КОНВЕНЦИЯ за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

КАТО ОТЧИТАТ, че съобразно съответните принципи на международното право, крайбрежните държави от североизточната част на Атлантическия океан са разширили своята юрисдикция върху биологичните ресурси на прилежащите води до граници, разположени най-много на двеста морски мили от основните линии, от които се измерва широчината на териториалните води и че упражняват в тези зони суверенни права на проучване, експлоатация, съхраняване и стопанисване на тези ресурси,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД работата на Третата конференция на Организацията на обединените нации за морското право в областта на риболова,

В ЖЕЛАНИЕТО СИ да насърчават съхраняването и оптималното използване на риболовните ресурси в североизточната част на Атлантическия океан в рамки, съответстващи на режима на разширена юрисдикция на крайбрежната държава върху риболовните дейности и така да насърчат международното сътрудничество и консултации по отношение на тези ресурси,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че вследствие на това Конвенцията в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан от 24 януари 1959 г. следва да бъде съответно заменена,

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1

1. Зоната, за която се прилага настоящата конвенция, наричана по-нататък "зона на конвенцията", включва водите: а) от частите на Атлантическия и Арктическия океани и свързаните с тях морета, разположени северно от 36? северна ширина и между 42? западна дължина и 51? източна дължина, с изключение на : i) частите от Балтийско море и Belts, разположени южно и източно от линиите, свързващи Hasenore Head с Gniben Point, Korshage до Spodsbierg и Gilbierg Head до Kullen, и

ii) частите от Средиземно море и свързаните с него морета до точката на пресичане на паралел 36? ширина и меридиан 5? 36' западна дължина,

б) от частта от Атлантическия океан, разположена северно от 59? северна дължина и между 44? западна дължина и 42? западна дължина.

2. Настоящата конвенция се прилага за всички риболовни ресурси, попадащи в обхвата на конвенцията, с изключение на морските бозайници, неподвижните видове, тоест организмите, които в стадия на експлоатация са или неподвижни на дъното на морето, или под дъното на морето, или са неспособни да се придвижват, освен като остават в непрекъснат контакт с дъното или със земните слоеве под морското дъно и в случай че не са предмет на други международни споразумения, силно мигриращите видове и запасите от проходни организми.


Член 2

Разпоредбите на настоящата конвенция не накърняват правата, претенциите или вижданията на никоя от договарящите се страни по отношение на границите или обхвата на юрисдикцията в областта на риболова.


Член 3

1. По смисъла на настоящата конвенция договарящите се страни се споразумяват да създадат и поддържат Комисия за риболова в североизточните части на Атлантическия океан, наречена по-нататък "комисията".

2. Комисията е юридическо лице и притежава в своите отношения с други международни организация и на териториите на договарящите се страни, с необходимата дееспособност за изпълнение на своите функции и осъществяване на своите цели.

3. Всяка договаряща се страна назначава в Комисията най-много двама представители, които могат да бъдат придружавани от експерти и съветници на всяко заседание на комисията.

4. Комисията избира свой председател и най-много двама заместник председатели.

5. Седалището на комисията е в Лондон.

6. Освен ако не реши друго, комисията се събира един път годишно в Лондон на дата по нейн избор, при условие че при поискване от една от договарящите се страни, подкрепена от три други договарящи страни, председателят свиква комисията веднага, когато се изисква на практика, на заседание по време и на място съобразно негово решение.

7. Комисията назначава секретар и всякакви други сътрудници, от които счита, че има нужда.

8. Комисията може да образува комитети и други подчинени органи, от които счита, че има нужда за изпълнение на своите функции и задължения.

9. Всяка договаряща се страна разполага с един глас в комисията. Решенията на комисията се вземат с просто мнозинство или ако настоящата конвенция предвижда изрично квалифицирано мнозинство, при мнозинство от две трети от гласовете на всички присъстващи договорни страни, които гласуват със "за" и "против", при условие че гласуване не се провежда без кворум от две трети от договарящите се страни. В случай на равен брой гласове по въпрос, подложен на гласуване с просто мнозинство, предложението се счита за отхвърлено.

10. Без да се нарушават разпоредбите на настоящия член, комисията приема свой процедурен правилник, включително разпоредбите относно избора на председател и заместник-председатели и продължителността на техния мандат.

11. Веднага щом това е възможно, комисията предоставя на договарящите се страни доклади от своите заседания, изготвени на английски и на френски езици.


Член 4

1. Комисията изпълнява своите функции в интерес на съхраняването и оптималното използване на риболовните ресурси в зоната на конвенцията и се съобразява с най-значимата налична научна информация.

