ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, вследствие на присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,


от една страна,


и


КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,


от друга страна,


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, подписано в Брюксел на 14 май 1973 г., оттук нататък наричано "Споразумението",


КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз на 1 януари 1995 г.,


КАТО ОТЧИТАТ, че за да се запазят търговските потоци между Норвегия, от една страна, и новите държави-членки, от друга страна, е необходимо да се направят корекции в договореностите за търговия с продукти от риболов между Норвегия и Общността,


РЕШИХА да определят по взаимно съгласие корекциите в Споразумението, вследствие на присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз, И ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:


Член 1


Текстът на Споразумението, приложенията и протоколите, които съставляват неразривна част от него, заключителния акт и декларациите, приложени към него, се изготвят на фински и шведски език и тези текстове са еднакво автентични така, както и оригиналните текстове. Съвместният комитет одобрява финския и шведския текстове.


Член 2


Специалните разпоредби, приложими по отношение на вноса в Общността на някои продукти от риболов с произход от Норвегия, са посочени в приложение I към настоящия протокол.


Член 3

Разпоредбите на Протокол 3 относно дефинирането на понятието "продукти с произход" и методите на административно сътрудничество се изменят в съответствие с приложение II към настоящия протокол.


Член 4


Приложенията към настоящия протокол представляват неразделна част от него. Настоящият протокол представлява неразделна част от Споразумението.


Член 5


Настоящият протокол се одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните собствени процедури. Той влиза в сила на 1 юли 1995 г., при условие че договарящите се страни взаимно са се нотифицирали преди тази дата, че процедурите, необходими за тази цел, са завършени. След тази дата протоколът влиза в сила на първия ден от втория месец след тази нотификация.


Член 6


Копия на настоящия протокол са изготвени на датски, нидерландски, английски, фински, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански, шведски и норвежки език, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udf?rdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brussel am funfundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfunfundneunzig.

?????? ???? ????????? ???? ?????? ????? ??????? ????? ?????????? ???????? ?????.

Done at Brussels, on the twenty-fifth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait a Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addi venticinque luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissa kahdentenakymmenentenaviidentena paivana heinakuuta vuonna tuhat yhdeksansataayhdeksankymmentaviisi.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli nittonhundranittiofem.

Utferdiget i Brussel den 25. juli 1995.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли хиляда деветстотин деветдесет и пета година.

Por la Comunidad Europea

For Det Europ?iske F?llesskab

Fur die Europaische Gemeinschaft

??? ??? ????????? ?????????

For the European Community

Pour la Communaute europeenne

Per la Comunita europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteison puolesta

