КОНВЕНЦИЯ за риболова и опазването на живите морски ресурси в Балтийско море и Белтите


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


ДЪРЖАВИТЕ - СТРАНИ ПО НАСТОЯЩАТА КОНВЕНЦИЯ,


КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че максималната и устойчива продуктивност на живите морски ресурси в Балтийско море и Белтите е от голямо значение за държавите от басейна на Балтийско море,


КАТО ОСЪЗНАВАТ своята обща отговорност за опазването на живите морски ресурси и тяхното разумно експлоатиране,


С УБЕЖДЕНИЕТО, че опазването на живите морски ресурси в Балтийско море и Белтите изисква по-тясно и по-обхватно сътрудничество в този регион,


СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


Договарящите се страни:


- си сътрудничат тясно за опазването на живите морски ресурси в Балтийско море и Белтите, както и с цел получаване на оптимален добив, и по-специално за разширяване и координиране на провежданите за тази цел изследвания,


- подготвят и изпълняват организационни и технически проекти по опазването и растежа на живите морски ресурси, включително и мерки за изкуствено възпроизводство на ценни рибни видове и/или допринасят финансово за изпълнението на подобни мерки на справедлива и безпристрастна основа, както и да предприемат и други стъпки за разумно и ефективно експлоатиране на живите морски ресурси.Член II


1. Зоната, в която се прилага настоящата конвенция, по-нататък наричана "зоната на действие на конвенцията", включва всички водни територии на Балтийско море и Белтите, с изключение на вътрешните морски територии, граничещи на запад с линията, която преминава от Hasenore Head до Gniben Pint, от Korshage до Spodsbierg и от Gilbierg Head до Kullen.


2. Конвенцията се прилага за всички рибни видове и останалите живи морски ресурси в зоната на действие на конвенцията.Член III


Настоящата конвенция не засяга правата, претенциите или вижданията на която и да е страна по нея по отношение на границите на териториалните води и на обхвата на юрисдикцията, упражнявана върху риболовните дейности съгласно международното право.


Член IV


По смисъла на настоящата конвенцията понятието "плавателен съд" се дефинира като кораб или лодка, ангажирани с риболов или обработка на риба или други живи морски организми, които са регистрирани в или чиито собственици са от територията на някоя от страните по конвенцията, или които плават под флага на една от тези страни.Член V


1. За целите на настоящата конвенция се създава Международна риболовна комисия за Балтийско море, по-нататък наричана "комисията".


2. Всяка договаряща се страна може да определи не повече от двама свои представители за членове на комисията, а по преценка на страната - и експерти и съветници, които да подпомагат тяхната работа.


3. Комисията избира измежду членовете си председател и заместник-председател, чийто мандат е четиригодишен, като те могат да бъдат преизбирани, но не за два последователни мандата. Председателят и заместник-председателите се избират измежду членовете на различни договарящи се страни.


4. Член на Комисията, който е избран за нейн председател, преустановява дейността си като представител на съответната държава и няма право на глас. Съответната държава има правото да определи друг свой представител на мястото на председателя.Член VI


1. Седалището на Комисията е във Варшава.


2. Комисията определя свой секретар и ако счете за необходимо - съответния персонал, който да подпомага неговата работа.


3. Комисията приема свой процедурен правилник и други разпоредби, които счита за необходими за работата й.Член VII


1. Комисията приема свой финансов правилник.


2. Комисията приема двугодишен бюджет на предлаганите разходи и бюджетни прогнози за финансовия период след това.


3. Общият размер на бюджета, включително на евентуалните допълнения към него, се формира от членския внос на договарящите се страни, разпределен на равни части.


4. Всяка договаряща се страна заплаща разходите, свързани с участието на нейните представители, експерти и съветници в комисията.Член VIII


1. Заседанията на комисията се провеждат във Варшава на всеки две години, във време, което тя определи за подходящо, освен ако не е взела друго решение. По молба от страна на представител на дадена страна в Комисията и при условие, че то бъде подкрепено от представител на друга договаряща се страна, председателят на Комисията свиква при първа възможност извънредно заседание, което се провежда във време и място, определени от самия председател, но не по-късно от три месеца след датата на подаване на молбата.


2. Първото заседание на комисията се свиква от правителството-депозитар за настоящата конвенция и се провежда в рамките на 90 дни след датата на влизане в сила на настоящата конвенция.


