КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЬОМГАТА В СЕВЕРНИЯ АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СТРАНИТЕ по настоящата конвенция,


КАТО ОТЧИТАТ факта, че сьомгата с произход от реките на различни държави-членки се събира в определени участъци от Северния Атлантически океан,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД международното право, разпоредбите за морски риби, хвърлящи хайвера си в реки, предвидени по силата на проектоконвенцията на Третата конференция на Обединените нации по морско законодателство и други документи, приети на международни форуми, свързани с морските риби, хвърлящи хайвера си в реки,


В ЖЕЛАНИЕТО СИ да насърчават процеса на набиране, анализ и разпространение на научна информация за видовете сьомга в Северния Атлантически океан,


В ЖЕЛАНИЕТО СИ да съдействат за опазването, възстановяването, подобряването и рационалното управление на стадата сьомга в Северния Атлантически океан по силата на международното сътрудничество,СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


1. Настоящата Конвенция се прилага за стадата сьомга, които при миграцията си излизат извън границите под риболовната юрисдикция на крайбрежните държави на Атлантическия океан на север от 36° северна ширина.


2. Настоящата конвенция не засяга правата, претенциите или становището на която и да е от страните по нея по отношение на границите или обхвата на юрисдикцията върху риболова и не нарушават становището или позицията на всяка от страните по нея по отношение на морското право.


Член 2


1. Забранява се уловът на сьомга извън зоните под риболовната юрисдикция на крайбрежните държави.


2. Забранява се уловът на сьомга в зоните под риболовната юрисдикция на крайбрежните държави извън зоната, разположена на 12 морски мили от базовите линии, от които се измерва обхватът на териториалните морски води, с изключение на следните зони:


а) в зоната на Комисията за Западна Гренландия - до 40 морски мили от базовите линии; и


б) в зоната на Комисията за Североизточния Атлантически океан - в зоната под риболовната юрисдикция на Фарьорските острови.


3.Страните привличат вниманието на всяка държава, която не е страна по настоящата конвенция, към всички въпроси, които касаят дейността на плавателните съдове на тази държава и които могат да повлияят отрицателно върху опазването, възстановяването, подобряване на състоянието или рационалното управление на стадата сьомга, представляващи обект на настоящата конвенция или на нейното прилагане.


Член 3


1. Създава се международна организация с наименование Организация за опазване на сьомгата в Северния Атлантически океан, по-нататък наричана "организацията".


2. Целта на организацията е да допринася за опазването, възстановяването, подобряване на състоянието и рационалното управление на стадата сьомга, представляващи обект на настоящата конвенция, чрез консултации и сътрудничество, като отчита най-добрите научни данни, с които разполага.


3. Организацията се състои от:


а) съвет;


б) три регионални комисии:

- Северноамериканската комисия,

- Комисията за Западна Гренландия; и

- Комисията за Североизточния Атлантически океан; и


в) секретар.


4. Сферите на дейност на комисиите са следните:


а) на Северноамериканската комисия: - морските води в зоните под риболовна юрисдикция на крайбрежните държави по източния бряг на Северна Америка;


б) Комисията за Западна Гренландия: морските води в рамките на зоната под риболовна юрисдикция по брега на Западна Гренландия, на запад от линията, преминаваща през 44° западна дължина на юг до 59° северна ширина, оттам на изток до 42° западна дължина и оттам на юг; и


в) Комисията за Североизточния Атлантически океан - морските води на изток от линията, посочена в буква б) по-горе.


5. Организацията е юридическо лице и като такава се ползва с необходимите права на териториите на страните по настоящата конвенция и при взаимоотношенията й с други международни организации, които да и позволяват да осъществява своите функции и да постига целите си. Имунитетите и привилегиите, с които организацията, нейните служители и персонал, както и представителите на страните по настоящата конвенция могат да се ползват на територията на дадена държава, са обект на споразумение между организацията и съответната държава.


