ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените мексикански щати, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИРЛАНДИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,наричани по-долу „държави-членки на Европейската общност“,ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,наричана по-долу „Общността“, СЪЕДИНЕНИТЕ МЕКСИКАНСКИ ЩАТИ, наричани по-долу „Мексико“, както иРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,РУМЪНИЯ,наричани по-долу „новитедържави-членки“,КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Общността и нейните държави-членки, от една страна, и Мексико, от друга страна, наричано по-нататък „Спора зумението“, беше подписано в Брюксел на 8 декември 1997 г. и влезе в сила на 1 октомври 2000 г.;КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Първият допълнителен протокол към Споразумението беше подписан в град Мексико на 2 април 2004 г. и в Брюксел на 29 април 2004 г.;КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Договорът за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (наричан по-долу „Договора за присъединяване“) беше подписан в Люксембург на 25 април 2005 г.;КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, чесъгласно Договора за присъединяване, и по-специално член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване, приложен към него, присъединяването на новите държави-членки към Споразумението следва да се извърши чрез сключване на протокол към Споразумението;КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, чечлен 55 от Споразумението гласи: „За целите на настоящото споразумение „страните“ означава, от една страна, Общността или нейните държави-членки, или Общността и нейните държави-членки, в зависимост от съответните им области на компетентност, както тепроизтичат от Договора за създаванена Европейската общност, и от друга страна, Мексико“;КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, чечлен 56 от Споразумението гласи: „Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на територията, на която е приложим Договорът за създаване на Европейската общност по реда и при условията, определени в него, и от друга страна, на територията на Съединените мексикански щати“;КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, чечлен 59 от Споразумението гласи: „Настоящото споразумение е изготвено в два екземпляра съответно на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски и шведски език, като всички текстове имат еднаква сила“;КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Първият допълнителен протокол към Споразумението отчита присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз;КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че текстовете на Споразумението на естонски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки, словенски, унгарски и чешки език придобиха еднаква сила, както и текстовете, изготвени на първоначалните езици на Споразумението;КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че с оглед датата на присъединяване на новите държави-членки към Европейския съюз е възможно да сеналожи Общността да прилага разпоредбитена настоящия протокол, преди да е приключила всички вътрешни процедури, необходими за влизането му в сила;КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, чечлен 5, параграф 3 от настоящия протокол позволява протоколът да се прилага временно от Общността и нейните държави-членки, преди те да са приключили вътрешните си процедури, необходими за влизането му

в сила,СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


Член 1


Република България и Румъния се присъединяват като страни към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените мекси кански щати, от друга страна.


Член 2


В рамките на шест месеца от парафирането на настоящия протокол Общността предоставя на държавите-членки и на Мексико екземпляри от Споразумението на български и румънски език. С влизането в сила на настоящия протокол текстовете на новите езици придобиват същата автентичност като текстовете, изготвени на настоящите езици на Спора зумението.


Член 3


Настоящият протокол представлява неразделна част от Спора-

зумението.


Член 4


Настоящият протокол е съставен в два екземпляра съответно на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидер ландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски,


унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като всички

текстове имат еднаква сила.


Член 5


1. Настоящият протокол сеподписва и одобрява от Общността, от Съвета на Европейския съюз от името на държавите-членки и от Мексико в съответствие със съответните им процедури.2. Настоящият протокол влиза в сила на първо число от месеца следващ датата, на която странитеса сенотифицирали взаимно относно приключването на необходимите за тази цел процедури.3. Независимо от параграф 2 странитесеспоразумяват, чедо приключването на вътрешните процедури на Общността и нейните държави-членки за влизане в сила на протокола те ще прилагат неговите разпоредби за максимален срок до 12 месеца считано от първо число на месеца след датата, на която Общността и нейните държави-членки нотифицират за приключването на техните необходими за тази цел процедури и Мексико нотифицира за приключването на неговите необходими за тази цел процедури.4. Нотификациите се изпращат до генералния секретар на Съвета на Европейския съюз, който едепозитар на Спора зумението.22007A0602(01)


Untitled Page