Pa Europeiska gemenskapens vagnar

Za Europske spolocenstvoFor Kongeriket NorgeПРИЛОЖЕНИЕ I


СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2


(Продукти с произход от Норвегия, за които Общността отпуска митнически квоти)
  Код Описание Квоти
  по   (в тонове)
  КН    
1 0302 Пъстърва, прясна или 500
  11 00 охладена  
  0303 Пъстърва, замразена  
  21 00    
2 0302 Сьомга, прясна или 6 100
  12 00 охладена  
3 0303 Тихоокеанска сьомга, 580
  10 00 замразена  
  ex Атлантическа сьомга,  
  0303 замразена  
  22 00    
4 0304 Филе от сьомга, 610
  10 13 прясно или охладено  
  0304 Филе от сьомга,  
  20 13 замразено  
5 0302 Други видове сьомга, 670
  19 00 прясна или охладена  
  0303 Други видове сьомга,  
  29 00 замразена  
6 0302 Треска 370
  69 45 (Molvavulgaris),прясна  
    или охладена  
7 0302 Писия, прясна или  
  22 00 охладена  
  0302 Морски език, пресен  
  23 00 или охладен  
  0302 Плоска риба, прясна  
  29 10 или охладена  
  0302   250
  29 90    
  0303 Плоска риба,  
  3910 замразена  
  0303    
  39 20    
  0303    
  39 30    
  0303    
  39 80    
  0302 Хек, пресен или  
  69 65 охладен  
  0302 Морски дявол, пресен  
  69 81 или охладен  
  0302 Соленоводна риба,  
  69 86 прясна или охладена  
  0302    
  69 87    
  0302    
  69 91    
  0302    
  69 92    
  0302    
  69 93    
  0302    
  69 96    
8 0304 Замразено месо от  
  90 35 треска атлантическа и  
  0304 от риба от вида  
  90 38 Boreogadussaida  
  0304    
  90 39    
  0304 Замразено месо от 500
  90 41 сайда  
  0304 Замразено месо от  
  90 45 пикша  
  0304 Замразено месо от хек  
  90 47    
  0304    
  90 49    
  0304 Замразено месо от  
  90 59 путасу  
  0304 Замразено месо от  
  90 61 соленоводна риба, с  
  0304 изключение на  
  90 65 скумрията  
  ex    
  0304    
  90 97    
9 0302 Херинга, прясна или 800
  40 90 охладена, от 16 юни  
    до 14 февруари  
  0303 Херинга, замразена,  
  50 90 от 16 юни до 14  
    февруари  
10 0302 Скумрия, прясна или 260
  64 90 охладена, от 16 юни  
    до 14 февруари  
11 0303 Скумрия, замразена, 100
  74 19 от 16 юни до 14  
    февруари  
12 0302 Бибан морски 130
  69 31 обикновен, пресен или  
  0302 охладен  
  69 33    
  0303 Бибан морски  
  79 35 обикновен, замразен  
  0303    
  79 37    
13 0304 Филе от други 110
  10 19 пресноводни риби,  
    прясно или охладено  
  0304 Филе от други  
  20 19 пресноводни риби,  
    замразено  
14 0304 Филе от соленоводна  
  10 33 риба, прясно или 180
  0304 охладено  
  10 35    
  0304    
  10 38    
15 0304 Месо от соленоводна  
  10 92 риба, прясно или 130
  0304 охладено  
  10 93    
  0304    
  10 98    
16 0304 Замразено филе от  
  20 21 треска атлантическа и  
  0304 от риба от вида  
  20 29 Boreogadussaida  
  0304 Замразено филе от  
  20 31 сайда  
  0304 Замразено филе от  
  20 33 пикша 9 000
  0304 Замразено филе от  
  20 57 хек  
  0304    
  20 59    
  0304 Замразено филе от  
  20 71 писия  
  0304 Замразено филе от  
  20 85 соленоводна риба  
  0304    
  20 87    
  0304    
  20 91    
  0304    
  20 96    
  0304 Замразено филе от  
  20 35 морски бибан  
  0304 обикновен  
  20 37    
  0304 Замразено филе от  
  20 83 морски дявол  
17 ex Черен дроб и хайвер, 1 900
  0305 сушени, осолени или в  
  20 00 саламура, но не  
    пушени  
18 0305 Пушена сьомга 450
  41 00    
19 0305 Пушена херинга  
  42 00    
  0305 Пушен гренландски  
  49 10 халибут  
  0305 Пушен атлантически 140
  49 20 халибут  
  0305 Пушена скумрия  
  49 30    
  0305 Пушена пъстърва  
  49 40    
  0305 Пушени змиорки  
  49 50    
  0305 Други видове пушена  
  49 90 риба  
20 0305 Други видове риба, 250
  69 90 осолена, но не сушена  
    и не пушена, и риба в  
    саламура  
21 0305 Херинги, осолени, но 1 440
  61 00 не сушени и не  
    пушени, и херинги в  
    саламура  
22 0306 Скариди от вида 950
  13 10 Pandalidae, замразени  
  0306 Норвежки омари,  
  19 30 замразени  
23 ex Скариди от вида 800
  0306 Pandalidae,  
  23 10 незамразени, сварени  
    на борда  
24 ex Скариди от вида 900
  0306 Pandalidae,  
  23 10 незамразени; за  
    преработка  
  0306 Норвежки омари,  
  29 30 незамразени  
25 1604 Приготвена или 170
  11 00 консервирана сьомга,  
    цяла или на парчета  
26 1604 Приготвени или 3 000
  12 91 консервирани херинги,  
  1604 цели или на парчета  
  12 99    
27 1604 Приготвени или 180
  13 90 консервирани  
    сардини, цаца или  
    хамсии, цели или на  
    парчета  
28 1604 Приготвена или 130
  15 11 консервирана скумрия,  
  1604 цяла или на парчета  
  15 19    
29 1604 Приготвена или  
  19 92 консервирана скумрия,  
  1604 цяла или на парчета  
  19 93   5 500
  1604    
  19 94    
  1604    
  19 95    
  1604    
  19 98    
  1604 Приготвено или  
  20 90 консервирано месо от  
    други видове риба  
30 1604 Приготвено или 300
  20 10 консервирано месо от  
    сьомга  
31 1605 Скариди и едри 5 500,
  20 10 скариди, приготвени обелени
  1605 или консервирани замразени;
  20 91   1000, други
  1605    
  20 99    
32 2301 Брашна, едросмляни  
  20 00 брашна и зърнести 28 000
    смеси от риба или  
    ракообразни, от  
    черупчести мекотели  
    или други водни  
    безгръбначни  
33 1605 Морски раци, 50
  10 00 приготвени или  
    консервирани  Тези митнически квоти важат всяка година от 1 януари до 31 декември, с изключение на 1995 г., когато те ще важат от 1 юли до 31 декември 1995 г. За количествата, указани за всяка една група продукти, внасяните в Общността стоки с произход от Норвегия могат да бъдат освободени за свободно обращение при вносно мито от 0%.

ПРИЛОЖЕНИЕ II


Следният текст се добавя в Допълнение II към Протокол 3:


"HS Описание на Обработка или
позиция продукта преработка,
  извършена върху
    материали без
    необходимия
    произход, която
    придава на
    цялостния продукт
    необходимия
    произход
(1) (2) (3) или (4)
ex Глава Риба и Производство,  
3 ракообразни, при което  
  черупчести всички  
  мекотели и използвани  
  други водни материали от  
  безгръбначни глава 3 трябва  
    да бъдат  
    изцяло  
    получени  
1604 Приготвена Производство,  
  или при което  
  консервирана всичката риба  
  риба, хайвер и или яйца на  
  заместители рибата трябва  
  на хайвера, да бъдат  
  приготвени от изцяло  
  яйцата на получени  
  рибата    
ex 1605 Ракообразни и Производство,  
  черупчести при което  
  мекотели, всички  
  приготвени ракообразни  
  или или черупчести  
  консервирани мекотели  
    трябва да  
    бъдат изцяло  
    получени  
ex 2301 Едросмляно Производство,  
  брашно от кит; при което  
  брашна, всички  
  едросмляни използвани  
  брашна и материали от  
  зърнести глава 3 трябва  
  смеси от риба да бъдат  
  или изцяло  
  ракообразни, получени"  
  черупчести    
  мекотели или    
  други водни    
  безгръбначни    


31995D0312- редактиран ЦПР


Untitled Page