6. Официалните езици на организацията са английски и френски.


7. Седалището на организацията е в Единбург или друго, определено от съвета място.


Член 4


1. Функциите на съвета са:


а) да осигурява форум за изследване, анализ и обмен на информация между страните по настоящата конвенция по въпроси, свързани със стадата сьомга, които са обект на настоящата конвенция, както и за постигането на целите на конвенцията;


б) да осигурява форум за консултации и сътрудничество по въпроси, свързани със стадата сьомга в Северния Атлантически океан извън обхвата на зоните на комисиите;


в) да улеснява координацията на дейностите на комисиите и да координира инициативите на страните, предвидени по силата на член 2, параграф 3;


г) да установява работни договорености с Международния съвет за изследване на морето и други риболовни и научни организации;


д) да дава препоръки на страните по настоящата конвенция, на Международния съвет за изследване на морето и други риболовни и научни организации относно извършването на научни изследвания;


е) да извършва наблюдение и да координира административните, финансови и други вътрешни дейности на организацията;


ж) да координира външните отношения на организацията; и


з) да осъществява други функции, възложени й по настоящата конвенция.


2. Съветът има правомощия да дава препоръки на страните и комисиите по въпроси, свързани със стадата сьомга, представляващи обект на настоящата конвенция, включително във връзка с прилагането на закони и разпоредби, при условие, че препоръките не касаят управлението на улова на сьомга в зоните под риболовната юрисдикция на някоя от страните по настоящата конвенция.


3. Независимо от параграф 2, при отправено конкретно искане от страна на дадена комисия, съветът има правомощия да даде препоръки на тази комисия във връзка с някои регулаторни мерки, предлагани от комисията в изпълнение на договореностите по настоящата конвенция.


Член 5


1. Всички страни по настоящата конвенция са членове на съвета, като всяка може да определи не повече от трима свои представители, като по време на неговите заседания те могат да бъдат придружавани от експерти и консултанти.


2. Съветът избира свой председател и заместник-председател с мандат от две години. Те могат да бъдат преизбирани на тези постове за не повече от четири последователни години. Председателят и заместник-председателят не могат да бъдат представители на една и съща страна по конвенцията.


3. Председателят на съвета е главният представител на организацията.


4. Председателят свиква редовни годишни заседания на съвета и комисиите, като времето и мястото на тяхното провеждане се определят от съвета.


5. По искане на някоя от страните по настоящата конвенция, съгласувано с друга от страните, председателят свиква заседания на съвета извън редовните му годишни заседания, като времето и мястото на тяхното провеждане се определят от председателя.


6. Съветът представя пред страните годишен доклад за дейността на организацията.


Член 6


1. Съветът приема свой процедурен правилник.


2. Всеки член на съвета има право на един глас в хода на разискванията.


3. Решенията на съвета се вземат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите членове, които гласуват "за" или "против", освен ако изрично не е предвидено друго. Гласуване не може да се провежда, когато присъстват по-малко от две трети от всички членове.


Член 7


1. Функциите на Северноамериканската комисия по отношение на определената й зона на действие са:


а) да осигурява форум за консултации и сътрудничество между членовете й:


(i) по въпроси, свързани с намаляване до минимум в зоните под риболовна юрисдикция на една страна на улова на сьомга от реките на друга страна, и


(ii) в случаите, когато дейности, предприети или предлагани от една страна-членка, засягат сьомгата от реките на друга страна членка, например в резултат на биологично взаимодействие;


б) да предлага регулаторни мерки за риболовните полета за сьомга под юрисдикцията на една страна-членка при улов в количества, които са от съществено значение за друга страна-членка, от чиито реки произхождат тези стада сьомга, с цел този улов да бъде сведен до минимум;


в) да предлага регулаторни мерки за риболовните полета за сьомга под юрисдикцията на една страна-членка и чийто улов е в количества, които са от съществено значение за друга страна, от чиито реки произхождат тези видове сьомга; и


г) да дава препоръки на съвета относно предприемането на научни изследвания.


