МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РИБАТА ТОН В АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


ПРЕАМБЮЛ


Правителствата, чиито упълномощени представители участват в този процес, като отчитат своя взаимен интерес към популациите на риба тон и подобните на риба тон видове, които се срещат в Атлантическия океан, и в желанието си да си сътрудничат за опазването на популациите от тези видове риба на нива, които ще позволят осъществяването на максимално устойчив улов за хранителни и други цели, взеха решение да приемат Конвенция за опазването на ресурсите от риба тон и подобните на риба тон видове риба в Атлантическия океан, като за тази цел се споразумяха както следва:


Член I


Зоната, за която се прилага настоящата конвенция, наричана по-нататък "зоната на действие на Конвенцията", са водите на Атлантическия океан, включително прилежащите морета.


Член II


Договореностите, постигнати в настоящата конвенция, не се считат за засягащи правата, претенциите или възгледите на която и да е от страните по нея по отношение на границите на техните териториални води или обхвата на юрисдикцията над риболовните зони, определени по силата на международното право.Член III


1. Страните по споразумението се договарят да бъде създадена и продължавана дейността на комисия с наименование Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, наричана по-нататък "комисията", която да работи за осъществяване целите на настоящата конвенция.

2. Всяка от договарящите се страни е представена в комисията с не повече от трима делегати. Работата на тези делегати може да бъде подпомагана от експерти и съветници.

3. Освен в случаите, в които в настоящата конвенция изрично е предвидено друго, решенията на комисията се взимат с мнозинство от договарящите се страни, като всяка от страните има право на един глас. Две трети от договарящите се страни образуват кворум.

4. Комисията провежда редовни заседания веднъж на всеки две години. По искане на мнозинството от договарящите се страни или по решение на съвета, създаден съгласно член V, по всяко време може да бъде свикано специално заседание.

5. На първото си заседание, а след това и на всяко редовно свое заседание, комисията избира измежду членовете си председател, първи заместник-председател и втори заместник-председател, които не могат да бъдат преизбирани за повече от един мандат.

6. Заседанията на комисията и нейните допълнителни органи са открити, освен ако комисията е взела друго решение.

7. Официалните езици на комисията са английският, френският и испанският.

8. Комисията е упълномощена да приема необходимите за осъществяването на нейните функции процедурни правила и финансови разпоредби.

9. На всеки две години комисията представя на договарящите се страни доклад за своята работа и за констатациите си, като при отправено искане също информира всяка договаряща се страна по въпроси, които касаят целите на настоящата Конвенция.


Член IV


1. За да изпълни целите на настоящата Конвенция, комисията отговаря за проучванията на популациите от риба тон и подобните на нея видове (видовете Scombriformes, с изключение на семействата Trichiuridae и Gempylidae, както и на вида Scomber), както и всички останали видове риба, които се включват в улова на риба тон в зоната на действие на Конвенцията, които не са обект на изследване от друга международна риболовна организация. Тези проучвания включват изследвания за изобилието, биометрията и екологията на тези видове риба; океанографията на средата, която обитават; както и въздействието на естествените човешки фактори върху тяхното изобилие. В изпълнение на тези свои отговорности комисията ползва, доколкото това е практически възможно, техническите и научни услуги, както и информацията, предоставяни от официалните агенции на договарящите се страни и техните политически подразделения, като може, когато това е желателно, да ползва наличните услуги и информация, предоставяни от всяка обществена или частна институция, организация или лице, като в рамките на своя бюджет може да провежда независими изследвания в допълнение към изследователската работа, осъществявана от правителства, национални институции или други международни организации.