3. Всяка договаряща се страна има право на един глас в комисията. Решенията и препоръките на комисията се взимат с мнозинство от две трети от гласовете на договарящите се страни, които присъстват и са гласували по време на заседанието.


4. Работният език на комисията е английският. Езиците на страните, подписали конвенцията, са официалните езици на Комисията. На тези езици могат да се съставят само препоръки, решения и резолюции на комисията. По време на заседанията на Комисията всяка договаряща се страна има право всички заседания в хода на производството да бъдат преведени на собствения й език. Всички разходи, свързани с осигуряването на този превод, се поемат от съответната държава.Член IX


1. Задълженията на Комисията са:


а) да прави преглед на живите морски ресурси и на риболова в зоната на действие на конвенцията, като събира, натрупва, анализира и разпространява статистическа информация, например относно улова, риболовната кампания и друга подобна информация;


б) да съставя предложения във връзка с координацията на научните изследвания в обхвата на действие на конвенцията;


в) да изготвя и представя препоръки на базата, доколкото това е практически възможно, на резултатите от научните изследвания и във връзка с мерките, упоменати в член X, за разглеждане от държавите по споразумението.


2. В изпълнение на своите функции Комисията ползва, когато е уместно, услугите на Международния съвет за изследване на морето (ICES) и на други технически и научни организации и ползва информацията, предоставена от официалните органи на договарящите се страни.


3. За осъществяването на нейните функции Комисията може да определя работни групи или други помощни органи, като определя техния състав и условия за работа.Член X


Мерките, свързани с целите на настоящата конвенция, които могат да бъдат разгледани от Комисията и по отношение на които тя може да дава предложения на договарящите се страни, са следните:


а) мерки за регулиране на риболовните приспособления и принадлежности, уреди и методи на осъществяване на улова;


б) мерки за регулиране на допустимите размери на улова, който може да остане на борда на плавателните съдове, или свален на сушата, изложен и предлаган за продажба;


в) мерки за въвеждане на сезони, забранени за риболов;


г) мерки за въвеждане на забранени за улов зони;


д) мерки за подобряване състоянието и увеличаване на живите морски ресурси, включително за изкуствено възпроизводство и трансплантиране на риба и други организми;


е) мерки за регулиране и/или разпределяне между договарящите се страни на обема на общия улов или обема на риболовната кампания по обекти, видове, райони и риболовни сезони;


ж) мерки за контрол на изпълнението на препоръките, които са задължителни за договарящите се страни;


з) всички други мерки, свързани с опазването и разумното експлоатиране на живите морски ресурси.Член XI


1. Без да се нарушават разпоредбите на настоящия член, договарящите се страни се ангажират да изпълнят всички препоръки, дадени от Комисията съгласно член X от настоящата конвенция, което следва да се извърши, след като изтече периодът за подаване на възражения, предвиден в настоящия член.


2. Всяка договаряща се страна има право в рамките на 90 дни след датата на нотифицирането на дадена препоръка, да подаде възражение срещу нея, в който случай тя не е задължена да изпълни тази препоръка.


Всяка договаряща се страна може по всяко време да оттегли възражението си и да изпълни съответната препоръка.


В случай, че в рамките на 90-дневния срок бъде подадено възражение, всяка от останалите договарящи се страни може също да подаде възражение по всяко време в рамките на един следващ 60-дневен срок.


3. Когато срещу дадена препоръка се подадат възражения от три или повече договарящи се страни, останалите договарящи се страни се освобождават от задължението да изпълнят тази препоръка.


4. Комисията незабавно нотифицира всяка договаряща се страна за постъпването на всяко възражение или оттегляне на възражение.Член XII


1. Всяка договаряща се страна предприема необходимите мерки по отношение на своите граждани и своите плавателни съдове, за да гарантира прилагането на разпоредбите на настоящата конвенция и препоръките на Комисията, които са задължителни за договарящата се страна и в случай на нарушение взема съответните мерки.


2. Без накърняване на суверенните права на договарящите се страни по отношение на техните териториални води и на правата им в техните риболовни зони, всяка договаряща се страна изпълнява препоръките на Комисията, които са задължителни за тази страна, посредством своите национални органи, в рамките на своите морски територии и във водите по нейната риболовна юрисдикция.


