърли определения от държавата-членка представител, ако не го счита за подходящ, и по-специално при наличието на конфликт на интереси. В такъв случай, Комисията незабавно информира съответната държава-членка, която може след това да определи друг представител.


3. Като представители могат да бъдат определяни само лица, които не са практикуващи одитори.


4. Държавите-членки определят по един представител. По един негов заместник на държава-членка може да бъде определян при условията, установени в параграфи 1, 2, 3 и 5.


5. Прилагат се следните разпоредби:


- ако дадена държава-членка се представлява от министерство, то след създаването на система за публичен надзор върху одитори и одиторски предприятия, държавата-членка замества представителя си с представител на тази система;


- представителите, които не могат да участват ефективно в обсъжданията на групата, които подадат оставка, или които не съблюдават условията, изложени в първото или третото тирета от настоящия член или член 287 от Договора за създаване на Европейската общност, биват замествани;


- ако това се изисква от председателя, членовете на упоменатите в член 4 по-долу подгрупи, които са практикуващи одитори, подписват в началото на мандата си, декларация, че ще действат в обществен интерес, както и декларация за отсъствието или наличието на интереси, които могат да засегнат обективността им.


Член 4


Функциониране


1. Комисията председателства групата.


2. По правило, след обсъждане с групата, Комисията следва да проведе консултации за работата на групата, на широка основа, на един ранен етап и по открит и прозрачен начин, с пазарните участници, потребителите, одиторската професия и крайните потребители.


3. Със съгласието на Комисията могат да бъдат създадени подгрупи, които да проучат специфични въпроси в рамките на дадения им от групата мандат; те се разпускат веднага след изпълнението на мандата си. Подгрупите могат да включват и практикуващи одитори.


4. Когато това е полезно и/или необходимо, председателят може да кани за участие в обсъжданията на групата или подгрупата експерти или наблюдатели със специфични компетенции по въпросите от дневния ред.


5. Обсъжданията на групата не са публични.


6. Групата и нейните подгрупи обичайно заседават в сградата на Комисията в съответствие с процедурите и графика, определени от последната. Комисията оказва техническо съдействие. На тези заседания могат да присъстват и други служители на Комисията, които имат интереси в областта на процедурите.


7. Групата приема свой процедурен правилник на базата на стандартните процедурни правилници, приети от Комисията.


8. Комисията може да публикува на оригиналния език на съответния документ резюмета, заключения или частични заключения или работни документи на групата.


Член 5


Разходи за заседанията


В съответствие с действащите си разпоредби, Комисията възстановява пътните разходи и, когато е уместно, режийните разходи на представителите, членовете на подгрупите, експертите и наблюдателите, направени във връзка с дейността на групата. Представителите не получават възнаграждение срещу изпълнение на задълженията си.


Разходите за заседанията се възстановяват в рамките на сумите, отпуснати на съответния отдел в съответствие с годишната процедура за разпределението на финансови средства.


Член 6


Влизане в сила


Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.Съставено в Брюксел на 14 декември 2005 година.


За Комисията:

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


_________________________

1 Все още непубликувана в Официален вестник.


32005D0909 - ЦПР - редактиран


Untitled Page