2. Изпълнението на разпоредбите, предвидени по параграф 1 от настоящия член следва да включва:


а) събирането и анализирането на статистическа информация, свързана с текущото състояние и тенденциите при ресурсите от риба тон в зоната на действие на Конвенцията;


б) проучване и оценка на информация относно мерките и методите за гарантиране запазването на риболовните ресурси от риба тон и подобните на нея видове в зоната на действие на Конвенцията на равнища, които да позволят осъществяването на максимално устойчив улов и да гарантират ефективна експлоатация на тези видове риба по начин, който да бъде съобразен с този улов;


в) даване на препоръки на договарящите се страни за провеждането на проучвания и изследвания;


г) публикуване и разпространяване по друг начин на доклади от констатации, както и на статистическа, биологична и друга научна информация във връзка с риболовните запаси от риба тон в зоната на действие на Конвенцията.Член V


1. В рамките на комисията се създава съвет, който включва председателя и заместник-председателя на комисията, както и представители на не по-малко от четири и не повече от осем договарящи се страни. Представените в съвета договарящи се страни се избират на всяко редовно заседание на комисията. Въпреки това, ако в даден период броят на договарящите се страни надхвърли 40, комисията може да избере допълнително още две договарящи се страни, които да имат свои представители в съвета. Договарящите се страни, граждани на които са председателят и заместник-председателят, не се избират за членове на съвета. В избора си за членове на съвета комисията се съобразява с географските интереси, интересите, свързани с риболова и с преработката на риба тон на отделните договарящи се страни, както и с равните права на договарящите се страни, които трябва да бъдат представени в съвета.

2. Съветът осъществява функциите, които са му възложени от Конвенцията или са определени от комисията, и заседава най-малко веднъж в периода между две последователни редовни заседания на комисията. В периодите между заседанията на комисията съветът взема необходимите решения във връзка със задълженията на персонала и издава необходимите указания към изпълнителния секретар. Решенията на съвета се вземат съобразно правилата, определени от комисията.Член VI


В изпълнение на целите на настоящата конвенция комисията може да създава работни групи, разпределени на базата на отделните биологични видове, групи биологични видове, или географски зони. В този случай всяка работна група:


а) отговаря за наблюденията на биологичния вид, групата биологични видове или географската зона, за които е компетентна, както и за събирането и на друга информация свързана с тях;


б) може да предлага на комисията, въз основа на извършените научни изследвания, препоръки за съвместни действия от страна на договарящите се страни;


в) може да дава препоръки на комисията за извършването на проучвания и изследвания, необходими за набавянето на информация за биологичния вид, групата биологични видове или географската зона, за които отговаря, както и за координацията на изследователските програми, осъществявани от договарящите се страни.Член VII


Комисията назначава изпълнителен секретар, който обслужва комисията. В зависимост от определените от комисията правила и процедури, изпълнителният секретар е упълномощен да избира и администрира работата на персонала, който подпомага работата на комисията. Той осъществява inter alia следните функции, които могат да му бъдат възложени от комисията:


а) координира изследователските програми, осъществявани от договарящите се страни;


б) подготвя проектите за бюджета, които се разглеждат от комисията;


в) разрешава разходването на средства съобразно предвидения бюджета на комисията;


г) води финансовите отчети за средствата на комисията;


д) осъществява сътрудничество с организациите, предвидени в член XI от настоящата конвенция;


е) подготвя събирането и анализирането на данните, необходими за постигане на целите на настоящата конвенция, по-специално данните, свързани с текущия и максимално устойчив улов на запасите от риба тон;


ж) подготвя за одобрение от комисията научни, административни и други доклади за работата на комисията и на нейните допълнителни органи.Член VIII


1. а) Въз основа на научни доказателства, комисията може да дава препоръки за запазване на популациите от риба тон и подобните на тях видове риба, които могат да бъдат ловени в зоната на действие на Конвенцията, на равнища, които ще позволят осъществяването на максимално устойчив улов. Тези препоръки се прилагат от договарящите се страни съобразно условията, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.


б) Упоменатите по-горе препоръки се отправят:


(i) по инициатива на комисията, когато няма създадена съответна подкомисия, или с одобрението на най-малко две трети от всички договарящи се страни - когато е създадена съответна работна група;

(ii) по предложение на съответната подкомисия, когато има създадена такава;

(iii) по предложение на съответните комисии, когато въпросната препоръка се отнася за повече от една географска зона, биологичен вид или група видове.