2. Комисията осигурява форум за консултации и обмен на информация за състоянието на риболовните ресурси в обхвата на действие на конвенцията и за политиката на управление, включително за прегледа на общото въздействие от тази политика върху риболовните ресурси.


Член 5

1. При необходимост комисията изготвя препоръки относно риболова, осъществяван извън зоните на юрисдикция в областта на риболова на договарящите се страни. Тези препоръки се приемат с квалифицирано мнозинство.

2. В изпълнение на функциите, описани в параграф 1, комисията полага усилия за осигуряване на съгласуваност между:

а) всяка препоръка, приложима за дадено стадо или група стада от риби както в областта под риболовната юрисдикцияна договаряща страна, така и извън тази юрисдикция, или всяка препоръка, която поради взаимовръзката между видовете, би имала определено отражение върху дадено стадо риби или група стада, обитаващи изцяло или частично зоната, намираща се под риболовната юрисдикцияна договаряща се страна, и

б) всички мерки и решения, свързани с управлението и съхраняването на въпросното стадо риби или група стада, взети от тази договаряща се страна по отношение риболова, извършван в зоната, намираща се под нейната юрисдикция в тази област.

Съответната договаряща се страна и комисията насърчават съответно координацията между тези препоръки, мерки и решения.

3. За целите на параграф 2 всяка договаряща се страна уведомява комисията за своите мерки и решения.


Член 6

1. Комисията може да изготвя препоръки относно риболова, извършван в зона, поставена под риболовната юрисдикция на договаряща се страна при условие, че въпросната договаряща се страна го поиска и гласува положително за нея.

2. Комисията може да издава становища относно риболовните дейности, посочени в параграф 1, ако договарящата се страна го поиска.


Член 7

В изпълнение на функциите, описани в членове 5 и 6, комисията може да проучва освен всичко и мерки, предназначени за:

а) регламентиране на риболовното оборудване и приспособления, включително и меша на мрежите,

б) регламентирането на пределната големина на рибите, които могат да бъдат съхранявани на борда на корабите или разтоварвани на брега, или излагани, или предлагани за продажба;

в) определяне на периоди и зони на забрана;

г) подобряване и увеличаване на риболовните ресурси, включително изкуствено размножаване, трансплантиране на организми и трансплантиране на млади риби;

д) определянето на общия разрешен улов и разпределението му между договарящите се страни;

е) регламентирането на обема на риболовната дейност и разпределението му между договарящите се страни;


Член 8

1. С квалифицирано мнозинство комисията може да изготвя препоръки относно мерките за контрол, свързани с риболовните дейности, извършвани отвъд зоните, поставени под риболовната юрисдикция на договарящите се страни, с цел да осигури прилагането на настоящата конвенция, както и всякакви препоръки, приети по силата на конвенцията.

2. Комисията може също да изготвя препоръки относно мерките за контрол, свързани с риболовните дейности в зона, поставена под риболовната юрисдикция на договаряща страна, при условие че съответната договаряща се страна го поиска и гласува положително за тези мерки.

3. Приетите по силата на настоящия член мерки могат да съдържат разпоредби, касаещи срокове, различни от предвидените в член 13.


Член 9

1. С квалифицирано мнозинство комисията може да изготвя препоръки за събиране на статистическа информация относно риболовните дейности, извършвани извън зоните, поставени под риболовната юрисдикция на договарящите се страни.

2. Комисията може да изготвя също препоръки за събиране на статистическа информация относно риболова, извършван в зона, поставена под риболовната юрисдикция на договаряща страна, при условие че въпросната договаряща се страна гласува положително за тези препоръки.


Член 10

Когато приема препоръки, комисията определя дали и при какви условия тези препоръки се прилагат за риболова, извършван единствено за научни изследвания, провеждани в съответствие с подходящите принципи и правила на международното право.


Член 11

1. Комисията нотифицира без неоправдано забавяне договарящите се страни за препоръките, които е приела по силата на настоящата конвенция.

2. Комисията може да публикува или да разпространява чрез други средства доклади относно своите дейности или друга информация, касаеща риболова, извършван в обхвата на действие на конвенцията.


Член 12

1. Една препоръка става задължителна за договарящите се страни, при условие че се спазват разпоредбите на настоящия член, и влиза в сила от датата, определена от комисията, която е не по-рано от 30 дни след датата на изтичане на периода или на периодите на представяне на възражението, предвидено в настоящия член.