2. Всяка страна-членка предприема необходимите мерки по отношение на своите плавателни съдове и зоната под нейна риболовна юрисдикция, за свеждане до минимум на при улова на сьомга с произход от реки на друга страна-членка.


3. Риболовният профил на риболовните полета за сьомга в зоната на Северноамериканската комисия не се променя по начин, който да доведе до иницииране на улов или до увеличаване на улова на сьомга с произход от реки на друга страна, освен със съгласието на последната.


Член 8


Функциите на Комисията за Западна Гренландия и на Комисията за Североизточния Атлантически океан по отношение на съответните им зони на действие са:


а) да осигурява форум за консултации и сътрудничество между членовете относно опазването, възстановяването, подобряване на състоянието и рационалното управление на стадата от сьомга, представляващи обект на настоящата конвенция;


б) да предлага регулаторни мерки в зоната на риболовната юрисдикция на дадена страна-членка за улова на сьомга с произход от реките на други страни; и


в) да дава препоръки на съвета относно предприемането на научни изследвания.


Член 9


В изпълнение на функциите, посочени в членове 7 и 8, всяка комисия се съобразява с:


а) най-добрата налична информация, включително със съветите от Международния съвет за изследване на морето и други подходящи научни организации;


б) предприетите мерки и други фактори както в, така и извън зоната на дейност на комисията, които засягат съответните стада от сьомга;


в) усилията на държавите на произход да въвеждат и изпълняват мерки за опазването, възстановяването, подобряването на състоянието и рационалното управление на запасите от сьомга в своите реки и зони под тяхната риболовна юрисдикция, включително на мерките, посочени в член 15, параграф 5, буква б);


г) степента, в която съответните стада от сьомга се хранят в зоните на риболовната юрисдикция на съответните страни;


д) относителния ефект от улова на сьомга в различните етапи на нейните миграционни маршрути;


е) приноса на други страни освен държавите на произход, за опазването на стадата от сьомга, които мигрират в техните зони на риболовна юрисдикция, чрез ограничаване на техния улов на тези видове или други мерки; и


ж) интересите на общностите, които са особено зависими от риболова на сьомга.


Член 10


1. Страните членуват в комисиите, както следва:


а) Северноамериканската комисия: Канада и Съединените американски щати;


б) Комисията за Западна Гренландия: Канада, Европейската икономическа общност и Съединените американски щати;


в) Комисията за Североизточния Атлантически океан: Дания по отношение на Фарьорските острови, Европейската икономическа общност, Исландия, Норвегия и Швеция.


2. На първото си заседание съветът разглежда членството в Комисията за Западна Гренландия, като може единодушно да внесе някои изменения.


3. Страна, която не е упомената в параграф 1, буква б), може по свое искане и с единодушно прието решение на съвета да стане член на Комисията за Западна Гренландия или на Комисията за Североизточния Атлантически океан, ако тя е държава на произход на значими количества сьомга, които се срещат в съответната зона на действие на комисията, или ако упражнява риболовна юрисдикция в тази зона.


4. Страните могат да участват като наблюдатели в разискванията на дадена комисия, в която не членуват.


5. Всеки член може да определи не повече от трима представители, които да го представляват в дадена комисия, като по време на нейните заседания те могат да бъдат придружавани от експерти и консултанти.


6. Всяка комисия избира председател и заместник-председател с мандат от две години. Те отговарят на условията за преизбиране на тези постове за не повече от четири последователни години. Председателят и заместник-председателят не могат да бъдат представители на една и съща страна-членка.


7. По искане на някой от членовете на дадена комисия, съгласувано с друга страна-членка, председателят свиква заседания на комисията извън редовните й годишни заседания, като времето и мястото на тяхното провеждане се определят от председателя.