2. Всяка препоръка, направена съгласно параграф 1 от настоящия член, влиза в сила за всички договарящи се страни шест месеца след датата на нотификацията на комисията до всички договарящи се страни, освен в случаите, предвидени по параграф 3 от настоящия член.

3. а) Когато някоя от договарящите се страни - за случаите на направена препоръка по силата на параграф 1, буква б), точка (i) по-горе, или някоя от страните членове на съответната подкомисия - за случаите на направена препоръка по параграф 1, буква б), (ii) или (iii) по-горе, внесе пред комисията възражение срещу тази препоръка в рамките на шестмесечния период, предвиден по параграф 2 по-горе, влизането в сила на препоръката се отлага за още 60 дни.


б) След това всяка друга договаряща се страна може да подаде възражение преди изтичането на допълнителния 60-дневен срок или в рамките на 45 дни след датата на нотификацията за възражение от друга договаряща се страна, внесено в рамките на този допълнителен 60-дневен срок, в зависимост от това, коя от двете дати е по-късната.


в) Препоръката влиза в сила в края на удължения срок или срокове за подаване на възражения, с изключение на онези договарящи се страни, които са подали възражения.


г) Когато възраженията, отправени срещу дадена препоръка, са подадени само от една или от по-малко от една четвърт от всички договарящи се страни, съобразно букви а) и б) по-горе, комисията незабавно нотифицира договарящите се страни или страните, които са подали възражения, че тези възражения се считат за недействителни.


д) В случая, посочен в буква г) по-горе, съответната страна или договарящи се страни разполагат с допълнителен 60-дневен срок от датата на цитираната нотификация, в който могат да потвърдят своите възражения. След изтичането на този срок препоръката започва да действа, с изключение по отношение на договарящите се страни, които са подали възражение и са го потвърдили в рамките на предвидения допълнителен срок.


е) Когато възраженията, направени срещу дадена препоръка, са от повече от една четвърт, но по-малко от мнозинството от всички договарящи се страни, съобразно букви а) и б) по-горе, препоръката започва да действа за договарящите се страни, които не са подали възражение срещу нея.


ж) Когато възраженията, направени срещу дадена препоръка, са подадени от по-голяма част от всички договарящи се страни, препоръката не започва да действа.


4. Всяка договаряща се страна, която е подала възражение срещу дадена препоръка, може по всяко време да го оттегли, като в този случай, когато съответната препоръка е започнала да действа, тя незабавно започва да действа и по отношение на тази договаряща се страна, а когато все още не е започнала да действа - когато може да влезе в сила съгласно условията, предвидени в настоящия член.


5. Комисията нотифицира всяка договаряща се страна незабавно след получаване на възражение или на искане за оттегляне на възражение, както и при влизане в действие на дадена препоръка.


Член IX


1. Страните по споразумението се договарят да предприемат всички необходими действия за гарантиране изпълнението на настоящата конвенция. Всяка договаряща се страна представя пред комисията на всеки две години или по друго време, определено от комисията, отчет за предприетите за тази цел действия от тази страна.


2. Страните по споразумението се договарят:


а) да предоставят по искане на комисията всяка налична статистическа, биологична и друга научна информация, която е необходима на комисията за целите на настоящата Конвенция;


б) когато официалните им агенции не са в състояние да набавят и предоставят подобна информация, да позволят на комисията да я набави на доброволна основа директно от дружества и отделни рибари, чрез договарящите се страни.


3. Страните по споразумението се ангажират да си сътрудничат с цел приемането на подходящи ефективни мерки за гарантиране спазването на разпоредбите, предвидени в настоящата конвенция и по-специално да създадат система за международно прилагане, която да се прилага за зоната на действие на Конвенцията, с изключение на териториалните морета и останалите води, ако се предвиждат такива, в които дадена държава има право по силата на международното право да упражнява своята юрисдикция над риболовните региони.