2. а) В срок от 50 дни, считано от нотифицирането на дадена препоръка, приета по силата на параграф 1 от член 5, параграф 1 от член 8 или параграф 1 от член 9, всяка договаряща се страна може да представи своите възражения по въпросната препоръка. В този случай всяка друга договаряща се страна може по същия начин да представи възражение в срок до 40 дни след получаването на нотификацията за внесеното възражение. Ако по време на този допълнителен период от 40 дни е внесено възражение, останалите договарящи се страни разполагат с окончателен срок от 40 дни от датата на получаване на нотификацията за това възражение, през който те могат на свой ред да внесат възражения.

б) Една препоръка не става задължителна за договаряща се страна, която е внесла възражение по тази препоръка.

в) Ако три или повече договарящи се страни са внесли възражение по дадена препоръка, тази препоръка не става задължителна за нито една от тези договарящи се страни.

г) Освен ако препоръките не са задължителни за нито една договаряща се страна съгласно буква в), договаряща се страна, внесла възражение, може да го оттегли по всяко време и в този случай препоръката става задължителна за тази страна в срок до 70 дни от датата, определена от комисията по силата на параграф 1, като се прилага по-късната дата.

д) ако дадена препоръка не е задължителна за нито една договаряща страна, две или повече договарящи се страни могат въпреки това да се уговорят помежду си да приложат тази препоръка по всяко време, като в този случай нотифицират незабавно комисията за това.

3. В случай на препоръка, приета по силата на параграф 1 от член 6, на параграф 2 от член 8 или на параграф 2 от член 9, само договарящата се страна, упражняваща юрисдикция в областта на риболова върху съответната зона, може в срок до 60 дни от датата на нотифицирането на препоръката да внесе възражение по тази препоръка, в който случай препоръката не става задължителна за нито едно договаряща страна.

4. Комисията нотифицира договарящите се страни за всяко внесено или оттеглено възражение, веднага след неговото получаване и съобщава също датата на влизане в сила на всяка препоръка, както и за влизането в сила на всяко споразумение, сключено съгласно буква д) от параграф 2.


Член 13

1. а) Една година след датата на влизане в сила на препоръка, приета по силата на параграф 1 от член 5, на параграф 1 от член 8 или на параграф 1 от член 9, всяка договаряща се страна може да нотифицира комисията за решението си да не приема препоръката и ако тази нотификация не е оттеглена, препоръката престава да бъде задължителна за договарящата се страна една година след датата на нотифицирането.

б) Препоръка, която е престанала да бъде задължителна за дадена договаряща се страна, престава да бъде задължителна и за всички останали договарящи се страни в срок до 30 дни след датата, на която договарящата се страна е нотифицирала комисията за решението си да оттегли съгласието си за препоръката.

2. В случай на препоръки, приети по силата на параграф 1 от член 6, на параграф 2 от член 8 или на параграф 2 от член 9, единствено договарящата се страна, упражняваща юрисдикция в областта на риболова върху съответната зона, може да нотифицира комисията за решението си да оттегли съгласието си за препоръката. В този случай препоръката престава да бъде задължителна за всички останали страни след изтичане на срок от 90 дни, считано от датата на нотифицирането.

3. Комисията нотифицира договарящите се страни за всяка нотификация по силата на настоящия член веднага след получаване на тази нотификация.


Член 14

1. В интерес на оптималното изпълнение на функциите, описани в членове 4, 5 и 6, комисията събира информация и становища от Международния съвет за изследване на моретата. Тези информация и становища се събират в области, свързани с дейностите на комисията и попадащи в компетентността на Съвета, включително информация и становища относно биологията и динамиката на популацията на съответните видове риби, състоянието на стадата риба, въздействието на риболова върху тези запаси, както и мерките за тяхното съхраняване и управление.

2. С цел да улесни задачите на Международния съвет за изследване на моретата по отношение информацията и становищата, които са й представени, комисията, в сътрудничество със Съвета, полага усилия за приемането на мерки, целящи насърчаването и ефикасното провеждане за тази цел на научни изследвания, включително и съвместни изследвания.

3. Комисията може да определя реда и условията за сътрудничество с всяка международна организация, имаща сходни цели.


Член 15

1. Без да се нарушават правата на договарящите се страни по отношение на водите, поставени под тяхна юрисдикция в областта на риболова, договарящите се страни вземат необходимите мерки, включително и налагане на подходящи санкции в случай на нарушения, за въвеждане в действие на разпоредбите на настоящата конвенция и прилагане на препоръките, които стават задължителни по силата на член 12.