8. Всяка комисия своевременно представя пред съвета доклад за своята дейност.


Член 11


1. Всяка комисия приема свой процедурен правилник.


2. Всеки член на комисия има право на един глас в хода на нейната работа. Освен това, в рамките на Северноамериканската комисия Европейската икономическа общност има право да внася и гласува предложения за регулаторни мерки, които касаят стадата от сьомга с произход от териториите, посочени в член 18. В рамките на Комисията за Североизточния Атлантически океан Канада и Съединените американски щати имат право да внасят и гласуват предложения за регулаторни мерки, които касаят запасите от сьомга с произход съответно от реките на Канада или на Съединените американски щати, които се срещат във водите на Източна Гренландия.


3. Решенията на всяка комисия се вземат с единодушие от присъстващите членове, които гласуват "за" или "против". Гласуване не може да се провежда, когато присъстват по-малко от две трети от членовете, имащи право на глас по разглеждания въпрос.


Член 12


1. Съветът назначава секретар, който е главният административен служител на организацията.


2. Функциите на секретаря са:


а) да извършва административно обслужване на организацията;


б) да събира и разпространява статистически данни и отчети за стадата от сьомга, представляващи обект на настоящата конвенция; и


в) да осъществява функциите, произтичащи от останалите договорености, предвидени в настоящата конвенция, или определени от съвета.


3. Съветът определя условията на трудовите взаимоотношения със секретаря и персонала.


4. Секретарят назначава необходимия персонал съобразно изискванията за необходимия персонал, одобрени от съвета. Персоналът е на подчинение на секретаря и на общо подчинение на съвета.


Член 13


1. Секретарят незабавно нотифицира членовете на съответната комисия за всички регулаторни мерки, предложени от комисията.


2. Регулаторна мярка, предложена от дадена комисия по силата на член 7, параграф 1, букви б) или в), или член 8, буква б) съгласно параграф 3 става задължителна за членовете на тази комисия 60 дни след датата, посочена в нотификацията на секретаря, а когато комисията е определила по-късна дата - на съответната дата.


3. Всяка страна-членка, в чиято зона на риболовна юрисдикция следва да се прилага дадена регулаторна мярка, има право в срок от 60 дни от датата, посочена в нотификацията на секретаря, да подаде възражение срещу тази мярка. В този случай регулаторната мярка не става задължителна за никоя от страните-членки. Страна-членка, която е подала възражение, има право да го оттегли по всяко време. Мярката става задължителна 30 дни, след като бъдат оттеглени всички възражения, без да се нарушава параграф 2.


4. След изтичане на една година от датата, на която дадена регулаторна мярка е станала задължителна за прилагане, всяка страна-членка, в чиято зона на риболовна юрисдикция се прилага тази регулаторна мярка, има право да я денонсира чрез писмено уведомление до секретаря. Секретарят незабавно информира останалите страни-членки за денонсирането на тази мярка. Регулаторната мярка престава да бъде задължителна за прилагане за всички страни-членки 60 дни след датата на получаване от секретаря на уведомлението за денонсиране, а когато съответната страна-членка е посочила по-късна дата - на посочената дата.


5. Всяка комисия може да предлага извънредни регулаторни мерки, които да влизат в сила преди изтичането на 60-дневния срок, посочен в параграф 2. Страните-членки полагат всички необходими усилия да изпълнят съответната мярка, освен в случаите когато дадена страна-членка подаде възражение в рамките на 30 дни след предложението на комисията за въвеждането й.


Член 14


1. Всяка страна осигурява предприемането на необходимите действия, включително налагането на съответните санкции при нарушения, за да бъдат изпълнени договореностите, предвидени от настоящата конвенция и за прилагане на регулаторните мерки, които са задължителни за нея по силата на член 13.


2. Всяка страна по настоящата конвенция представя на съвета годишен отчет за предприетите от нея в изпълнение на параграф 1 действия. Този отчет се изпраща до секретаря не по-късно от 60 дни преди редовното годишно заседание на съвета.