Член X


1. Комисията приема бюджет за общите разходи на комисията за двугодишния период, следващ всяко редовно заседание.

2. Всяка договаряща се страна внася като годишна вноска в бюджета на комисията следните суми:


а) 1 000 USD (хиляда щатски долара) за членство в комисията;


б) 1 000 USD (хиляда щатски долара) за членство в подкомисия;


в) когато предлаганият бюджет за общите разходи през даден двугодишен период надхвърля общата сума на вноските на договарящите се страни, определени в букви а) и б) от настоящия параграф, една трета от стойността на тези разходи се поема от договарящите се страни пропорционално на размера на техните вноски по букви а) и б) по-горе. За останалите две трети комисията определя на основата на последната актуална информация, с която разполага:


(i) общото тегло на улова на риба тон в Атлантическия океан и други подобни на нея видове в закръглени стойности и нетното тегло на консервираните продукти с този вид риба за всяка от договарящите се страни;

(ii) общо стойностите по подточка (i) за всички договарящи се страни.


Всяка договаряща се страна внася своя дял от останалите две трети в същото съотношение, което е посочено в точка (i), спрямо общата стойност по точка (ii). Частта от бюджета, посочена в настоящата алинея, се определя със съгласието на всички присъстващи договарящи се страни, които гласуват.


3. Съветът разглежда втората половина на двугодишния бюджет на своето редовно заседание, което се провежда между две заседания на комисията, и въз основа на текущата и очакваната ситуация може да разреши преразпределение на сумите в бюджета на комисията за втората година в рамките на общия бюджет, одобрен от комисията.


4. Изпълнителния секретар на комисията нотифицира всяка договаряща се страна за годишната сума на нейната вноска. Вноските се внасят на 1 януари в годината, за която е определена вноската. Вноски, които не са изплатени преди 1 януари на следващата година, се считат за неплатени и просрочени.


5. Вноските в двугодишния бюджет се изплащат във валута според преценката на комисията.


6. На своето първо заседание комисията одобрява бюджет за останалата част от първата година, през която тя функционира, и бюджета за следващия двугодишен период. Тя незабавно изпраща на договарящите се страни копия от тези бюджети, заедно със съобщения за съответно изчислените вноски за първата година.


7. След това, в срок от най-малко 60 дни преди редовното заседание на комисията, което предхожда двугодишния бюджетен период, изпълнителният секретар представя на всяка договаряща се страна проект на двугодишен бюджет с разпределение на предлагания размер на техните вноски.


8. Комисията може временно да преустанови правото на глас на всяка договаряща се страна, чиито неизплатени вноски се равняват или надхвърлят дължимата от нея сума за двете предходни години.


9. Комисията създава фонд за работен капитал, който финансира работата на комисията преди получаването на всички годишни вноски и служи и за други цели по преценка на комисията. Комисията определя размера на фонда, изчислява необходимите за създаването му авансови вноски и приема правила за разходването на фонда.


10. Комисията осигурява годишен независим финансов одит на счетоводната документация на комисията. Докладите от тези одити се разглеждат и одобряват от комисията или от съвета - в годините, когато не се провежда редовно заседание на комисията.


11. За изпълнението на своята работа комисията може да получава и друго финансиране освен предвиденото в параграф 2 от настоящия член.Член XI


1. Договарящите се страни се споразумяват да поддържат работни взаимоотношения между комисията и Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации. За тази цел комисията провежда преговори с Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации с цел сключването на споразумение по силата на член XIII от акта за създаване на организацията. Това споразумение следва да предвижда inter alia договореност генералният директор на Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации да определи представител на организацията, който да участва във всички заседания на комисията и нейните спомагателни органи, но без право на глас.

2. Договарящите се страни се споразумяват да се създадат условия за сътрудничество между комисията и други международни риболовни комисии и научни организации, които биха могли да допринесат за работата на комисията. Комисията има право да участва в споразумения с други подобни комисии и организации.