2. Всяка договаряща се страна предава на комисията годишен отчет за мерките, които е взела в съответствие с параграф 1.


Член 16

1. Всяка договаряща се страна уведомява комисията за законодателните мерки, които е взела, и за всяко споразумение, което е сключила, при условие че тези мерки и споразумения се отнасят за съхраняването и използването на риболовните ресурси в обхвата на действие на конвенцията.

2. Всяка договаряща се страна предоставя, по искане на комисията, цялата налична научна и статистическа информация, необходима за целите на настоящата конвенция, както и допълнителната информация, която може да бъде необходима съгласно член 9.


Член 17

1. Всяка договаряща се страна покрива разходите за собствената си делегация на всички заседания, организирани по силата на настоящата конвенция.

2. По време на първото си заседание комисията приема своя бюджет за първата финансова година. По време на това заседание комисията може също така, ако е необходимо, да приеме бюджета и за втората финансова година.

3. По време на всяка годишна сесия комисията приема бюджета за следващата финансова година, както и предварителен проектобюджет за годината след нея. Проектобюджетът и предварителният проектобюджет се представят от председателя на комисията на договарящите се страни най-късно 40 дни преди заседанието на комисията, на което те ще бъдат разгледани.

4. Комисията определя вноските в годишния бюджет, дължими от всяка договаряща се страна по следната формула :

а) една трета от бюджета се разделя поравно между договарящите се страни;

б) две трети от бюджета се разделят между договарящите се страни пропорционално на техния номинален улов в обхвата на действие на конвенцията на базата на окончателните статистики на Международния съвет за проучване на моретата за улова през календарната година, завършила не повече от 24 месеца и не по-малко от 18 месеца преди началото на бюджетната година.

в) независимо от това, годишната вноска на всяка договаряща се страна с население по-малко от 300 000 жители се ограничава до максимум 5 % от годишния бюджет. В случай на ограничаване на размера на вноската останалата част от бюджета се поделя между останалите договарящи се страни в съответствие с разпоредбите на букви а) и б). Това правило се прилага за първите пет бюджетни години на комисията, като след това е предмет на ежегодно преразглеждане от страна на комисията, която може да го променя с мнозинство от три четвърти от всички договарящи се страни.

5. Комисията нотифицира всяка договаряща се страна за нейната вноска, изчислена съгласно параграф 4, както и за датата, определена от комисията, на която вноската се плаща.

6. Договаряща се страна, която се е присъединила към настоящата конвенция през финансовата година, плаща за текущата финансова година част от годишната вноска, изчислена в съответствие с член 4, която съответства на броя пълни месеци, оставащи до края на финансовата година.

7. Вноските се плащат във валутата на страната, в която се намира седалището на комисията.

8. Договаряща се страна, която не е платила към датата, определена от комисията, своята вноска за две години, губи правото на глас и правото да внася възражения в рамките на настоящата конвенция, освен ако по искане от въпросната договаряща се страна комисията не реши друго.

9. Комисията приема правила за провеждането на финансовите операции.


Член 18

Комисията може, с квалифицирано мнозинство, да раздели обхвата на действие на конвенцията на региони и да променя границите на и броя на регионите, при условие че решението е предмет на гласуване "за" от всички договарящи се страни, упражняващи юрисдикция в областта на риболова в която и да е част от въпросната зона.


Член 19

1. Всяка договаряща се страна може да предлага изменения на настоящата конвенция. Всеки проект за изменение се изпраща на секретаря най-малко 90 дни преди заседанието, на което договарящата се страна предлага вземане на решение по въпросния проект. Секретарят предава незабавно проекта за на договарящите се страни.

2. Проектите за изменения на настоящата конвенция се приемат с мнозинство от три четвърти от всичките договарящи страни. Така приетият текст на всяко изменение се изпраща от комисията на депозитаря, който го препраща незабавно на всички договарящи се страни.

3. Изменението на конвенцията влиза в сила 120 дни след датата на нотифициране от депозитаря за писменото му приемане от три четвърти от договарящите се страни, освен ако някоя договаряща се страна не нотифицира депозитаря за своето възражение по изменението в срок до 90 дни от датата на нотификацията от депозитаря на въпросното приемане, в който случай поправката не влиза в сила за нито една от договарящите се страни. Договаряща се страна, представила възражение по изменението на конвенцията, може да го оттегли по всяко време. Ако всички възражения са оттеглени, изменението влиза в сила за договарящите се страни 120 дни след датата на нотифициране от депозитаря на оттеглянето на последното възражение.