3. Всяка договаряща се страна предоставя на Комисията в изискваните от Комисията време и форма, наличните статистически данни и информация, посочени в член IX, параграф 1, буква а), както и информация за всички предприети действия съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член.Член XIII


Комисията обръща вниманието на всяка страна, която не е страна по настоящата конвенция, върху извършваните от нейни граждани или плавателни съдове в зоната на действие на конвенцията риболовни операции, които могат да окажат отрицателно въздействие върху дейността на Комисията или постигането на целите на настоящата конвенция.Член XIV


Разпоредбите на настоящата конвенция не се прилагат за операции, които се извършват единствено с научни цели от плавателни съдове, упълномощени за тази цел от дадена договаряща се страна, както и не се прилагат за риба и други морски организми, уловени в хода на осъществяване на подобни операции. Реализираният по този начин улов не се продава, излага или предлага за продажба.Член XV


1. Комисията си сътрудничи с други международни организации, които имат сходни цели.


2. Комисията може да отправи покана към всяка заинтересована международна организация или към правителството на всяка държава, която не е страна по настоящата конвенция, да участва като наблюдател в заседанията на Комисията или в заседанията на помощните й органи.Член XVI


1. Всяка договаряща се страна може да предлага изменения към настоящата конвенция. Така предлаганите изменения се внасят пред правителството-депозитар, което съобщава за тях на всички договарящи се страни, които от своя страна информират правителството-депозитар възможно най-скоро след получаване на съобщението, дали приемат или отхвърлят така измененията. Измененията влизат в сила 90 дни, след като в правителството-депозитар се получат нотификации за приемането на тези изменения от всички договарящи се страни.


2. Всяка държава, която става страна по настоящата конвенция след влизането в сила на дадено изменение съгласно разпоредбите на параграф 1 от настоящия член, е задължена да прилага конвенцията заедно с внесените изменения към нея.Член XVII


1. Настоящата конвенция подлежи на ратифициране или одобрение от страните, които са я подписали. Инструментите за ратификация или инструментите за одобрение се депозират пред правителството на Полската народна република, което изпълнява функцията на правителство-депозитар.


2. Настоящата конвенция е открита за присъединяването към нея на всички заинтересовани страни, които проявяват интерес към опазването и разумното експлоатиране на живите морски ресурси в Балтийско море и Белтите, при условие, че тези страни бъдат поканени от договарящите се страни. Инструментите за присъединяване се депозират пред правителството-депозитар.Член XVIII


1. Настоящата конвенция влиза в сила на 90-тия ден след датата на депозиране на четвъртия инструмент на ратификация или одобрение.


2. След влизането в сила на настоящата конвенция съгласно параграф 1 от настоящия член, конвенцията влиза в сила за всяка друга държава, чието правителство е депозирало инструмент за ратификация, одобрение или присъединяване, на 30-ия ден след датата на депозиране на този инструмент пред правителството-депозитар.Член XIX


Всяка от държавите по споразумението може по всяко време след изтичането на пет години от датата на влизане в сила на настоящата конвенция да се оттегли от нея, като уведоми писмено за това правителството-депозитар.


Оттеглянето влиза в сила за тази страна от 31-ия ден на м. декември в годината, в която правителството-депозитар е било нотифицирано за оттеглянето.Член XX


1. Правителството-депозитар информира всички страни, подписали конвенцията, както и присъединяващите се страни, за следното:


а) за подписалите настоящата конвенция и депозирането на всеки инструмент за ратификация, одобрение или присъединяване, както и за подадените декларации;


б) за датата на влизане в сила на настоящата конвенция;


в) за предложенията, които се отнасят за измененията към конвенцията, нотификации за приемането и за влизането в сила на такива изменения;


г) за нотификации за оттегляне от конвенцията.


2. Оригиналът на настоящата конвенция се депозира пред правителството на Полската народна република, което изпраща заверени нейни копия на правителствата на всички страни, които са я подписали, както и на всички присъединяващи се страни.


3. Правителството-депозитар регистрира настоящата конвенция в секретариата на Организацията на обединените нации.


В доказателство на което долуподписаните представители, надлежно упълномощени за целта, подписаха настоящата конвенция.


Съставено в Гданск на тринадесети септември, хиляда деветстотин седемдесет и трета година, в един екземпляр на английски, датски, немски, полски, руски, финландски и шведски език, като всеки един от текстовете е еднакво автентичен.


21983A0826(02) - редактиран ЦПР


Untitled Page