3. Комисията може да покани всяка съответна международна организация или правителство, което е член на Организацията на обединените нации, както и специализирана агенция на Организацията на обединените нации, които не членуват в комисията, да изпратят свои наблюдатели на заседанията на комисията и спомагателните й органи.Член XII


1. Настоящата конвенция остава в сила за срок от 10 и повече години, докато договарящи се страни вземат решение с мнозинство да прекратят действието й.

2. След изтичане на 10-годишния срок след датата на влизане в сила на настоящата конвенция, всяка договаряща се страна може да се оттегли от нея на 31 декември на която и да е година, включително по време на десетата година, като за целта уведоми писмено за оттеглянето си генералния директор на Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации на или преди 31 декември на предходната година.

3. След този срок всяка друга договаряща се страна може да се оттегли от Конвенцията, считано от 31 декември на същата година, като за целта уведоми писмено за оттеглянето си генералния директор на Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации не по-късно от един месец след получаване от генералния директор на Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации на информация за оттеглянето на други страни, но не по-късно от 1 април на същата година.Член XIII


1. Всяка договаряща се страна или комисията могат да предлагат изменения към настоящата конвенция. Генералният директор на Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации изпраща заверено копие от текста на всяко предложено изменение на всички договарящи се страни. Измененията, които не са свързани с поемането на нови задължения, влизат в сила за всички договарящи се страни на 30-ия ден след одобрението им от три-четвърти от договарящите се страни. Измененията, които са свързани с поемането на нови задължения, влизат в сила за всяка договаряща се страна, която е приела измененията, на 90-ия ден след приемането им от три четвърти от договарящите се страни и след това - за всяка останала отделна договаряща се страна - след като тя самата ги е приела. Всяко изменение, което е било определено от една или повече от договарящите се страни като поставящо нови задължения, се счита за изменение, което е свързано с поемането на нови задължения и влиза в сила по съответния ред. Всяко правителство, което стане страна по настоящата конвенция, след като дадено изменение по нея е представено за одобрение съгласно разпоредбите на настоящия член, е задължено да прилага конвенцията заедно с внесените изменения в нея, когато те влязат в сила.

2. Предлаганите изменения се депозират пред генералния директор на Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации. Нотификациите за приемане на измененията се депозират пред генералния директор на Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации.Член XIV


1. Настоящата конвенция е открита за подписване от всяко правителство на държава, която е членка на Организацията на обединените нации, както и на някоя от специализираните агенции на Обединените нации. Всяко правителство, което не подпише настоящата конвенция, може да се присъедини към нея по всяко време.

2. Настоящата конвенция подлежи на ратифициране или одобрение от страните, които са я подписали съобразно изискванията на техните конституции. Инструментите за ратифициране, одобрение или присъединяване към конвенцията се депозират пред генералния директор на Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации.

3. Настоящата конвенция влиза в сила след депозиране на инструменти за ратифициране, одобрение или присъединяването към конвенцията от седем правителства, като по отношение на всяко друго правителство, което по-късно депозира инструмент за ратифициране, одобрение или присъединяване към конвенцията, конвенцията влиза в сила от датата на депозирането на тези документи.


Член XV


Генералният директор на Организация по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации информира всички правителства, посочени в параграф 1 от член XIV за депозирането на всички инструменти за ратифициране, одобрение или присъединяване, за влизането в сила на настоящата конвенция, за евентуални предложения за изменения, нотификации за одобрение на изменения, влизането в сила на приети изменения и съобщения за оттегляне от Конвенцията.Член XVI


Оригиналът на настоящата конвенция се депозира пред генералния директор на Организация по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации, който изпраща заверени нейни копия на правителствата, предвидени в параграф 1 от член XIV.В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО долуподписаните представители, надлежно упълномощени за целта от своите правителства, подписаха настоящата конвенция.


Съставено в Рио де Жанейро на четиринадесети май, хиляда деветстотин шестдесет и шеста година, в едно единствено копие на английски, френски и испански език, като всяка от тези езикови версии се счита за еднакво автентична.


21986A0618(01) - редактиран ЦПР


Untitled Page