4. Всяка договаряща се страна, която ратифицира, приеме, одобри настоящата конвенция или се присъедини към нея след приемане на изменение съгласно процедурата по параграф 2, се счита, че е приела това изменение.

5. Депозитарят нотифицира незабавно договарящите се страни за приемането на нотификациите за одобряване на измененията, за приемането на нотификациите за възражения или за оттегляне на възражения, както и за влизането в сила на измененията.


Член 20

Настоящата конвенция е открита от 18 ноември 1980 г. до 28 февруари 1981 г. за подпис от следните страни: България, Куба, Дания по отношение на Фарьорските острови, Европейската икономическа общност, Финландия, Германската демократична република, Исландия, Норвегия, Полша, Португалия, Испания, Швеция, Съюза на съветските социалистически републики. Настоящата конвенция се ратифицира, приема или одобрява възможно най-бързо и инструментите за ратификация, приемане или одобрение се депозират пред правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, наречено в настоящата конвенция "депозитар".

2. Настоящата конвенция влиза в сила при депозирането на инструментите за ратификация, приемане или одобрение на най-малко седем подписали страни, от които най-малко три на страни, упражняващи юрисдикция в областта на риболова върху зоната на конвенцията. Ако обаче настоящата конвенция не е влязла в сила една година след като е била предложена за подпис, но най-малко пет подписали я договарящи се страни, от които най-малко три упражняващи юрисдикция в областта на риболова в зоната на конвенцията, са депозирали инструментите за ратификация, за приемане или за одобрение, тези страни могат да се споразумеят със специален протокол за датата, на която настоящата конвенция да влезе в сила; в този случай настоящата конвенция влиза в сила по отношение на всяка договаряща се страна, която ратифицира, приема или одобрява конвенцията по-късно, на датата на депозиране на нейния инструмент за ратифициране, приемане или одобряване на конвенцията.

3. Всяка договаряща се страна, посочена в параграф 1, която не е подписала настоящата конвенция, може да се присъедини към нея по всяко време след датата на влизането й в сила съгласно параграф 2.

4. Всяка страна, която не е посочена в параграф 1, с изключение на държава-членка на Европейската икономическа общност, може да се присъедини към настоящата конвенция по всяко време след датата на влизането й в сила съгласно параграф 2, при условие че заявлението за присъединяване на тази държава бъде одобрено с мнозинство от три четвърти от всички договарящи се страни.

Заявлението за присъединяване се адресира писмено до депозитаря, който нотифицира всички договарящи страни за това. Заявлението се одобрява, ако до 90 дни след тази нотификация три четвърти от всички договарящи се страни, за които към тази дата настоящата конвенция е влязла в сила, са нотифицирали депозитаря за своето одобрение на заявлението.

Депозитарят нотифицира държавата, която кандидатства за присъединяване, и всички договарящи се страни за резултата от заявлението.

5. Присъединяването се извършва чрез внасяне на инструмент за присъединяване при депозитаря и влиза в сила на датата на приемането му от депозитаря. Считано от тази дата, за всяка страна, присъединяваща се към конвенцията, са задължителни препоръките, които към датата на присъединяването са задължителни за другите договарящи се страни, както и всички други препоръки, които към тази дата са задължителни за една или няколко договарящи се страни и не са изрично изключени от присъединяващата се страна в нейния инструмент за присъединяване.

6. Депозитарят уведомява всички страни, подписали конвенцията и всички присъединяващи се страни за всички внесени инструменти за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване и нотифицира всички страни, подписали конвенцията, за датата и страните, за които настоящата конвенция влиза в сила.

7. Депозитарят свиква комисията на първо заседание веднага, щом това е възможно след влизането в сила на настоящата конвенция и съобщава предварителния дневен ред на всяка договаряща се страна.


Член 21

Всяка договаряща се страна може да денонсира настоящата конвенция чрез писмено нотифициране, адресирано за целта до депозитаря, най-рано две години след влизане в сила на конвенцията за тази страна. Всяко такова денонсиране влиза в сила дванадесет месеца след датата на получаването му и се нотифицира от депозитаря на договарящите се страни.


Член 22

Настоящата конвенция е съставена на английски и на френски езици, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен и се депозира пред правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Депозитарят изпраща надлежно заверени копия на страните, подписали конвенцията и на присъединяващите се страни и регистрира конвенцията в съответствие с член 102 от Хартата на Организацията на обединените нации.


21980A1118(01) - редактиран ЦПР


Untitled Page