Член 15


1. Всяка страна предоставя на съвета през определени от него периоди от време статистически данни за улова на стадата сьомга, представляващи обект на настоящата конвенция, осъществен в нейните реки и зони на риболовна юрисдикция.


2. Всяка страна събира и предоставя на съвета определени от него други статистически данни за улова на стадата сьомга, представляващи обект на настоящата конвенция, осъществен в нейните реки и зони на риболовна юрисдикция. Съветът взема единодушно решение за обхвата и формата на тези статистически данни, както и за интервалите от време, през които те да бъдат предоставяни.


3. Всяка страна предоставя на съвета всякаква поискана от него друга научна и статистическа информация, необходима за целите на настоящата конвенция.


4. По искане на съвета всяка страна му предоставя копия от действащите закони, разпоредби и програми, а когато това е уместно - обобщеното им съдържание, свързани с опазването, възстановяването, подобряването на състоянието и рационалното управление на стадата от сьомга, представляващи обект на настоящата конвенция, в нейните реки и зони на риболовна юрисдикция.


5. Всяка страна ежегодно нотифицира съвета за:


а) приетите или отменени след предходната нотификация закони, разпоредби и програми, свързани с опазването, възстановяването, подобряването на състоянието и рационалното управление на стадата от сьомга, представляващи обект на настоящата конвенция, в нейните реки и зони на риболовна юрисдикция;


б) всички ангажименти, поети от отговорните органи по отношение на приемането или оставането в сила за определени периоди от време в рамките на нейната територия или зони на риболовна юрисдикция на мерки, свързани с опазването, възстановяването, подобряването на състоянието и рационалното управление на стадата от сьомга, представляващи обект на настоящата конвенция; и


в) факторите в рамките на нейната територия и зони на риболовна юрисдикция, които биха могли да имат съществено въздействие върху стадата от сьомга, представляващи обект на настоящата конвенция.


6. Нотификациите, посочени в параграф 5, буква а) се изпращат на секретаря не по-късно от 60 дни преди редовното годишно заседание на съвета. Нотификациите, посочени в параграф 5, букви б) и в), се изпращат на секретаря при първа практическа възможност.


Член 16


1. Съветът приема годишен бюджет на организацията. Секретарят изпраща на страните проектобюджета, както и график за плащане на вноски на страните не по-късно от 60 дни преди заседанието на съвета, на което се предвижда да бъде разгледан бюджетът.


2. Съветът определя размера на годишната вноска на всяка страна по следната формула:


а) 30% от бюджета се разпределя поравно между страните; и


б) 70% от бюджета се разпределя между страните пропорционално на номиналния обем на улова им на сьомга, представляваща обект на настоящата конвенция, през календарната година, която приключва не по-късно от 18 месеца и не по-рано от шест месеца преди началото на финансовата година.


3. Секретарят нотифицира всяка страна за размера на нейната вноска. Определената вноска се внася в бюджета не по-късно от четири месеца след датата на тази нотификация.


4. Вноските се плащат във валутата на държавата, в която се намира седалището на организацията, освен ако съветът не е взел друго решение.


5. Вноската на дадена страна за годината, за която настоящата конвенция е влязла в сила по време на финансовата година, представлява част от годишната й вноска, пропорционална на броя на пълните месеци, които остават до края на годината от датата на влизане на настоящата конвенция в сила за тази страна.


6. Страна, която не е изплатила своите вноски за две последователни години, няма право на глас по настоящата конвенция до изпълняване на задължението си, освен ако съветът не вземе друго решение.


7. Финансовата дейност на организацията се одитира ежегодно от външни одитори, избрани от съвета.


Член 17


1. Настоящата конвенция е открита за подписване в Рейкявик от страна на Канада, Дания - по отношение на Фарьорските острови, Европейската икономическа общност, Исландия, Норвегия, Швеция и Съединените американски щати, в периода от 2 март до 31 август 1982 г.


2. Настоящата конвенция подлежи на ратифициране или одобрение.


3. Настоящата конвенция е открита за присъединяването към нея на страните, изброени в параграф 1, а с одобрението на съвета и на всички останали държави, които упражняват риболовна юрисдикция в Северния Атлантически океан или са държави на произход на стадата сьомга, обект на настоящата конвенция.


4. Инструментите за ратификация, одобрение или присъединяване се депозират при депозитаря.


5. Настоящата конвенция влиза в сила от първия ден на месеца, следващ депозирането на инструментите за ратифициране, одобрение или присъединяване от четири страни, при условие, че две от тези четири страни са членове на всяка от комисиите и че най-малко една от двете страни-членки на всяка от комисиите упражнява риболовна юрисдикция в зоната на комисията.


6. За всяка от страните, която ратифицира, одобри или се присъедини към настоящата конвенция, след депозиране на изискваните по силата на параграф 5 инструменти за ратифициране, одобрение или присъединяване, настоящата конвенция влиза в сила от датата на влизането й в сила, или от дата на депозирането на инструмента за ратифицирането, одобрението или присъединяването, като важи по-късната от двете дати.


7. Депозитарят информира страните, подписали настоящата конвенция и присъединяващите се към нея страни за всички депозирани инструменти за ратифициране, одобрение или присъединяване и нотифицира страните, подписали настоящата Конвенция и присъединяващите се към нея страни за датата и страните, по отношение на които настоящата Конвенция влиза в сила.


8. Депозитарят свиква първото заседание на съвета и на комисиите при първата практическа възможност след влизането в сила на настоящата конвенция.


Член 18


По отношение на Европейската икономическа общност настоящата конвенция се прилага за териториите, за които е валиден Договорът за създаване на Европейската икономическа общност и при условията, определени в Договора.


Член 19


1. Всяка страна може да предлага изменения към настоящата Конвенция, които се разглеждат от съвета. Предлаганите изменения се изпращат до секретаря не по-късно от 90 дни преди заседанието, на което се предлага те да бъдат разгледани. Секретарят незабавно изпраща предлаганите изменения на страните.


2. Измененията се приемат от съвета с единодушие от присъстващите страни-членки, които гласуват "за" и "против" приемането. Текстът на приетото изменение се изпраща от секретаря на депозитаря, който незабавно уведомява за това страните.


3. Изменението влиза в сила за всички страни 30 дни след датата, посочена в нотификацията от депозитаря за инструментите за ратифицирането или одобрението му, получени от всички страни.


4. Всяка страна, за която настоящата конвенция е станала задължителна след влизането в сила на дадено изменение съгласно параграф 3, се счита за страна по съответно изменената конвенция.


5. Депозитарят незабавно нотифицира всички страни за получените от него инструменти за ратифициране или одобрение и за влизането в сила на измененията.


Член 20


1. Всяка страна може да денонсира настоящата конвенция, като това денонсиране влиза в сила от 31 декември на която и да е година, като за целта уведоми предварително депозитаря до или на 30 юни на същата година. Депозитарят незабавно информира останалите страни за денонсирането.


2. Всяка друга страна може да денонсира настоящата конвенция, като това денонсиране влиза в сила от 31 декември на същата година, като за целта уведоми предварително депозитаря в рамките на 30 дни след датата, на която депозитарят е информирал страните за денонсирането по параграф 1.


Член 21


1. Оригиналът на настоящата конвенция се депозира в Съвета на Европейските общности, наричан в настоящата Конвенция "депозитар", който изпраща заверени копия от нея на всички страни, които са я подписали и на присъединяващите се към нея страни.


2. Депозитарят регистрира настоящата конвенция съгласно член 102 от Хартата на Организацията на обединените нации.


21982A0302(01) - редактиран ЦПР


Untitled Page